Jaar

Print this page

2018

 

IEPT20180608, HR, Pearson

Geen substantiële investeringen in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank: hof heeft met het creëren van “inhoudelijke waarde” klaarblijkelijk oog op de creatie van de zelfstandige informatieve waarde die leidt tot het ontstaan van een nieuw element en niet op het toevoegen van inhoudelijke waarde aan een reeds bestaand element door opneming in een databank. Geen onjuiste rechtsopvatting dat combinatie van gegevens een zelfstandig element kan opleveren. Door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op totstandkoming normgegevens terecht buiten beschouwing gelaten.

 

IEPT20180725, Rb Noord-Nederland, OPN v E-Luscious

Door OPN ex artikel 1019a jo. 843a Rv gevorderde afgifte van bescheiden deels toegewezen na gebruik gegevens uit de Supermarkt Gids voor versturen mailing: voldoende aannemelijk dat de Supermarkt Gids een beschermde databank is, niet in geschil dat E-Luscious ongeautoriseerd gebruik heeft gemaakt van gegevens afkomstig uit deze gids, gevorderde bescheiden grotendeels afgewezen nu niet aannemelijk is dat E-Luscious deze onder zich heeft, gevorderde overlegging van gedetailleerde beschrijving omtrent verkrijging voor mailing gebruikte adressenbestanden wel toewijsbaar.

 

2017

 

IEPT20170906, Rb Noord-Holland, ZCN v De Gemeenten

Geen inbreuk databankrecht door de Gemeenten door het uploaden van Excel-bestand met ritgegevens van ZCN op TenderNed: door gebruik van 2-3% van het totale bestand geen sprake van opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud. Wel sprake van schending bedrijfsgeheimen: andere gegevens die zichtbaar gemaakt konden worden door middel van Excel-bestand leveren bedrijfsgevoelige informatie op. Publicatie van het bestand noch onrechtmatig in het kader van Wbp jegens ZCN, noch schending van zorgvuldigheidsplicht door de Gemeenten: ZCN onvoldoende onderbouwd waaruit de geleden schade bestaat.

 

2016
 

IEPT20161122, Hof Amsterdam, Pearson
Tabellen met normgegevens psychologische tests niet auteursrechtelijk beschermd: verzameling onderzoeksresultaten, bij de vorm van weergave geen creatieve keuzes gemaakt, gebruik van namen/aanduidingen triviaal. Afzonderlijke normgegevens niet auteursrechtelijk beschermd: individuele feitelijke gegevens waarin qua presentatie niets creatiefs valt te ontwaren. Geen databankenrecht door gebrek aan substantiële investeringen: kosten zien met name op het ontwikkelen  en controleren toetsingsmateriaal dat in de normtabellen wordt weergegeven en niet op de wijze van ontsluiting van het materiaal. Geen wanprestatie: passage testhandleiding dat passage dat “geen delen uit de handleiding zonder toestemming mag worden gekopieerd of verveelvoudigd” mocht in redelijkheid worden begrepen als dat dit enkel op auteursrecht eventueel auteursrecht ziet. Onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160725, Rb Overijssel, LF v Gastroparts

LF hoeft Gastroparts geen termijn te gunnen om gebruik te blijven maken van LF-databank tot overgang naar GEV is voltooid: Gastroparts heeft zelf overeenkomst met LF zonder termijn beëindigd. Bestaan van auteursrecht LF op foto’s, teksten en structuur databank voldoende aannemelijk. LF-databank is beschermd ex artikel 1(1) onder a Databankenwet: substantiële investering voldoende aannemelijk door personeelskosten, salarissen en schriftelijke verklaringen. Gastroparts maakt inbreuk op databankenrechten en auteursrechten LF. Geen onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheime informatie door Gastroparts: door LF gehanteerde prijzen bekend en makkelijk toegankelijk en geen geheimhoudingsverplichting.


IEPT20160426, Rb Amsterdam, PropertyNL v RealNext

Onvoldoende aannemelijk dat RealNext op haar website "schaduwzoekmachine" heeft gelanceerd. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van ‘scraping’ van gegevens door RealNext.


