2020 Auteursrecht

Print this page

IEPT20201215, Hof Amsterdam, Overamstel

Geen opzegging op grond van artikel 16 lid 1 sub b van de overeenkomst: printing on demand valt onder ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar’ houden. Geen ontbinding op grond van artikel 25e lid 1 Auteurswet: voorhanden zijn van de titel middels printing on demand is voldoende exploitatie en geen omstandigheden aangevoerd waarom dat in dit geval anders ligt.

 

IEPT20201215, Hof Den Haag, Philip Morris v World Freight

Verweren van tussenkomende partij TTL in eerste aanleg, die World Freight tot haar eigen heeft gemaakt, hadden niet buiten beschouwing hoeven blijven zoals Philip Morris aanvoert: rechter niet gebonden aan proces-verbaal en omstandigheid dat vordering van TTL is afgewezen vanwege gebrek aan belang leidt niet tot ander oordeel. Oordeel rechtbank dat beslag onrechtmatig is gelegd juist: Philip Morris was niet genoodzaakt tot leggen van beslag en opslagkosten niet te wijten aan schuld World Freight. Geen sprake van merkinbreuk op tabaksproducten Philip Morris: gaat om niet-Uniegoederen en geen sprake van 'invoeren' in de zin van de Merkenrichtlijn door het enkele binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de EU/EER, artikel 9 lid 4 UMVo komt geen terugwerkende kracht toe, Philip Morris heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat de sigaretten noodzakelijkerwijs bestemd worden om in de EU/EER in de handel te worden gebracht. Beroep Philip Morris op WHO Kaderverdrag afgewezen: artikel 15 Kaderverdrag heeft geen rechtstreekse werking en Kaderverdrag dient niet tot bescherming van tabaksfabrikanten als Philip Morris. Beroep Philip Morris op auteursrecht faalt: totaalindrukken verpakkingen stemmen niet overeen. 

 

IEPT20201208, Hof Den Haag, Twisty Petz

Verbod op auteursrechtinbreuk op speelgoedarmbandjes alsnog toegewezen: Spin Master heeft belang bij dit verbod en Ebru heeft inbreuk erkend. Vordering tot rectificatie op website toegewezen: zodat (potentiële) afnemers op de hoogte zijn van inbreuk. Ebru c.s. alsnog veroordeeld in de proceskosten van eerste aanleg en hoger beroep: Ebru c.s. had in eerste aanleg moeten worden aangemerkt als grotendeels in het ongelijk gestelde partij en is ook in hoger beroep de grotendeels in het ongelijk gestelde partij.

 

IEPT20201207, Rb Amsterdam, Sony

Inbreuk op Uniemerken en Beneluxmerk door aanbieden pre-order PlayStation 5 op website: gebruikte tekens zijn gelijk aan de merken van Sony en werden in het economisch verkeer gebruikt. Auteursrechtinbreuk door gebruik artwork van eerdere PlayStation games “Ghost of Tsushima” en “Gran Turismo”: niet weersproken dat Sony rechthebbende is en gebruikte afbeeldingen zijn identiek aan het beschermde werk.

 

IEPT20201203, Rb Zeeland-West-Brabant, Vero

Eiser komt auteursrecht toe op de [ ...] Sinterklaas: door eiser zijn binnen de gebruikelijke kenmerken en de kawaii stijl ontwerpkeuzes gemaakt en het ontwerp heeft voldoende eigen karakter. Geen auteursrechtinbreuk door Vero nu totaalindrukken van de Sinterklazen voldoende verschillen: gezicht van Sint van eiser is rond en heeft lichte huidskleur met ogen tegen de snor en nauwelijks wenkbrauwen, de Sint van Vero heeft een smal en klein gezicht met een gele teint, met ogen boven de snor en volle wenkbrauwen.

 

IEPT20201118, Rb Den Haag, SUM v AZOR

Shepherd bakfiets van Azor maakt inbreuk op Family fiets van SUM: Family fiets is auteursrechtelijk beschermd ewrk, door Azor genoemde verschillen springen niet of nauwelijks in het oog en zijn van doorslaggevende invloed op de gewekte totaalindruk, bak is meest in het oog springende deel van bakfiets en juist dat deel van de Shepherd vertoont veel overeenkomsten met de Family fiets.

 

IEPT20201029, Rb Noord-Holland, Urolagniefilmpje

Auteursrechtinbreuk bewezen: het auteursrecht op het filmpje kwam verdachte niet toe en verdachte had geen toestemming om het filmpje te verspreiden. Bewezenverklaarde is strafbaar: er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met proeftijd van 1 jaar: redelijke termijn voor berechting als bedoeld in artikel 6 EVRM overschreden.

 

IEPT20201028, HvJEU, BY v CX

Overleggen van niet-fysieke kopieën van een werk geen distributie onder publiek maar mededeling aan publiek in de zin van Auteursrechtrichtlijn: om te beginnen zij opgemerkt dat uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde foto in de vorm van een elektronische kopie per e-mail is overgelegd aan de rechter waarbij de zaak toen aanhangig was. Geen “mededeling aan een publiek” wanneer een beschermd werk langs elektronische weg aan een rechter wordt overgelegd als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure tussen particulieren: het beschermde werk wordt ontvangen door een duidelijk afgebakende en besloten groep personen die bij een rechterlijke instantie openbare dienstfuncties uitoefenen, en niet tot een onbepaald aantal potentiële ontvangers.

 

IEPT20201015, Rb Den Haag, Sunshower v Beter Bad

Gerede twijfel mogelijk over vraag of Sunshower model in bodemprocedure geldig zou worden geacht en Feel Good IR-L niet inbreukmakend: model Sunshower verschilt slechts op twee ondergeschikte punten van het vormgevingserfgoed Sunshower Comfort, gegeven de minimale beschermingsomvang van het Sunshower model zijn de verschillen tussen dit model en de Feel Good IRL voldoende om andere algemene indruk te wekken. Geen slaafse nabootsing Sunshower door Beter Bad Sanitair: Sunshower heeft geen eigen gezicht op de markt en veel van de modellen technisch bepaald, groot marktaandeel Sunshower niet relevant en Beter Bad heeft voldoende afstand gehouden. Beter Bad Sanitair maakt auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzingen van Sunshower: Beter Bad heeft inbreuk erkend en Sunshower houdt belang bij de verbodsvordering. Geteste basismodel Beter Bad en Feel Good IR-L voldoen niet aan Laagspanningsrichtlijn en dit  levert oneerlijk concurrentievoordeel op ten aanzien van Sunshower: aan argument dat testresultaten niet representatief zijn wordt voorbijgegaan, nu Sunshower de producten nieuw in de doos heeft aangekocht als ware zij consument. Beter Bad Sanitair heeft ontoelaatbare vergelijkende reclame gemaakt nu niet aannemelijk is dat Sunshower producten de normen met betrekking tot effectieve output van UV-licht overschrijden: Beter Bad heeft geen meetresultaten producten Sunshower in het geding gebracht waardoor geen behoorlijke vergelijking kan worden gemaakt.

