Rechtspraak per jaar

Print this page

2023

 

IEPT20230315, Rb Oost-Brabant, Fortaplant
Partijen exploiteren allebei een kwekerij. De vordering betreft de overeengekomen vergoeding die gedaagde aan Fortaplant moest betalen voor het opkweken van frambozen- en aardbeienplanten in het teeltseizoen 2021. Er is sprake van (wisselend) gebruik van de termen 'stek' en 'plant' in de overeenkomst en communicatie. Er is discussie over of er een vergoeding per afgeleverde plant of per goedgekeurde plant moest worden betaald. De betaalgrondslag is 'per afgeleverde plant'. Gedaagde heeft niet tijdig of voldoende onderbouwd geklaagd volgens de AV Plantum. Vordering van Fortaplant wordt toegewezen.

 

2022

 

IEPT20220223, Rb Den Haag, HBM

Kwekersrecht Strong Strike met terugwerkende kracht vernietigd (artikel 21 UPOV). In de in art. 21 van het UPOV-verdrag bedoelde gevallen wordt het kwekersrecht geacht van aanvang af niet te hebben bestaan. Ras ‘Strong Strike’ niet onderscheidend in vergelijking met ‘Strong Energy’. Blijkt uit D.U.S. onderzoek en uit een side-by-side vergelijking. ‘Strong Energy’ voldoet aan de definitie van een ras. ‘Strong Energy’ was algemeen bekend voor de kwekersrechtaanvrage van ‘Strong Strike’. In voldoende mate in vakkringen kennisgenomen van het bestaan van dit ras. 

 

2021


IEPT20210824, Hof Den Haag, B. Elisabeth
Geen rechtsverwerking of stilzwijgende toestemming voor areaaloverschrijding en vermeerdering ras. Geïntimeerde kan uit het feit dat hij niet al eerder op een areaaloverschrijding of vermeerdering is aangesproken, niet afleiden dat appellante daarmee (stilzwijgend) instemde. Ook geen toestemming door jarenlange licentiebetaling voor het tweejarig ras. Schadevergoeding van € 943,55 - geen handelsrente op kwekersrechtelijke vordering.

 

 

IEPT20210409, HR, Amaryllis

Cassatieberoep afgewezen (artikel 81(1) RO).

2020

 

IEPT20201202, Rb Den Haag, Berryworld v Arofa

Rechtbank onbevoegd kennis te nemen van vorderingen jegens Berrynaiz en onbevoegd ten aanzien van vorderingen jegens Arofa waar het gaat om gedragingen buiten Nederland: forumkeuze in beide overeenkomsten lijken met elkaar in strijd maar beding in Samenwerkingsovereenkomst prevaleert ten aanzien van de vorderingen tegen BerryNaiz, ten aanzien van Afora niet gebleken dat die rechtspersoon partij was bij Samenwerkingsovereenkomst. Vordering Berryworld tot uitspreken inbreukverbod ten aanzien van haar kwekersrechten afgewezen: niet aannemelijk dat er voldoende serieuze dreiging van inbreukmakend handelen door Afora is, zelfs als Afora in Nederlands bosbessen zou verhandelen geen inbreuk op kwekersrechten nu het gaat om voortbrengselen van oogstmateriaal waarbij niet is voldaan aan vereisten van artikel 13 lid 3 GKVo. 

 

IEPT20200204, CBB, Naktuinbouw

Naktuinbouw mocht voor berekening van de hoogte van de areaalbijdrage voor 2018 uitgaan van volledige door boomkwekerij in 2018 opgegeven oppervlakte van de kwekerij: als boomkweker opgave niet specificeert mag Naktuinbouw ervan uitgaan dat volledige oppervlakte teelmateriaal is, appellante heeft in opgave 2018 geen onderscheid gemaakt tussen percelen met teeltmateriaal en percelen met niet-teeltmateriaal. Dat tariefstructuur geen rekening houdt met plantdichtheid percelen betekent niet dat tariefstructuur in strijd is met het doel van de heffingsregeling: zekere mate van generalisering onontkoombaar.

 

IEPT20200325, Rb Den Haag, B. Elisabeth

Eiser heeft reconstructie gedaagde inzake areaaloverschrijding en illegale vermeerdering ras B. Elisabeth onvoldoende weersproken: enkele omstandigheid dat het een algemeen gebruikte techniek is om te telen op wijze als door eiser geschetst is onvoldoende. Totale areaaloverschrijding betreft 455 m2, illegale vermeerdering betreft 6.038 kopstekken. Gevorderde schadevergoeding voor areaaloverschrijding van € 0,50 per m2 niet weersproken. Schadevergoeding per kopstek vastgesteld op € 0,20 op basis van in andere zaken van eiser toegewezen schadevergoedingen. Vraag of licentievoorwaarden van toepassing zijn wordt niet beantwoord: licentievoorwaarden concretiseren niet de consequentie van niet melden rooien en vernietigen planten en geen schade nu gesteld noch gebleken is dat gedaagde planten aan derden heeft verstrekt. Schadevergoeding vastgesteld op € 227,50 voor areaaloverschrijding (€ 0,50 * 455m2) en € 1.207,60 voor illegale vermeerdering 6.038 wortelstekken (€ 0,20 * 6.038) = € 1.435,10. Gedaagde heeft reeds hoger bedrag van € 2.302,95 voldaan, waardoor vorderingen eiser worden afgewezen. Geen misbruik van recht: weliswaar vordering (veel) te hoog begroot, maar enkele omstandigheid dat in andere procedures lagere schadevergoeding is vastgesteld onvoldoende om gehele vordering als ongegrond te beoordelen. Eiser wordt veroordeeld in artikel 1019h Rv proceskosten volgens indicatietarief eenvoudige zaak: € 8.000.

