Januari 2017

Print this page

IEPT20170131, Hof Arnhem-Leeuwarden, Proximedia v Visualmedia

Artikel waarin wordt gewaarschuwd voor concurrent op website Visualmedia moet worden beschouwd als ongeoorloofde vergelijkende reclame: er is sprake van openbaarmaking en vergelijkende reclame, maar er wordt niet voldaan aan de strenge eisen voor geoorloofdheid waaronder het niet schaden van de goede naam van de concurrent

 

IEPT20170131, Hof Amsterdam, Infacy

Geen schending geheimhoudingsbeding: betreffende ondernemingsraden waar appellant ging werken beschikten al over gewraakte materiaal en met dit materiaal werken wordt al aangemerkt als schending relatiebeding. Relatiebeding 23 maal geschonden, in beginsel 23x € 2.500 (€ 57.500) verschuldigd. Boete gematigd naar €  25.000: arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergoeding beëindigd en aannemelijk dat appellant eerder met verboden werkzaamheden was gestopt als hij eerder was gesommeerd.


IEPT20170131, Rb Amsterdam, De Huizendokter
Vorderingen afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang. Dat eiser een tijd uit de running is geweest komt voor eigen belang en de door eiser gestelde recente reclame-en uitbreidingsactiviteiten zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20170131, Hof Den Haag, Verzuu v Holland Scherming

Verzuu en Holland Scherming mochten ten aanzien van de provisieregeling en de Non Disclosure Agreement in redelijkheid verwachten dat deze enkel betrekking hebben op het DV-systeem en niet op andere ideeën: uit tekst samenwerkingsovereenkomst en verklaringen partijen volgt dat het de bedoeling van partijen was dat zij enkel samenwerking aangingen ten aanzien van het DV-systeem. De stelling van Verzuu dat het veerblok onderdeel uitmaakt van het DV-systeem en daarom afzonderlijk onder de provisieregeling valt, wordt verworpen: in de samenwerkingsovereenkomst wordt het DV-systeem in zijn geheel genoemd, losse onderdelen worden niet beschreven. Er heeft geen vermarkting van het systeem plaatsgevonden: Verzuu heeft onvoldoende onderbouwd dat systeem is vermarkt en D. Verzuu heeft aangegeven dat het systeem nog niet is uitontwikkeld.

IEPT20170131, Hof Den Haag, SNRC
Geïntimideerde mag zich aanduiden als chiropractor: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg stelt geen (opleidings-) eisen en ‘chiropractor’ en ‘chiropractie’ zijn geen beschermde titels, niet aan SNRC om te bepalen wie als chiropractor kan worden aangemerkt nu haar normen niet als professionele standaard worden aangemerkt.

IEPT20170130, Rb Gelderland, Secmatix v NovioTech

Vorderingen in kort geding onvoldoende onderbouwd.


IEPT20170126, Rb Rotterdam, Brein v Live Bioscoop
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen de beheerder van de Facebook pagina “Live Bioscoop”, waarop dagelijks gratis films werden vertoond zonder toestemming van de rechthebbenden: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat in strijd met het verbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000
 

IEPT20170126, Rb Overijssel, Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente v Short Golf Twente

Geen oudere handelsnaam Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente: geen aantoonbaar daadwerkelijk voeren van die naam voor een onderneming. Proceskosten ex aequo et bono gematigd tot € 1.500.


IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Foto’s voor bedrijfskleding

