2020 Auteursrecht

Print this page

IEPT20200629, Rb Oost-Brabant, Basarsoft v Here International

Niet aangenomen dat geografische kaarten van het Turkse Basarsoft auteursrechtelijk beschermd zijn naar Turks recht: onvoldoende onderbouwd dat de kaarten voldoen aan de eisen die in Turkije gesteld worden om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, fictieve straatnamen die zijn bedoeld als ‘traps’ om te achterhalen of de kaarten ongeoorloofd worden gebruikt, zorgen niet voor voldoende originaliteit.

 

IEPT20200623, Hof Arnhem-Leeuwarden, The Sting v Krakatau

Jas van Krakatau ook volgens het Hof auteursrechtelijk beschermd: het hof verenigt zich met de motivering van de voorzieningenrechter en maakt deze tot de zijne, met nieuw ingebrachte jassen heeft The Sting onvoldoende twijfel gezaaid ten aanzien van de aanname dat jas een werk is met eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van Krakatau draagt, al bestaande jas van Krakatau kan haar niet worden tegengeworpen in het kader van de werktoets, Cofemel-arrest leidt niet tot een andere werktoets. Jas van The Sting maakt hierop inbreuk: de totaalindrukken die beide jassen wekken zijn nagenoeg gelijk door gladde front, de zwarte, diagonaal verlopende ritssluitingen op borsthoogte, het ontbreken van zakken en logo's, de brede band die de ritssluiting verbergt, de elastische manchetten van de binnenjas, de aantreklussen voor de capuchon, de wijze van bevestiging van de binnenjas, de mogelijkheid deze aan beide zijden te dragen en de vorm en kleuren van de binnenjassen. Kort geding vonnis enkel voor wat betreft toekennen proceskosten van ruim € 40 duizend vernietigd: in beginsel sprake van doorsnee kort geding over de vraag of het ene kledingstuk inbreuk maakt op het auteursrecht op het andere kledingstuk, door voeren extra verweren wordt de zaak niettemin gekwalificeerd als complexe zaak, geen aanleiding om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

 

IEPT20200612, Rb Oost-Brabant, Heijmans Vastgoed v EU Chalets

Tiny house Heijmans One auteursrechtelijk beschermd: eigen karakter door combinatie van een asymmetrische daklijn, grijze zijkanten uitgevoerd in verticale banen, een contrasterend houten binnenwerk aan de voor- en achterzijde, de plaatsing van de voordeur in het midden van de voorzijde dat optisch één geheel vormt met het net zo brede raam dat daarboven is geplaatst en dat parallel loopt aan de schuin aflopende daklijn en het vijfhoekige raam aan de achterzijde dat parallel loopt met de asymmetrische daklijn en optisch één geheel vormt met de even brede, daaronder geplaatste pui, ondanks beperkte maatvoering tiny house voldoende ruimte voor creatieve keuzes. Tiny house Eco-One maakt hierop inbreuk: alle genoemde elementen van de Heijmans One komen hierin terug.

 

IEPT20200611, HvJEU, Brompton Bicycle

De auteursrechtelijke bescherming van artikelen 2-5 van de Auteursrechtrichtlijn (2001/29 EG) is van toepassing op een product waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken: het werk moet oorspronkelijk en het resultaat van een intellectuele schepping zijn. Dat er andere verschijningsvormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt is niet doorslaggevend. De nationale rechter moet dit verifiëren en moet daarbij rekening houden met alle pertinente gegevens van het hoofdgeding.

 

IEPT20200605, Rb Rotterdam, Buma

Door Buma gevorderd bedrag van € 23.973,13 voor het live ten gehore brengen van muziek uit het Buma repertoire toegewezen: dat Buma pas anderhalf jaar na het evenement de vergoeding heeft kunnen vaststellen, is volledig te wijten aan het late verstrekken van gegevens door gedaagde, dat de optredende artiesten reeds zijn betaald voor hun optreden betekent niet dat Buma geen vergoeding meer toekomt.

 

IEPT20200604, Rb Overijssel, Vendic v Meubelplaats

Nieuwe webshop Meubelplaats maakt geen inbreuk op auteursrecht op eerder door Vendic gemaakte vormgeving: Vendic vormgeving niet auteursrechtelijk beschermd nu deze zicht niet op een voldoende eigen wijze onderscheidt van de stijl van de vormgeving van andere webshops uit de meubelbranche, Vendic kan bovendien niet worden aangemerkt als maker van de vormgeving nu de inspiratie voor de vormgeving in beslissende mate is geleverd door Meubelplaats, nieuwe en oude webshop hebben bovendien een verschillende totaalindruk.