 

IEPT20201014, Rb Midden-Nederland, Panadero v Gimeg

Vorderingen afgewezen nu onvoldoende aannemelijk is dat Panadero rechthebbende is op het auteurs- en (niet-geregistreerde) modelrecht op de Onix-kachel: Panadero heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de IE-rechten aan haar zijn overgedragen door [A], de ontwerper van de kachel, waardoor aangenomen moet worden dat de intellectuele eigendomsrechten aan [A] toekomen, Panadero heeft niet toegelicht en onderbouwd wie de Saphir kachel heeft ontworpen en op grond waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan haar toekomen, onvoldoende duidelijk wanneer de Onix kachel voor het eerst aan het publiek beschikbaar is gesteld en of die openbaarmaking heeft plaatsgevonden binnen het grondgebied van de Gemeenschap.

 

IEPT20201009, HR, Montis v Klaver

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO): De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachen is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

 

IEPT20201002, Hoge Raad, Lira v Ziggo

Een overdracht bij voorbaat aan een derde voorafgaand aan het moment waarop de maker met de filmproducent overeenkomt een bijdrage aan de film te leveren, heeft geen rechtsgevolg indien de maker niet schriftelijk met de producent een afwijking van artikel 45d (oud) Aw is overeengekomen. Artikel 26a Aw niet van toepassing indien geen sprake is van een eerdere openbaarmaking: het begrip “gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending” moet worden uitgelegd overeenkomstig het begrip “doorgifte via de kabel” uit de SatKabRichtlijn, geen aanleiding om terug te komen op het oordeel uit het Norma-arrest dat “doorgifte via de kabel” als bedoeld in art. 1 lid 3 SatKabRichtlijn een eerdere openbaarmakingshandeling (eerste uitzending) veronderstelt.

 

IEPT20200930, Rb Limburg, Auteursrecht blogs

Aangenomen kan worden dat eiser maker is van teksten in blogs op grond van bewijsvermoeden artikel 4 Aw: gedaagde heeft geen tegenbewijs geleverd. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten eiser: creativiteit van eiser ligt in het gebruik van het kernwoord “vakantie” en dat het in combinatie geschreven wordt met relevante woorden “vakantiehuisje” en “bungalow”, niet relevant dat geen sprake is van opzet. Gedaagde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van in totaal € 3.500,00 wegens inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten en vermindering van exclusiviteit, opgelopen reputatieschade en misgelopen opdrachten aan de zijde van eiser: eiser hanteert als uitgangspunt voor schadevergoeding gederfde licentievergoeding van € 875,00 en een opslag van 100% voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten, hoogte bedragen door gedaagde niet gemotiveerd betwist, aannemelijk dat onder consumenten verwarring is ontstaan waardoor de exclusiviteit van het werk verloren is gegaan en groot aantal slechte recensies maken het voorzienbaar dat [eiser] schade heeft geleden door de ontstane verwarring.

 

IEPT20200916, Rb, Den Haag, IXXI v Bicsy

IXXI heeft in strijd met waarheidsplicht gehandeld: verzuimd de relevante feiten volledig en naar waarheid naar voren te brengen door het IXX-Octrooi niet te vermelden in de dagvaarding. Bicsy wanddecoratiesysteem maakt geen inbreuk op IXX-systeem: totaalindrukken verschillen voldoende door de verschillende uitgewerkt en vormgegeven opvallende verbindingsstukken, die op een andere manier zichtbaar zijn, zowel dichtbij als van veraf beschouwd. Geen slaafse nabootsing: IXXI onvoldoende gesteld dat zij een eigen gezicht op de markt had. Vorderingen merk-en handelsnaaminbreuk toegewezen: inbreuk door Bicsy niet weersproken.

 

IEPT20200910, Rb Den Haag, Left Lane Sony Music

Sony Music NL is toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst met Left Lane door niet de brongegevens te verschaffen waarmee de controle van de verkopen van de single ‘Waves’ kan plaatsvinden en deze tekortkomingen rechtvaardigen buitengerechtelijke ontbinding: voor zover Sony Music NL bepaalde gegevens omtrent te betalen royalty’s niet beschikbaar heeft, is dat in strijd met de overeenkomsten en moeten de gevolgen daarvan voor Sony Music NL blijven. Sony Music NL maakt inbreuk op rechten Left Lane door de exploitatie voort te zetten: exploitatierechten vallen met ontbinding terug aan Left Lane. Gevorderde inzage toegewezen: voldoende aannemelijk dat niet alle verschuldigde bedragen conform de overeenkomsten zijn verantwoord en afgerekend

 

IEPT20200904, Rb Amsterdam, Advaita v Humans of Film

Humans of Film mag film over het verblijf van de maker als kind in India in de gemeenschap van een goeroe vertonen: het is een serieuze, gewetensvolle film met respect voor alle betrokkenen, niet aannemelijk dat vertoning van de film een inbreuk op de portretrechten van eisers oplevert, gebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal - ongeacht de vraag wie de auteursrechthebbende is -  geoorloofd op grond van het bepaalde in de artikelen 15a (citeren) en 18a (incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk) van de Auteurswet. 

 

IEPT20200901, Hof Den Haag, Borek v Tribu

Natal stoel van Tribù auteursrechtelijk beschermd: Natal Light en Natal Alu zijn niet als nieuwe, van Natal Teak te onderscheiden, zelfstandige werken aan te merken, combinatie van niet beschermde vormgevingselementen kan persoonlijk stempel dragen, Natal stoel wekt andere totaalindruk dan stoelen die behoren tot vormgevingserfgoed, stoel resultaat van vrije en creatieve keuzes. Collin stoel van Borek maakt inbreuk op Natal Stoel: nagenoeg alle vormgevingselementen van de Natal Alu stoel overgenomen.

 

IEPT20200811, Hof Den Haag, de Staat v SEKAM

Uitlatingen Staatssecretaris over downloaden uit illegale bron toch niet onrechtmatig: staatssecretaris heeft niet expliciet gezegd dat downloaden uit illegale bron was toegestaan, de impliciete mededeling van de staatssecretaris dat downloaden uit illegale bron op dat moment niet onrechtmatig was is in zoverre feitelijk juist dat dat tot dan toe steeds de opvatting van de regering was geweest, niet kan worden gezegd dat de staatssecretaris dit onjuiste standpunt heeft gepropageerd of ondersteund, niet valt in te zien dat de uitlatingen personen tot het illegaal downloaden zouden hebben aangezet of hen over de drempel zouden hebben geholpen om dat te gaan doen.

 

IEPT20200805, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht foto uitgeput

Auteursrechten die [eiseres] door overdracht heeft verkregen op foto’s die zijn gebruikt in een grafisch ontwerp voor de bestickering van voertuigen uitgeput: het grafisch ontwerp is met toestemming van de toenmalige rechthebbende(n) in het verkeer gebracht en [eiseres] kan zich niet meer verzetten tegen verdere verhandeling daarvan, geen sprake van nieuwe reproductie door aanbrengen van sticker met eigen handelsnaam over bestickering door [gedaagde sub 1] en ook geen sprake van verveelvoudiging, [eiseres] kan ook geen beroep doen op de persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw nu deze niet overgaan door overdracht auteursrechten.

 

IEPT20200805, Rb Midden-Nederland, Foto Leidsche Rijn

Schadevergoeding van € 450,00 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht foto Leidsche Rijn: ook onopzettelijke inbreuk komt voor rekening inbreukmaker, gederfde licentievergoeding van €360,00 en 25% opslag toegewezen. 

