2008 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20080625, Rb Den Haag, Solatube v Atlas-Acomfa

Inbreuk Solar tube op merk Solatube(art. 9(1)(b) GMeVo). Vermoeden geldigheid Gemeenschapsmerk. Geen misleidende vergelijkende reclame

  

IEPT20080625, Rb Den Haag, Livius v Fewmore & Van Ulden - Kwaliteitsapotheek
Terughoudendheid bij voorlopige voorzieningen: geen overdracht merk - wel overdracht domeinnaam en content

 

IEPT20080617, GvEA, Boomerang

Soortgelijkheid en overeenstemming noodzakelijke voorwaarden voor verwarringsgevaar (sub b)

 

IEPT20080612, Rb Den Haag, ACO v State of Art
Ex parte bevel - merkenrecht

 

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uit. Verwarringsgevaar vereist voor verbod op gebruik van met het merk overeenstemmend teken in vergelijkende reclame.

 

IEPT20080610, Rb Rotterdam, Unicom Den Haag v Unicom Holding (GSMshop)
Mogelijk merkdepot te kwader trouw wegens strijd met auteursrecht. Onduidelijk wie rechthebbende is op auteursrechten reclamemateriaal en handelsnaamrechten


IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

Opheffing ex parte verbod: dat er daadwerkelijk counterfeit LifeScan One-Touch producten binnen Gemeenschap zijn gebracht heeft J&J c.s. in deze inter partes procedure niet nader onderbouwd.

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig. Daarvoor in reconventie verbod opgelegd

  

IEPT20080604, Rb Den Haag, Fabrique v Fabrique ID
Merkenrecht: Inbreuk. Bij gebreke van merk voor de diensten van Fabrique ID wordt handelsnaam tevens als aanduiding oorsprong diensten aangemerkt. Licentiehouder niet gerechtigd tot verbod

 

IEPT20080603, Hof Amsterdam, Zandbergen 

Depot te kwader trouw: Depot doorkruist de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen

 

IEPT20080602, Rb Zwolle, CNV v Aldi

Geen merkreputatieschade door slogan CNV "HET ALDI-PRINCIPE HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING". Ongenuanceerde stellingname van CNV dat 90% werknemers klaagde over hoge werkdruk als misleidend en dus onrechtmatig is te kwalificeren

 

IEPT20080529, Hof Den Haag, Beter Horen

Teken "Beter Horen" uitsluitend beschrijvend. Geen inburgering: Niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van die lidstaat, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt, voldoende moet worden geacht. Gebruik als handelsnaam ondersteunt niet inburgering als woordmerk.

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop

 

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino
Geen verwarringsgevaar handelsnamen en (beeld)merken gelet op verschil in vormgeving en ontbreken feitelijke verwarring terwijl partijen al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. Herstelvonnis voor kennelijke fout in proceskosten.

 

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

Geen schorsing hoger beroep merkinbreuk kort geding in afwachting van beslissingen Benelux Bureau in ingestelde opposities

 

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo
Woordmerk Eurohypo heeft geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20080508, Rb Den Haag, LifeScan
Merkenrecht: Ex parte verbod counterfeit LifeScan OneTouch test strip

 

IEPT20080507, Rb Breda, Amisa v Hisa

Verschillende schoenmodellen geen oorspronkelijke werken. Geen merkinbreuk door voorbeeldgebruik

 

IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock
Gebruik domeinnaam MSNlock maakt inbreuk op MSN-merken Microsoft. MSN is niet verworden tot soortnaam. Door het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft. Geen gerechtvaardigde aanduiding van de bestemming van het product
 

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)
Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk. Toegestaan aangeven bestemming van de waar: Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Er waren voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot soortnaam van spinner en spinning, geen reële alternatieve aanduidingen beschikbaar

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf
Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk: Zolang geen vordering tot nietigverklaring gemeenschapsmerk bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken. Beschrijvende element "Boerengolf" maakt merk nog niet nietig, gelet op de figuratieve elementen. Verwarringsgevaar niet bestreden

 

