Uitgeefovereenkomst

Print this page

Hoge Raad

 

IEPT20170707, HR, Nanada v Golden Earring
Muziekuitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd: omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht en dat dit auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren vanaf 1 januari na het overlijden van de maker, brengt niet met zich dat overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn; evenals overeenkomst die eindigt door bepaalde gebeurtenis, is de duur onbepaald. Uitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar. De omstandigheid dat de overeenkomsten voorziet in goederenrechtelijke overdracht van de muziekuitgaverechten brengt niet mee dat de overeenkomsten, ook voor zover daaruit voortdurende verbintenissen voortvloeien, naar hun bedoeling niet voor opzegging vatbaar zijn. De opzegging kan immers meebrengen dat op Nanada c.s. de verplichting komt te rusten de uitgaverechten (voor zover mogelijk) weer over te dragen aan [verweerders] De omstandigheid dat de overeenkomsten daarin niet voorzien staat daaraan niet in de weg nu, zoals het hof heeft overwogen, deze verplichting uit de redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien. Om dezelfde reden doet niet terzake dat partijen ook voor licentieverlening hadden kunnen kiezen. Geen onjuist rechtsoordeel dat uit eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat na opzegging eerder overgedragen auteursrechten weer moeten worden overdragen. 

Gerechtshoven

 

IEPT20221122, Hof Amsterdam, EMI

Afrekening tussen muziekuitgever en zanger/tekstschrijver The Cats. Subuitgave van werk appellant in buitenland en betalingen aan buitenlandse betrokkenen komen in zoverre ten laste van het uitgeversdeel, dat aan appellant in elk geval 50% toekomt. Vanaf 1 juni 2005 had appellant ook het Nederlandse uitgavedeel moeten ontvangen.

 

IEPT20191217, Hof Amsterdam, Springer Nature

Geen tekortkoming in de nakoming van uitgeefovereenkomst ten aanzien van inkomsten uit e-book packages (e-book pakketten waar boek appellant deel van uitmaakt): royalty formule Springer wel degelijk gerelateerd aan door Springer behaalde omzet uit e-book packages, door Springer onvoldoende bestreden aangevoerd dat aantal geprinte versies van een boek (en aantal verkochte individuele e-books) beste indicatie is voor populariteit en dus de ‘waarde’ van een boek. Geen verplichting Springer om derden een rekening- en verantwoordingsplicht op te leggen: niet af te leiden uit strekking van of tekst van de overeenkomst.

 

IEPT20190115, Hof Amsterdam, Emryss

Schadevergoeding van € 12.500 (i.p.v. gevorderde € 63.217,75) aan uitgever voor afbreken onderhandelingen door auteur inzake uitgave “Plants”. Niet betwist dat [redacteur] gedurende twee jaar werkzaamheden ten behoeve van Plants heeft verricht. Vakinhoudelijke geschiktheid [redacteur] niet betwist.  Werkzaamheden [redacteur] tenminste met medeweten geïntimeerde geschied. Voor zover commentaar [redacteur] niet is overgenomen heeft geïntimeerde wel geprofiteerd van controle door [redacteur].

 

IEPT20151103, Hof Amsterdam, Emryss

Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. werk “Plants”: nog geen overeenstemming over omvang en wijze van uitgeven. Wel sprake van aansprakelijkheid van [V] wegens het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen m.b.t. “Plants”. Uitgeefovereenkomsten inzake andere werken niet rechtsgeldig ontbonden; geen verzuim. Uit niets blijkt dat partijen de afspraken dienaangaande hebben bedoeld als fatale termijnen, zodat nu [V] haar ter zake niet in gebreke heeft gesteld Emryss ook niet ten aanzien van grond (ii) in verzuim is gekomen. Emryss op grond van uitgavecontract gerechtigd werken van Vermeulen in digitale vorm te verveelvoudigen en openbaar te maken. Hof volgt oordeel Rb dat [V] € 100.000 aan dwangsommen heeft verbeurd door toestemming vertalingen tweetal werken te weigeren.

 

IEPT20151222, Hof Amsterdam, EMI

Tekstconforme uitleg muziekuitgave-overeenkomst: appellant komt 50% van betalingen uit buitenland toe. De tekst van de overeenkomst strookt het beste met de uitleg van [appellant]; de tekst van beide relevante artikelen biedt geen aanknopingspunt voor de gedachte dat partijen in hun onderlinge verhouding hebben willen aansluiten bij de repartitiereglementen. De tekst van artikel 7 biedt daarnaast geen aanknopingspunten voor de gedachte dat dit artikel beperkt zou zijn tot de inkomsten die de uitgever direct incasseert (dat wil zeggen zonder tussenkomst van een buitenlandse auteursrechtenorganisatie). Jaren lang niet volledige aan appellant toekomende inkomsten betalen voldoende ernstige tekortkoming voor ontbinding.Partijen erover eens dat ontbinding overeenkomsten per 1 juni 2005 heeft plaatsgevonden. Geen verlenging verjaringstermijn door opzettelijk verborgen houden van schuld door EMI (artikel 3:321(1)(f) BW). Comparitie gelast voor bespreking schadeberekening.