IEPT20160311, HR, Ryanair v PR Aviation
Arrest  hof Amsterdam (IEPT20120313) vernietigd naar aanleiding van antwoord HvJEU (IEPT20150115)

 

2015
 

IEPT20151029, HvJEU, Freistaat Bayern v Verlag Esterbauer
Geografische gegevens die door een derde uit een topografische kaart worden gelicht met het oog op de vervaardiging en de commerciële exploitatie van een andere kaart kunnen na deze verrichting nog voldoende informatieve waarde hebben om te worden aangemerkt als ‘zelfstandige elementen’ van een ‘databank’ in de zin van die bepaling.


IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank.
 

IEPT20150722, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product kan indruk wekken dat er economische band bestaat tussen Euronext en BinckBank. Geen merkinbreuk: index-ticker symbolen geven korte aanduiding onderliggende waarde van effect aan en zijn daardoor beschrijvend. Gebruik AEX-merken door Binckbank als ticker symbool voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. TOM heeft wel eerlijk gebruik gemaakt van AEX-merken door toevoeging van een “T” aan index-ticker symbolen). Afzonderlijke ticker symbolen en verzameling van ticker symbolen niet auteursrechtelijk beschermd. Collectie Amsterdamse optieseries databankrechtelijk beschermd: substantiële investeringen en geen spin off. TOM en Binckbank maken inbreuk op databankenrecht Euronext: vrijwel volledig opgevraagd en hergebruikt. Gebruik ticker symbolen voor aandelenopties geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke mededinging: geen verwarringwekkende praktijken. Smart Execution reclame-uitingen die o.a. claimen dat dit tot beste prijs leidt zijn misleidende reclame: uitingen zijn onjuist. Binckbank tekortgeschoten in nakoming Euronext Market Data overeenkomst (EMDDA) door verkregen gegevens op haar website te publiceren.


IEPT20150611, Rb Overijssel, Flavourites v Strada Concordia
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gebruik naam Flavourites (Store): geen aanwijzingen dat Strada hier nog gebruik van maakt. Wel spoedeisend belang bij vordering tot staking gebruik database Flavourites Holding. Geen onrechtmatig handelen door gebruik database Flavourites Holding: onvoldoende vast komen te staan dat gegevens eigendom van Flavourites Holding zijn (gebleven). Geen onrechtmatige gebruik van database Flavourites Store en website: rechten liggen bij gezamenlijk opgerichte The Happy Few.

IEPT20150115, HvJEU, Ryanair v PR Aviation
Dwingendrechtelijke bescherming van rechtmatig gebruiker door Databankenrichtlijn alleen van toepassing indien sprake is van een beschermde databank, zodat databankenrichtlijn zich niet tegen verdergaande contractuele gebruiksbeperkingen bij een onbeschermde databank verzet

 

2014
 

IEPT20140718, Rb Noord-Holland, Creditline

Vordering tot openstellen databank met dossiergegevens afgewezen voor zover gebaseerd op databankenrecht en auteursrecht. Geen nieuwe feiten gesteld dan in eerdere procedure (IEPT20140521) en geen eigen, oorspronkelijk karakter en stempel van de maker. Vordering wel toegewezen op grond van wanprestatie: geen bijzondere omstandigheden die afsluiten rechtvaardigen.

IEPT20140604, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf

Programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd: zelfs indien programmering auteursrechtelijk werk is, geldt dat niet voor de opsomming van die programmering in een lijst met programmagegevens die enkel de feitelijke gegevens van de programmering weergeeft. Geen substantiële investering in databank: kosten gemoeid met controle en presentatie databank onvoldoende onderbouwd. Op grond van HR Ryanair v PR Aviation geen geschriftenbescherming op databank. Geen éénlijnsprestatie: programmagegevens geen prestatie die toekenning van een IE-recht rechtvaardigt. Geen wanprestatie: geen voor vergoeding in aanmerking komende schade en geen belang bij vordering, want overeenkomst reeds opgezegd.

