Nederlandse Antillen

Print this page

2020

 

IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

Persexceptie artikel 15 Auteursverordening (Av) geldt naast papieren media ook voor digitale media: redelijke toepassing van de wet in huidige omstandigheden vergt dat met ontwikkelingen sinds 1913 rekening moet worden gehouden. Voor voorbehoud uit artikel 15 (3) Av wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten media: gerecht vindt steun hiervoor in Nederlandse regeling uit artikel 15 Aw. Uitzondering artikel 15(4) Av (politieke geschilpunten of nieuwstijdingen) niet van toepassing: niet te betwijfelen dat onderhavige artikel vrucht van creatieve keuzes van de auteur(s) is en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Eiser heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Amigoe door commentaar over te nemen op Facebookpagina: Amigoe mocht daarom klacht na weigering eiser om bericht te verwijderen klacht indienen bij Facebook. Verwijdering account eiser door Facebook gaat te ver: Amigoe moet Facebook berichten dat sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account.

 

2019

 

IEPT20191211, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikelen over vermeende geweldsincidenten gepleegd door de korpschef van de politie Curaçao onrechtmatig: betrokkenheid korpschef niet vastgesteld, berichten op onderdelen feitelijk onjuist, gedaagde presenteert zich als een serieus nieuwsmedium waardoor de lezer het artikel voor betrouwbaar zal houden, geen hoor en wederhoor toegepast, gewraakte berichten in ernstige mate schadelijk voor de reputatie van de korpschef.

 

IEPT20191113, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikel 16 september 2019 waarin ten onrechte zou worden gesteld dat overeenkomst is gesloten niet onrechtmatig: bezwaren vallen weg tegen belang Amigoe om verslag te kunnen doen van als misstand beschouwde inhuren door overheden van journalisten als voorlichters. Artikelen 17, 18 en 19 september, waarin wordt gesteld dat eiser zich als journalist heeft laten betalen om voor Bestuurscollege welgevallige artikelen te publiceren onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd, facturen adviesbureau eiser aan openbaar lichaam onvoldoende feitelijke basis voor beschuldigingen.

IEPT20191009, Gerecht Aruba, Inversiones

Inbreuk woordmerk [merk] van Inversiones door Arubaanse fitnessonderneming [naam VBA]: geen handelsnaam, zoals [naam VBA] stelt, maar door Inversiones geregistreerd woordmerk; Inversiones geacht eerste gebruiker woordmerk in Aruba te zijn; algemeen bekend merk in ieder geval in Aruba; verwarringsgevaar door gebruik overeenstemmend / gelijk teken voor dezelfde soort waren en diensten door gedaagde en schade Inversiones in Aruba mogelijk.

 

IEPT20190805, Gerecht Curaçao, Hennessy v Lunapark Minimarket

Hoorzitting gelast inzake verzoek voor leggen conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag inzake gestelde inbreuk wegens verhandelen Hennesy-producten waarvan identificatiecodes zijn verwijderd: de vraag is in hoeverre onderhavige zaak zich wezenlijk onderscheidt van Diageo-zaak (IEPT20110930), waarin werd geoordeeld dat geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes bestond.

 

IEPT20190604, GHvJ, FCW

Geen andere uitleg artikel 10 EVRM / 6:162 BW voor kleine samenleving als Curaçao. Artikel over handelen advocatenkantoor in verband met bouw nieuwe ziekenhuis HNO niet onrechtmatig: voldoende feitelijke basis dat Sona ervan uit mocht gaan concept van evaluatierapport van FCW te krijgen en daarop zou mogen reageren voordat rapport werd afgerond, kwalificatie als louche en onguur hangt samen met niet verstrekken rapport en is toelaatbaar, voldoende feitelijke basis voor uitlating ‘FCW adviseert de regering (‘aanstuurt’ lijkt een beter woord)’, overige kwalificaties van handelswijze FCW niet onrechtmatig gelet op o.a. opduiken FCW in Panama Papers en strafrechtelijke veroordeling van een van de oprichters.

 

IEPT20190425, Gerecht Sint Maarten, Jordan Village v Sasha Management

Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency” toegewezen: gelet op overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied zou dit tot verwarring kunnen leiden bij het publiek. Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village" afgewezen: “Jordan Village” is de benaming is voor de wijk, waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet, woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend.

 

IEPT20190416, GHvJ, Amalo v Galeras

Woordmerk MOPA MOPA uitsluitend beschrijvend: ziet op traditionele techniek van kunstvervaardiging waarvan aanduiding zonder toevoeging niet door merkenrecht behoort te worden gemonopoliseerd.