 

IEPT20150331, Hof Amsterdam, Nanada v Golden Earring

Auteusrechtlicentie. Opzegging muziekuitgaveover-eenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding van 25 augustus 2010 sorteert geen effect: Nanada heeft niet in zijn geheel niet of zo gebrekkig gepresteerd dat klachtplicht niet van toepassing is. Muziekuitgave-overeenkomsten opgezegd per 28 augustus 2011: tussentijds opzegbaar, gelet op gelijkenis met duurovereenkomsten. Onvoldoende gronden aanwezig om te oordelen dat opzegging alleen bij voldoende zwaarwegende grond voor opzegging mogelijk is.

 

Rechtbanken

 

IEPT20210519, Rb Midden-Nederland, Unieboek

W] heeft geen recht op royaltyvergoeding naast overeengekomen eenmalige vergoeding op grond van verkoopsucces van door haar vertaalde boeken: artikel 25d Aw is niet van toepassing nu overeenkomst tussen partijen uit 2003 stamt, auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden en slechts van toepassing op overeenkomsten na die datum, beroep op artikel 6:258 lid 1 BW slaagt niet nu geen sprake is van onvoorziene omstandigheden omdat verkoopsucces in overeenkomst tussen partijen is verdisconteerd en Unieboek aannemelijk heeft gemaakt dat zij noot royaltybepalingen met vertalers overeenkomt, beroep op artikel 6:248 lid 1 BW slaagt evenmin omdat er geen sprake is van een leemte in de overeenkomst die moet worden aangevuld nu kan worden aangenomen dat er tussen partijen sprake was van wilsovereenstemming ten aanzien van te betalen vergoeding. Opzegging uitgeeflicentie door [W] niet rechtsgeldig: gebruikelijk dat door vertalers aan uitgeverijen verstrekte licenties onbepaald in tijd en niet opzegbaar zijn en geen sprake van onvoorziene omstandigheden die dat oordeel anders maken.

 

IEPT20201215, Hof Amsterdam, Overamstel

Geen opzegging op grond van artikel 16 lid 1 sub b van de overeenkomst: printing on demand valt onder ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar’ houden. Geen ontbinding op grond van artikel 25e lid 1 Auteurswet: voorhanden zijn van de titel middels printing on demand is voldoende exploitatie en geen omstandigheden aangevoerd waarom dat in dit geval anders ligt.

 

IEPT20190717, Rb Amsterdam, Overamstel

Geen opzegging op grond van artikel 16 lid 1 sub b van de overeenkomst: aanbieden via printing on demand (pod) moet naar objectieve maatstaven gezien worden als ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar houden’ van de titel. Geen ontbinding op grond van artikel 25e lid 1 Auteurswet: gemotiveerd weersproken dat sprake is van onvoldoende exploitatie van de titel en enkel meningsverschil over wijze van exploitatie vormt geen zwaarwegende reden.

 

IEPT20190508, Rb Amsterdam, Zoom.in v MN

Ontbindingsverklaring Music Nations overeenkomst met Zoom.in inzake exploitatie content op Youtube ongerechtvaardigd, geen tekortkoming Zoom.in: Zoom.in niet gehouden om ervoor te zorgen dat Music Nations als zelfstandig opererende Multi Channel Network zou kunnen voortbestaan in weerwil van gewijzigde, andersluidende YouTuberichtlijnen, voldoende onderbouwd dat onvolledige toegang NMS dashboard en niet meer updaten van dit systeem logisch gevolg van wijziging YouTuberichtlijnen is geweest. Zoom.in mocht overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) ontbinden: wijzigen YouTuberichtlijnen waardoor Music Nations als ontoelaatbaar subnetwork werd aangemerkt is onvoorzienbare omstandigheid. Schadevergoeding op te maken bij staat aan Zoom.in voor verlies roll up tool en niet meewerken aan gewijzigde YouTuberichtlijnen inzake subnetworks door Music Nations: intrekken roll up tool gevolg van (niet optreden Music Nations) tegen malafide kanalen Music Nations, Music Nations in verzuim, omdat door bestrijding van  verantwoordelijkheid voor controle malafide kanalen aanmaning nutteloos zou zijn, dagvaarding aangemerkt als ingebrekestelling. Schadevergoeding op te maken bij staat aan Music Nations voor onder zich houden AdSense-gelden van Music Nations: onvoldoende onderbouwd dat onduidelijkheid over bedragen bestond en dat zij bij vaststellen omvang ervan afhankelijk was van Music Nations. Geen schending reputatie Music Nations door Zoom.in: onvoldoende duidelijk welk handelen Music Nations aan beschadiging van reputatie ten grondslag legt, geen onjuiste of onnodig grievende mededelingen.