 

IEPT20200805, Rb Midden-Nederland, Fotos op vrachtwagens

Gedaagde mocht door haar gekochte voertuigen met daarop een grafisch ontwerp dat drie foto’s van eiseres bevat gebruiken zonder dat daarvoor toestemming vereist was: omdat het gaat om tastbare oftewel materiële exemplaren van het werk, brengt dit met zich dat eiseres zich - gelet op het bepaalde in artikel 12b Auteurswet - niet meer kan verzetten tegen verdere verhandeling daarvan.

 

IEPT20200731, Rb Rotterdam, Car Tattoos

Patches en pins van gedaagde maken inbreuk op auteursrecht op ontwerpen van Car Tattoos:  voor de diverse ontwerpen zijn creatieve keuzes gemaakt waarvan niet aannemelijk is gemaakt dat deze zijn terug te vinden in oudere afbeeldingen, gelijkenis tussen patches en pins van gedaagde en ontwerpen van Car Tattoos is treffend waardoor aannemelijk is dat gedaagde de tekeningen voor hun ontwerpen heeft ontleend aan ontwerpen van Car Tattoos.

 

IEPT20200722, Rb Den Haag, Puma

Abria-sneakers maken geen inbreuk op modelrecht Puma nu ze een andere algemene indruk wekken voor de modebewuste vrouw: beschermingsomvang van het model wordt met name bepaald door de bolletjesstructuur van de zool nu de vorm reeds voorkomt in het vormgevingserfgoed, zool van het model is rafelig terwijl deze bij de Abria-sneakers eindigt in strak afgesneden lijn, de bolletjes in de zool van de Abria-sneakers zijn hoekiger en ongelijkmatiger gevormd, de zool van de Abria-sneakers heeft een verdikte lijn. Abria-sneakers maken geen auteursrechtinbreuk op Schoen A dan wel Schoen B: ongedateerde vormgevingserfgoed tot uitgangspunt genomen nu Puma niet heeft aangegeven op welke datum haar schoenen zijn openbaargemaakt en het gestelde vormgevingserfgoed niet hebben weersproken, de door Puma genoemde kenmerkende elementen van Schoen A en Schoen B kwamen als zodanig reeds voor in het vormgevingserfgoed en zijn dus niet beschermd, de beschermingsomvang van de combinatie van kenmerken is - er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat deze het persoonlijk stempel van de maker draagt en van auteursrechtelijk beschermde werken sprake is - beperkt, Abria-sneaker wekt gelet op deze beperkte beschermingsomvang een andere totaalindruk nu deze door een opvallend sierlint in plaats van veters een minder sportief uiterlijk hebben. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen eigen gezicht op de markt, sneakers wijken bovendien in meerdere opzichten af.

 

IEPT20200714, Hof Den Haag, Vitra v Kwantum

 DSW-stoel moet naar Nederlands en Belgisch auteursrecht worden aangemerkt als een ‘werk van kunst’ c.q. een werk van toegepaste kunst dat in deze landen in beginsel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Materiële-reciprociteitstoets - die inhoudt dat voor een voorwerp dat in zijn land van oorsprong alleen als model is beschermd, in de andere Unielanden ook alleen modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen - uit art. 2 lid 7 van de Berner Conventie van toepassing op de in de VS ontworpen DSW-stoel: voor zover tekeningen en modellen voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten genieten zij als werken van toegepaste kunst ‘gewone’ auteursrechtelijke bescherming hetgeen betekent ook dat de materiële-reciprociteitsuitzondering van art. 2 lid 7 Berner Conventie op hun pad kan komen. Verdrag van Parijs – en dus ook het daarin opgenomen beginsel van nationale behandeling in art. 2 – is niet van toepassing is op auteursrechtelijke bescherming, hoe die ook is vormgegeven, van tekeningen en modellen van nijverheid,  art. 5quinquies Verdrag van Parijs doet daar niet aan af. Betoog dat DSW op grond van de Duurrichtlijn in combinatie met het Sony/Falcon-arrest van het Hof van Justitie EU moet worden beschermd verworpen. DSW-stoel valt niet onder vangnetbepaling uit art. 2 lid 7 Berner Conventie. Toepassing materiële-reciprociteitstoets: Nederlandse en Belgische wetgever hebben de toepassing van de materiële-reciprociteitstoets niet uitgeschakeld in hun nationale wetgeving, Europese non-discriminatiebeginsel geldt niet nu het gaat om een in de VS door Amerikanen ontworpen stoel, bepaald moet worden hoe de DSW-stoel in de VS wordt behandeld, toets heeft alleen betrekking op de kwalificatie van het concrete voorwerp in het land van oorsprong en niet om de vraag of het voorwerp in het land van oorsprong ook daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet, indien niet aan de materiële-reciprociteitstoets is voldaan, kan voor het voorwerp in de andere Unielanden (behoudens de vangnetbepaling) alleen de ‘bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend. Vormgeving DSW-stoel kwalificeert in de VS als  ‘werk van letterkunde of kunst’ c.q. ‘werk van toegepaste kunst’ dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. De materiële-reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 staat dus niet in de weg aan auteursrechtelijke bescherming van de DSW in Nederland en België. Vitra is in Nederland en België auteursrechthebbende ten aanzien van de DSW. Kwantum maakt met de Paris-stoel inbreuk op het auteursrecht van Vitra op de DSW: vrijwel identieke nabootsing, waarin (dus ook) de auteursrechtelijk beschermde trekken van de DSW zijn overgenomen, zoals met name de vorm van de zitkuip, het onderstel van vier ranke, ronde, schuin naar binnen geplaatste houten poten waarbij aan de bovenste helft van de poten dunne zwarte metalen staven zijn geplaatst als verbindingselementen tussen de poten. Beroep op slaafse nabootsing hoeft niet te worden afgewezen op grond van negatieve reflexwerking. Sprake van slaafse nabootsing in Nederland:  DSW-stoel heeft een eigen gezicht ten opzichte van de stoelen die gelijksoortig zijn maar geen slaafse nabootsingen en heeft Vitra zich voldoende inspanningen getroost om de slaafse nabootsingen van de markt te weren, vrijwel identieke nabootsing zorgt voor nodeloze verwarring bij het publiek. Ook in België sprake van slaafse nabootsing.

 

IEPT20200714, Hof Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma

Buma is niet tekortgeschoten in de uitvoering van het incassobeleid in Nederland: Buma was niet gehouden om andere tarieven toe te passen nu haar een mate van beleidsvrijheid toekomt en zij niet eenzijdig andere tarieven kan opleggen. Buma is wel tekortgeschoten in de wijze van repartitie van de ontvangen gelden voor muziekgebruik in de Efteling en Toverpark: Buma had programma-opgaven moeten vergaren bij de parken, [appellant] hoefde geen bijzonder verzoek ex artikel 9 Repartitiereglement in te dienen. Buma heeft afdoende gereageerd op klacht van [appellant] over incasso en repartitie vergoedingen muziekgebruik in Duitsland: Buma laat incasso over aan nationale auteursrechtorganisaties en heeft naar aanleiding van klacht [appellante] adequaat gereageerd.

