IE-Goederenrecht

Print pagina

     

De vijfde herziene druk van het boek IE-Goederenrecht is vanaf heden beschikbaar. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2017 verwerkt.

“Door de grote economische betekenis van intellectuele eigendomsrechten (“IE”) is duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van eigendomsaanspraken, overdrachten, verpandingen en licenties van IE-rechten belangrijk.


In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen beoordelen.


Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals andere publicaties van Boek 9 is het voor Boek9plus-webabonnees en sponsors ook beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar wetteksten en IEPT-rechtspraak.

Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9.”

De volgende onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld:  

Auteur: Th.C.J.A. van Engelen

Bestel dit handboek
-
Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

Dit boek is tevens als webboek online en up-to-date te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar alle behandelde uitspraken en wetsartikelen, als onderdeel van een Boek9+-abonnement.

1.  Rechtskarakter 

2.  Ontstaan 

3.  Rechthebbende 

4.  Derivatieve verkrijging: Overgang 

5.  Overdraagbaarheid

6.  Overdracht

7.  Gemeenschappelijke IE-rechten 

8.  Beperkte rechten 

9.  Faillissement IE-rechthebbende 

10. Tenietgaan IE-rechten


5e herziene druk
Pagina’s: 507
ISBN-nummer:
9789492369017
9789081719834 (paperback)
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.