 

IEPT20140521, Rb_Noord-Holland, Creditline
Twijfelachtig of Creditline substantiële investering in databank heeft gedaan: investering ziet op verkrijgen opdrachtgevers en niet op verkrijgen van gegevens van o.a. de debiteuren van die opdrachtgevers. Als gegevens databankenrechtelijk al aan Creditline toekomen, is blokkeren elektronische toegang geen inbreuk op haar databankenrecht. Ook niet in te zien dat dat normale exploitatie databank in gevaar komt door blokkeren elektronische toegang. Voldoende aannemelijk dat afsluiting toegang databank eenmalig was, gezien toezeggingen van B. Uit overeenkomst blijkt niet dat ook opdrachtgevers van Creditline inzagerecht in databank hadden.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener
Op grond van antwoord op prejudiciële vragen door HvJEU maakt Innoweb inbreuk op databank Wegener. Verbod niet strijdig met informatievrijheid en handhaving geen misbruik van machtspositie, gelet op oordeel HvJEU. Innoweb heeft onvoldoende gesteld dat Wegener afstand heeft gedaan van recht om volledige proceskosten te vorderen. 1019h Rv proceskosten voldoende gespecificeerd: € 199.980,18.

IEPT20140117, HR, Ryanair v PR Aviation
Alleen auteursrechtelijke bescherming voor oorspronkelijke databank: in oordeel Hof ligt besloten dat de Ryanair databank niet aan dit criterium voldoet. Prejudiciële vraag over mogelijke reflexwerking Databankrichtlijn inzake contractuele gebruiksbeperkingen bij niet auteursrechtelijk of sui generis beschermde databank.

 

2013
 

IEPT20131219, HvJEU, Innoweb v Wegener
Hergebruik van geheel of substantieel deel van databank door dedicated metazoekmachine met in wezen zelfde zoekfunctionaliteiten, die zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en – aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.

 

IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom

Onvoldoende onderbouwd dat niet overlegd boek auteursrechtelijk beschermd is. Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van gegevens die vaststaan en waarin geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt.Geen databankrecht boekwerk: onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van boekwerk heeft gebruikt.

 

2012
 

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar

Hergebruik in lidstaat: sprake van hergebruik door verzender in lidstaat B wanneer een persoon gegevens via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten
 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120508, Rb Rotterdam, EuroPsyche v Fides

Outsourcing - softwarelicentie: Blokkade voor continuïteit bedrijfsvoering essentieel systeem disproportioneel, maar wel bevel tot nakoming betalingsverplichtingen. Systicon – niet EuroPsyche – producent van databank.

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener

Geen opvragen substantieel deel databank Autotrack. Substantieel deel van databank Wegener ter beschikking gesteld door cumulatief effect hergebruik. Prejudiciële vragen HvJEU

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Boek9 v Delex

Auteursrecht berichten Boek9 tijdens dienstverband bij KMVS berust bij Delex. Databankenrecht Delex voldoende aannemelijk.
Letterlijk/klakkeloos kopiëren Delex voldoende aannemelijk; geen nieuwsexceptie

 

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair

Databankenrecht: Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank. Substantiële investeringen in databank  onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming: normaal gebruik van verzameling. Dwingend recht artikel 24a(3) Aw. Vrijheid van ondernemen.

 

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; Databankenrichtlijn harmoniseert auteurs-rechtelijke bescherming databanken

 

2011

 

IEPT20111221, Rb Rotterdam, Vosta v Holland MT Groep

Auteursrecht technische tekeningen en productinformatie onvoldoende onderbouwd. Geen geschriftenbescherming: niet bestemd om te worden openbaar gemaakt. Geen databankenrecht wegen ontbreken substantiële investeringen in verzamelen gegevens, in plaats van creëren gegevens.

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, PostNL v de Staat

Geen inbreuk databankenrecht; postcodegegevens Staat afkomstig van gemeenten. Norm art 3:4 Aw gelijk aan maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm voor overheid. Wettelijke taak tot verstrekken postcodes als BAG-gegevens. Verstrekken postcodegegevens onderdeel publieke taak: marginale kosten. Niet-inbreukmakende postcodegegevens zijn overheidsinformatie. Toerekenbare tekortkoming Staat in nakoming Kaderconvenant door verstrekken voor commercieel gebruik

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, ANWB v Multifocus

Inbreuk databankenrecht door publicatie op website en App: Naar voorlopig oordeel maakt Multifocus met de publicatie van jachthavengegevens op haar website en haar app inbreuk op het databankenrecht van ANWB. Voorshands moet worden aangenomen dat Multifocus een substantieel gedeelte van de hiervoor bedoelde databank van ANWB heeft hergebruikt.