 

IEPT20200713, Rb Oost-Brabant, HFG v MDM

Model Livorno stoel niet nieuw (artikel 3.1 jo 3.3(1) BVIE): identiek aan [G] en Tati stoel die alleen op onbelangrijke details van Livorno verschillen, zoals verschillende bevestiging rugvlak aan frame bij [G] of iets breder uitlopen van rugvlak en zitvlak (Tati), beide stoelen vóór depot datum aan het publiek beschikbaar gesteld. Geen eigen karakter (artikel 3.3(2) BVIE): geen eigen gezicht doordat algemene indruk Livorno stoel bij geïnformeerde gebruiker niet verschilt van algemene indruk van vóór datum depot beschikbare [G] en Tati stoelen. HFG geen auteursrechthebbende op Livorno stoel op grond van overeenkomst 8 maart 2018 die alle IE-rechten van vanaf die datum in opdracht van HFG ontworpen stoelen bij HFG liggen: stoel reeds in 2017 ontworpen. HFG wel auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw: Livorno stoel als afkomstig van HFG openbaar gemaakt. Livorno stoel niet auteursrechtelijk beschermd: verschillen met vormgevingserfgoed zo klein dat stoel geen oorspronkelijk ontwerp kan zijn. Geen slaafse nabootsing: reeds geoordeeld dat stoel voor geïnformeerde consument geen eigen gezicht in de markt heeft, niet voor te stellen dat dit voor gemiddelde consument het wel het geval is.


IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Brein v Aanbieder IPTV

Gedaagde maakt door het aanbieden van IPTV inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden: inbreuk niet betwist, voldoende aannemelijk dat gedaagde feitelijk achter de websites zit.

 

IEPT20200701, Rb Rotterdam, Paardenhandel

Geen sprake van inbreuk op auteursrecht foto's [eiseressen] nu auteursrecht nog steeds berust bij [naam 3]: geen sprake van overdracht van auteursrechten en [eiseressen] zijn ook niet uit andere hoofde rechthebbende. Wel sprake van auteursrechtinbreuk ten aanzien van filmmateriaal: filmmateriaal is opgenomen door [eiseressen] en is zonder toestemming op Youtube geplaatst. Geen sprake van ongeoorloofde concurrentie door [gedaagde]: niet voldoende onderbouwd dat [eiseressen] concurrentie hebben ondervonden door uitingen op de website of social media van [gedaagde]. Het vermelden van paarden van [eiseressen] op website [gedaagde] na breuk is misleidend: onjuiste suggestie wordt gewekt dat [gedaagde] in staat en bevoegd is om de paarden te verkopen. 

 

IEPT20200630, Hoge Raad, Spookfacturen

Geen herziening IEPT20170330, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen: dat medeverdachte in 2019 is vrijgesproken van inbreuk op het auteursrecht levert geen novum op in de zin van artikel 457 lid aanhef en onder c.

 

IEPT20200629, Rb Oost-Brabant, Basarsoft v Here International

Niet aangenomen dat geografische kaarten van het Turkse Basarsoft auteursrechtelijk beschermd zijn naar Turks recht: onvoldoende onderbouwd dat de kaarten voldoen aan de eisen die in Turkije gesteld worden om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, fictieve straatnamen die zijn bedoeld als ‘traps’ om te achterhalen of de kaarten ongeoorloofd worden gebruikt, zorgen niet voor voldoende originaliteit.

 

IEPT20200624, Rb Rotterdam, Bedding House v Ambianzz

Anderson-dekbedovertrekken Bedding House auteursrechtelijk beschermd: door de keuze, schikking en combinatie van kenmerkende elementen steeds op voldoende eigen wijze invulling gegeven aan de chevron- of zigzag-stijl, persoonlijke keuzes gemaakt waar ook vele andere keuzes mogelijk waren geweest, dit in combinatie met drie door Bedding House gebruikte kleurschakeringen maakt dat sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk. Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken relevant: afbeeldingen gebruikt voor online verkoop en buitenzijde verpakking wijken aanzienlijk af van Waves-dekbedovertrekken. Waves-dekbedovertrekken maken geen inbreuk op Anderson-dekbedovertrekken: kenmerkende elementen Anderson-dekbedovertrekken komen terug in Waves-dekbedovertrekken, maar door duidelijk andere “look and feeling” doordat Anderson gevlochten look heeft en Waves een linnen-look en verschillen tussen kussenslopen (effen bij de Anderson versus dezelfde stijl als het dekbedovertrek bij de Waves) sprake van zodanig ander totaalbeeld dat geen sprake is van inbreuk. Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken en verpakking Waves Blue maken wel inbreuk op Anderson-dekbedovertrekken (bewuste of onbewuste ontlening): kenmerkende elementen aanwezig, kleine verschillen in met name de kleurstelling doen niet af aan gelijkende totaalindruk, bewijsvermoeden ontlening onvoldoende ontzenuwd. Schending onthoudingsverklaring doordat Waves Blue na 7 december 2018 nog ter verkoop werd aangeboden: dat Waves Blue niet daadwerkelijk meer kon worden besteld doet niet af aan verkoopaanbod. Schadevergoeding op te maken bij staat en voorschot van € 4.000 aan schadevergoeding/winstafdracht toegewezen.

 

IEPT20200624, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht foto

Schadevergoeding van € 746 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht fotograaf: gedaagde heeft foto zonder toestemming openbaar gemaakt op twee websites zonder naamsvermelding, voldoende onderbouwd dat eiser een basistarief rekent van € 350 per foto, onvoldoende onderbouwd dat dit tarief niet marktconform is, € 46 toegewezen voor opsporing auteursrechtinbreuk.

 

IEPT20200623, Hof Arnhem-Leeuwarden, The Sting v Krakatau

Jas van Krakatau ook volgens het Hof auteursrechtelijk beschermd: het hof verenigt zich met de motivering van de voorzieningenrechter en maakt deze tot de zijne, met nieuw ingebrachte jassen heeft The Sting onvoldoende twijfel gezaaid ten aanzien van de aanname dat jas een werk is met eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van Krakatau draagt, al bestaande jas van Krakatau kan haar niet worden tegengeworpen in het kader van de werktoets, Cofemel-arrest leidt niet tot een andere werktoets. Jas van The Sting maakt hierop inbreuk: de totaalindrukken die beide jassen wekken zijn nagenoeg gelijk door gladde front, de zwarte, diagonaal verlopende ritssluitingen op borsthoogte, het ontbreken van zakken en logo's, de brede band die de ritssluiting verbergt, de elastische manchetten van de binnenjas, de aantreklussen voor de capuchon, de wijze van bevestiging van de binnenjas, de mogelijkheid deze aan beide zijden te dragen en de vorm en kleuren van de binnenjassen. Kort geding vonnis enkel voor wat betreft toekennen proceskosten van ruim € 40 duizend vernietigd: in beginsel sprake van doorsnee kort geding over de vraag of het ene kledingstuk inbreuk maakt op het auteursrecht op het andere kledingstuk, door voeren extra verweren wordt de zaak niettemin gekwalificeerd als complexe zaak, geen aanleiding om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

 

IEPT20200612, Rb Oost-Brabant, Heijmans Vastgoed v EU Chalets

Tiny house Heijmans One auteursrechtelijk beschermd: eigen karakter door combinatie van een asymmetrische daklijn, grijze zijkanten uitgevoerd in verticale banen, een contrasterend houten binnenwerk aan de voor- en achterzijde, de plaatsing van de voordeur in het midden van de voorzijde dat optisch één geheel vormt met het net zo brede raam dat daarboven is geplaatst en dat parallel loopt aan de schuin aflopende daklijn en het vijfhoekige raam aan de achterzijde dat parallel loopt met de asymmetrische daklijn en optisch één geheel vormt met de even brede, daaronder geplaatste pui, ondanks beperkte maatvoering tiny house voldoende ruimte voor creatieve keuzes. Tiny house Eco-One maakt hierop inbreuk: alle genoemde elementen van de Heijmans One komen hierin terug.

