2020 Auteursrecht

Print this page

IEPT20200312, Rb Amsterdam, Foto Eieren

Foto van eieren auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke keuzes zijn gemaakt waar het de compositie, belichting, het scherp stellen en de kleuren betreft. Onvoldoende weersproken dat eiseres recht heeft op te komen tegen gebruik van foto. Auteursrechtinbreuk, dat foto en recept embedded waren van de website [internetsite] en die website als bronvermelding is genoemd helpt gedaagde niet: het gaat erom dat de foto is te zien geweest op website gedaagde, waarmee foto zonder toestemming eiseres is geopenbaard. Schadevergoeding van € 180 volgens tarieven Stichting Foto Anoniem: hoger bedrag onevenredig, mede gelet op onweersproken stelling van gedaagde dat haar website gemiddeld twee bezoekers per maand had en dat zij er geen omzet mee heeft gerealiseerd. Gedaagde moet € 127,62 aan opsporings- en buitengerechtelijke kosten betalen: pas laat in procedure een bedrag van €170 aangeboden, niet gereageerd op aanschrijvingen.

 

IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen Nordic Fire, hoewel Pelletkachel Lemmer geen WENDY kachels meer verhandelt: Pelletkachel Lemmer niet bereid onthoudingsverklaring te tekenen en uitdrukkelijk gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten Nordic Fire. WENDY kachel maakt inbreuk op STYLO kachel: STYLO kachel auteursrechtelijk beschermd: gelet op overgelegde afbeeldingen van diverse pelletkachels die qua uiterlijke vormgeving van elkaar verschillen is aannemelijk dat ontwerpen STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld vormgeving van de lijsten, keuze voor rechthoekige vormen, positie venster, vorm en positie van het rooster en vormgeving van de hendel keuzes zijn gemaakt die niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Door producent Paterno aan Pelletkachel Lemmer verkochte kachels (die later als WENDY kachels zijn verkocht) niet uitgeput: verklaring producent bevestigt expliciet dat Nordic Fire auteursrechthebbende is, dat Paterno nimmer toestemming heeft gehad om STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen en dat zij geen toestemming had om STYLO kachels in het verkeer te brengen, geen economische verbondenheid waardoor sprake zou zijn van impliciete toestemming om kachels in het verkeer te brengen, nu geen sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht of een distributieovereenkomst tussen Paterno en Nordic Fire. Geen verboden afscherming van de markt: Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar productent die producten voor haar vervaardigt. Inbreukverbod niet-ingeschreven op Gemeenschapsmodel STYLO: STYLO kachels als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd, verwezen wordt naar motivering auteursrechtelijke bescherming, niet weersproken dat WENDY kachels namaak zijn ex artikel 19(2) GMoV. Inbreuk op foto’s STYLO kachel: creatieve keuzes gelet op gebruikte compositie, foto’s door Pelletkachel Lemmer verveelvoudigd. Inbreuk op teksten Nordic Fire: Creatieve keuzes ten aanzien van woordkeuze, zinsopbouw, lengte teksten, teksten verveelvoudigd doordat teksten pelletkachel Lemmer in grote mate overeenstemmen met teksten Nordic Fire. Aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” maakt inbreuk op merk NORDIC FIRE: gelet op auteursrecht- en merkinbreuk sprake van misleidende, niet objectieve vergelijking waarbij referentie aan merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert, geen toegestane vergelijkende reclame.

 

IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

Persexceptie artikel 15 Auteursverordening (Av) geldt naast papieren media ook voor digitale media: redelijke toepassing van de wet in huidige omstandigheden vergt dat met ontwikkelingen sinds 1913 rekening moet worden gehouden. Voor voorbehoud uit artikel 15 (3) Av wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten media: gerecht vindt steun hiervoor in Nederlandse regeling uit artikel 15 Aw. Uitzondering artikel 15(4) Av (politieke geschilpunten of nieuwstijdingen) niet van toepassing: niet te betwijfelen dat onderhavige artikel vrucht van creatieve keuzes van de auteur(s) is en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Eiser heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Amigoe door commentaar over te nemen op Facebookpagina: Amigoe mocht daarom klacht na weigering eiser om bericht te verwijderen klacht indienen bij Facebook. Verwijdering account eiser door Facebook gaat te ver: Amigoe moet Facebook berichten dat sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account.

 

IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign

Dominidesign stoel maakt inbreuk op auteursrecht Orange Slice stoel: vrijwel alle kenmerkende trekken overgenomen nu beide stoelen worden gevormd door twee identieke gestoffeerde schelpen die zijwaarts omhoog krullen en samen een kuip vormen op een onderstel van dunne poten die schuin naar beneden uitlopen. Dominidesign maakt door gebruik van het teken Orange Slice inbreuk op het Uniewoordmerk Orange Slice ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo: identiek teken gebruikt voor identieke waren. Ook inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo wegens verwarringsgevaar door gebruik teken Slice: redelijke mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming nu het teken exact hetzelfde is als het tweede woord van het Uniemerk, Uniemerk heeft zeer groot onderscheidend vermogen, sprake van gelijke diensten. Bestuurder aansprakelijk voor door Dominidesign gepleegde auteursrechtinbreuk: sprake van willens en wetens inbreuk maken.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH Investments is gemaakt door [naam architectenstudio]. (ontwerp van) de woning niet door gedaagden geopenbaard: woning was ten tijde van de opschorting van de werkzaamheden nagenoeg voltooid.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Sportfoto

Inbreuk op foto ANP: onvoldoende betwist dat foto aanzienlijke tijd op website gedaagde door publiek kon worden gezien. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, na aanschrijving gevoerde correspondentie en repliek is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Foto Schiphol

Inbreuk op foto Schiphol van ANP die op website gedaagde staat: dat bouw website is uitbesteed aan derde doet niet af aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gedaagde, ter zitting gebleken dat foto nog via link op website gedaagde te zien was. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, omvangrijke correspondentie is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.