Oktober 2016

Print this page

IEPT20161028, HR, HWS v Vitens
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20161026, Rb Den Haag, Actelion v Icos Corporation
Nederlands deel tadalafil-octrooi Icos (conclusie 1 en volgconclusies EP 092) niet inventief: de vakman gesteld voor het probleem van een sneller begin van de therapeutische werking zal dit in elk geval proberen op te lossen door de tadalafil te microniseren, niet aannemelijk dat de vakman in Butler een aanleiding zou zien om niet te microniseren, vakman zal een neutrale try and see houding aannemen waardoor aan de expectation of success minder zware eisen gesteld moeten worden en betwisting niet-inventiviteit volgconclusies bij pleidooi in strijd met goede procesorde.

IEPT20161026, Rb Rotterdam, Internetzaaddonor

Verstrekken informatie over spermadonor met Asperger-syndroom aan wensmoeder en journalist AD niet onrechtmatig: gezien bijzondere omstandigheden is het begrijpelijk dat gedaagde tot conclusie kwam dat handelswijze eiser jegens wensmoeders onbehoorlijk was en eiser had wensmoeders van te voren moeten informeren over feit dat hij gediagnosticeerd was met Asperger-syndroom. Geen grond voor publicatie/verspreidingsverbod.

 

IEPT20161026, Rb Overijssel, Siemens
FEMAP Software is een werk in de zin van de auteurswet: interface bevat subjectieve keuzes en met de broncode kunnen complexe berekeningen en afbeeldingen worden geproduceerd. Sprake van inbreuk op auteursrecht Siemens: illegale versie software gedownload en geïnstalleerd en gebruikt. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade: er is sprake van functioneel verband tussen opgedragen werkzaamheden en foutieve gedraging. Vaststellen schade aan de hand van de b-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn niet passend: gedaagde zou nimmer alle modules hebben aangeschaft en bij de aanschaf van de Software kunnen alleen de modules geactiveerd worden waarvan men een licentie heeft aangeschaft. Schadebegroting op basis van gederfde licentievergoedingen: schade wordt begroot op basis van de twee licenties die [A] heeft.  Eiseressen mogen zich bij akte uitlaten over bewijs schade aan de hand van de a-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn: het partijdebat heeft zich immers niet uitgestrekt tot de a-grond.


|IEPT20161026, Rb Den Haag, Porsche
Verwarringsgevaar tussen merk P@RSCHE en PORSCHE: de klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven zijn identiek en Porsche is een bekend merk. Vordering nietig verklaring depot is toewijsbaar op grond van verwarringsgevaar. Merkinbreukverbod afgewezen: Porsche onvoldoende gemotiveerd dat gedaagde het merk gaat gebruiken. Gedaagde heeft door inschrijving van het merk P@RSCHE onrechtmatig gehandeld jegens Porsche. Verdere onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van tekens die overeenstemmen met het Porsche-merk.

IEPT20161026, HvJEU, Canal Digital
Bij beoordeling of handelspraktijk een misleidende omissie vormt dient rekening gehouden te worden met de context waarin die praktijk plaatsvindt. Met name dient er rekening gehouden te worden met de beperkingen die eigen zijn aan het gebruikte communicatiemedium. Het opsplitsen van de prijs in meerdere componenten, waarvan één op de voorgrond wordt geplaatst moet als misleidend worden beschouwd. Het in marketinguitingen nadruk geven aan de maandelijkse kosten en het weglaten of minder nadruk geven aan halfjaarlijkse kosten wordt beschouwd als een misleidende omissie, wanneer de consument hierdoor een besluit over een transactie neemt die hij anders niet had genomen. Artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 bevat een uitputtende opsomming van de essentiële informatie die in een uitnodiging tot aankoop moet worden verstrekt. Het is de taak van de nationale rechter om te beoordelen of de betrokken handelaar heeft voldaan aan zijn informatieplicht.