 

IEPT20200611, HvJEU, Brompton Bicycle

De auteursrechtelijke bescherming van artikelen 2-5 van de Auteursrechtrichtlijn (2001/29 EG) is van toepassing op een product waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken: het werk moet oorspronkelijk en het resultaat van een intellectuele schepping zijn. Dat er andere verschijningsvormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt is niet doorslaggevend. De nationale rechter moet dit verifiëren en moet daarbij rekening houden met alle pertinente gegevens van het hoofdgeding.

 

IEPT20200605, Rb Rotterdam, Buma

Door Buma gevorderd bedrag van € 23.973,13 voor het live ten gehore brengen van muziek uit het Buma repertoire toegewezen: dat Buma pas anderhalf jaar na het evenement de vergoeding heeft kunnen vaststellen, is volledig te wijten aan het late verstrekken van gegevens door gedaagde, dat de optredende artiesten reeds zijn betaald voor hun optreden betekent niet dat Buma geen vergoeding meer toekomt.

 

IEPT20200604, Rb Overijssel, Vendic v Meubelplaats

Nieuwe webshop Meubelplaats maakt geen inbreuk op auteursrecht op eerder door Vendic gemaakte vormgeving: Vendic vormgeving niet auteursrechtelijk beschermd nu deze zicht niet op een voldoende eigen wijze onderscheidt van de stijl van de vormgeving van andere webshops uit de meubelbranche, Vendic kan bovendien niet worden aangemerkt als maker van de vormgeving nu de inspiratie voor de vormgeving in beslissende mate is geleverd door Meubelplaats, nieuwe en oude webshop hebben bovendien een verschillende totaalindruk.

 

IEPT20200603, Rb Midden-Nederland, Beeldkunstenaar v Copy cat

[eiser] heeft spoedeisend belang: reeds gepleegde inbreuk en voortzetting daarvan ondanks melding rechtvaardigt opstarten procedure. [gedaagde] maakt door plaatsen van afbeeldingen inbreuk op auteursrechten [eiser] en is daarvoor al websitehouder aansprakelijk, maar geen belang bij opleggen stakings- en verwijderingsbevel: afbeeldingen zijn inmiddels van de website van [gedaagde] gehaald. Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording toegewezen: niet uitgesloten dat [gedaagde] over meer gegevens beschikt dan zij openbaar heeft gemaakt en niet uitgesloten dat de omvang van de inbreuk groter is dan is verklaard. Schadevergoeding van €500,00 toegewezen: [eiser] heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat schadevergoeding in redelijkheid begroot kan worden op € 10.000,00 zoals gevorderd.

 

IEPT20200603, Rb Gelderland, All-In Hotels

Vordering tot staking van inbreuken op auteursrecht en vernietiging van inbreukmakende advertentie, brochure, website en klantenbestand bij verstek toegewezen: vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20200602, Hof Amsterdam, Ziggo-XS4ALL v Brein

Zaak moet krachtens Hoge Raad-arrest (IEPT20180629) worden beoordeeld conform eisen UPC Telekabel Wien-arrest (IEPT20140327). Onderhavige zaak verschilt van UPC Telekabel Wien-arrest, omdat daar resultaatverplichting was bevolen zonder dat werd voorgeschreven welke maatregelen moesten worden genomen: hof houdt rekening met verschil in aard en formulering. Eisvermeerdering die ziet op aanpakken proxy-sites en mirror-sites niet toegelaten: geen gronden om uitzondering te maken op ontoelaatbaarheid eiswijziging na cassatie en verwijzing. Aangepaste lijst van te blokkeren domeinnamen toelaatbaar (voor zover het niet ontoelaatbare proxy-sites en mirror-sites betreft): betreft een aanpassing aan de actuele omstandigheden, nu oude vordering reeds uitging van een “dynamische” lijst, waar adressen aan konden worden toegevoegd. Verschil gevorderde bevel met bevel uit UPC Telekabel Wien-arrest doet niet af aan vereiste verenigbaarheid ervan met rechtvaardige evenwicht tussen betrokken gronderechten. Blokkade is evenredig met de omvang en ernst van de op The Pirate Bay (TPB) gepleegde inbreuken op auteursrechten (eerste voorwaarde UPC Telekabel Wien): blokkade heeft betrekking op minuscuul gedeelte van op internet beschikbare informatie, 90-95% content TPB is illegaal materiaal. Blokkade heeft in voldoende mate gevolg dat niet-toegestane oproepingen beschermde werken worden verhinderd of minstens bemoeilijkt en sprake van serieuze ontmoediging abonnees Ziggo c.s. om toegang tot die werken te verschaffen (tweede voorwaarde UPC Telekabel Wien). Gevorderde DNS-filter dat geblokkeerd IP-adres koppelt aan blokkade pagina niet in strijd met proportionaliteit en subsidiariteit: hoewel alle opdrachten worden geraakt is dat enkel om vast te stellen of een domeinnaam of IP-adres van TPB is vermeld. Blokkade niet in strijd met vrijheid van ondernemerschap: zelfs indien maatregelen aanzienlijke kosten met zich meebrengen en (technisch) ingewikkeld zijn hoeft dat niet op te wegen tegen rechten die door IE-recht worden gewaarborgd, kosten Ziggo c.s. hebben relatief geringe betekenis voor de betrokken ondernemingen. Geen ontoelaatbare aantasting eigendomsrecht abonnees. Geen uitzondering ten gunste van internetprovider om niet in kosten rechthebbende te worden veroordeeld. Proceskostenveroordeling hoger beroep vóór verwijzing volgens artikel 1019h Rv, ondanks dat dat toen niet was gevorderd: hof van oordeel dat Ziggo c.s. ondubbelzinnig met eiswijziging hebben ingestemd door inhoudelijk verweer te voeren zonder bezwaar over toelaatbaarheid van het nieuwe punt.

 

IEPT20200527, Rb Amsterdam, Payingit v Workrate

Niet kan worden aangenomen dat Workrate op enige wijze inbreuk maakt op auteursrechten van PayingIT of PayingIP die rusten op de ‘ondergeschikte functionaliteiten’ van de Usemate software nu omvang overdracht auteursrechten niet duidelijk is: niet aannemelijk dat Koop- en Licentieovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat PayingIT danwel PayingIP een exclusief (auteurs)recht hebben verkregen op sofwareonderdelen benodigd voor ‘ondergeschikte functionaliteiten’ Usemate, aannemelijk dat kopieën Workrate van Usemate, zonder welke de software niet functioneert, binnen de Licentieovereenkomst vallen en geen inbreuk maken. Niet gebleken dat sprake is van schending van de Licentieovereenkomst: verklaring [naam 2] roept vragen op over het handelen van Workrate conform de afspraken in de Licentieovereenkomst, maar schending is nog niet voldoende aannemelijk en Workrate heeft zwaarwegend belang om softwareapplicaties voorlopig te kunnen blijven exploiteren.