2019

 

IEPT20191219, HvJEU, Club Variedades Vegetales Protegidas

Het aanplanten van een beschermd ras en het oogsten van niet als teeltmateriaal bruikbare vruchten ervan – (pitloze mandarijnen) – kan niet worden aangemerkt als het “voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering)” van componenten (artikel 13(2)(a) GKwV), maar als het voortbrengen van oogstmateriaal waarvoor toestemming  slechts vereist is indien dit oogstmateriaal werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij die houder een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen (artikel 13(3) GKwV). Niet als teeltmateriaal bruikbare vruchten kunnen niet worden beschouwd als verkregen door “ongeoorloofd gebruik van componenten” (artikel 13(3) GKwV), wanneer die componenten zijn vermeerderd en verkocht in de tijd tussen de bekendmaking van de kwekersrechtaanvraag en de verlening ervan. Hetzelfde geldt als die vruchten na de verlening van het communautaire kwekersrecht zijn geoogst. Wanneer vermeerdering en verkoop van componenten na verlening kwekersrecht plaatsvindt kan houder kwekersrecht zijn rechten (artikel 13(2) en (3) doen gelden tenzij hij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen.

 

IEPT20191029, Hof Den Haag, Amaryllis

[X B.V.] ontvankelijk in beroep tegen [Y CV]: voortzetting van [Y VOF] met behoud van identiteit. Niet bewezen dat [naam 3] licentiegelden heeft betaald voor de teelt- en verkoopactiviteiten van [Y]. Inbreuk op kwekersrechten [X B.V.]: [Y] heeft door [naam 1] aangevangen teelt van bollen van de beschermde rassen afgemaakt en uit die teelt afkomstige leverbare bollen verkocht. Winstafdracht bollen: € 122.100,23 (88.175 bollen x € 1,6789 aan omzet minus kosten van € 25.933,82). Winstafdracht plantgoed: € 74.042,82 (750m2 x 80 bollen x € 1,6789 aan omzet minus kosten van € 21.176,47). Schade als gevolg van gebruik van onjuiste rasbenaming van € 4.903,58 (2,5% van vastgestelde winst) toegewezen: aangenomen dat effect van onjuiste rasbenaming relatief gering is geweest, nu afnemers in algemeen in staat zijn ras van bollen vast te stellen, zelfs als bollen onder andere naam worden geleverd. 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 131.422,96 in eerste aanleg en € 130.498,50 in hoger beroep toegewezen: indicatietarieven in casu geen goede indicatie van redelijkheid en evenredigheid, gelet op uitzonderlijk veel bewijsverrichtingen die nodig zijn geweest om onjuiste, maar stellig verdedigde standpunt [Y] dat bollen beschermde rassen heeft versnipperd te weerleggen. Aanvullende vergoeding van 50% aan succes fee niet redelijk en evenredig.

 

2018

 

IEPT20181023, CBB, Florali v Raad voor Plantenrassen

Geen verwarringsgevaar (artikel 27(5) ZPW) tussen rasbenaming Spryng Break voor tulpen en oudere merk SPRINGBREAK: nog oudere registratie tulpenras Spryng Break (uit 2007) in KAVB-register heeft ervoor gezorgd dat Spryng Break soortaanduiding is geworden voor desbetreffende ras in gewas tulp. KAVB-register heeft zodanige status dat vermelding van een rasnaam daarin gewoonlijk tot gevolg zal hebben dat die naam vanaf dat moment gebruikelijk zal zijn voor de aanduiding van het ras. Betoog dat verwarringsgevaar tussen plantenras en merk moet worden beoordeeld volgens merkenrecht verworpen.

 

IEPT20180703, Rb Midden-Nederland, Pacavon v BKD

Terecht niet alle met WOB-verzoeken gevraagde gegevens inzake Novocap-affaire - waarbij volgens eiseres massaal niet-geregistreerde en door verweerder gekeurde tulpen zijn verhandeld - verstrekt: mededeling Stichting Bollenkeuringsdienst dat gegevens van 2003 en daarvoor niet (langer) worden bewaard niet ongeloofwaardig, voor de bloembollenbranche zeer concurrentiegevoelige gegevens die betrokken bedrijven voor de registratie van hun kwekersrechten vertrouwelijk aan verweerder hebben medegedeeld, aangezien kwekersrechten 25 jaar duren is informatie van de betrokken bedrijven nog steeds actueel en concurrentiegevoelig.

 

IEPT20180213, Hof Den Haag, Amaryllis

Bloembol kan worden aangemerkt als teeltmateriaal in de zin van artikel 57(1) ZPW. Bloembol kan worden aangemerkt als component in de zin van artikel 13(2) GKwV. Dat bollen zijn gerooid maakt niet dat zij status van teeltmateriaal of componenten verliezen: geen beperking tot ongerooid materiaal in definities teeltmateriaal en componenten uit ZPW en GKwV, meer restrictieve regime voor geoogst materiaal ziet in casu niet op bollen maar op snijbloemen. Voorshands oordeel dat [Y VOF] de van [naam 1] overgenomen bollen van beschermde rassen verder heeft geteeld en heeft verkocht. Niet bewezen dat [naam 3] licentiegelden heeft betaald voor de teelt- en verkoopactiviteiten van [Y]. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over ontvankelijkheid beroep [X B.V.] tegen [Y CV].

 

IEPT20180110, Rb Den Haag, Pine Valley v Campo

Inbreukvorderingen afgewezen: bewijsopdracht niet geslaagd.

 

2017
 

Hof van Justitie EU

IEPT20170608, HvJEU, Schniga v CPVO

Blijk van onjuiste rechtsopvatting door oordeel dat art. 23 lid 1 uitvoeringsverordening de voorzitter van het CPVO niet machtigt om na afloop van technisch onderzoek een nieuwe eigenschap voor ras toe te voegen: aanvraag voor communautair kwekersrecht kan niet slechts op grond van ontbreken bepalende eigenschap in technische vragenlijst of relevante testrichtsnoeren en protocollen worden afgewezen, geen beperkingen met betrekking tot tijdstip toevoeging nieuwe eigenschap, geen schending rechtszekerheidsbeginsel.