IEPT20161026, HvJEU, Westermann v EUIPO

GEU heeft terecht geen rekening gehouden met vervallenverklaring van het oudere merk in oordeel over verwarringsgevaar: verval van het oudere merk vond plaats na de datum van de gewraakte beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO. Indien wel rekening zou worden gehouden met vervallen ouder merk zou dit in strijd zijn met vaste rechtspraak HvJEU dat het GEU een beslissing van het EUIPO niet kan vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling daarvan aan het licht komen.

 

IEPT20161026, Rb Midden-Nederland, Freya Holding v RTL

Uitzending RTL Nieuws over zelfverrijking bestuurders Freya deels suggestief maar niet onrechtmatig.Uitzending over misstanden bij Woonfoyers  niet onrechtmatig: publiek belang bij uitzending, beschuldigingen niet door RTL Nieuws maar door een oud-werknemer geuit en hoor en wederhoor geboden. Uitzending over opstappen bestuurders als gevolg van rommelen met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren onrechtmatig: oorzakelijk verband niet gebleken en geen hoor en wederhoor toegepast.

IEPT20161025, Hof Den Haag, Teva v Synthon
Conclusie 21 uit EP 924 nieuw: niet gesteld dat aan Teva geleverd HBR/azijnzuur voor productie GA op wijze is getransporteerd en opgeslagen dat het niet in contact met metaal kwam en hierdoor minder dan 100 ppm metaalion onzuiverheden bevatte en aan kenmerken conclusie 21 EP 924 voldeed. In beschrijving voldoende aannemelijk geopenbaard dat daarin gestelde probleem van verkleuring van GA wordt opgelost door de uitvinding. Dat op prioriteitsdatum veel van de op de markt verkrijgbare HBR/azijnzuur geen tot zeer weinig metaalionen bevatte doet niet af aan inventiviteit, nu dit niet voor de hele markt gold. Inzicht dat aanwezigheid van bepaalde hoeveelheid metaalionen in bij productie van GA gebruikte HBr/azijnzuur een noodzakelijke voorwaarde was voor verkleuring van GA inventief. Geen sprake van uitvinding die over volle breedte inventief is: in meeste gevallen kwamen genoemde problemen niet voor en dus geen sprake van oplossing van een probleem. Geen sprake van ‘probleemuitvinding’: gemiddelde vakman zou kennis nemen van FDA rapport over geneesmiddel voor MS en hierdoor erkennen dat er een (mogelijk) probleem is m.b.t. het ontstaan van gebromeerde verontreiniging bij de synthese van GA volgens de stand van de techniek.


IEPT20161025, Rb Noord-Holland, Bureau Aan Zee v Buro Aan Zee

Voor inbreukvraag niet bepalend hoe vaak en in welke mate geregistreerde handelsnaam wordt gebruikt: raadpleging openbare register maakt duidelijk dat handelsnaam is geregistreerd en als zodanig is beschermd. Handelsnaam “Bureau aan Zee” heeft voldoende onderscheidend vermogen door combinatie algemeen voorkomende woorden “bureau” en “aan zee”. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Bureau aan Zee” en “Buro aan Zee”: “Bureau aan Zee onderscheidend en beide bedrijven actief op gebied van reclame. Kantonrechter beveelt verweerder zijn handelsnaam te wijzigen naar “Broersen aan Zee”.


IEPT20161025, Rb Rotterdam, tv-serie uploader

Auteursrecht. Ex parte ex artikel 1019h Rv tegen iemand die 1500 afleveringen van populaire tv series op Usenet heeft geplaatst: dwangsom van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000. 

 

IEPT20161025, Hof Arnhem-Leeuwarden, Glaxo v Sandoz

Eiswijziging voldoet aan de “in beginsel strakke regel” omtrent wijziging eis of gronden in hoger beroep: Eiswijziging is in memorie van grieven opgenomen en toegelicht. Geding in hoger beroep wordt niet vertraagd. Eiswijziging niet in strijd met goede procesorde: hoger beroep biedt appellerende partij de gelegenheid voor het verbeteren en aanvullen van wat zij in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Glaxo niet gehouden reden op te geven voor eiswijziging. Geen ontoelaatbare uitbreiding partijdebat: kern zaak blijft hetzelfde. Sandoz verkeert niet in een ongelijkwaardige procespositie door de aanvulling van de grondslag: bij memorie van antwoord krijgt Sandoz voldoende gelegenheid zich te verweren.