 

IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal

Vordering DC Tax Solutions op basis merkenrecht afgewezen: gebruik van de namen DC Tax Solutions en DC Tax&Legal voldoet aan definitie van het handelsnaamrecht. Gedaagde handelt door gebruik handelsnaam in Caribisch deel van koninkrijk van handelsnaam DC Tax Legal en de variaties daarop, onrechtmatig jegens eiseres: eerste twee woorden van handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de regio waarin ondernemingen opereren, zijn identiek en verwarring heeft inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden.

 

IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot

BDT heeft foto’s waarvan eiseres auteursrechthebbende is gebruikt. Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. gebruik foto’s: geen definitieve wilsovereenstemming.

 

IEPT20190220, Gerecht Aruba, Aruba Vineyard v I Love Aruba

Merkinbreukverbod toegewezen na verkoop namaakkleding: inbreuk niet betwist, toezegging om de inbreukmakende artikelen niet meer te zullen verkopen gelet op handelen gedaagden niet voldoende om ervan uit te kunnen uitgaan dat inbreuk zal stoppen.

2018

 

IEPT20181005, Gerecht Curacao, LaLiga v 1xcorp

Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite beelden te tonen van Spaanse voetbalcompetitie: geen sprake van toestemming, voldoende aannemelijk dat eiseres rechthebbende is, gelet op eerder handelen gedaagde bestaat ondanks stelling dat inbreukmakend handelen is gestaakt belang bij inbreukverbod. 

 

IEPT20180905, Gerecht Aruba, IMG

MISS TEEN ARUBA UNIVERSE maakt inbreuk op merken MISS UNIVERSE en MISS UNIVERSE ARUBA: merken en teken stemmen zodanig overeen dat bij publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20180619, GHvJ, 1XCorp v IMG

Algeheel inbreukverbod op auteursrecht IMG toegewezen: voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na (IEPT20170616) - waarin verbod op embedden sportwedstijden op gokwebsite slechts ten aanzien van in dat vonnis genoemde wedstrijden werd opgelegd - stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken. 

 

2017

 

IEPT20170616, Gerecht Curacao, IMG v 1XCorp

Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite zonder toestemming rechthebbenden embedded links te plaatsen naar sportwedstrijden: sprake van openbaarmaking in de zin van de Auteursrechtverordening.

 

2016

 

IEPT20160729, Gerecht Aruba, 24Ora

Berichtgeving website 24Ora over penningmeester van bestuur politieke partij die greep uit partijkas deed niet onrechtmatig: geen schending hoor en wederhoor en niet aannemelijk gemaakt dat artikel feitelijk onjuist is. 24Ora hoeft bron artikel niet bekend te maken: niet aangegeven op welke grond inbreuk op bronbescherming moet worden gemaakt.

 

2015

 

IEPT20151021, Gerecht Aruba, Rectificatie
Uitlatingen onrechtmatig: niet onderbouwd met feiten, berusten op gissingen, foute conclusies en eigen waarneming, en zijn gericht aan politicus van wie niet gevergd kan worden dat hij de beschuldigingen van Y moet redresseren

 

IEPT20150506, Gerecht Aruba, Publicatie over politica
Geen spoedeisend belang door ruim twee maanden nadat duidelijk moest zijn dat vrijwillige rectificatie zou uitblijven procedure te starten. Ten overvloede: de vraag of publicaties onrechtmatig zijn gezien steun in feitenmateriaal en gebrek aan hoor en wederhoor niet onrechtmatig

IEPT20150409, Gerecht Sint Maarten, Publicatie
Belang eisers zwaarder dan dat van gedaagden: betreft lichtvaardige verdachtmakingen en gedaagde is niet voornemens te stoppen met het uiten van deze beschuldigingen.

 

2014

 

IEPT20140415, GHvJ, Havana Club

Geen (direct of indirect) verwarringsgevaar tussen bekend merk “Havana Club” en “Havana Sabor” voor rum.


IEPT20140120, Gerecht Curaçao, KFO
Publicatie waarin president van Centrale Bank van Nederlandse Antillen wordt beschuldigd van corruptie en betrokkenheid bij financiële malversaties niet onrechtmatig: ernstige misstanden zonder verklaring.

 

2013

 

IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas
Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers. Geen auteursrechtinbreuk op ontwerpen HAVAIANAS-slippers.