 

IEPT20111214, Rb Den Bosch, NWB

Geen spoedeisend belang: Enkel financiële schade die voortbestaan niet in gevaar brengt geen spoedeisend belang; niet aannemelijk gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare gevolgen zal leiden. Geen schorsing besluit tot onvoorwaardelijk hergebruik Nationaal Wegenbestand: Informatie neergelegd in NWB verkregen in het kader van publieke taak. Verweerder heeft het NWB ook openbaar gemaakt. Niet valt dan ook in te zien dat verweerder niet bevoegd is hergebruik van het NWB toe te staan.

 

IEPT20111205, Rb Den Haag, SMI v IBC

Rate cards en programmamaterialen auteursrechtelijk beschermd. Gebruik vertrouwelijke informatie: letterlijke overname niet openbaar toegankelijke rate cards. Werkgeversaansprakelijkheid voor schending geheimhoudingsverplichting. Geen inbreuk databankenrechten: geen herhaald en systematisch opvragen/hergebruik niet-substantiële delen databank

 

IEPT20111130, Rb Amsterdam, Pearson
Geen databankenrecht: substantiële investeringen in verkrijging, controle of presentatie van normgegevens onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht: Bewijsopdracht dat dat op de normtabellen met normgegevens alsmede op de vragen en antwoorden van de VLGT auteursrecht rust

 

IEPT20110901, Rb Amsterdam, DeLex v Boek9

Delex rechthebbende op website en sponsorgelden Boek9. Delex rechthebbende op databank archief Boek9: geen spin off van dagelijkse berichtgeving. Vernietiging gekopieerde databank Boek9. Auteursrecht op berichten bij individuele maker: geen werkgeversauteursrecht en geen openbaarmaking als afkomstig van Delex. Verbod overnemen elkaars berichten: geen nieuwsberichtenexceptie.

 

IEPT20110215, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener

mogelijk 14 vragen van uitleg Databankenrichtlijn aan HvJEU: Ook sprake is van ter beschikking stelling van het geheel of een substantieel deel van de inhoud de databank, reeds door de mogelijkheid te bieden deze te laten doorzoeken?  De vraag of het bij herhaald en systematisch hergebruiken gaat om twee alternatieve of cumulatieve begrippen? Hergebruik van een substantieel deel als de inhoud van de ter beschikking gestelde gegevens niet vaststaat? Ernstige schade aan investeringen aangenomen? Mogelijk vragen inzake uitleg artikel 8 Databankenrichtlijn.

 

2010

 

IEPT20100728, Rb Utrecht, Ryanair v PR Aviation
Geen databankenbescherming omdat rechtbank niet kan beoordelen of sprake is van voldoende substantiële investeringen. Contra-legem uitleg Databankenrichtlijn niet mogelijk. Inbreuk geschriftenbescherming: Door per zoekopdracht [...] bedoelde gegevens uit de gegevensverzameling te halen en aan de klant te presenteren is bij elke zoekopdracht sprake van een eenvoudige herhaling van de gegevensverzameling. Geen misbruik machtspositie: Objectieve rechtvaardiging voor verbod. Procesrecht: Niet voldoen aan substantiëringsplicht heeft consequentie proceskosten

 

IEPT20100628, Rb Groningen, Donorkind Amsterdam v Donorkind Groningen
Stichting rechthebbende op resultaat werkzaamheden vrijwilliger: De in het kader van die werkzaamheden tot stand gekomen werken, zoals de website en de databestanden, zijn daarmee naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter eigendom van de Donorkind Amsterdam. Onrechtmatige daad: Verwarringwekkende gelijkenis domeinnamen Donorkind Amsterdam en Donorkind Groningen

 

IEPT20100504, Hof Arnhem, Think Legal v Digistart
Geen uitvoering aan overdracht gegeven bij ontbreken akte: Aan die bedoeling is geen uitvoering gegeven: Noch uit de notulen van 15 mei 2007, noch uit enig ander document blijkt iets van die overdracht hoewel voor een dergelijke overdracht rechtens nu eenmaal een akte vereist is. Uitleg bedoeling – c.q. titel – overdracht niet eenduidig. Inbreuk niet voldoende onderbouwd: dat de door Think Legal aangeboden software een anonimiseringsapplicatie is en dat zij door Carp ontwikkeld is onvoldoende om als inbreuk te kwalificeren. Contracten tussen derden niet vertrouwelijk: Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk”