 

IEPT20161024, Rb Amsterdam, Local v Studio Local Affairs

Het staat vast dat eiseres handelsnaam LOCAL al jaren gebruikt voor activiteiten op gebied van herontwikkeling. Woord ‘LOCAL’ niet beschrijvend: geen gebruikelijke term in architectuur- of herontwikkelingbranche. Geringe afwijking tussen handelsnamen LOCAL en STUDIO LOCAL AFFAIRS door dominerend element. Verwarringsgevaar door geringe afwijking en sterke gelijkenis aard van ondernemingen (beide actief op gebied van ontwikkeling van vastgoed). Merkinbreuk ‘sub b’ en artikel 5a Hnw op beeldmerk LOCAL. Gedaagde voert met merk overeenstemmend teken als handelsnaam voor (gelijksoortige) waren of diensten, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan. Proceskostenveroordeling gematigd van € 32.085,61 naar € 6.000.

 

IEPT20161024, Rb Limburg, Vodafone

Vordering tot afgifte NAW-gegevens Vodafone abonnee via wiens internetaansluiting Facebookgroepen zijn beheerd met daarop berichten over Eiser en diens webwinkel toegewezen: voldoende aannemelijk dat de door de beheerder(s) geplaatste berichten onrechtmatig en schadelijk zijn, Eiser heeft reëel belang bij verkrijging NAW-gegevens, voldoende aannemelijk gemaakt dat geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om gegevens te achterhalen en afweging van betrokken belangen valt uit in voordeel eiser.


IEPT20161020, HvJEU, Montis
Beschermingstermijnrichtlijn 93/98 niet van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk door een nationale wetgeving werden beschermd, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen. Niet laten herleven van wegens formaliteit vóór 1 juli 1995 vervallen auteursrechten niet in strijd met Beschermingstermijnrichtlijn 93/98. Unie niet verplicht om bepalingen uit TRIPs verdrag, waardoor artikel 5(2) Berner Conventie (formaliteitenverbod) moet worden nageleefd, toe te passen vóór 1 januari 1996. Betrokken lidstaat moet zich houden aan zijn verplichtingen uit artikel 5(2) Conventie van Bern en is aansprakelijk voor eventuele schending van deze Conventie.


IEPT20161020, Rb Den Haag, Vertidrive v Waterjet

Conservatoir beslag tot afgifte op (onderdelen van) robots en materialen die bij de voortbrenging van de robots worden gebruikt opgeheven: gerede kans dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat robots van Vertidrive geen inbreuk maken op EP 330. Geen directe inbreuk op conclusie 1 van EP 330: magneet in de robots van Vertidrive bevindt zich niet in een vlak parallel aan het werkoppervlak (kenmerk 1.9.1.2). Geen sprake van equivalentie: conclusie 1 bewust beperkt, waardoor sprake is van situatie “disclosed but not claimed is disclaimed”, aannemen equivalentie zou kenmerk dat magneet parallel aan werkoppervlak geplaatst en gevormd moet zijn weginterpreteren, nagenoeg onmogelijk aan te geven waar grenzen beschermingsomvang liggen en magneet van Vertidrive kan oneffenheden in werkoppervlak beter volgen hetgeen leidt tot verbeterd resultaat t.o.v. het octrooi.


IEPT20161019, Rb Den Haag, I4F v Unilin
Conclusie 1 van EP341 van Unilin nietig wegens gebrek aan inventiviteit: vakman gesteld voor probleem van het voorkomen van naden na koppeling van vloerpanelen middels tand en groef zou op de gestelde prioriteitsdatum tot een zelfde oplossing komen via algemene vakkennis of raadpleging EP 442. Onderconclusies nietig: geen gemotiveerd verweer tegen inventiviteitsaanval. Werkwijzeconclusies nietig: niet gesteld dat en waarom Unilin in verdediging is geschaad doordat deze pas bij pleidooi zijn geformuleerd en argumenten I4F liggen in verlengde van nietigheidsargumenten conclusie 1.