 

IEPT20200602, Hof Amsterdam, Ziggo-XS4ALL v Brein

Zaak moet krachtens Hoge Raad-arrest (IEPT20180629) worden beoordeeld conform eisen UPC Telekabel Wien-arrest (IEPT20140327). Onderhavige zaak verschilt van UPC Telekabel Wien-arrest, omdat daar resultaatverplichting was bevolen zonder dat werd voorgeschreven welke maatregelen moesten worden genomen: hof houdt rekening met verschil in aard en formulering. Eisvermeerdering die ziet op aanpakken proxy-sites en mirror-sites niet toegelaten: geen gronden om uitzondering te maken op ontoelaatbaarheid eiswijziging na cassatie en verwijzing. Aangepaste lijst van te blokkeren domeinnamen toelaatbaar (voor zover het niet ontoelaatbare proxy-sites en mirror-sites betreft): betreft een aanpassing aan de actuele omstandigheden, nu oude vordering reeds uitging van een “dynamische” lijst, waar adressen aan konden worden toegevoegd. Verschil gevorderde bevel met bevel uit UPC Telekabel Wien-arrest doet niet af aan vereiste verenigbaarheid ervan met rechtvaardige evenwicht tussen betrokken gronderechten. Blokkade is evenredig met de omvang en ernst van de op The Pirate Bay (TPB) gepleegde inbreuken op auteursrechten (eerste voorwaarde UPC Telekabel Wien): blokkade heeft betrekking op minuscuul gedeelte van op internet beschikbare informatie, 90-95% content TPB is illegaal materiaal. Blokkade heeft in voldoende mate gevolg dat niet-toegestane oproepingen beschermde werken worden verhinderd of minstens bemoeilijkt en sprake van serieuze ontmoediging abonnees Ziggo c.s. om toegang tot die werken te verschaffen (tweede voorwaarde UPC Telekabel Wien). Gevorderde DNS-filter dat geblokkeerd IP-adres koppelt aan blokkade pagina niet in strijd met proportionaliteit en subsidiariteit: hoewel alle opdrachten worden geraakt is dat enkel om vast te stellen of een domeinnaam of IP-adres van TPB is vermeld. Blokkade niet in strijd met vrijheid van ondernemerschap: zelfs indien maatregelen aanzienlijke kosten met zich meebrengen en (technisch) ingewikkeld zijn hoeft dat niet op te wegen tegen rechten die door IE-recht worden gewaarborgd, kosten Ziggo c.s. hebben relatief geringe betekenis voor de betrokken ondernemingen. Geen ontoelaatbare aantasting eigendomsrecht abonnees. Geen uitzondering ten gunste van internetprovider om niet in kosten rechthebbende te worden veroordeeld. Proceskostenveroordeling hoger beroep vóór verwijzing volgens artikel 1019h Rv, ondanks dat dat toen niet was gevorderd: hof van oordeel dat Ziggo c.s. ondubbelzinnig met eiswijziging hebben ingestemd door inhoudelijk verweer te voeren zonder bezwaar over toelaatbaarheid van het nieuwe punt.

 

IEPT20200520, Hof Den Bosch, LOM

Keukenmanagement maakt inbreuk op auteursrecht LOM door overnemen teksten van website: niet gegriefd tegen oordeel dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn, verweer appellant dat de teksten door een derde zijn gemaakt niet te verenigen met zijn stelling in eerste aanleg dat hij de teksten aan LOM heeft aangeleverd. Niet aangenomen dat appellant inbreuk maakt door de testen te gebruiken voor zijn eenmanszaak: onvoldoende feitelijk onderbouwd.

 

IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden

Artikel 8 Aw (inzake werk als van een rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van toepassing op foto’s die als prentbriefkaarten zijn openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en zonder vermelding van de naam van de fotograaf: voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen dat dit beperkt is tot (impliciete en uitdrukkelijke) opdrachtrelaties en niet van toepassing is op licentierelaties, niet gesteld of gebleken dat sprake was van een opdrachtrelatie, voor toepasselijkheid van artikel 8 Aw is bovendien nodig dat de openbaarmaker daarop een beroep doet. Auteursrecht op 10 foto’ s uit 1942 en 1943 vervallen op grond van artikel 38 Aw: 70 jaren verstreken nadat de foto’ s anoniem openbaar zijn gemaakt. Verschuldigde vergoeding voor auteursrechtinbreuk op 14 foto’s begroot op € 60 in plaats van het eerder toegewezen bedrag van € 1.875: aansluiting gezocht bij hetgeen X zelf als vergoeding is overeengekomen met archieven voor online gebruik en  de vergoedingen die Erfgoed Leiden met andere fotografen is overeengekomen voor online gebruik, onvoldoende reden om deze vergoeding te verhogen.