 

Gerechtshoven

IEPT20171219, Hof Den Haag, Ethiopian Meadows

Met getuigenverklaringen en erkenning Ethiopian Meadows voldoende bewezen dat tijdens audit juni 2014 planten van Cherry Brandy en Inka op locatie Holetta aanwezig waren en er Polar Star planten hebben gestaan. Appellant heeft bewezen dat op locatie Holetta 75.000 planten per hectare staan. Op locatie Holetta stonden 91.570 Cherry Brandy planten, 352.745 Inka planten en 180.840 Polar Star planten. Ethiopian Meadows moet € 42.595 (Cherry Brandy) + € 129,207,40 (Inka) + € 3.360 (Polar Star) = € 175.162,40 aan royalty’s betalen. Voor locatie Wolisso is Ethiopian Meadows € 127.500 aan royalty’s verschuldigd gelet op 2 hectare á 75.000 planten per hectare. Proceskostenveroordeling eerste aanleg in stand gehouden, terwijl vonnis voor het overige wordt vernietigd: kosten nodeloos veroorzaakt nu appellant in hoger beroep eis dusdanig heeft gewijzigd dat vorderingen niet op grondslag eerste aanleg kunnen worden toegewezen.

 

Rechtbanken

IEPT20170628, Rb Den Haag, Handelskwekerij Verheijen

Gedaagde maakt inbreuk op het kwekersrecht van Verheijen: vermeerdering plaatsgevonden zonder licentie. Schadevergoeding van € 4996,00 bovenop licentievergoeding: 24.980 planten ter waarde van € 0,20 per plant.


IEPT20170412, Rb Den Haag, Kwekersrecht Paprika

Geen inbreuk op kwekersrecht [de B.V.]: geen bewijzen van geldende kwekersrechten overgelegd en geen aan de kweker/rechthebbende voorbehouden handelingen.


IEPT20170322, Rb Den Haag, Kwekersrecht

Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op kwekersrecht eiseres: vermeerdering niet onder licentie geschied en ten aanzien van natuurlijk vermeerderd materiaal aanvullende vermeerderingshandelingen verricht, terwijl gedaagde wist dat gebruik van zelf vermeerderd materiaal als teeltmateriaal niet onder licentie viel. Gedaagde moet passende vergoeding van € 18.576 betalen: gebaseerd op € 0,30 per stek, areaaloverschrijding van 5.160 m2, 12 stekken per m2. Gedaagde moet € 80 aan achterstallige royalty’s betalen.
 

2016

 

Hof van Justitie EU

IEPT20160609, HvJEU, Hansson v Jungpflanzen Grunewald

“Passende vergoeding” ex artikel 94(1) GKwV ziet op gebruikelijke licentievergoeding en de schade die nauw verband  houdt met het niet-betalen daarvan, zoals vertragingsrente. Schadevergoeding ex artikel 94(2) GKwV ingeval van opzettelijke of onachtzame inbreuk biedt geen ruimte voor een forfaitaire toeslag of afdracht van door de inbreukmaker genoten winst of voordelen. Schadebedrag ex artikel 94(2) GKwV ziet op geleden schade die “passende vergoeding” overschrijdt en moet worden bepaald op grond van concrete elementen en, als die elementen niet kwantificeerbaar zijn, desnoods forfaitair. Kosten procedure in kort geding en buitengerechtelijke kosten kunnen niet in aanmerking worden genomen bij begroten schade ex artikel 94(2) GkwV en rechter dient na te gaan of gerechtskosten prohibitief kunnen zijn voor toegang tot de rechter.

 

Rechtbanken

IEPT20160706, Rb Den Haag, Amaryllis

[A] heeft in kader van voorlopige getuigenverhoor niet bewezen dat [B] in september 2010 nog op percelen van [D] aanwezig plantgoed heeft vermeerderd of verkocht. [B] heeft bloembollen beschermde rassen verkocht. Bloembollen niet aan te merken als teeltmateriaal. Ook als bloembollen wel teeltmateriaal zouden zijn geen inbreuk: [B] heeft geen teeltmateriaal voortgebracht of vermeerderd omdat bloemen al in de grond stonden toen zij teelt overnam.


IEPT20160504, Rb Den Haag, Enza Zaden

Bewijsaanbod [A] toegelaten: relevant in kader van bewijsopdracht. Dat [A] niet eerder is begonnen met bewijsvoering onvoldoende voor strijd met goede procesorde. Ook feit dat onderzoeken lang duren geen strijd met goede procesorde: onderzoeken relevant voor tegenbewijs en niet gesteld dat ze sneller kunnen worden uitgevoerd. Herhalen veredelingsproces in strijd met goede procesorde als dit langer duurt dan drie jaar: reële mogelijkheid onevenredige vertraging procedure.
 

2015

 

Hof van Justitie EU

IEPT20150625, HvJEU, STV v Vogel

Om in aanmerking te komen voor afwijking van verplichting om toestemming van kwekersrechthouder te krijgen dient billijke aanplantingsvergoeding binnen een termijn die afloopt aan het einde van het verkoopseizoen, dat wil zeggen uiterlijk op 30 juni na zaaidatum, te worden betaald.

