Executie

Print this page

Strijdigheid met openbare orde
 

Hof van Justitie EU

IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida 
Dat in lidstaat gegeven beslissing in strijd is met Unierecht, rechtvaardigt niet weigering beslissing te erkennen op grond van strijdigheid met openbare orde aangezochte lidstaat, indien onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending van een rechtsregel van essentieel belang vormt. Onjuiste toepassing artikel 5(3) Merkenrichtlijn is geen kennelijke schending van een  rechtsregel van essentieel belang. Rechter moet bij onderzoek naar kennelijke schending openbare orde er rekening mee houden of rechtsmiddelen lidstaat van herkomst zijn uitgeput. Handhavingsrichtlijn van toepassing op proceskosten gemaakt in geding over erkenning beslissing uit andere lidstaat, waarin is vastgesteld dat beslag ter voorkoming inbreuk op IE-rechten onrechtmatig is.

 

Hoge Raad

IEPT20160708, HR, Diageo v Simiramida

Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending artikel 5(3) Merkenrichtlijn door rechtbank in Sofia kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle beschikbare rechtsmiddelen aangewend om schending ongedaan te doen maken. Klachten over uitleg Bulgaars recht falen op grond van artikel 79 (1)(b) Ro. Oordeel hof over dat het Diageo vrij stond om zich te verzetten tegen import Johnny Walker whisky van buiten EER niet onbegrijpelijk.

 

Gerechtshoven

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo
Erkenning Bulgaarse vonnis toegewezen. Nu grief 3 slaagt, zoals door het hof in het eerste tussenarrest is overwogen, Diageo een kopie van het vonnis van de rechtbank Sofia heeft overgelegd en Simiramida dat vonnis als Europese Executoriale Titel heeft gewaarmerkt, zal het hof, onder verlening van vrijstelling bedoeld in artikel 55 Brussel I-Vo, de gevorderde erkenning toewijzen.

 

IEPT20120605, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Erkenning Bulgaars vonnis: De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is - naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie - geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo. Beperkte reikwijdte Bulgaarse schikkings-overeenkomst. Risicoaansprakelijkheid naar Bulgaars recht voor gevolgschade onrechtmatige beslaglegging