 

IEPT20200428, Hof Amsterdam, Rodi Media

Grief tegen afwijzen verbodsvordering inzake het gebruik van een met een mobiele telefoon gemaakte foto van een musical faalt: ook in hoger beroep geen concrete stellingen ingenomen waaruit afgeleid kan worden dat Rodi Media de foto nog gebruikt. Ook grief tegen het oordeel dat een proceskostenveroordeling van nagenoeg € 13.000 niet redelijk en evenredig is in een procedure inzake een foto waarvoor een vergoeding van € 426 werd gevraagd faalt: bedrag buitensporig in het licht van het betrokken belang.

 

IEPT20200417, Rb Amsterdam, NOS

NOS heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht eiser (piloot en fotograaf) door zonder toestemming gebruik te maken van een van zijn foto’s bij een artikel over een dronken copiloot: inbreuk niet betwist. Schadevergoeding begroot op € 4.000: aannemelijk dat de publicatie door NOS afbreuk doet aan de exploitatiemogelijkheden van de foto als limited edition print. Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht eiser ex artikel 25 lid 1 sub d Aw: gestelde plaatsing in negatieve context betreft eiser niet in zijn hoedanigheid als maker van het werk, maar als piloot. Immateriële schadevergoeding van € 500 nu de eer en goede naam van eiser in zijn hoedanigheid als piloot is aangetast: gevaar bestaat dat eiser met een dronken co-piloot wordt geassocieerd.

 

IEPT20200417, HR, Montis

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe: uit de beantwoording van de in het tussenarrest gestelde prejudiciële vragen volgt dat het auteursrecht - dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW - niet is herleefd als gevolg van het vervallen van dat vereiste per 1 december 2003.

 

IEPT20200415, Rb Noord-Nederland, Auteursrecht ontwerp huis

Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij: het enkele feit dat gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te maken, maakt niet dat gedaagde als maker van het gewijzigde ontwerp kan worden beschouwd, niet kan worden aangenomen dat eiser aan gedaagde een licentie heeft gegeven om het gewijzigde ontwerp te verveelvoudigen. Schadevergoeding vastgesteld op € 1.000: aansluiting gezocht bij het bedrag dat in rekening is gebracht voor 'ontwerpkosten contracttekening'. Enkel voor wat betreft legeskosten sprake van ongerechtvaardigde verrijking: overeenkomst bevatte regeling voor de vergoeding van de kosten die door eiser zijn gemaakt in geval van ontbinding of verval van de overeenkomst, legeskosten betreffen geen kosten die eiser heeft gemaakt in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, maar kosten die de gemeente in rekening heeft gebracht voor de vergunning die noodzakelijk was voor de bouw van de woning en die hoe dan ook verschuldigd waren.

 

IEPT20200410, Rb Rotterdam, Studio IDM v Je Zusje

StrandstoelXXL auteursrechtelijk beschermd: geen sprake van ontlening aan oudere uitvergrotingen van het archetype strandstoel nu daarin de oorspronkelijke verhoudingen in maatvoering zijn gehandhaafd terwijl deze bij de StrandstoelXXL juist zijn losgelaten, uitvergroting met de extreem uitgetrokken breedte en de toevoeging van een karakteristiek trappetje getuigt van creatieve keuzes. Strandstoel van Je Zusje maakt hierop inbreuk: met de absurd brede uittrekking van het zitgedeelte en de verhouding in de maatvoering zijn de meest kenmerkende elementen van de StrandstoelXXL overgenomen, verschil in houtsoort, bouten, constructiehoek en doek doet hier niet aan af.

 

IEPT20200402, HvJEU, Stim en SAMI

Verhuur van auto’s die zijn uitgerust met een radio vormt geen mededeling aan het publiek: bij beschikbaarstelling van een radio die is geïntegreerd in een huurauto en die het mogelijk maakt om zonder verdere tussenkomst van de verhuurmaatschappij de omroep te ontvangen die toegankelijk is in het gebied waarin de auto zich bevindt, is geen sprake van een interventie om klanten toegang te verlenen tot een beschermd werk, deze handeling onderscheidt zich van (rechtspraak over) handelingen bestaande in een mededeling waarbij dienstverrichters beschermde werken bewust doorgeven aan hun klanten door via ontvangers die zij in hun inrichting hebben geplaatst.