 

IEPT20150521, HvJEU, Schräder v CPVO

Onderscheidbaar ras. GEU ten onrechte geoordeeld dat beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten (artikel 76 GKwV) geen toepassing vindt in procedure voor kamer van beroep. Geen vernietiging bestreden arrest: GEU heeft wel onderzocht of bewijselementen voldoen aan criteria van beginsel van ambtshalve onderzoek. Rekwirant heeft onvoldoende bewezen dat in kader van technisch onderzoek van het ras LEMON SYMPHONY niet was voldaan aan artikel 7 GKwV. GEU terecht maatregel van instructie afgewezen:  geen begin van bewijs aangedragen door rekwirant. Oordeel dat rekwirant geen bewijs van gebrekkigheid van technisch onderzoek voor verlening LEMON SYMPHONY heeft geleverd van feitelijke aard en niet toetsbaar. Aangezien eigenschap “groeivorm van de stengels” wordt vastgesteld door vergelijking met andere plantenrassen, is verfijning van de beschrijving onvermijdelijk zodra andere plantenrassen verschijnen.

 

Hoge Raad

IEPT20151113, HR, AIB v Novisem
Van inbreukmakend ‘te koop aanbieden’ is, evenals in het octrooirecht, sprake indien aanbod wordt gedaan onder voorbehoud dat levering, in verband met nog geldende kwekersrechten, nog niet mogelijk is.

 

Gerechtshoven

IEPT20151222, Hof Den Haag, Gladiolen
Onvoldoende onderbouwd dat I-materiaal dat door Naktuinbouw is onderzocht is vermengd bij [bewaarder] B.V.. Onvoldoende onderbouwd dat door  Naktuinbouw gebruikt referentiemateriaal niet deugdelijk is: bevinding Naktuinbouw dat I-materiaal het ras AMSTERDAM betrof moet daarom als juist worden beschouwd. In 2010-Schikking opgenomen regel dat morfologisch onderzoek moet plaatsvinden in strijd met redelijkheid en billijkheid aangezien hoog bedrag betaald moet worden voor onderzoek dat geen zin meer heeft. Door appellant gemaakte artikel 1019h Rv kosten voor bewaring en onderzoek Naktuinbouw voldoen aan redelijkheid- en billijkheidstoets. Rb heeft € 14.672,32 te veel proceskostenveroordeling toegewezen: had indicatietarieven van €25.000 moeten toepassen.

 

IEPT20150915, Hof Den Haag, Scholtenszathe v Averis
Artikel 4.5 handelsvoorwaarden, inhoudende dat pootgoedvermeerdering schriftelijke overeenkomst vereist, expliciet van toepassing verklaard. Onvoldoende onderbouwd dat ondanks uitdrukkelijke vermelding Averis dat er geen overeenkomst was, toch zo’n overeenkomst zou bestaan. Geen uitputting kwekersrecht Averis: uitsluitend toestemming verleend om aardappels te vermeerderen onder toezicht van TBM (“Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen”), terwijl niet aan die voorwaarde is voldaan. Artikel 4.5 AHV niet strijdig met mededingingsrecht: valt binnen de groepsvrijstelling.

 

IEPT20150217, Hof Den Haag, Breeders Trust v Ebben

Naast passende vergoeding van €  1.909 voor kwekersrechtinbreuk ook €  2.000 schadevergoeding aan gederfde winst (artikel 94(2) GKVo) verschuldigd wegens onachtzaam handelen: willens en wetens poters van kwekersrechtelijk beschermd ras voor inbreukmakend gebleken nateelt geleverd. Geen reden voor hogere vergoeding: schade al volledig vergoed en geen winst gemaakt. Artikel 18 Uitvoeringsverordening niet van toepassing, omdat geen beroep op ”farmers privilege” kan worden gedaan. Geen beroep mogelijk op UPOV-verdrag: geen rechtstreekse werking.

 

Rechtbanken

IEPT20150624, Rb Den Haag, Enza Zaden v Westland Seeds      
Voorshands oordeel dat [A] c.s. inbreuk op kwekersrecht Enza heeft gemaakt door beschermde paprikaras OP 0802 te gebruiken voor productie WT 8106. Bewijsopdracht [A] c.s. om tegenbewijs van gestelde kwekersrechtinbreuk te leveren. Geen schending geheimhoudingsbeding: houdt slechts plicht tot geheimhouding in en niet verbod op enkele gebruik vertrouwelijke informatie. Bewijsopdracht dat [A] al vóór afloop concurrentiebeding werkzaamheden heeft verricht voor Westland. Bewijsopdracht dat [A] onrechtmatig heeft gehandeld door plantmateriaal ouderlijnen te gebruiken als ouderlijnen van rassen van Westland.

IEPT20150603, Rb Den Haag, Breeders Trust v WesthoeveGeen verplichting om op grond van artikel 13 GKwV kwekersrechthebbende te informeren over verhandelen consumptieaardappelen aan telers. Louter verkoop consumptieaardappelen aan telers geen inbreuk op kwekersrecht. Rb behoudens tegenbewijs van oordeel dat in ieder geval in april 2011 door Westhoeve pootaardappelen aan aardappelentelers zijn geleverd. Westhoeve krijgt gelegenheid tegenbewijs te leveren tegen stelling dat zij in 2011 pootaardappelen van ras Melody heeft verkocht en geleverd.
 

IEPT20150430, Rb Den Haag, Byelex v Galjoenstaete

Byelex heeft spoedeisend belang bij provisionele voorziening. Provisionele voorziening tot staking inbreuk op handelsnaam en Beneluxwoordmerk “STORGRID” toegewezen: gebruik van “STORGRID” niet betwist en bestaan van oudere rechten Galjoenstaete staat nog geenszins vast.