 

IEPT20200520, Hof Den Bosch, LOM

Keukenmanagement maakt inbreuk op auteursrecht LOM door overnemen teksten van website: niet gegriefd tegen oordeel dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn, verweer appellant dat de teksten door een derde zijn gemaakt niet te verenigen met zijn stelling in eerste aanleg dat hij de teksten aan LOM heeft aangeleverd. Niet aangenomen dat appellant inbreuk maakt door de testen te gebruiken voor zijn eenmanszaak: onvoldoende feitelijk onderbouwd.

 

IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden

Artikel 8 Aw (inzake werk als van een rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van toepassing op foto’s die als prentbriefkaarten zijn openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en zonder vermelding van de naam van de fotograaf: voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen dat dit beperkt is tot (impliciete en uitdrukkelijke) opdrachtrelaties en niet van toepassing is op licentierelaties, niet gesteld of gebleken dat sprake was van een opdrachtrelatie, voor toepasselijkheid van artikel 8 Aw is bovendien nodig dat de openbaarmaker daarop een beroep doet. Auteursrecht op 10 foto’ s uit 1942 en 1943 vervallen op grond van artikel 38 Aw: 70 jaren verstreken nadat de foto’ s anoniem openbaar zijn gemaakt. Verschuldigde vergoeding voor auteursrechtinbreuk op 14 foto’s begroot op € 60 in plaats van het eerder toegewezen bedrag van € 1.875: aansluiting gezocht bij hetgeen X zelf als vergoeding is overeengekomen met archieven voor online gebruik en  de vergoedingen die Erfgoed Leiden met andere fotografen is overeengekomen voor online gebruik, onvoldoende reden om deze vergoeding te verhogen.

 

IEPT20200513_Rb_Midden-Nederland_Fotos_woningontwerpen

Geen auteursrecht op modellen/ontwerpen van door eiseres gebouwde woningen: niet toegelicht welke originele en creatieve keuzes bij de vormgeving zijn gemaakt en geen blijk gegeven van persoonlijk stempel van de maker. Inbreuk op auteursrecht foto’s, tekening en teksten betreffende door haar gebouwde woningen aangenomen: foto’s tekening en teksten vrijwel één op één overgenomen en niet voldoende onderbouwd dat bewijsstukken vervalst zijn. Nader onderzoek nodig naar totstandkoming website [gedaagde sub 4] en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid van bestuurders: gedaagden stellen dat design en plaatsen van website volledig is uitbesteed.

 

IEPT20200428, Hof Amsterdam, Rodi Media

Grief tegen afwijzen verbodsvordering inzake het gebruik van een met een mobiele telefoon gemaakte foto van een musical faalt: ook in hoger beroep geen concrete stellingen ingenomen waaruit afgeleid kan worden dat Rodi Media de foto nog gebruikt. Ook grief tegen het oordeel dat een proceskostenveroordeling van nagenoeg € 13.000 niet redelijk en evenredig is in een procedure inzake een foto waarvoor een vergoeding van € 426 werd gevraagd faalt: bedrag buitensporig in het licht van het betrokken belang.

 

IEPT20200417, Rb Amsterdam, NOS

NOS heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht eiser (piloot en fotograaf) door zonder toestemming gebruik te maken van een van zijn foto’s bij een artikel over een dronken copiloot: inbreuk niet betwist. Schadevergoeding begroot op € 4.000: aannemelijk dat de publicatie door NOS afbreuk doet aan de exploitatiemogelijkheden van de foto als limited edition print. Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht eiser ex artikel 25 lid 1 sub d Aw: gestelde plaatsing in negatieve context betreft eiser niet in zijn hoedanigheid als maker van het werk, maar als piloot. Immateriële schadevergoeding van € 500 nu de eer en goede naam van eiser in zijn hoedanigheid als piloot is aangetast: gevaar bestaat dat eiser met een dronken co-piloot wordt geassocieerd.

 

IEPT20200417, HR, Montis

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe: uit de beantwoording van de in het tussenarrest gestelde prejudiciële vragen volgt dat het auteursrecht - dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW - niet is herleefd als gevolg van het vervallen van dat vereiste per 1 december 2003.

 

IEPT20200415, Rb Noord-Nederland, Auteursrecht ontwerp huis

Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij: het enkele feit dat gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te maken, maakt niet dat gedaagde als maker van het gewijzigde ontwerp kan worden beschouwd, niet kan worden aangenomen dat eiser aan gedaagde een licentie heeft gegeven om het gewijzigde ontwerp te verveelvoudigen. Schadevergoeding vastgesteld op € 1.000: aansluiting gezocht bij het bedrag dat in rekening is gebracht voor 'ontwerpkosten contracttekening'. Enkel voor wat betreft legeskosten sprake van ongerechtvaardigde verrijking: overeenkomst bevatte regeling voor de vergoeding van de kosten die door eiser zijn gemaakt in geval van ontbinding of verval van de overeenkomst, legeskosten betreffen geen kosten die eiser heeft gemaakt in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, maar kosten die de gemeente in rekening heeft gebracht voor de vergunning die noodzakelijk was voor de bouw van de woning en die hoe dan ook verschuldigd waren.

 

IEPT20200410, Rb Rotterdam, Studio IDM v Je Zusje

StrandstoelXXL auteursrechtelijk beschermd: geen sprake van ontlening aan oudere uitvergrotingen van het archetype strandstoel nu daarin de oorspronkelijke verhoudingen in maatvoering zijn gehandhaafd terwijl deze bij de StrandstoelXXL juist zijn losgelaten, uitvergroting met de extreem uitgetrokken breedte en de toevoeging van een karakteristiek trappetje getuigt van creatieve keuzes. Strandstoel van Je Zusje maakt hierop inbreuk: met de absurd brede uittrekking van het zitgedeelte en de verhouding in de maatvoering zijn de meest kenmerkende elementen van de StrandstoelXXL overgenomen, verschil in houtsoort, bouten, constructiehoek en doek doet hier niet aan af.

 

IEPT20200407, Rb Den Haag, De Spieghel v Decor Wonen

Modellen van serie Blackbone-kasten zijn nieuw en hebben eigen karakter: combinatie van de karakteristieke en specifieke kenmerken te weten de elegante delen gefineerd geborsteld zwart eikenhout, duidelijke houtstructuur, smallere houtplanken in een visgraatmotief, transparante uitstraling en stoer en strak roestvrijstalen onderstel waardoor het geheel lijkt te zweven, verschillen voldoende van het vormgevingserfgoed. Black Gold-kasten maken hierop inbreuk: wekken geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Pippa-stoel auteursrechtelijk beschermd: voldoende creativiteit en oorspronkelijkheid gelegen in de gebloemde rugleuning in een statige opwaartse houding, velvet bekleding en glimmende gouden stoelpoten, totaalindruk wijkt af van - beweerdelijk - oudere stoelen. Flower-stoel maakt hierop inbreuk: niet bestreden dat de totaalindruk overeenstemt.

 

IEPT20200402, HvJEU, Stim en SAMI

Verhuur van auto’s die zijn uitgerust met een radio vormt geen mededeling aan het publiek: bij beschikbaarstelling van een radio die is geïntegreerd in een huurauto en die het mogelijk maakt om zonder verdere tussenkomst van de verhuurmaatschappij de omroep te ontvangen die toegankelijk is in het gebied waarin de auto zich bevindt, is geen sprake van een interventie om klanten toegang te verlenen tot een beschermd werk, deze handeling onderscheidt zich van (rechtspraak over) handelingen bestaande in een mededeling waarbij dienstverrichters beschermde werken bewust doorgeven aan hun klanten door via ontvangers die zij in hun inrichting hebben geplaatst.