 

IEPT20200204, Rb Amsterdam, Hi Media v Fuga

Fuga mag betalingsverplichting uit muziekdistributieovereenkomst met Hi Music opschorten na claim van exclusieve licentiehouder Believe: Fuga heeft laten garanderen dat overeenkomst met Believe non-exclusief was, het is niet aan Fuga om de juridische argumenten van Believe te beoordelen, dat Fuga geen genoegen heeft genomen met de door Hi Music aangeboden vrijwaring staat niet aan opschortingsrecht in de weg.

 

IEPT20180703, Rb Den Haag, IOS Press

Uitleg artikel 13 uitgeefovereenkomst houdt niet in dat enkel IOS Press mocht ontbinden: IOS Press mocht door eiser voorgestelde amendement niet begrijpen dat dit ertoe strekte dat eiser recht op ontbinding prijs gaf, letterlijke betekenis doet hier onvoldoende aan af: eiser geen jurist is en had geen juridische bijstand bij onderhandelingen. Uitgeefovereenkomst mocht worden ontbonden omdat IOS Press zich niet heeft gehouden aan verplichting om artikelen te copy-editen (controle op taal, spelling, grammatica): peer reviewing proces ontslaat IOS Press niet van copy editing verplichting, uit artikel 5 uitgeefovereenkomst blijkt niet dat hoofdredacteur taal, stijl of spelling moet beoordelen, geen rechtsverwerking.

 

IEPT20170920, Rb Midden-Nederland, Spinnin Records

Eiser heeft de overeenkomsten van 2012 en 2013 terecht vernietigd wegens dwaling. Bij een juiste voorstelling van zaken had eiser niet op dezelfde voorwaarden de overeenkomsten afgesloten. [eiser] heeft gemotiveerd gesteld dat als [A] namens MAS en Spinnin niet de onjuiste mededeling had gedaan dat zij professioneel genoeg waren om op een goede wijze om te gaan met de belangen van [eiser] indien zich een belangenverstrengeling zou voordoen tussen MAS als manager van [eiser] en Spinnin als platenmaatschappij, andere afspraken zouden zijn gemaakt. Dit betekent dat [eiser] de overeenkomsten van 2012 terecht heeft vernietigd. Bij een juiste voorstelling van zaken had eiser geen nieuwe productieovereenkomst en niet op dezelfde voorwaarden een nieuwe managementovereenkomst afgesloten.In 2013 bestond er geen noodzaak om een nieuwe productieovereenkomst af te sluiten. Er was immers al een productieovereenkomst tussen Spinnin en [eiser] gesloten. Onder die omstandigheid is het aannemelijk dat [eiser] bij een juiste voorstelling van zaken in het geheel geen nieuwe overeenkomst met Spinnin zou zijn aangegaan. Voor de managementovereenkomst ligt dit anders. Deze overeenkomst moest wel opnieuw worden aangegaan doordat [naam mediabedrijf] tot het management toetrad. Onder deze omstandigheid is het niet aannemelijk dat [eiser] geen managementovereenkomst zou zijn aangegaan. [eiser] heeft echter gemotiveerd gesteld dat als [A] niet de onjuiste mededeling had gedaan dat Spinnin en MAS (ook bij een belangenverstrengeling) professioneel genoeg waren om op een goede wijze om te gaan met de belangen van [eiser] , hij de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Ook geldt in dit verband dat [vader eiser] akkoord is gegaan met de overeengekomen voorwaarden in de managementovereenkomst 2013 door de (onjuist gebleken) mededeling van [A] namens MAS dat [naam mediabedrijf] een verhoging van de commissie voor endorsements en merchandise als voorwaarde stelde om toe te treden tot het management. In het licht van deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat [eiser] bij een juiste voorstelling van zaken geen nieuwe productieovereenkomst en niet op dezelfde voorwaarden een nieuwe managementovereenkomst had afgesloten. Dit betekent dat [eiser] de overeenkomsten van 2013 terecht heeft vernietigd.