 

IEPT20100309, Rb Zutphen, Autotelex v Autotaxatie

Geen inbreukmakende overname data: Weliswaar heeft Autotaxatie ten aanzien van de optiebenamingen erkend dat zij soms aanduidingen gebruikt die door Autotelex eveneens worden gebruikt, maar gelet op het grote aantal optiebenamingen – gekoppeld aan 90.000 verschillende typen auto’s - dat zich in de databank van Autotelex bevindt kan het overnemen van enkele benamingen, waarvan Autotaxatie gemotiveerd heeft gesteld dat die door diverse aanbieders in de markt worden gebruikt, niet zonder meer tot de conclusie leiden dat Autotaxatie daarmee ten onrechte gebruik maakt van de optiebenamingen van Autotelex, te minder nu onweersproken is dat Autotaxatie ook afwijkende aanduidingen gebruikt in haar databank.

 

2009

 

IEPT20091001, Rb Amsterdam, Travelport v IATA
Inbreukvorderingen databankrecht afgewezen: Geen dreigende inbreuk in Nederland; niet vastgesteld of Travelport substantieel heeft geïnvesteerd in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van haar databank als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw of dat IATA een substantieel deel van de databank van Travelport opvraagt of hergebruikt in de zin van artikel 2 lid 1 onder a Dw of dat sprake is van herhaald of systematisch opvragen of hergebruiken van kleinere gedeeltes van die databank. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter.

 

IEPT20090604, Rb Den Haag, AD v GS - Geen Stijl CrimeWatch

Ex parte bevel inbreuk databankenrecht: dat GS door het plaatsen op haar website van twee categorieën van de databank van AD alsmede van de browser cache waardoor directe integrale toegang wordt verschaft tot 19 categorieën, een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van AD opvraagt of hergebruikt.

 

IEPT20090602, Rb Den Haag, Yachtfocus v Bohil

Ex parte bevel inbreuk databankenrecht: Naar voorlopig oordeel maakt Bohil door het opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van Yachtfocus, zonder dat zij daarvoor van Yachtfocus toestemming heeft verkregen, inbreuk op het databankrecht van Yachtfocus.

 

IEPT20090429, RvSt, Gemeente Amsterdam v Landmark

College geen producent van de databank: Deze databank is mede met het oog op het vergemakkelijken van de aan het college opgedragen publieke taak samengesteld. De databank is geproduceerd op kosten en in opdracht van de gemeente Amsterdam en een aanzienlijk deel van de in de databank geïnvesteerde gelden is, in verband met de van overheidswege aan de gemeente Amsterdam verleende opdracht de plaatselijke bodemverontreiniging in kaart te brengen, door de minister van VROM bij wijze van subsidie ter beschikking gesteld.

 

IEPT20090325, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

Geschriftenbescherming gegevensverzameling en onrechtmatig overnemen productfoto's: Productfoto's en productbeschrijvingen niet auteursrechtelijk beschermd. Rangschikking gegevensverzameling enigzins oorspronkelijk, maar geen inbreuk. Website is databank, maar niet beschermd wegens ontbreken substantiële investering: een investering in een webwinkel valt niet onder de doelomschrijving van de richtlijn.  

 

IEPT20090305, HvJEG, Apis v Lakorda

Databankenrecht: Bewijs van c.q. aanwijzing voor opvraging: omstandigheid dat materiële en technische kenmerken in de inhoud van een databank ook zijn terug te vinden in de inhoud van een andere databank, kan worden opgevat als een aanwijzing dat er sprake is van overbrenging tussen deze twee databanken en dus van opvraging

 

IEPT20090211, Rb Den Haag, Wegener v Innoweb

Inbreuk databankenrecht door zoekopdrachten: het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die via Gaspedaal.nl worden uitgevoerd is dat een substantieel deel van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

 

2008

 

IEPT20081209, Hof Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek

Offerte niet auteursrechtelijk beschermd: de overgenomen passages bevatten overwegend objectieve historische en technische feiten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is. Geen geschriftenbescherming nu stuk biet voor openbaarmaking bestemd is. Geen databankenbescherming en geen prestatiebescherming.