 

2014


Gerechtshoven

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Novisem v AIB
Geen exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag ex artikel 78 ZPW bij (zelfstandig ingestelde) exhibitievordering in kwekersrechtzaak. Spoedeisend belang bij gevorderde exhibitie. Exhibitie ex artikel 1019a jo. 843a Rv afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk op kwekersrecht: geen verhandeling in Nederland of invoer in of uitvoer vanuit Nederland. Enkele toesturen van prijslijst (vanuit Nederland) of opwekken van interesse (in gesprek in Nederland) is geen aanbieden in Nederland. Matiging 1019h Rv-proceskosten op grond van Indicatietarieven in IE-zaken in eerste aanleg toegestaan, nu Novisem niet op alle punten in gelijk is gesteld.

 

Rechtbanken

IEPT20140402, Rb Den Haag, Scholtenszathe v Averis

Geen uitsluiting artikel 4.5 handelsvoorwaarden inhoudende dat pootgoedvermeerdering schriftelijke overeenkomst vereist. Niet gebleken van schriftelijke overeenkomst inzake poogoedtvermeerdering mocht plaatsvinden.Geen uitputting kwekersrechten artikel 16 GkVo: pootgoed niet ter vermeerdering afgestaan. Geen ontoelaatbare beperking van de mededinging door teelt te beperken tot geselecteerde telers.
 

IEPT20140129, Rb Den Haag, Gladiolen II
Kwekersrechtinbreuk inzake ras AMSTERDAM door levering van 2 miljoen stuks plantgoed aan [V]. Niet bewezen dat [Z] als lasthebber van gedaagde materiaal van gladiolen-rassen AMSTERDAM en SAN REMO heeft geteeld. Rechtsgeldige ontbinding sublicentieovereenkomst tussen Glaco en gedaagde terzake van teelt van rassen AMSTERDAM en SAN REMO: buiten Glaco om leveren van bollen van ras AMSTERDAM moet aangemerkt worden als tekortkoming.

IEPT20140129, Rb Den Haag, Gladiolen

Inbreuk op aan Snoek toekomend kwekersrecht voor gladiolenras Amsterdam: uit onderzoeksrapport van Naktuinbouw volgt dat van 44 monsters uit inbeslaggenomen materiaal 28 monsters DNA-profielen hebben die identiek zijn aan profielen van referentiemonsters van ras Amsterdam. Hoewel aanstelling van Stoop tot bewaarder, gelet op nauwe banden tussen Glaco (exclusief licentienemer van Snoek) en Stoop, onwenselijk is geweest, maakt dit niet dat daarmee gehele onderzoek van Naktuinbouw opzij geschoven kan worden. Er is geen enkele concrete aanwijzing van opzettelijke manipulatie door Stoop.

 

2013

 

IEPT20131127, Rb Den Haag, Breeders Trust v Ebben
Geen beroep op farmers privilege (artikel 14 GKVo): geen teelt op eigen bedrijf. Geen belang verbod wegens bestaan vaststellingsovereenkomst, met onthoudings-verklaring en boetebeding. Passende vergoeding (artikel 94(1) GKVo) ter hoogte van gebruikelijke licentievergoeding: € 1.909 (11,5 X € 166 per hectare).
 

IEPT20131120, Rb Den Haag, van Nieuwkerk v Knoppert
Oproeping van failliet in vrijwaring afgewezen. Vordering heeft voldoening van verbintenis uit boedel ten doel en dient conform artikel 26 Fw ter verificatie te worden aangemeld. 

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Rooijakkers
Kwekersrecht - schadestaat: Causaal verband tussen inbreuk en niet toepassen business model onvoldoende aannemelijk. Gesteld potentieel succes als ‘doorbraakras’ valt niet te rijmen met verkoopaantallen na wegvallen inbreuk. Onbestreden schadeberekening PWC: geen schade [X] wegens inkomstenderving. Imagoschade wegens inbreuk en procedures onvoldoende onderbouwd. Veroordeling Rooijakkers in buitengerechtelijke kosten (€ 17.799) en passende vergoeding (artikel 95 GKwV) van € 1.817. Veroordeling [X] in proceskosten conform 1019h Rv: € 66.640.

 

IEPT20130425, Rb Limburg, AIB v Novisem
Exhibitie ex artikel 1019a jo 843a Rv afgewezen: geen redelijk vermoeden inbreuk kwekersrect. Aangetroffen hoeveelheid plantmateriaal niet ongebruikelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Reconventie: opheffing bewijsbeslag en rectificatie
 

2012

 

Hof van Justitie EU

IEPT20121219, HvJEU, Elaris en Brookfield v Schniga
Gerecht kan kwalificatie feiten door CPB op fouten beoordelen. CPB bevoegd afzonderlijk te verzoeken om te onderzoeken plantenmateriaal en schriftelijke bewijzen dienaangaande. CPB bevoegd tot nieuw verzoek plantenmateriaal, na onnauwkeurig eerder verzoek; beginselen van behoorlijk bestuur en doeltreffend procesverloop

 

IEPT20121115, HvJEU, RWZ v STV

Ontstaan en reikwijdte informatieplicht loonwerker inzake landbouwer. Informatieverzoek aan loonwerker hoeft geen bewijs nalevingsverplichting landbouwer te bevatten

 

IEPT20120705, HvJEU, Geistbeck v STV

“Passende schadevergoeding” wegens inbreuk kwekersrecht overeenkomstig licentie C: de vergoeding die in hetzelfde gebied moet worden betaald voor het in licentie produceren van teeltmateriaal van hetzelfde ras. “Passende vergoeding” omvat niet handhavingskosten

 

Gerechtshoven

IEPT20120605, Hof Den Haag, Van Kleef Roses
Dwaling inzake kwekersrechtlicentie: Niet betwist is dat Zuurbier bij de ondertekening van de overeenkomst heeft gezegd dat het vermeerderingsproces was begonnen, hetgeen onjuist is gebleken.