 

IEPT20130812, Gerecht Curaçao, Stijl
Persoonlijke kenmerkende stijl niet auteursrechtelijk te beschermen.Evenmin ruimte voor onrechtmatige slaafse nabootsing stijl.


IEPT20130113, GHvJ, Bacardi v Cardinal
Verwijdering identificatiecodes geen gegronde reden voor verzet tegen parallelimport. 
 

IEPT20130109, Gerecht Aruba, Havana Club v Croes
Arubaans merkenrecht: Geen verwarringsgevaar tussen bekende merk HAVANA CLUB en Sabor Havana voor rum. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en Croes zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt

 

2012

 

IEPT20120327, GHvJNA, JMH v Rewachand

Algemeen bekend merk Unieverdrag van Parijs: Hollister Co. geen algemeen bekend merk op Antillen. Het Hof gaat voorbij aan hetgeen JMH in het kader van art. 6bis UvP heeft gesteld omtrent de “wereldwijde bekendheid” van Hollister Co. Dat is namelijk in dit kader niet het juiste toetscriterium.  Geen depot te kwader trouw 

 

2011

 

IEPT20110930, GHvJ, Diageo v Sriram

Antilliaans merkenrecht: Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes

 

IEPT20110427, Gerecht Aruba, FLPD

Kosteloze exploitatielicentie: een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeen-komst mee dat partijen met de overeenkomst heb-ben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding ver-schuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale tele-visie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. Duur licentie beperkt tot duur auteursrecht.

 

IEPT20110419, GHvJNA, Vansh v Utrima

Rechtverkrijgend merkgebruik:  Het Hof stelt bij zijn beoordeling voorop dat onder op het Arubaanse publiek gerichte reclameuitingen mede dienen te worden begrepen reclameuitingen die gericht zijn op toeristen die Aruba bezoeken. Door in bedoelde tijdschriften en kortingscoupons onder vermelding van haar merk reclame te maken voor de door haar verhandelde waren, teneinde aldus (ook) het Arubaanse publiek te bewegen tot het doen van aankopen in haar winkel op Sint Maarten, heeft Utrima in Aruba van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik gemaakt in vorenbedoelde zin.
 

IEPT20110415, GHvJNA, Blue Flames v D Gas King

Onrechtmatig uitlokken wanprestatie exclusieve afvulverplichting gascilinders - merkinbreuk: Actief werven onder klanten Blue Flames en Sol en adverteren wetende dat degene die zo’n gascilinder aanbiedt wanprestatie jegens Blue Flames respectievelijk Sol pleegt.

 

2010

 

IEPT20101129, Gerecht Curaçao, JMH v Rewachand

Hollister Co geen algemeen bekend merk in 2007: Daarvoor dient namelijk gesteld en bij betwisting te worden bewezen dat de overgrote meerderheid van het daarvoor in aanmerking komende publiek met het merk bekend is. Een dergelijke bekendheid heeft JMH niet aannemelijk gemaakt.Geen depot te kwader trouw: voorgebruik heeft JMH niet aangetoond, ook niet met een verwijzing naar haar website hollister.com.

 

IEPT20100827, GHvJNAA, 7-Eleven v 7-Alive
Duur auteursrecht 7-Eleven logo verstreken: Door verloop van 50 jaar na eerste openbaarmaking in 1946. Het logo van 1968 kan niet als voldoende nieuw of vernieuwend worden aangemerkt om een zelfstandig karakter te hebben verkregen

 

IEPT20100510, GEANA, Playboy v Rewachand
Inbreuk niet aannemelijk gemaakt: een verklaring die niet is gebaseerd op een eigen waarneming van de desbetreffende intellectuele eigendomsmedewerker bij Playboy maar op informatie die uit tweede hand is verkregen. Er zijn geen foto’s bij de verklaring overgelegd, noch zijn er bewijsaankopen gedaan en/of is er bewijsbeslag gelegd. Registratie merk geen gebruik 

 

2009

 

IEPT20090616, GHvJNAA, Abercrombie & Fitch v Von Dutch
Depot te kwader trouw: gebruik merk op website is voldoende gebruik in Aruba: de website van Abercrombie & Fitch c.s. is in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld. Overeenstemmende totaalindruk Moose-merken.

 

IEPT20090526, GHvJNAA, Carribean Cartographics

Geen auteursrechtelijke bescherming: De in de Smart Diving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Geen slaafse nabootsing: Kaart niet wezenlijk onderscheidend van andere kaarten. Geen ongeoorloofde concurrentie ex-werknemers