IEPT20161019, Rb Den Haag, Boekscout v ASB

Nederlands recht van toepassing op onderhavige vorderingen: uitzondering artikel 8(1) Rome II Vo niet van toepassing, nu vorderingen op onrechtmatige daad zijn gebaseerd en op op basis van recht van land waar schade zich voordoet Nederlands recht van toepassing. Auteurs van Boekscout die gedurende looptijd standaardcontract met een derde in zee gaan voor vertalen en uitgeven boek in de VS schieten te kort in nakoming standaardcontract. Geen bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat ASB onrechtmatig handelt door op de hoogte te zijn van deze wanprestatie en geen profiteren van wanprestatie. Geen bijkomende omstandigheden die benaderen auteurs van Boekscout om contract te beëindigen onrechtmatig maken: onjuiste mededeling in e-mail naar auteur Boekscout ASB dat Boekscout niet de rechten op de vertaling bezit onvoldoende doordat ook wordt gewezen op mogelijkheid tot opzegging met opzegtermijn en auteur Boekscout keuze wordt geboden.


IEPT20161019, Rb Amsterdam, Jeans Centre v H&M
Sweater H&M maakt inbreuk “sub a” op Benelux-woordmerk “CHIEF”: teken “chief” neemt visueel dominerende, zelfstandige en onderscheidende plaats op sweater in en bij onvolmaakte vergelijking tussen teken en merk zouden afbeelding opperhoofd en getal “17” aan aandacht consument kunnen ontsnappen.

IEPT20161019, Rb Amsterdam, Het Parool
Belang Het Parool bij uitingsvrijheid weegt zwaarder dan het belang van eiser bij het beschermen van zijn eer en goede naam: eiser onvoldoende onderbouwd dat het artikel van 14 juni 2010 in fysieke krant onrechtmatig is, Het Parool heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het webartikel van 14 juni 2010 speculaties betrof en geen vaststaande feiten, niet kan worden geoordeeld geen hoor en wederhoor heeft toegepast, foto dichtgetimmerd raam geen onrechtmatige inbreuk persoonlijke levenssfeer eiser, onvoldoende onderbouwd dat de feitelijk juiste omschrijving van de met kogels doorzeefde ramen de eer en goede naam van eiser aantasten.

 

IEPT20161019, Rb Den Haag, De Poortere v By-Boo

Vintage Multi tapijten van De Poortere beschermd als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen: tot vormgevingserfgoed behorende tapijten wekken andere algemene indruk en staan aan nieuwheid en eigen karakter niet in de weg. Ook auteursrechtelijke bescherming: sprake van vrije, creatieve keuzes. Design Patchwork 1 van By-Boo maakt inbreuk op modellen- en auteursrecht van De Poortere: tapijten zijn identiek. Design Patchwork 2 maakt geen inbreuk: het design ontbeert de cirkelvormige motieven, de vlakken zijn niet van gelijke grootte en stikwerk komt niet overeen.  Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet: onvoldoende onderbouwd dat tapijten De Poortere eigen plaats op de markt hadden.


IEPT20161018, Rb Rotterdam, Meijer
Concurrentiebeding tussen Meijer en gedaagde nietig: schriftelijke motivering waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ontbreekt. Geen rechterlijk verbod geheimhoudingsbeding: een rechterlijk verbod voegt aan de erkenning van gedaagde van deze verplichting niets toe. Eén overtreding geheimdhoudingsbeding door doorsturen lijst contactgegevens dienstverleners: het kan zoals [gedaagde] aanvoert zo zijn dat deze informatie ook op andere plaatsen (op internet) te vinden is, maar als dat zo is had [F.] zelf op die plaatsen naar die informatie moeten zoeken. Voorschot boete gematigd van € 10.000 naar € 6.000: gegevens openbaar en overtreding betreft geen prijsafspraken.