IEPT20080418, HR, Lancaster

Bewijslast uitputting merkrecht: Bewijslast dat producten door of met toestemming van Lancaster buiten de EER in het verkeer zijn gebracht rust niet op Lancaster, nu niet is aangetoond dat een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat wanneer verweerders dienen te bewijzen dat de producten door of met toestemming van Lancaster c.s. binnen de EER in de handel zijn gebracht

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport
Counterfeit: bewijs van vervalsingen en leveringen. Geen rechtsverwerking door 5 jaar stilzitten. Geen verbod tot gebruik van het merk, wel verbod inbreuk op merkrechten te maken

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
Inbreuk ZO-handelsnaam en merkrechten: Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, en zijn (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. De handelsnaam ZO heeft van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht voor verzekeringsbranche. Voor-voorgebruik ZO aangenomen

 

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi
CITI overeenstemmend met ouder bekend Gemeenschapsmerk CITIBANK

 

IEPT20080416, Rb Den Bosch, Trianon Chocolatiers v Revillon Chocolatier

Geen onderscheidend vermogen staafvorm voor chcoladeprodukten

 

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro

Geen inbreuk merkrecht: Domeinnaam yonexbadminton.nl is gerechtvaardigde wegwijzer naar Yonex-assortiment op website Belgro. Geen onrechtmatige registratie domeinnaam:

 

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

Gemeenschapsmerk nietig wegens ouder nationaal recht. Omzetting Gemeenschapsmerk naar Benelux geeft geen verbodsrecht voorafgaand aan Benelux-inschrijving

 

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen beschermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

 

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam
Gevaar voor verwarring met "Havenziekhuis Rotterdam" en "Oogziekenhuis Rotterdam" bij patiënten en bezoekers door gebruik van "Ziekenhuis Rotterdam" als handelsnaam of dienstmerk door MCRZ. Meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.


IEPT20080403, Hof Den Haag, Playboy v Laporte
Geen verval beeldmerk "Play Boy" van Laporte wegens niet normaal gebruik. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat aan de eis van normaal gebruik wat betreft de kwantiteit van het gebruik van het merk geen hoge eisen mogen worden gesteld. Geen rechtsverwerking Laporte's nietigheidsvordering voor woordmerk Playboy voor kleding wegens gedogen (conform Michelin-arrest), wel verjaring van die vordering wegens verloop van twintig jaar.

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

Sprake van gebruik merk in het economisch verkeer onanks ideële doelstelling. Ook gevaar voor verwarring door auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet.

 

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Meissen v Deko Trends
Merkenrecht - exhibitie: geen inzage in door bewijsbeslag getroffen bescheiden

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Hansa v Tempoline
Inbreuk vormmerk- belang bij verbod met dwangsom

 

IEPT20080327, Rb Dordrecht, Ecolumen

Voorshands niet duidelijk wie strekste rechten op merkdepots heeft

 

IEPT20080327, Rb Dordrecht, Dimtronic Electronica v Traditech
Overdracht gebruiksrecht woordmerk - gebruik merk in strijd met overeenkomst tussen partijen

 

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
Merkinbreuk: verwarringwekkende gelijkenis met W-merk Wrangler. Marktonderzoek bevestigd zowel dat het teken niet louter als versiering wordt opgevat als het verwarringsgevaar. Variant (d), met de 'afhangende mondhoekjes'niet inbreukmakend vanwege andere totaalindruk.

  

IEPT20080319, Rb Den Haag, Screwfix
Merkenrecht: ex parte bevel 1019e Rv

 

IEPT20080318, Hof Den Bosch, Startpagina

Geen overeenstemming startpagina.nl en startpagina.tv: Gebruik domeinnaam startpagina.tv als handelsnaam niet vastgesteld.