 

IEPT20120131, Hof Amsterdam, Ruijs qq

Beëindiging kwekersrechtlicentie door faillissement; leliebollen feitelijk geen waarde: de curator heeft niet voldoende weersproken dat als gevolg van het faillissement van de tweede vennootschap, krachtens het bepaalde in de licentieovereenkomsten dan wel door de beëindiging daarvan, de bevoegdheid van deze vennootschap tot uitoefening van het kwekersrecht is komen te vervallen, zodat ook dit als vaststaand moet worden aangenomen.

 

Rechtbanken

IEPT20121024, Rb Den Haag, Oprins v Eurotree

Schorsing tot onherroepelijke beslissing inzake nietigheid CPVO. Incidenteel verbod voor duur van de procedure. Incidenteel bevel inzage in beschrijving en afgifte monsters: spoedeisend wegens mogelijk belang voor nietigheid

 

IEPT20121015, Rb Den Haag, Hydrangea v LJ Trading

Ex parte bevel wegens kwekersrechtinbreuk tegen verkoper en tegen veilinghuis als tussenpersoon

 

IEPT20120529, Rb Den Bosch, Van Vliet v Vink Beugen
Afstand van kwekersrecht misbruik van recht: niet aangegeven wat haar belang zou zijn bij het genoemde afstand van het kwekersrecht. Geen voortijdige beëindiging c.q. ontbinding wegens ontbreken ingebrekestelling

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Van Kleef v Mekiya

Geen inbreuk Gemeenschapskwekersrecht door aanplant in Ethiopië

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Luseane

Bewijsopdracht: dat de door de AID bij Y bemonsterde mini Schefflera de planten betreft die afkomstig zijn van Campo (en niet de door Z voor onderzoeksdoeleinden geleverde planten).

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Gladiolen

Inbreuk kwekersrecht; bewijsopdracht levering als lasthebber van 2.000.000 bollen

 

IEPT20120215, Rb Den Haag, Selecta v Van Santen

Schadeplichtigheid kwekersrecht: Desbewustheid artikel 74 ZPW beoogt geen hogere eis te stellen dan onachtzaamheid van artikel 94 VCK.
 

2011

 

Hof van Justitie EU

IEPT20111020, HvJEU, Kanzi

Geen uitputting kwekersrecht bij schending licen-tievoorwaarden of –beperkingen inzake wezenlijke elementen van het betrokken kwekersrecht. Bekend zijn of behoren te zijn van derde met de schending licentievoorwaarden of –beperkingen niet van belang

 

Hoge Raad

IEPT20110624, HR, Versilia

Cassatieberoep verworpen: De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet no-pen tot beantwoording van rechtsvragen in het be-lang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

Gerechtshoven

IEPT20110705, Hof Amsterdam, B&L v GWI

Onrechtmatig beslag en monsterneming ex artikel 1019b Rv op basis van kwekersrechtaanvrage: Geen recht op schadevergoeding ter zake van winstderving als gevolg van wanprestatie

Rechtbanken

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, Rooijakkers
Geen gerechtvaardigd vertrouwen van niet-inbreuk kwekersrecht door stilzitten rechthebbende.Verdeling kosten accountantsonderzoek naar de mate waarin schadevergoeding zal worden toegewezen in schadestaat.Proceskosten volgens liquidatietarief.

 

Rechtbanken

IEPT20110728, Rb Den Haag, Beschrijving en monsterneming

Beschrijving en monsterneming toegestaan – geen morfologisch en plantkundig onderzoek. Geheimhoudingsverplichting deurwaarder en bewaarder inzake materiële inhoud.

 

2010

 

Hof van Justitie EU

IEPT20100415, HvJEU, Schräder v CBP 

Soort bestaat enkel via zijn rassen: Zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie heeft aangegeven, bestaat een „soort” per definitie enkel via zijn verschillende rassen en kan een plantensoort dus niet gedetailleerd worden beschreven, los van de rassen die tot deze soort behoren. Marginale toetsing oordeel Kamer van Beroep inzake onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20100913, GEU, Schniga v CBP

Beoordelingsvrijheid CBP: beoordelingsbevoegdheid omvat het recht om,

de voorwaarden te preciseren die het voor het onderzoek van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht stelt. In dit verband vereisen het beginsel van behoorlijk bestuur en de noodzaak van een vlot en doeltreffend verloop van de procedure dat wanneer het van mening is dat de door hem opgemerkte onnauwkeurigheid kan worden gecorrigeerd, het CBP het onderzoek van de bij hem ingediende aanvraag kan voortzetten en in dat geval niet gehouden is die aanvraag af te wijzen.

 

Gerechtshoven

IEPT20100831, Hof Den Haag, Europe Fruit Trade v Plant Research International
Lasthebber pleegt inbreuk kwekersrecht door feitelijk te koop aan te bieden, te verkopen en uit te voeren: Hieraan kan haar stelling dat zij deze inbreuken pleegt in opdracht en voor rekening en risico van Simart en dat zij geen winst maakt in het kader van de verkopen omdat zij de van derden ontvangen koopprijs volledig aan Simart doorstort, niet afdoen. Zij pleegt immers zelf inbreukmakende handelingen.

 

Rechtbanken

IEPT20101124, Rb Den Haag, Miss Lucy

Geen voorschot schadevergoeding: onvoldoende aannemelijk dat tenminste het door X gevorderde bedrag in de hoofdzaak zal worden toegewezen om toewijzing van een voorschot daarop te rechtvaardigen. Evenmin kan worden vastgesteld dat het aannemelijk is dat een lager bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen en welk bedrag dat tenminste zal zijn. Y c.s. wijst er bovendien terecht op dat in geval van een voorschot een aanzienlijk restitutierisico te duchten is.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Flower en Sher
Incident van onbevoegdheid: arbitrageclausule. T.a.v. Sher afgewezen: dat zij geen partij is bij deze overeenkomst. T.a.v. Flower toegewezen: De ruime bewoording van de clausule geeft aan dat partijen beoogden alle vorderingen en elk geschil aan arbitrage te onderwerpen, uiteraard voor zover betrekking hebbend op of voortvloeiend uit de onderliggende overeenkomst. Uitleg naar Keniaans recht: Er valt echter niet in te zien dat de beoordeling naar Keniaans recht anders zou zijn dan naar Nederlands recht. Dit is door partijen ook niet gesteld.