 

IEPT20200325, Rb Oost-Brabant, Philips v Lidl

Tweekoppig scheerapparaat van Philips auteursrechtelijk beschermd: Cofemel-arrest van het HvJEU (IEPT20190912) levert geen strengere toets voor auteursrechtelijke bescherming op, met keuze voor taps toelopend handvat dat aan de onderkant is afgerond, smalle verbinding met de scheerkophouder, blauwe belijning die de contouren van de Shaver omlijst, zwart-blauwe kleurstelling met een chromen accent bij de scheerkop,  keuze van het glanzende materiaal en de positie van de aan/uitschakelaar aan de voorzijde is voldoende blijk gegeven van eigen creatieve keuzes. Driekoppig scheerapparaat van Lidl maakt hierop geen inbreuk nu totaalindrukken verschillen: het apparaat van Philips maakt in het algemeen een meer elegante, luxueuze indruk die wordt versterkt door de kleinere meer subtiele scheerkop met maar twee scheerbladen, het slankere verbindingsstuk, het taps toelopende handvat dat aan de onderkant is afgerond en het subtiele glimmende element in het verbindingsstuk terwijl het apparaat van Lidl meer gedrongen is en eerder een grove, robuuste en daardoor een meer degelijke indruk maakt.

 

IEPT20200310, Rb Den Haag, Eredivisie

Kort geding. Verstekvonnis. Gebod om auteursrechtinbreuk op wedstrijdbeelden Eredivisie te staken toegewezen. 1019h Rv proceskostenveroordeling toegewezen: € 3.383,70. Dwangsom van € 1000 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat in strijd met gebod wordt gehandeld.

 

IEPT20200312, Rb Amsterdam, Foto Eieren

Foto van eieren auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke keuzes zijn gemaakt waar het de compositie, belichting, het scherp stellen en de kleuren betreft. Onvoldoende weersproken dat eiseres recht heeft op te komen tegen gebruik van foto. Auteursrechtinbreuk, dat foto en recept embedded waren van de website [internetsite] en die website als bronvermelding is genoemd helpt gedaagde niet: het gaat erom dat de foto is te zien geweest op website gedaagde, waarmee foto zonder toestemming eiseres is geopenbaard. Schadevergoeding van € 180 volgens tarieven Stichting Foto Anoniem: hoger bedrag onevenredig, mede gelet op onweersproken stelling van gedaagde dat haar website gemiddeld twee bezoekers per maand had en dat zij er geen omzet mee heeft gerealiseerd. Gedaagde moet € 127,62 aan opsporings- en buitengerechtelijke kosten betalen: pas laat in procedure een bedrag van €170 aangeboden, niet gereageerd op aanschrijvingen.

 

IEPT20200311, Rb Den Haag, Thuiskopie v Stern Telecom

Stern Telecom moet € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding betalen: onvoldoende onderbouwd dat haar afnemers thuiskopieheffing hebben afgedragen of de gekochte smartphones hebben geëxporteerd, geen omkering bewijslast. Indien Stern Telecom geen stukken uit administratie afnemers kan overleggen komt dat voor haar eigen risico als consequentie van niet nakomen wettelijke verplichtingen. Wettelijke rente over € 43.793,50 vanaf 20 juli 2017, de dag waarop Stern Telecom voorschotfacturen had moeten voldoen. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 31 augustus 2017 in Nederland heeft verhandeld: over deze periode nog geen opgave gedaan. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 1 januari 2017 heeft geïmporteerd: over deze periode nog geen opgave gedaan. Verbod Stern Telecom om in de toekomst vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren en verhandelen als daarvan niet onverwijld opgave wordt gedaan en/of thuiskopievergoeding is afgedragen toegewezen: niet afdragen thuiskopievergoeding is onrechtmatig, gelet op opstelling in verleden dreiging van niet-nakoming verplichtingen in de toekomst.