Algemene voorwaarden van toepassing: op iedere opdrachtbevestiging staat dat AV van toepassing worden verklaard. Eiser krijgt gelegenheid bij akte te reageren op stelling gedaagde dat zij AV op grond van artikel 6:233 sub b BW heeft vernietigd. Om redenen van proceseconomie worden overige geschilpunten behandeld, waarbij veronderstellenderwijs ervan uit wordt gegaan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Geen rechtsverwerking. Geen schending klachtplicht: gedaagde is professionele partij en moet zich bewust zijn van haar verplichtingen uit gesloten overeenkomsten. Geen verjaring overeenkomst I. Partijen zijn geen algehele media buy out overeengekomen: volgt niet uit bewoordingen overeenkomst. Onvoldoende bestreden dat foto’s die zijn gemaakt onder overeenkomst II en III buiten overeengekomen periode van 3 jaar na opdrachtbevestiging te vinden waren op websites. Gedaagde krijgt gelegenheid te reageren op akte eiser dat foto’s op website derden te herleiden zijn naar gedaagde. Rb volgt gegevens eiser over aantal overtredingen: gegevens onvoldoende concreet en specifiek bestreden. Gedaagde heeft stelling dat zij niet aansprakelijk is voor vertalingen van websites en foto’s die al verwijderd zijn maar via zoekfuncties te achterhalen zijn onvoldoende onderbouwd: had specifiek moeten ingegaan op lijst eiser en moeten aangegeven welke websites dit betreft. Maximaal € 8.800 aan extra verrleningsvergoedingen toekenbaar. Matiging boetes tot maximaal twee- tot viermaal hoogte van verleningsvergoedingen: beperkt financieel belang (€ 3.081,16), boetebeding opgenomen in algemene voorwaarden, niet onderhandeld over boetebeding en geen opzettelijke overtreding en verschil tussen werkelijk geleden schade en hoogte van de gevorderde boetes (€  8.800 v € 703.500) bijzonder groot.


IEPT20170125, Rb Amsterdam, Spybril
120 uur taakstraf voor medeplegen van inbreuk auteursrecht en diefstal in vereniging van examenvragen CBR en IBK: de rechtbank stelt vast dat het met een spybril opnemen van examenvragen van het CBR en IBKI, en deze beelden vervolgens verwerken in een theorie-cursus, zonder meer is aan te merken als een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet.

IEPT20170125, Rb Den Haag, Naturalis

Sloop Darwin House niet onrechtmatig: niet in strijd met artikel 25 Aw en geen misbruik van bevoegdheid door o.m. noodzaak tot uitbreiding, waarvoor gebouw moet worden gesloopt, geringe architectonische waarde gebouw en mogelijkheid gebouw te documenteren. Uitbreiding Naturalisgebouw op zichzelf geen wijziging/aantasting ex artikel 25(1)(c) of (d) Aw. Verbouwing Naturalisgebouw aantasting in de zin artikel 25(1)(d) Aw: wezenlijke aantasting door verdwijnen belangrijke auteursrechtelijke kenmerken ontwerp eiser. Artikel 25(1)(d)Aw biedt geen ruimte voor belangenafweging: ontleend aan artikel 6bis BC en wetgever heeft niets anders voor ogen gestaan dan artikel 6bis BC te implementeren. Verbouwing reeds gestart: zaak verwezen naar rol omtrent uitlaten over (on)wenselijkheid oplegging verbod tot (verdere) verbouwing Naturalis gebouw.

 

IEPT20170125, HvJEU, Stowarzyszenie

Nationale regeling volgens welke rechthebbende hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan vorderenrekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van tweemaal de hypothetische royalty’s is niet in strijd met artikel 13 Handhavingsrichtlijn.


IEPT20170125, Rb Den Haag, Euromast

Inbreuk auteursrecht op foto Euromast van [A B.V.]. € 1.750 voor inbreuk op foto Euromast: gebaseerd op doorgaans gehanteerde tarieven volgens Fotografen Federatie, opgebouwd uit gebruiksvergoeding, een toeslag voor verlies van het zelfbeschikkingsrecht, een toeslag wegens het ontbreken van naamsvermelding en een toeslag voor de verminking. Vrijwaringszaak: Euromast in beginsel aansprakelijk voor inbreuk: suggestie gewekt dat foto gebruikt mocht worden, professionele organisatie en foto is van/vanaf de Euromast. 25% van schade aan [de V.O.F] toe te rekenen: van haar kon meer onderzoek worden gevergd. Bewijsopdracht [de V.O.F.] over dat zij uitsnede foto zonder naamsvermelding aan Euromast heeft voorgelegd en dat Euromast goedkeuring heeft verleend.


IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Feestfoto's

Inbreuk op auteursrecht fotograaf door [B] door foto’s zonder toestemming te bewerken en openbaar te maken in online advertentie en flyer en gedrukte flyer. Vorderingen jegens [A] afgewezen: [B] heeft feest georganiseerd en was verantwoordelijk voor de promotie met gebruik van website waarvan [A] slechts domeinnaamhouder is. € 3.000 schadevergoeding voor zonder toestemming en naamsvermelding online openbaar maken foto’s: gebaseerd op tarief van € 218 per foto per maand volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Bekendmaking bron foto’s en omvang verspreiding gedrukte flyer ex artikel 28(9) Aw toegewezen.