IEPT20100707, Rb Den Haag, Better3fruit v De Appelaar

Exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag inzake communautaire kwekersrechten: De vorderingen van Better3fruit zijn gebaseerd op een communautair kwekersrecht. De rechtbank ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd2  van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 101 lid 2 onder a en lid 4 GKVo jo 78 lid 2 sub a ZPW3 . Het feit dat Better3fruit daarnaast stelt dat De Appelaar haar contractuele verplichtingen jegens Greenstar niet nakomt en dat in de overeenkomsten tussen die partijen een bevoegde rechter wordt aangewezen maakt dat niet anders.

 

IEPT20100421, Rb Den Haag, HZPC
Rechtbank Den Haag bevoegd inzake overdracht kwekersrecht: De vorderingen van HZPC houden mede in overdracht van het kwekersrecht indien het zal zijn verleend. De rechtbank is bevoegd van die vordering kennis te nemen op grond van artikel 78 lid 1 ZPW. Daaraan doet niet af dat het kwekersrecht nog niet is verleend. Dit kan leiden tot afwijzing van de vordering maar raakt niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, van der Deijl v Schreurs
Trial impliceert recht tot verhandeling: Een trial, zeker indien deze wat groter is opgezet en teelttechnisch succesvol verloopt, levert een productie op die qua hoeveelheid en waarde verhandeld kan worden. Verhandeling is ook zinvol in het kader van een trial omdat daardoor getest kan worden hoe het nieuwe product op de markt wordt ontvangen. Trial impliceert nog geen algemene licentie. Vampire geen soortnaam: Schreurs gebruikt de Vampire! merken als aan-duiding voor een specifieke variëteit van de algemene soort roos

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, Van Kleef v Ethiopian Meadows
Forumkeuze: In beginsel is dus de Duitse rechter bevoegd, tenzij Rosen Tantau KG – of haar vertegenwoordiger Van Kleef – een andere rechter kiest. Dat laatste is in onderhavige zaak door het aanbrengen van de zaak bij deze rechtbank gebeurd. Bevoegdheid wegens plaats inbreuk: Voor zover het onder 1 gevorderde ziet op andere rassen geldt dat, nu de vorderingen gebaseerd zijn op gestelde inbreuken in Nederland op kwekersrechten van Rosen Tantau KG, de Nederlandse rechter gelet op artikel 6 aanhef en sub e Rv rechtsmacht heeft ten aanzien van die vorderingen.

 

IEPT20100217, Rb Den Haag, Danziger v BI
Tussenvonnis: De rechtbank is van oordeel dat, indien het arrest ten tijde van de mondelinge behandeling beschikbaar zou zijn geweest, partijen het arrest zonder meer in het debat zouden hebben betrokken. Dit is aanleiding voor navolgende tussenbeslissingen

 

IEPT20100217, Rb Den Haag, Lind Spolka v Meijer
Geen dwaling over ontbreken Pools kwekersrecht: Lind heeft in het licht van de vaststaande feiten onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet wist dat in Polen voor Lady Rosetta geen kwekersrecht bestond.Overeengekomen exclusiviteit betekent niet dat Meijer er voor dient in te staan dat derden geen pootgoed van de rassen genoemd in appendix A in Polen zullen aanbieden.
 

2009

 

Hoge Raad

IEPT20091009, HR, Hypericum Elegance
Aanspraak op redelijke vergoeding aanvrager kwekersrecht: dat deze wettelijke aanspraak slechts toekomt aan de aanvrager wiens aanvrage uiteindelijk is in-gewilligd en dus tot verlening van kwekersrecht heeft geleid. Gedurende de daaraan voorafgaande periode staat derhalve nimmer vast of de aanvrager ooit aanspraak op de vergoeding zal verkrijgen

 

Gerechtshoven

IEPT20091229, Hof Den Haag, Danziger v Astée

Geen in wezen afgeleid ras: morfologische verschillen. Geen risicoaansprakelijkheid wegens ten onrechte handhaven kwekersrecht.

 

IEPT20090428, Hof Den Haag, Radder v Noack
Doorlopen licentie tijdens onderhandelingen: Het hof is van oordeel dat in het licht van de onderhandelingen die tussen partijen zijn gevoerd over een nieuwe licentieovereenkomst, Radder-van der Stam uit de opzegging van de oude licentieover-eenkomst niet heeft hoeven begrijpen dat zij per 1 juli 2001 – en wel totdat overeenstemming zou zijn bereikt over de voorwaarden van een nieuwe licentieovereenkomst - niet meer gerechtigd was Flower Carpetrozen te vermeerderen en te verhandelen. Hogere licentievergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

 

Rechtbanken

IEPT20090916, Rb Den Haag, DSY v Hulsebosch
Toerekenbare tekortkoming verplichting uit licentie: Overschrijding overeengekomen areaal leverbare bollen. Overdracht nevenrecht op boete: Nu het moment van het gestelde verbeuren van de boete in ieder geval ruimschoots is gelegen na 24 september 2004, is het nevenrecht op deze boete overgegaan op DSY. Geen boete wegens ontbreken ingebrekestelling.