 

IEPT20170726, Rb Amsterdam, Spinnin Records

DJ verplicht om tijdens contractsperiode gereed gekomen producten exclusief aan Spinnin Records aan te bieden. De rechtbank legt de overeenkomst zo uit dat deze een verplichting inhoudt voor [gedaagde] jegens Spinnin Records om een – al dan niet in samenwerking met anderen gemaakt – product (productie of release), dat gereed is gekomen tijdens de looptijd van de overeenkomst, exclusief aan te bieden aan Spinnin Records waarna Spinnin Records het product – eventueel via of in samenwerking met een derde partij – uitbrengt, dat wil zeggen op de markt brengt.  Bij Universal uitgebrachte Instrumental Mix was gereed voor het einde van contractsperiode bij Spinnin Records. Nummer vertoont grote overeenkomsten met binnen contractsperiode live ten gehore gebrachte versie. Dit geldt niet voor de vocale versies: onweersproken gesteld dat na eindigen contractsperiode nog vocale, muzikale en compositorische wijzigingen zijn aangebracht. Partijen mogen zich bij akte uitlaten over vraag of verschillende versies van het nummer als één productie moeten worden beschouwd. Op grond van hetgeen is overwogen in r.o. 4.7 en 4.8., kan de instrumentale versie van [liednaam 2] , de “ [liednaam] Instrumental Mix”, in beginsel als een gereed gekomen product, en dus als productie in de zin van de overeenkomst worden aangemerkt.

 

IEPT20170601, Rb Amsterdam, MN v Zoom in

Zoom.in onvoldoende aannemelijk gemaakt dat voldoen aan verplichtingen jegens MN zou leiden tot de teloorgang van het bedrijf. Geenszins valt te concluderen dat een overeenkomst met YouTube, met behoud identiteit en zelfstandigheid van MN, niet in overeenstemming zou zijn te brengen met het nieuwe YouTube beleid. Zoom.in onvoldoende aannemelijk gemaakt dat opschorting gerechtvaardigd zou zijn omdat MN ernstig tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar eigen verplichting: Zoom.in heeft MN niet in gebreke gesteld en de volledige overname bedrijfsvoering van MN gaat veel verder dan ‘opschorten’. Voldoende aannemelijk dat de rechter in een eventuele bodemprocedure zal oordelen dat Zoom.in geen goede gronden om de Overeenkomst niet langer na te komen. Vorderingen Zoom.in in reconventie tot nakoming van de Overeenkomst en het verwijderen van een tekst over vertraging in betaling op de website MN, niet toewijsbaar: Zoom.in onvoldoende specifiek kenbaar gemaakt waar MN tekort schiet. Zoom.in onvoldoende onderbouwd dat de tekst op de website van MN jegens haar onrechtmatig zou zijn.

 

IEPT20150729, Rb Midden-Nederland, Music Creations v Xander de Buisonje 

Ontbinding muziekuitgave-overeenkomst wegens tekortkomingen. Gestelde tekortkomingen voor 23 augustus 2008 verjaard, anders dan gestelde tekortkomingen van na 23 augustus 2008. Geen schending klachtplicht artikel 6:89 BW: niet gebleken dat eiser nadeel van te late melding heeft ondervonden. Alle omstandigheden in aanmerking nemend dient het belang van [gedaagde] om zijn rechten geldend te kunnen maken te prevaleren, nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat [eiser] op enigerlei wijze nadeel van die te late melding heeft ondervonden. Eiser is toerekenbaar te kort geschoten door niet aan afdrachtplicht inzake bladmuziek- en synchronisatiecontracten jegens gedaagde te voldoen. Tekortkomingen rechtvaardigen ontbinding: schenden informatieverplichting niet van geringe betekenis aangezien gebrek aan openheid van zaken de afdrachtverplichting verhulde.
 

IEPT20150401, Rb Gelderland, Vierdaagse thriller

Ontbinding overeenkomsten voor [boek1] en [boek3] door ernstige tekortkoming: gedaagde had op grond van overeenkomsten tijdig mededeling moeten doen van herdruk. Overige overeenkomsten ook opzegbaar: onherstelbare tekortkoming en door gedaagde veroorzaakte vertrouwensbreuk. Reconventie: geen vergoeding voor drukkosten voor vernietigde exemplaren [boek5]: gedaagde heeft beëindiging overeenkomsten zelf in hand gewerkt.

 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, NL Film v Independent
Schadevergoeding van € 509.921,40 (bestaande uit gederfde winst, gemaakte kosten en reputatieschade) wegens niet nakoming verplichtingen uit distributieovereenkomst met betrekking tot film "Snorro". Verzoek tot matiging afgewezen: geen eigen schuld van Independent en voorts is sprake van schuldaansprakelijkheid, van schadevergoeding wegens niet nakomen van vrijwillig op zich genomen verplichting door NL Film en heeft NL Film niet gesteld dat draagkracht van partijen reden is om tot matiging over te gaan.