 

IEPT20081107, Rb Den Haag, Hachette v Mediamaatjes Quote 500

Ex parte verbod databankrecht Quote 500.

 

IEPT20081009, HvJEG, Directmedia v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Opvraging databank: Raadpleging en individuele beoordeling databank op scherm vormt een "Opvraging" wanneer dit neerkomt op de overbrenging van een vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beschermde databank.

 

IEPT20080710, Hof Den Haag, KNMP v ID/Farma

Geen databankbescherming: Substantiële investering niet voldoende onderbouwd. Geen misbruik machtspositie door licentieweigering. 3 maanden opzegtermijn licentie redelijk.

 

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

Databankenrecht. Substantiële investeringen: Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voor de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank een substantiële investering als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw heeft gedaan. Geen auteursrecht op objectbeschrijvingen en veiligvoorwaarden, wel auteursrecht op foto's panden. Notaris geen 'openbare macht'artikel 15b Aw.

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam geen producent databank bodemonderzoekgegevens, nu van een risicodragende investering niet gebleken is: voor aanleggen databank staan publieke middelen ter beschikking, die gedeeltelijk komen uit de eigen middelen en gedeeltelijk uit een speciale rijksbijdrage.

 

IEPT20080109, Rb Amsterdam, VMW v Weborama
Geen inbreuk databankenrecht: Geen opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de databank - bestand geen doeltreffende technische voorziening - Bij algemene gebruikersvoorwaarden kan niet eenzijdig een recht worden voorbehouden dat anders niet toekomt

 

2007

 

IEPT20071220, Rb Den Haag, Ad Hoc Data v Advocatheek
Ex parte bevel wegens inbreuk op databankenrecht

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

Autotrack.nl beschermde databank, maar geen inbreuk nu geen sprake is van opvragen substantieel deel databank of systematisch opvragen niet-substantieel deel door gaspedaal.nl. Geschriftenbescherming: resultatenlijst Gaspedaal.nl geen eenvoudige herhaling van resultatenlijst Autotrack.nl. Autotrack kan zich bij gebruiksvoorwaarden geen rechten voorbehouden die haar niet toekomen.

 

IEPT20071005, Rb Breda, Vakantieonderzoek
Geen auteursrecht op vragenlijst of onderzoeksmethode - geen inbreuk geschriftenbescherming - geen dreiging inbreuk databankenrecht - overeengekomen exclusiviteit inzake onderzoek verboden mededingingsbeperking

 

2006

 

IEPT20060704, Hof Arnhem, NVM v Zoekallehuizen

Op grote schaal raadplegen websites en aanleggen hyperlinks niet onrechtmatig - Advies opnemen copyright-notice heeft ongeoorloofde strekking mededinging te beperken - Databankenrecht: susbtantiële investeringen in database die niet nodig waren voor website niet aannemelijk - Omzeilen technische voorzieningen die alleen op ZAH gericht zijn valt niet onder artikel 5 Dbw - Geoorloofd auteursrechtelijk citeren en verkleining foto's geen aantasting werk

 

2004

 

IEPT20041109, HvJEG, British Horseracing Board v William Hill
Databankenrecht: uitleg begrippen 'investeringen'en 'substantieel deel' en strekking verbodsrecht

 

IEPT20041109, HvJEG, Fixtures Marketing v Svenska Spel
Substantiële investering databank: noch de verkrijging, noch de controle, noch de presentatie van de inhoud van een kalender voor voetbalwedstrijden getuigt van een substantiële investering die de bescherming welke verbonden is aan het in artikel 7 van de richtlijn neergelegde recht sui generis rechtvaardigt.

 

2002

 

IEPT20020322, HR, NVM v El Cheapo
Spin-off niet relevant voor vraag of sprake is van substantiële investering voor het inrichten, controleren en/of presenteren van de database - Beschrijving van woningen als auteursrechtelijk werk - Bewijs van makerschap NVM cfr. artikel 4 en 8 Aw - Voor ontlening door eenvoudige herhaling is wijze van verkrijging onderzoeksreultaat niet relevant