 

IEPT20090819, Rb Alkmaar, B&L v GWI
Aansprakelijk voor ongegrond bewijsbeslag: Onder genoemde omstandigheden dient de procedure in kort geding te worden bezien als ware het een bodemzaak waarin inhoudelijk over de vordering is beslist. Gelet op al het vorenstaande gaat de rechtbank ervan uit dat nu is beslist dat niet aannemelijk is dat GWI zich op enig aan haar verleend communautair kwekersrecht kon beroepen, de vordering GWI niet toekomt. Schade niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20090416, Rb Den Haag, Van Zanten v Vletter & De Haan

€ 55.000 aan verbeurde dwangsommen. Export teeltmateriaal in strijd met gebod. Gebod ziet niet behandeling bollen op het veld of voorraad voor verkoop

 

IEPT20090325, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade

€ 120.000 aan dwangsommen verbeurd: Verkoop door EFT: het verweer van EFT dat niet zij, maar Simart de planten heeft verkocht en dat EFT slechts de vordering heeft geïncasseerd, wordt verworpen. Evenzeer het verweer dat zij is opgetreden als lasthebber van Simart, en meer specifiek dat Simart haar heeft opgedragen de handelingen onder eigen naam maar voor rekening van Simart te verrichten. Dit kan niet leiden tot een andere conclusie. 
 

2008 

 

Gerechtshoven

IEPT20081119, GvEA, Schräder v CPVO - Sumcol

Beperkte rechterlijke toetsing onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy
Bevel tot instelling strafvervolging tegen beklaagden en NN wegens mogelijk grootschalige inbreuk kwekersrecht en valsheid in geschrifte.

 

IEPT20080131, GvEA, Kwekersrecht Nadorcott mandarijnen
Beroep tegen kwekersrechtverlening door cooperatie niet-ontvankelijk: mandarijnenkwekers niet 'individueel geraakt' door verlening kwekersrecht. De kwekers worden geraakt door de verplichting tot betaling van een vergoeding uit hoofde van een objectieve feitelijke situatie wat hen niet onderscheidt van de andere kwekers van dat ras, aangezien deze verplichting rechtstreeks voortvloeit uit het communautaire stelsel van bescherming voor kweekproducten. Geen bescherming van hun subjectieve rechten in het geding.

 

Rechtbanken

IEPT20080806, Rb Den Haag, Van Zanten v Hofland
Inbreuk afgeleid ras: 100% genetische verwantschap

 

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade

Inbreuk kwekersrecht: verweer van EFT dat zij niet zelf de planten heeft verhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneemsters dit zouden hebben gedaan, waarbij EFT "na het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst" zou zijn "ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van de reeds gesloten koopovereenkomst wordt verworpen

 

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten

Grensoverschrijdend verbod voor Nieuw Zeelands kwekersrecht.

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Van Zon v Florence Creations
Kwekersrecht:geen verzuim licentie-/productieovereenkomst

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Westhoff v Grünewald
Kwekersrecht: ex parte bewijsbeslag

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Hoff v Rooijakkers
Inbreuk niet langer betwist - Schadestaat: Niet betwist is dat Hoff in de periode van 15 augustus 2002 tot 16 juli 2003 licentiehouder van Blay was en evenmin dat hij uit dien hoofde gerechtigd is een vergoeding als bedoeld in artikel 95 Verordening 2100/94 te vorderen

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco
30 eurocent redelijke licentievergoeding ook wanneer slechts voor 19 eurocent is verkocht, nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers wordt betaald. Kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding.

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Heco v Van Zuilen
Vrijwaring kwekersrechtinbreuk: Bewijsopdracht voor wetenschap van inbreuk

 

2007

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Green Works v B&L
Niet aannemelijk geworden dat kwekersrecht al is verleend

 

IEPT20071025, Rb Den Haag, Schneeball Hydrangea
Kwekers- en merkenrecht: geen bewijs verkoop planten

 

IEPT20070907, Rb Den Haag, Danziger v Biological Industries

Inbreuk kwekersrecht met 'afgeleid ras', gelet op overeenstemming in biologische markers en ongeloofwaardige verklaring over ontstaan ras - Dreiging van inbreuk - Matiging proceskosten van € 95.000 naar € 65.000

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Flower Carpet Rozen

Geen onredelijke licentievoorwaarden kwekers- en merkenrecht

 

2005

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Astée v Danziger

Een afgeleid ras mag niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras verschillen - Geen inbreuk vanwege grote verschillen - Bevoegdheid rechtbank inzake medelingen beperkt tot Nederland - tot specifieke personen gerichte brieven geen reclame - rectificatie bevolen

 

2003

 

IEPT20031002, Hof Den Haag, Anthura v Raad Voor Het Kwekersrecht

Verwarringsgevaar tussen merk MAXIMA voor Anthurium variëteiten Maxima als rasbenaming voor een tulp en een uienras. Tulpen en anthuriums zijn soortgelijke waren. Het bestanddeel ‘Máxima ‘ is het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de voorgestelde benaming. 

 

IEPT20030410, HvJEG, Schulin v STV

Alleen informatieverplichting aan kwekersrechthebbende in geval van aanwijzingen dat mogelijk sprake is van inbreuk

 

2001

 

 

IEPT20010208, Hof Den Haag, Bloemkwekerij v Raad voor het Kwekersrecht

Geen inbreuk op het merk FLAIR voor tulpen: rasbenaming ‘Red Flair’ is voldoende verschillend van het ingeroepen merk FLAIR. Het woord FLAIR is algemeen gebruikelijk: Het woord ‘Flair’ wordt veelvuldig gebezigd ter aanduiding van planten-en bloemenrassen in het algemeen, en het is in de Nederlandse taal een gangbaar woord. Verzoek van verzoekster wordt afgewezen. 

 

1999

 

IEPT19900223, HR, Verheijen Seeds v Rijk Zwaan

Desbewustheid geen vereiste voor verbod inbreuk kwekersrecht - De enkele omstandigheid dat de aangesprokene toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, behoeft de rechter niet te beletten een verbod tot het plegen van zodanige handeling op te leggen.