IEPT20161018, Hof Amsterdam, UPC v Lira

Lira heeft geen belang meer bij verbod of gebod, nu wet is gewijzigd door Wet Auteurscontractenrecht, waardoor nieuwe directe vergoedingsaanspraak van collectieve beheersorganisaties zoals Lira kabelexploitanten is gecreëerd (artikel 45d (2) en (3) Aw). Geen heruitzending bij openbaarmaking via Mediagateway. Uit Norma v NL Kabel-arrest (IEPT20140328) op te maken dat eventuele gelijktijdige uitzending door de omroep via andere technische weg in de ogen van de Hoge Raad niet relevant is, terwijl HvJEU zich er niet over heeft uitgesproken. Prejudiciële vragen over of bij gelijktijdige primaire openbaarmaking sprake kan zijn van heruitzending voorbarig. Geen overdracht toekomstig auteursrecht aan Lira: artikel 45d Aw bevat materiele rechtsregel dat exploitatierechten van rechtswege bij de filmproducent rusten, zodat uitsluitend een schriftelijk overeengekomen, afwijkend beding tussen auteur en producent ertoe kan leiden dat de auteursrechten niet van meet af aan aan de producent zijn overgedragen, maar bij de auteur zijn gebleven. Nieuwe juridische duiding na Norma v Kabel-arrest in beginsel onvoldoende grond voor vermindering van door auteurs te ontvangen vergoedingen. Ten aanzien van 24 zender staat vast dat deze niet via Mediagateway worden uitgezonden. Kabelexploitanten krijgen gelegenheid te bewijzen dat zij gebruik maken van contractuele afspraken en licenties en in voorkomend geval toestemming van Agicoa.

IEPT20161017, Rb Gelderland, Haartransplantatie
Uitlatingen over eisers op website gedaagde sub 1 over mislukte haartransplantatie onrechtmatig: toelaatbare grens overschreden door zich niet enkel over zakelijke informatie uit te laten maar ook persoonlijk in negatieve zin over eisers te spreken, uitlatingen vinden onvoldoende steun in feiten. Sprake van laster. Vorderingen worden toegewezen: verwijdering website en verbod op vergelijkbare uitingen.


IEPT20161013, HvJEU, Servoprax v Roche Diagnostics
Parallelimporteur van een zelfdiagnose hulpmiddel is niet verplicht een nieuwe beoordeling uit te voeren in de lidstaat van invoer om de conformiteit van de etikettering en de vertaling van de gebruiksaanwijzing te bevestigen, als het betreffende middel al onderworpen is geweest aan een conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie en voorzien van een CE-markering.

 

IEPT20161013, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic

Conservatoir derdenbeslag in zaak rond portretrecht Max Verstappen na commercial van Picnic met ‘lookalike’ Verstappen afgewezen: de vraag is of commercial onrechtmatig bevonden zal worden nu deze duidelijk is bedoeld als  parodie.

IEPT20161012, Rb Den Haag, L’Oréal v S
Decoderen van de parfums levert op zich zelf geen aantasting van de herkomstfunctie op. Luxe imago merken L’Oréal door de beschadigingen aan het verpakkingsmateriaal aangetast. Gedaagde kan zich niet op uitputting beroepen. Gevorderde accountantsverklaring afgewezen.

IEPT20161012, Rb Den Haag, L'Oréal v A
Decoderen van de parfums levert op zich zelf geen aantasting van de herkomstfunctie op. Luxe imago merken L’Oréal door de beschadigingen aan het verpakkingsmateriaal aangetast. Gedaagde kan zich niet op uitputting beroepen. Gevorderde accountantsverklaring afgewezen.

IEPT20161012, Rb Den Haag, L'Oréal v ANS Trading
Decoderen van de parfums levert op zich zelf geen aantasting van de herkomstfunctie op. Luxe imago merken L’Oréal door de beschadigingen aan het verpakkingsmateriaal aangetast. Gedaagde kan zich niet op uitputting beroepen. Gevorderde accountantsverklaring afgewezen.

IEPT20161012, HvJEU, Ranks en Vasiļevičs
Eerste verkrijger computerprogramma mag zijn reservekopie van dat programma niet aan een nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de rechthebbende.