 

IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen Nordic Fire, hoewel Pelletkachel Lemmer geen WENDY kachels meer verhandelt: Pelletkachel Lemmer niet bereid onthoudingsverklaring te tekenen en uitdrukkelijk gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten Nordic Fire. WENDY kachel maakt inbreuk op STYLO kachel: STYLO kachel auteursrechtelijk beschermd: gelet op overgelegde afbeeldingen van diverse pelletkachels die qua uiterlijke vormgeving van elkaar verschillen is aannemelijk dat ontwerpen STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld vormgeving van de lijsten, keuze voor rechthoekige vormen, positie venster, vorm en positie van het rooster en vormgeving van de hendel keuzes zijn gemaakt die niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Door producent Paterno aan Pelletkachel Lemmer verkochte kachels (die later als WENDY kachels zijn verkocht) niet uitgeput: verklaring producent bevestigt expliciet dat Nordic Fire auteursrechthebbende is, dat Paterno nimmer toestemming heeft gehad om STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen en dat zij geen toestemming had om STYLO kachels in het verkeer te brengen, geen economische verbondenheid waardoor sprake zou zijn van impliciete toestemming om kachels in het verkeer te brengen, nu geen sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht of een distributieovereenkomst tussen Paterno en Nordic Fire. Geen verboden afscherming van de markt: Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar productent die producten voor haar vervaardigt. Inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel STYLO: STYLO kachels als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd, verwezen wordt naar motivering auteursrechtelijke bescherming, niet weersproken dat WENDY kachels namaak zijn ex artikel 19(2) GMoV. Inbreuk op foto’s STYLO kachel: creatieve keuzes gelet op gebruikte compositie, foto’s door Pelletkachel Lemmer verveelvoudigd. Inbreuk op teksten Nordic Fire: Creatieve keuzes ten aanzien van woordkeuze, zinsopbouw, lengte teksten, teksten verveelvoudigd doordat teksten pelletkachel Lemmer in grote mate overeenstemmen met teksten Nordic Fire. Aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” maakt inbreuk op merk NORDIC FIRE: gelet op auteursrecht- en merkinbreuk sprake van misleidende, niet objectieve vergelijking waarbij referentie aan merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert, geen toegestane vergelijkende reclame.

 

IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

Persexceptie artikel 15 Auteursverordening (Av) geldt naast papieren media ook voor digitale media: redelijke toepassing van de wet in huidige omstandigheden vergt dat met ontwikkelingen sinds 1913 rekening moet worden gehouden. Voor voorbehoud uit artikel 15 (3) Av wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten media: gerecht vindt steun hiervoor in Nederlandse regeling uit artikel 15 Aw. Uitzondering artikel 15(4) Av (politieke geschilpunten of nieuwstijdingen) niet van toepassing: niet te betwijfelen dat onderhavige artikel vrucht van creatieve keuzes van de auteur(s) is en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Eiser heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Amigoe door commentaar over te nemen op Facebookpagina: Amigoe mocht daarom klacht na weigering eiser om bericht te verwijderen klacht indienen bij Facebook. Verwijdering account eiser door Facebook gaat te ver: Amigoe moet Facebook berichten dat sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account.

 

IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign

Dominidesign stoel maakt inbreuk op auteursrecht Orange Slice stoel: vrijwel alle kenmerkende trekken overgenomen nu beide stoelen worden gevormd door twee identieke gestoffeerde schelpen die zijwaarts omhoog krullen en samen een kuip vormen op een onderstel van dunne poten die schuin naar beneden uitlopen. Dominidesign maakt door gebruik van het teken Orange Slice inbreuk op het Uniewoordmerk Orange Slice ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo: identiek teken gebruikt voor identieke waren. Ook inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo wegens verwarringsgevaar door gebruik teken Slice: redelijke mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming nu het teken exact hetzelfde is als het tweede woord van het Uniemerk, Uniemerk heeft zeer groot onderscheidend vermogen, sprake van gelijke diensten. Bestuurder aansprakelijk voor door Dominidesign gepleegde auteursrechtinbreuk: sprake van willens en wetens inbreuk maken.

 

IEPT20200204, Rb Gelderland, Droomparken v Lacet

Gevel van recreatiewoning Cube Elite auteursrechtelijk beschermd: door combinatie van de witte vooruitspringende schoorsteenkolom in het midden, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. De gevel van de Lacet Bixx maakt hierop inbreuk: overeenstemmende totaalindruk nu vormgeving in essentie geheel overeenstemt.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH Investments is gemaakt door [naam architectenstudio]. (ontwerp van) de woning niet door gedaagden geopenbaard: woning was ten tijde van de opschorting van de werkzaamheden nagenoeg voltooid.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Sportfoto

Inbreuk op foto ANP: onvoldoende betwist dat foto aanzienlijke tijd op website gedaagde door publiek kon worden gezien. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, na aanschrijving gevoerde correspondentie en repliek is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.

 

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Foto Schiphol

Inbreuk op foto Schiphol van ANP die op website gedaagde staat: dat bouw website is uitbesteed aan derde doet niet af aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gedaagde, ter zitting gebleken dat foto nog via link op website gedaagde te zien was. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, omvangrijke correspondentie is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.