IEPT20170125, Rb Amsterdam, OraSure v Utermohlen
Geen ongeoorloofd gebruik door Utermöhlen van door haar verkochte know how: uit deskundigenbericht volgt dat vakman op betrekkelijk eenvoudige wijze op basis van octrooi, algemeen toegankelijke bronnen en bestudering Histofreezer de Cryo Professional kan ontwikkelen.

 

IEPT20170124, Hof Amsterdam, De Maatschap

Serie “De Maatschap” maakt geen inbreuk op boek “De Straatvechter, mijn verhaal”: hoewel niet onaannemelijk is dat beperkt aantal feiten uit boek inspiratie waren voor scènes uit de serie, is de wijze waarop deze in de serie zijn uitgewerkt en de context daarvan is op het eerste gezicht te verschillend om te kunnen concluderen dat sprake is van auteursrechtinbreuk, geen auteursrecht op waargebeurde feiten, onvoldoende steun in feitenmateriaal dat personage gebaseerd op appellant diffamerend is jegens appellant en dat dit levensonderhoud appellant aantast.

 

IEPT20170124, Hof Den Haag, ITT v Karl Dungs

Geen spoedeisend belang bij vorderingen omtrent inbreuk op merk DUNGS op website www.dungs.nl nu te lang is gewacht met optreden: nadat op 9 juli 2014 duidelijk werd dat WIPO-procedure over domeinnaamgeschil niet kon worden geëffectueerd is pas op 8 maart 2016 dagvaarding in kort geding ingesteld.

IEPT20170124, Rb Overijssel, Google

Geen aanleiding verzoek tot verwijdering URL’s te beperken tot Nederlandse versie Google Search: niet uitgesloten dat internetgebruiker in Nederland gebruik kan maken van andere dan Nederlandse versie Google Search. URL1 aan te merken als strafrechtelijke persoonsgegevens waarvan verwerking in strijd is met artikel 16 Wbp. URL3 en URL4 die verschijnen in de vorm van thumbnails (foto’s/afbeeldingen) ook te beschouwen als zoekresultaat. URL2, URL3 en URL4 hebben betrekking tot bijzondere persoonsgegevens: uit foto, afbeelding of video is ras betrokkene af te leiden. Geen rechtvaardigingsgrond ex artikel 23(1)  sub b Wbp m.b.t. verwerking persoonsgegevens URL1: geen uitdrukkelijke intentie verzoeker dat bericht op Facebookpagina openbaar mocht worden gemaakt. Wel rechtvaardigingsgrond voor verwerking persoonsgegevens URL2, URL3 en URL4: intentie gegevens openbaar te maken blijkt uitdrukkelijk uit gedragingen verzoeker.

 

IEPT20170120, HR, Octrooiorganisatie v VEOB en SUEPO

Europees Octrooi Organisatie heeft immuniteit in arbeidsgeschil: uit rechtspraak van het EVRM kan niet worden afgeleid dat vrijheid van vakvereniging een recht voor vakbonden inhoudt op toegang tot rechter. Geen recht op toegang tot de rechter op grond van stelling dat collectieve rechten anders niet effectief kunnen worden beschermd. Leden van de vakbond hebben voldoende redelijk alternatief om het recht op collectieve actie effectief te beschermen. Het feit dat leden van VEOB enkel achteraf kunnen opkomen tegen bepalingen betekent nog niet dat het geboden rechtsmiddel onvoldoende effectief is in de zin van 13 EVRM. VEOB heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de personeelsvertegenwoordigers geen toereikende mogelijkheden hebben om voor het recht op collectief onderhandelen op te komen.

 

IEPT20170120, HR, ACI v Thuiskopie

Arrest hof (IEPT20101115) vernietigd op grond van antwoord HvJEU in het prejudiciële arrest (IEPT20140410) voor zover verklaring voor recht dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron, is afgewezen.

IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

IEPT20170119, Rb Overijssel, LOOP v NRC
Publicatie artikel NRC over banden bracheorganisatie podologen met Noorse Broeders niet onrechtmatig. Uit feitenmateriaal blijkt dat eiser 4 over bestuurszaken van LOOP met leden van de Noorse broeders heeft gesproken, dat leden van de Noorse broeders gratis werken voor LOOP waarnaar het vermeende salaris naar de Noorse broeders gaat, dat eiser 4 zich voor het leven heeft benoemd als voorzitter en hiervoor een vergoeding krijgt, dat eiser 4 en zijn broer als verdachten in een strafzaak zijn aangemerkt en dat de aangesloten podologe declaratiesoftware opgelegd zouden krijgen en dat eiser 4 en de Noorse broeders hierbij geldelijk gewin zouden hebben. Artikel draag bij aan het publieke debat. NRC heeft in voldoende mate hoor en wederhoor toegepast en voldoende zorgvuldigheid betracht.

IEPT20170119, Rb Midden-Nederland, Omroep Max v Commissariaat voor de Media
Boete Heel Holland Bakt onterecht. Ongeclausuleerd overdragen woordbeeldmerk “Heel Holland Bakt” aan BBCW geen overtreding dienstbaarheidverbod: niet voorzienbaar dat dit ertoe zou (kunnen) leiden dat BBCW een overeenkomst met Ahold zou sluiten op grond waarvan Ahold meer dan normale winst of ander economisch voordeel zou kunnen behalen. Geen samenwerking tussen Omroep Max en Ahold en geen aandacht besteed aan productlijn Ahold in “Heel Holland Bakt”. Eiseres heeft het format van ‘Heel Holland Bakt’ ook niet om niet of voor een lagere prijs verkregen.


IEPT20170118, HvJEU, New Wave v Alltoys

Artikel 8(1) Handhavingsrichtlijn (recht op informatie) van toepassing indien na definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure, waarin is geoordeeld dat inbreuk op een IE-recht wordt gemaakt, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure om informatie omtrent herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt wordt verzocht.

 

IEPT20170117, Hof Den Haag, Dow v Organik

Aanwijzing deskundige op gebied van informatietechnologie voor uitvoering eerste twee stappen van selectie van voor opheffing en inzage in aanmerking komende delen van in bewaring genomen materiaal. Voorstel om deskundige bij selectie correspondentie met advocaten te laten bijstaan door advocaat om vertrouwelijkheid communicatie vast te stellen afgewezen: selectie moet plaatsvinden op eenvoudige, objectief vaststelbare factoren, waarbij alle correspondentie met advocaten als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Aanwijzing deskundige op gebied van polymeerchemie voor uitvoeren laatste twee stappen van  selectie, inhoudende de beoordeling of documenten informatie verschaffen over (delen van de) recepten of productieprocessen van Dow. Geen gelegenheid voor Organik om selecties die deskundigen hebben gemaakt te controleren: met door hof vastgestelde inzageprocedure wordt de bescherming van vertrouwelijke informatie voldoende gewaarborgd en Dow bevolen krachtens artikel 843a (2) Rv de verkregen informatie uitsluitend als bewijs in een gerechtelijke procedure te gebruiken.

 

IEPT20170117, Hof Den Haag, Remu v Knoop

Voldoende vast komen te staan dat MA-55 brochure voor de prioriteitsdatum van EP 687 tot stand van de techniek hoorde. Conclusies 1, 5, 6 en 10 niet nieuw in licht van MA-55. Inventiviteit conclusies 2-4 en 7-9 als verleend niet verdedigd. Hulpverzoeken 5, 6 en 8 niet inventief en hulpverzoek 6 tevens niet toelaatbaar wegens toegevoegde materie. Hulpverzoeken 7, 9 en 10 niet inventief: mere aggregation of features van niet inventieve hulpverzoeken 5, 6 en 8. Conclusies 1, 5, 6 en 10 zoals verleend niet inventief in licht van Bruyas, Althaus en Haest. Inventiviteit conclusie 2-4 en 7-9 niet verdedigd in MvA in incidenteel appel en argumenten ter zitting in strijd met twee-conclusieregel althans goede procesorde. Hulpverzoeken 1 en 2 en 4 niet inventief en hulpverzoek 3 in strijd met artikel 84 EOV. Hulpverzoeken 6 – 10 in strijd met twee-conclusieregel. Hof onbevoegd ten aanzien van vordering van in Finland gemaakte proceskosten wegens tenuitvoerlegging Nederlandse vonnissen: geen sprake van een ‘ander aanknopingspunt’.


IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto op website
Schadevergoeding van € 675 voor publicatie foto van Dijkstra op internet: bedrag komt redelijk voor vanwege misgelopen licentievergoeding en gebrek naamsvermelding.

IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto Geld Spaarpot
Schadevergoeding van € 810 voor publicatie bijgesneden foto van Dijkstra op internet zonder naamsvermelding: onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft openbaargemaakt. Sprake van immateriële schade: het bijsnijden van de foto is een verminking omdat het kaderen één van de middelen is waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken.

 

IEPT20170113, RvS, Vrijzinnige Partij v de Kiesraad
Beroep Vrijzinnige Partij tegen inschrijving ‘Vrouwen Partij (VP)’ in kiesregister afgewezen: de afkorting VP is geen onderdeel van de door Vrijzinnige Partij geregistreerde aanduiding waardoor de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)'  niet overeenstemt met een eerdere registratie, niet aannemelijk dat aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ anderszins misleidend is voor de kiezer.


IEPT20170112, Rb Amsterdam, Spin Master v High5
Vzgr bevoegd te oordelen over inbreuk Gemeenschapsmodel op grond van artikel 90(1) GModV: zou ook bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen op grond van Beneluxmodel. Onderzoek naar nieuwheidsschadelijkheid Amerikaans design patent gaat reikwijdte kort geding te buiten. Model voor speelballetje niet puur ingegeven door technische verworvenheid: voldoende alternatieven mogelijk qua uiterlijk en vormgeving. Model niet definitief verwerkt in samengesteld voortbrengsel. Speelballetjes High5 inbreukmakend: overeenstemmende totaalindruk door o.a. “pluizige” indruk, “tentakeldichtheid” en wijze waarop de tentakels zijn gerangschikt. Opbergkoffertjes Spin Master auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk:  gelijkenissen zien met name op niet beschermde trekken als stijl en vormgeving, terwijl beschermde trekken afwijken. Geen slaafse nabootsing koffertjes: geen nodeloos verwarringsgevaar. Verzameling accessoires auteursrechtelijk beschermd als zelfstandig werk. Accessoires High5 maken inbreuk op de accessoires van Spin Master: één op één overgenomen.

IEPT20170112, Rb Den Haag, Google
Rechtbank Den Haag bevoegd: zaak voldoende met Nederlandse rechtssfeer verbonden door o.a. strafzaak in Nederland, berichten Nederlandse media en zoekresultaten die mogelijk voortkomen uit zoekopdrachten Nederlandse Google search. Verwijdering 5 URL’s afgewezen: niet vast komen te staan dat URL’s betrekking hebben op zoekopdrachten uitsluitend op naam verzoeker die vallen onder Wbp. Verwijdering drie overige URL’s afgewezen: betreffen geen verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp. Beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513) faalt: onvoldoende aangetoond dat weergave URL’s onjuist, irrelevant of bovenmatig is en dat privacybelang verweerder zwaarder weegt dan publiek belang van vindbaarheid webpagina’s en belang Google om webpagina’s vindbaar te blijven houden.

 

IEPT20170112, Rb Den Haag, Blijf Groep v FFF

Plaatsen links naar artikelen over vermeende misstanden in Blijf Groep huizen op de site van Femmes For Freedom (FFF) niet onrechtmatig: FFF niet verantwoordelijk voor wat derden over de misstanden hebben geschreven en artikelen dateren van vóór het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) verrichte onderzoek en zien dus op periode dat slechts over meldingen (ex-)bewoonsters kon worden beschikt. Reactie FFF op het onderzoeksrapport BING niet onrechtmatig: FFF mag zich in maatschappelijk debat kritisch uitlaten over deugdelijkheid en uitkomsten rapport, gebrek aan feitelijke onderbouwing onderzoeksresultaten staat thans niet vast. Reactie FFF op misstanden Blijf Groep niet onrechtmatig: duidelijk aangegeven dat zij zich slechts baseerde op verklaringen (ex-)bewoonsters, omdat BING-onderzoek nog niet afgerond was.   