 

IEPT20200325, Rb Oost-Brabant, Philips v Lidl

Tweekoppig scheerapparaat van Philips auteursrechtelijk beschermd: Cofemel-arrest van het HvJEU (IEPT20190912) levert geen strengere toets voor auteursrechtelijke bescherming op, met keuze voor taps toelopend handvat dat aan de onderkant is afgerond, smalle verbinding met de scheerkophouder, blauwe belijning die de contouren van de Shaver omlijst, zwart-blauwe kleurstelling met een chromen accent bij de scheerkop,  keuze van het glanzende materiaal en de positie van de aan/uitschakelaar aan de voorzijde is voldoende blijk gegeven van eigen creatieve keuzes. Driekoppig scheerapparaat van Lidl maakt hierop geen inbreuk nu totaalindrukken verschillen: het apparaat van Philips maakt in het algemeen een meer elegante, luxueuze indruk die wordt versterkt door de kleinere meer subtiele scheerkop met maar twee scheerbladen, het slankere verbindingsstuk, het taps toelopende handvat dat aan de onderkant is afgerond en het subtiele glimmende element in het verbindingsstuk terwijl het apparaat van Lidl meer gedrongen is en eerder een grove, robuuste en daardoor een meer degelijke indruk maakt.

 

IEPT20200321, Hof Amsterdam, Team 10

Geen auteursrecht aangenomen op methode voor hardlooptraining: onvoldoende onderbouwd in hoeverre het maken van de methode creatieve keuzes heeft gevergd en waaruit het persoonlijk stempel blijkt. Om dezelfde reden kan niet worden aangenomen dat het klantenbestand auteursrechtelijke bescherming geniet als databank in de zin van artikel 10 lid 3 auteurswet: appellant heeft daarover niet anders gesteld dat dan dit een verzameling persoonsgegevens betreft, met informatie over het niveau van de hardlopers. Klantenbestand ook niet beschermd als databank in de zin van artikel 2 van de Databankenwet: genoemde middelen die zijn aangewend om personen die nog geen klant waren tot klant te maken, kunnen niet worden beschouwd als een relevante investering.

 

IEPT20200310, Rb Den Haag, Eredivisie

Kort geding. Verstekvonnis. Gebod om auteursrechtinbreuk op wedstrijdbeelden Eredivisie te staken toegewezen. 1019h Rv proceskostenveroordeling toegewezen: € 3.383,70. Dwangsom van € 1000 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat in strijd met gebod wordt gehandeld.

 

IEPT20200312, Rb Amsterdam, Foto Eieren

Foto van eieren auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke keuzes zijn gemaakt waar het de compositie, belichting, het scherp stellen en de kleuren betreft. Onvoldoende weersproken dat eiseres recht heeft op te komen tegen gebruik van foto. Auteursrechtinbreuk, dat foto en recept embedded waren van de website [internetsite] en die website als bronvermelding is genoemd helpt gedaagde niet: het gaat erom dat de foto is te zien geweest op website gedaagde, waarmee foto zonder toestemming eiseres is geopenbaard. Schadevergoeding van € 180 volgens tarieven Stichting Foto Anoniem: hoger bedrag onevenredig, mede gelet op onweersproken stelling van gedaagde dat haar website gemiddeld twee bezoekers per maand had en dat zij er geen omzet mee heeft gerealiseerd. Gedaagde moet € 127,62 aan opsporings- en buitengerechtelijke kosten betalen: pas laat in procedure een bedrag van €170 aangeboden, niet gereageerd op aanschrijvingen.

 

IEPT20200311, Rb Den Haag, Thuiskopie v Stern Telecom

Stern Telecom moet € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding betalen: onvoldoende onderbouwd dat haar afnemers thuiskopieheffing hebben afgedragen of de gekochte smartphones hebben geëxporteerd, geen omkering bewijslast. Indien Stern Telecom geen stukken uit administratie afnemers kan overleggen komt dat voor haar eigen risico als consequentie van niet nakomen wettelijke verplichtingen. Wettelijke rente over € 43.793,50 vanaf 20 juli 2017, de dag waarop Stern Telecom voorschotfacturen had moeten voldoen. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 31 augustus 2017 in Nederland heeft verhandeld: over deze periode nog geen opgave gedaan. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 1 januari 2017 heeft geïmporteerd: over deze periode nog geen opgave gedaan. Verbod Stern Telecom om in de toekomst vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren en verhandelen als daarvan niet onverwijld opgave wordt gedaan en/of thuiskopievergoeding is afgedragen toegewezen: niet afdragen thuiskopievergoeding is onrechtmatig, gelet op opstelling in verleden dreiging van niet-nakoming verplichtingen in de toekomst.

 

IEPT20200305, Rb Midden-Nederland, Rainbow v Transportinfo

Beoogde doel van TMS-software te ruim omschreven door Transportinfo. Auteursrechtinbreuk op TMS-software, nu Transportinfo niet heeft voldaan aan stelplicht dat werkzaamheden aan TMS-software onder uitzondering artikel 45j Aw vallen: onvoldoende duidelijke omschrijving van werkzaamheden aan TMS-software gegeven en daardoor onvoldoende onderbouwd dat werkzaamheden technisch “absoluut vereist” waren. Partijen mogen akte nemen over causaal verband tussen auteursrechtinbreuk en door Rainbow gestelde schade en de hoogte ervan.

 

IEPT20200304, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht foto's

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten aangenomen door plaatsen van vier foto's op website: foto's in bewerkte vorm en zonder naamsvermelding geplaatst zonder toestemming van eiseres. Gedaagde veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 1.200: onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij ten tijde van de geconstateerde inbreuk verantwoordelijk was voor de website en inhoud daarvan, in aansluiting op de tarieven van Stichting Foto Anoniem wordt een bedrag van € 300 per foto toegewezen

 

IEPT20200304, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht luchtfoto

Schadevergoeding van € 456,25 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht maker luchtfoto: gedaagde heeft foto zonder toestemming van eiser in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op website geplaatst, schadevergoeding gebaseerd op gemiste licentievergoeding van € 365 met opslag van 25% wegens ontbreken naamsvermelding

 