 

IEPT20161012, Rb Limburg, HelloNatural v Sweet & Salt

Geen inbreuk op door HelloNatural gevoerde handelsnaam: onvoldoende aannemelijk dat HelloNatural handelsnaam Cacao Truffle Factory rechtmatig gebruikt en evenmin dat deze handelsnaam reeds dusdanig is gevoerd dat deze beschermingswaardige bekendheid heeft gekregen.

 

IEPT20161012, Rb Amsterdam, Scoezh v Buma

Door Buma gestelde eisen voor verlenen van nieuwe licentie aan Scoezh leveren geen misbruik van bevoegdheid op: aanzienlijke betalingsachterstanden en niet voldaan aan opgaveverplichtingen, Scoezh naast etheruitzendingen ook aansprakelijk voor openbaarmaking Buma-repertoire via webcasting, Buma niet gehouden om tot overeenstemming te komen zonder vorderingen uit het verleden – in ieder geval gedeeltelijk - voldaan te krijgen, eis dat voormalig bestuurder niet langer bij Scoezh betrokken mag zijn niet onredelijk gelet op eerdere negatieve ervaringen.

IEPT20161011, Rb Noord-Holland, ArcelorMittal v Tata Steel

Geen anti-suit injunction: toewijzing van de vordering zal er niet toe leiden dat Tata Steel geen ‘centrale’ beslissing meer op haar vordering in reeds aanhangige procedure in Luxemburg kan verkrijgen. Toepasselijk recht Luxemburgs recht, nu centrum van belangen ArcelorMittal in Luxemburg ligt. Geen misbruik van recht door beroep op artikel 61 EOV en 14 Uitvoeringsreglement EOV als grondslag voor vordering tot verkrijging mede-eigendom EP 734 c.q. schorsing. Artikel 61(1) EOV van toepassing in geval van opeising in mede-eigendom: ook derde die mede-eigendom vordert heeft belang bij dat hij na succesvolle actie invloed kan uitoefenen op redactie van conclusies (artikel 61(1) sub a EOV) of een nieuwe aanvrage kan doen (artikel 61(1) sub b EOV). Aanhangig maken Luxemburgse procedure tot opeising mede-eigendom EP 734 geen misbruik van recht: onvoldoende aannemelijk dat vordering in Luxemburgse procedure geen enkele kans van slagen heeft en Tata Steel procedure tegen beter weten in voert. Gerechtvaardigd belang Tata Steel dat octrooi in afwachting van de uitkomst van de procedure in de zin van artikel 61 EOV niet wordt verleend.

IEPT20161011, Rb Overijssel, Cardselect
Geen onrechtmatige concurrentie door [X] die in dienst bij Trendzz is getreden: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk.


IEPT20161006, Rb Amsterdam, Vlinderscrime
Bij de beoordeling van dit geschil dient het toetsingskader voor een journalist worden toegepast. Belangen gedaagde bij publicatie van de beschuldigingen over strafbare feiten wegen zwaarder dan belangen eisers: voldoende aannemelijk dat eisers in het criminele circuit actief zijn; voor de op website geplaatste beschuldigingen bestaat enige grond; gedaagde maakt voldoende duidelijk dat bij berichtgeving over eisers baseert op anonieme bronnen en geruchten; gedaagde in voldoende mate voldaan aan de mogelijkheid tot geven weerwoord. Vorderingen tot verwijdering van de berichten op de website waarin eisers worden beschuldigd van strafbare feiten, de vordering tot rectificatie en verbod op toekomstige publicatie over eisers, afgewezen Publicatie van foto’s van eisers en van de volledige namen van eisers is een disproportionele inbreuk op persoonlijke levenssfeer van eiseres.

IEPT20161006, Rb Gelderland, De Staat

Publicatieverbod vertrouwelijke stukken uit strafrechtelijk onderzoeken verlengd: voldoende concrete dreiging dat gedaagde vertrouwelijke stukken gaat publiceren. Staat heeft belang bij verlenging publicatieverbod: algemeen belang om vertrouwelijke informatie strafzaken zo veel  mogelijk uit openbaarheid te krijgen. Verlenging tot eerste dat van requisitoir van OM.
 