 

IEPT20170111, Rb Overijssel, Panir

Samenwerking tussen partijen aan te merken als overeenkomst van opdracht. Gedaagde moest redelijke opzegtermijn van 6 maanden in achtnemen: eiser kon niet direct omschakelen naar vergelijkbare leverancier, in niet ondertekende concept-samenwerkingsovereenkomst is termijn van 6 maanden opgenomen. Geen inbreuk op IE-recht of know how van eiser inzake productie panir. Geen bijkomende omstandigheden die produceren en distribueren panir onder eigen label gedaagde onrechtmatig maken.

 

IEPT20170111, Rb Den Haag, Jack Daniels v Kamstra

Onvoldoende onderbouwd dat door gedaagden met T1-status verkochte goederen in Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Uitputtingsverweer m.b.t. overige goederen onvoldoende onderbouwd. Opgave die is bevolen in later vernietigde kort geding vonnissen niet buiten beschouwing gelaten: verkregen overeenkomstig uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen in overeenstemming met wat op dat moment tussen partijen gold. Ook als bewijs wel onrechtmatig is zou het toelaatbaar zijn: geen bijzondere omstandigheden die ervoor zorgen dat bewijs buiten beschouwing zou moeten blijven. Geen winstafdracht voor inbreuk met verkopen producten met een T1-status onder AGD-status door gebrek aan kwade trouw. Wel kwade trouw met betrekking tot goederen met T1-status die zijn verkocht onder status ‘vrij’ en om goederen met status onbekend. Jack Daniel’s krijgt gelegenheid schaderapport aan te vullen en aan te passen en gedaagden mogen hierop reageren.


IEPT20170111, Rb Den Haag, SENA v NederlandFM
Mededeling aan het publiek” uit Auteursrechtrichtlijn en Verhuurrichtlijn heeft eenzelfde betekenis en dient krachtens HvJEU-arresten PPL (IEPT20120315), Del Corso (IEPT20120315) en Reha (IEPT20160531) volgens dezelfde criteria te worden beoordeeld. Of te wel, ook in het kader van de uitleg van het nabuurrechtelijke begrip “mededeling aan het publiek” speelt het in de auteursrechtelijke jurisprudentie van het HvJEU ontwikkelde criterium of sprake is van ‘een nieuw publiek’ een rol. Het HvJEU heeft in het Reha-arrest derhalve bevestigd wat uit het PPL-arrest en het Del Corso-arrest al volgde. Embedded hyperlinks Nederland.FM geen mededeling aan nieuw publiek: omstandigheden onderhavige zaak vergelijkbaar met Svensson-arrest en winstoogmerk niet bepalend voor “mededeling aan het publiek”. Geen aanwijzingen dat wetgever meer heeft willen doen dan verhuurrichtlijn krachtens minimumharmonisatie richtlijngetrouw implementeren.

IEPT20170111, Rb Amsterdam, The Office Operators v Bouwens
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “The Office Operators” en “The Office Host: alleen indien bedrijven die kantoorruimte van The Office Operators huren er ook faciliterend personeel bij willen hebben begeven partijen zich in elkaars vaarwater, sprake van relatief deskundig publiek waarbij verwarringsgevaar minder groot zal zijn, geen daadwerkelijke verwarring plaatsgevonden. Handelsnaam “The Office Operators” beschrijvend, waardoor bijkomende omstandigheden vereist zijn om eventueel verwarringsgevaar onrechtmatig te maken, waarvan niet is gebleken. Dat de rode jurken van Bouwens& sterk lijken op die van The Office Operators is niet voldoende. Onrechtmatig profiteren van bekendheid The Office Operators onvoldoende aannemelijk.

IEPT20170109, Rb Midden-Nederland, Design jaarboek

Niet gesteld of gebleken dat overeenkomst waarin impliciet licentierecht over auteursrechtelijk beschermde werken wordt verstrekt, is beëindigd. Eiser heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat gebruikersrecht is verstrekt onder voorwaarde van betaling.