IEPT20200304, Rb Den Haag, Havensluis

Gele (Vestival) Merk en Zwarte (Vestival) Merk niet handhaven: overdrachtsakte waarop hij zich beroept is buitengerechtelijk ontbonden, niet vast komen te staan dat vernietiging geen effect heeft gehad. Eiser kan zich wel beroepen op vorderingsrechten ter zake van schadevergoeding door inbreuk op Gele en Zwarte Merk: bestaan en geldigheid cessie niet bestreden. Beroep Havensluis op verval merken wegens niet-normaal gebruik faalt: periode van gestelde inbreuk ligt in periode dat beide merken nog niet aan verval onderhevig waren. Tekens “Vestival” en “vestival.eu” maken inbreuk op Gele Merk: diensten identiek (o.a. organisatie van muzikale en ontspannende evenementen), beperkte begripsmatige en auditieve overeenstemming door overeenstemming bestanddeel “Vestival”, alliteratie woorden “Velvet Villains” versterkt auditieve overeenstemming, aanzienlijke mate van visuele overeenstemming doordat “Vestival” in merk en teken voorkomt en “Velvet Villains” visueel zo ondergeschikt is dat afwezigheid in de tekens niet veel afdoet aan visuele overeenstemming. Gele merk heeft gemiddeld onderscheidend vermogen: onderscheidend vermogen beeldbestanddelen niet bestreden, woord “Vestival” heeft een zeker onderscheidend vermogen door beginletter “V” in plaats van “F”, onderscheidend vermogen in Benelux enigszins toegenomen door gebruik op Facebook account voor festival in Turkije. Verwarringsgevaar. Geen handelsnaaminbreuk: niet duidelijk waarom eiser handelsnaamrecht op handelsnaam “Vestival” zou hebben. Geen auteursrechtinbreuk: niet gebleken dat eiser maker is van de woord-/beeldmerken. Beroep eiser op databankrechten op volgers Facebook account slaagt niet: verzameling volgers van Facebook account is geen verzameling van gegevens in de zin van de Databankenwet, niet uitgelegd waarom eiser aanspraak kan maken op een databankenrecht. Geen oneerlijke handelspraktijk: niet gesteld waarom gebruik van teken “Vestival” jegens eiser onrechtmatig is. Opgave toegewezen voor zover die betrekking heeft op gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor schadebegroting.

 

IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen Nordic Fire, hoewel Pelletkachel Lemmer geen WENDY kachels meer verhandelt: Pelletkachel Lemmer niet bereid onthoudingsverklaring te tekenen en uitdrukkelijk gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten Nordic Fire. WENDY kachel maakt inbreuk op STYLO kachel: STYLO kachel auteursrechtelijk beschermd: gelet op overgelegde afbeeldingen van diverse pelletkachels die qua uiterlijke vormgeving van elkaar verschillen is aannemelijk dat ontwerpen STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld vormgeving van de lijsten, keuze voor rechthoekige vormen, positie venster, vorm en positie van het rooster en vormgeving van de hendel keuzes zijn gemaakt die niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Door producent Paterno aan Pelletkachel Lemmer verkochte kachels (die later als WENDY kachels zijn verkocht) niet uitgeput: verklaring producent bevestigt expliciet dat Nordic Fire auteursrechthebbende is, dat Paterno nimmer toestemming heeft gehad om STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen en dat zij geen toestemming had om STYLO kachels in het verkeer te brengen, geen economische verbondenheid waardoor sprake zou zijn van impliciete toestemming om kachels in het verkeer te brengen, nu geen sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht of een distributieovereenkomst tussen Paterno en Nordic Fire. Geen verboden afscherming van de markt: Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar productent die producten voor haar vervaardigt. Inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel STYLO: STYLO kachels als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd, verwezen wordt naar motivering auteursrechtelijke bescherming, niet weersproken dat WENDY kachels namaak zijn ex artikel 19(2) GMoV. Inbreuk op foto’s STYLO kachel: creatieve keuzes gelet op gebruikte compositie, foto’s door Pelletkachel Lemmer verveelvoudigd. Inbreuk op teksten Nordic Fire: Creatieve keuzes ten aanzien van woordkeuze, zinsopbouw, lengte teksten, teksten verveelvoudigd doordat teksten pelletkachel Lemmer in grote mate overeenstemmen met teksten Nordic Fire. Aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” maakt inbreuk op merk NORDIC FIRE: gelet op auteursrecht- en merkinbreuk sprake van misleidende, niet objectieve vergelijking waarbij referentie aan merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert, geen toegestane vergelijkende reclame.

 

IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

Persexceptie artikel 15 Auteursverordening (Av) geldt naast papieren media ook voor digitale media: redelijke toepassing van de wet in huidige omstandigheden vergt dat met ontwikkelingen sinds 1913 rekening moet worden gehouden. Voor voorbehoud uit artikel 15 (3) Av wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten media: gerecht vindt steun hiervoor in Nederlandse regeling uit artikel 15 Aw. Uitzondering artikel 15(4) Av (politieke geschilpunten of nieuwstijdingen) niet van toepassing: niet te betwijfelen dat onderhavige artikel vrucht van creatieve keuzes van de auteur(s) is en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Eiser heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Amigoe door commentaar over te nemen op Facebookpagina: Amigoe mocht daarom klacht na weigering eiser om bericht te verwijderen klacht indienen bij Facebook. Verwijdering account eiser door Facebook gaat te ver: Amigoe moet Facebook berichten dat sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account.

 

IEPT20200211, Hof Amsterdam, Auteursrechten overleden kunstenaar

Auteursrechten op de kunstwerken behoren toe aan [geïntimeerden] B.V.: hof heeft in tussenarrest geoordeeld dat in beginsel moet worden aangenomen dat met akte van inbreng aan het krachtens artikel 2 Auteurswet geldende vereiste van overdracht van auteursrechten is voldaan, [appellante] c.s. niet geslaagd in leveren (tegen)bewijs dat uitleg akte door hof niet juist is, verklaringen [J], [A], en [geïntimeerden] B.V. c.s. steunen standpunt van [appellante] c.s. niet en aan verklaring [R] komt dientengevolge onvoldoende bewijskracht toe.

 

IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign

Dominidesign stoel maakt inbreuk op auteursrecht Orange Slice stoel: vrijwel alle kenmerkende trekken overgenomen nu beide stoelen worden gevormd door twee identieke gestoffeerde schelpen die zijwaarts omhoog krullen en samen een kuip vormen op een onderstel van dunne poten die schuin naar beneden uitlopen. Dominidesign maakt door gebruik van het teken Orange Slice inbreuk op het Uniewoordmerk Orange Slice ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo: identiek teken gebruikt voor identieke waren. Ook inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo wegens verwarringsgevaar door gebruik teken Slice: redelijke mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming nu het teken exact hetzelfde is als het tweede woord van het Uniemerk, Uniemerk heeft zeer groot onderscheidend vermogen, sprake van gelijke diensten. Bestuurder aansprakelijk voor door Dominidesign gepleegde auteursrechtinbreuk: sprake van willens en wetens inbreuk maken.

 

IEPT20200204, Rb Gelderland, Droomparken v Lacet

Gevel van recreatiewoning Cube Elite auteursrechtelijk beschermd: door combinatie van de witte vooruitspringende schoorsteenkolom in het midden, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. De gevel van de Lacet Bixx maakt hierop inbreuk: overeenstemmende totaalindruk nu vormgeving in essentie geheel overeenstemt.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH Investments is gemaakt door [naam architectenstudio]. (ontwerp van) de woning niet door gedaagden geopenbaard: woning was ten tijde van de opschorting van de werkzaamheden nagenoeg voltooid.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Sportfoto

Inbreuk op foto ANP: onvoldoende betwist dat foto aanzienlijke tijd op website gedaagde door publiek kon worden gezien. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, na aanschrijving gevoerde correspondentie en repliek is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Foto Schiphol

Inbreuk op foto Schiphol van ANP die op website gedaagde staat: dat bouw website is uitbesteed aan derde doet niet af aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gedaagde, ter zitting gebleken dat foto nog via link op website gedaagde te zien was. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, omvangrijke correspondentie is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.