IEPT20161005, Rb Den Haag, Flawa v NL Octrooicentrum

Geen herleving octrooi dat door niet betalen jaartaks is vervallen: welbewust door CEO Flawa [K] opdracht verstrekt om taks niet te betalen, waardoor geen sprake is van abusievelijk missen (betalings)termijn en artikel 23 ROW niet van toepassing is. Geen aanleiding te oordelen dat handelen [K] niet aan Flawa toegerekend kan worden.


IEPT20161005, Rb Noord-Holland, Foto op website

Schadevergoeding van € 530 voor inbreuk op auteursrechten fotograaf bij kopiëren artikel Telegraaf: schending auteursrecht, geen sprake van embedden. Schadevergoeding gebaseerd op bedrag uit schikkingsvoorstel.


IEPT20161005, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp Plein
Op rechtsgeldigheid van de forumkeuze voor de rechter in Nuremberg, Duitsland in de algemene voorwaarden van Philipp Plein is uitsluitend art. 23 EVEX 2007 van toepassing: voldaan aan de alternatieve voorwaarde van artikel 64 lid 2a EVEX aangezien Philipp Plein in Zwitserland gevestigd is. Forumkeuze echter niet van toepassing op onderhavige vordering: algemene voorwaarden zien op een overeenkomst tussen koper en verkoper en niet op een overeenkomst uit onrechtmatige daad of een distributieovereenkomst.


IEPT20161005, HvJEU, F.Hoffmann-La Roche v Accord Healthcare

HvJEU niet bevoegd zich uit te spreken over geldigheid artikel 21(2) Verordening ABC Geneesmiddelen. Artikel 21(2) Vo ABC Geneesmiddelen van toepassing op een door een lidstaat vóór diens toetreding tot de Unie afgegeven aanvullend beschermingscertificaat voor een bepaald geneesmiddel. Indien binnen de EER een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) is afgegeven van eerdere datum dan de in de toegetreden lidstaat afgegeven VHB en, in voorkomend geval, van eerdere datum dan de toetreding van deze lidstaat tot de Unie, moet alleen de eerste VHB in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de geldigheidsduur van het ABC.


IEPT20161004, Hof Den Bosch, Axians v Rockstars

Concurrentiebeding geldig: koop aandelen Axians door Vinci Energies maakt van Axians geen nieuwe werkgever, zodat geen sprake is van (stilzwijgende) voortzetting arbeidsverhouding met rechtsopvolger werkgever. [geïntimeerde] schendt concurrentiebeding door indiensttreding bij Rockstars: onvoldoende onderbouwd dat Rockstars geen concurrent is van Axians. Axians heeft zwaarwegend belang bij handhaving concurrentiebeding o.a. vanwege investeringen in [geïntimeerde]. [geïntimeerde]  kan Axians met zijn opgedane kennis rechtstreeks concurrentie aandoen.


IEPT20161003, Rb Den Haag, Foto zonder toestemming

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser door foto op website en facebookpagina te publiceren en te verminken: € 2.732 conform tarieven Stichting Foto Anoniem.


IEPT20161003, Rb Noord-Nederland, De Maatschap

Voorlopig getuigenverhoor gesloten: geen voldoende belang meer bij horen getuigen, nu uitzending televisieserie heeft plaatsgevonden.


IEPT20161003, Rb Gelderland, Facebook
Verstrekking gegevens m.b.t. eerste Facebookprofiel afgewezen: niet onrechtmatig jegens eiseres gehandeld. Verstrekking gegevens m.b.t. tweede Facebookprofiel toegewezen: gerechtvaardigde angst dat Facebookgebruiker onrechtmatig jegens eiseres handelt wegens o.a. dreiging tot chantage. Proceskosten gecompenseerd: Facebook heeft terecht uitspraak rechter afgewacht en kan niet worden verweten dat procedure is gevoerd.