IEPT20170106, Rb Den Haag, DSM v Novozymes

Rb op basis van artikel 4 EEX II-Vo internationaal bevoegd kennis te nemen m.b.t. (grensoverschrijdende) vorderingen jegens in Nederland gevestigde Univar. Rb op grond van artikel 7(2) EEX II-Vo bevoegd m.b.t. vorderingen jegens Novozymes die zien op Nederland. Rb op grond van artikel 8(1) EEX II-Vo bevoegd m.b.t. grensoverschrijdende vorderingen jegens Novozymes. DSM heeft spoedeisend belang bij vorderingen: geen sprake van te lang stilzitten. Argumenten die “herhaald en ingelast” zijn uit Grounds of Appeal bij de beroepsprocedure EOB worden buiten beschouwing gelaten. Geen openbaar voorgebruik werkwijze volgens conclusie 1 EP 808: onvoldoende aannemelijk dat productieproces in Pokka-fabriek openbaar toegankelijk is geweest. EP 808 inventief: OD heeft terecht D47 en D52 niet als closest prior art bestempeld en vakman komt closest prior art Mittal niet tot uitvinding volgens EP 808. Voor zover oude Amano-product (waarvoor Novozymes licentie heeft) en Lactozym Pure het zelfde product betreffen zijn gewijzigde conclusies EP 808 nieuw en inventief ten op zichte van het oude Amano-product. Verweer dat Lactozym Pure zelfde product is als oude Amano-product en uitzondering artikel 73(2) ROW van toepassing is faalt: uitzondering geldt niet als degene aan wie wordt geleverd wordt aangezet tot verrichten voorbehouden handelingen hetgeen het geval is.

IEPT20170106, Rb Amsterdam, De Maatschap
Serie “De Maatschap” maakt geen inbreuk op boek “De Straatvechter, mijn verhaal”: overnemen van ware gebeurtenissen is geen auteursrechtinbreuk, totaalindruk beschermde trekken uit het boek wezenlijk anders dan totaalindruk televisieserie. Overnemen van mogelijk beschermde elementen leidt niet tot auteursrechtinbreuk: maakt de verschillen in totaalindruk tussen de werken niet kleiner.

IEPT20170105, Rb Amsterdam, Simpel.nl v Webesend
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Simpel.nl” en “Sim.nl”: simpel.nl is beschrijvend, verschil in aard ondernemingen, ook andere bedrijven gebruiken “sim” of “simpel” in hun naam. Geen verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerk “Simpel” en aanduiding “sim.nl”: voorzieningenrechter verwijst naar hetgeen ten aanzien van handelsnamen is geoordeeld en gebruik van woord(bestanddeel) “sim” niet inbreukmakend op woord-/beeldmerk “Simpel”, waarvan tekst beschrijvend is. Ook logo Sim.nl maakt geen inbreuk op merk van Simpel: begripsmatig en visueel verschillend.

 

IEPT20170104, Rb Den Haag, Rasco v Aebi Schmidt

EP 838 voor “vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetwerktuig“ nieuw t.o.v. DE 220: DE 220 openbaart niet kenmerkende maatregel dat momentsteun steunt op het opzetwerktuig. EP 838 inventief: niet onderbouwd dat vakman vanuit DE 220 in combinatie met algemene vakkenis tot geclaimde oplossing zou komen. EP 838 ook inventief t.o.v. combinatie van DE 220 en NL 464 en/of DE 372: vakman zou op grond van die combinatie de aandrijfaggregaat aanbrengen op een separaat loopwiel, terwijl in conclusie 1 aandrijfaggregaat is verbonden met het voertuigwiel van vrachtwagen. Directe en indirecte inbreuk: zowel combinatie als opzetstrooiwerktuig aangeboden. 

 

IEPT20170104, Rb Den Haag, Coloplast v Medical4You

Eiswijziging met beroep op twee, deels nieuwe, hulpverzoeken buiten beschouwing gelaten: in strijd met goede procesorde en strakke regiem VRO procedure. Vorderingen in conventie afgewezen nu Coloplast zich niet meer op hoofd- en hulpverzoek beroept. Conclusie 1 en volgconclusies 2-6 en 11 van EP 729 worden vernietigd: uitsluitend verdedigd aan de hand van hoofd- en hulpverzoek.


IEPT20170104, Rb Amsterdam, Gobrowski Formats v TBWA
NL rechter op grond van artikel 7(2) herschikte EEX-Vo bevoegd jegens TBWA \ Helsink en TBWA \ Worldwide: onvoldoende onderbouwd dat Buy this!-format niet in Nederland zal worden geëxploiteerd en schadebrengend feit in Nederland. NL rechter onbevoegd voor vorderingen m.b.t. schade buiten Nederlands grondgebied.