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Gebruik naam "The Sweet" en foto van groep op compilatie CD-Box "Remember the 70s"geen inbreuk op merk- of portetrechten. Geen misleidende reclame: Onvoldoende onderbouwd dat bij publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Ford v Service Best
Grensoverschrijdend ex parte bevel merkinbreuk

 

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex
concept-samenwerkingsovereenkomst: partijen hebben in ieder geval wilsovereenstemming bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam. Bevel tot dooronderhandelen en tot inschrijving VNU als mede-rechthebbende Benelux merk

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC
Depot UPC-merk niet te kwader trouw omdat diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn. Verval woordmerk UPC wegens niet normaal gebruik: Tijdelijke beperking merkgebruik vanwege negatieve berichtgeving over andermans merk geen geldige reden, mede nu diensten niet soortgelijk zijn en UPVC voor de soortgelijke diensten de naam Chello gebruikt

 

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co

Merkenrecht: geen verwarringsgevaar: De combinatie van "café" en "plus" heeft slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak, daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging "CO", niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.Geen derdenwerking gedoog-overeenkomst.

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

Toorank's rechten tot inroepen depot te kwader trouw van Gemeenschapsmerkdepot uit 1996 verwerkt wegens gedogen. Toorank's toestemming tot gebruik merk beeindigd door opzegging overeenkomst. Toepasselijkheid Mexicaans recht op etikettering fles niet inzichtelijk gemaakt. Nevenvorderingen gaan bestek kort geding te buiten

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Kamal
Merkinbreuk

 

IEPT20080228, Rb Den Haag, Chiquita

Ex parte bevel ex artikel 1019e RV

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Lactona v Diamond White
Merkenrecht: geen toestemming voor registratie Lactona door Diamond White - Geen bevoegd verleende sublicentie

 

IEPT20080221, Rb Amsterdam, VT Wonen
Merklicentie: Zonder toestemming buiten Benelux gebruiken van buiten de Benelux niet geregistreerde VT Wonen merk niet in strijd met een contractuele verplichting

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Cederroth v Bureau
Vormmerk: Vorm noodzakelijk voor technische uitkomst: wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van technische overwegingen.Geen onderscheidend vermogen bij gebreke van een significante afwijking ten aanzien van de bestaande "veelheidsnorm" voor navulverpakkingen van pleisters 

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Chupa Chups v Chupa Tolly

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv: merkenrecht

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, Luba Uitzend Buro v Junajob

Merkenrecht en handelsnaamrecht: geen verwarringsgevaar

 

IEPT20080214, Rb Den Haag, Westland Kaas
Merkenrecht: ex parte bevel ex artikel 1019e Rv en ex parte verlof bewijsbeslag ex art. 1019b-c Rv

 

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
Winstafdracht bij kwade trouw merkinbreuk: niet beperkt tot gevallen van piraterij; moedwillige inbreuk vereist. Kwdae trouw bij inbreuk kan ontbreken vanwege jarenlangecontractuele relatie, die niet rechtsgeldig is opgezegd of in geval van geschil over vraag wie rechthebbende van het merkrecht was. Allerhande omstandigheden kunnen vervolgens in de weg staan aan toewijziging winstafdracht.

 

IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions
Merkinbreuk: additionele winst niet-aannemelijk gemaakt: Hartman heeft niet aannemelijk gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding "Prestige" meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben. Enige vorm van schade is aannemelijk in geval van langdurige inbreuk. Artikel 6:104 BW is in overeenstemming met Handhavingsrichtlijn

 

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Residence v Jet Residence
Merkenrecht: gevaar voor verwarring aannemelijk

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Austin Nichols v Lodestar Wild Geese

Bewijs normaal gebruik Wild Geese: Lodestar toegelaten tot nader bewijs van verzending van de e-mails aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey.

 

IEPT20080125, Rb Haarlem, Wine Gallery
Merkenecht: voeren van een website onder een domeinnaam die identiek is aan het merk, is gebruik in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE - Geen bevel tot overdracht omdat gedaagde belang heeft bij mogelijke verkoop aan eiser

 

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc
Geen overeenstemming merken. Ogen laten andere indruk achter en aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine Ie Duc' liggen ver uiteen. Kleding voor luxe marktsegment en kleding voor erotische context geen soortgelijke waren, mede gelet op de oplettende doelgroep van Chick on a Mission.

 

IEPT20080123, Rb Den Haag, Wack Chemie v Brookside Imports Specialties

Merkdepot te kwader trouw voormalig distributeur - termijn van vijf jaar bij omzetting Gemeenschapsmerkaanvrage te rekenen vanaf datum indiening in Benelux

 

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live
Uitleg merkenlicentie: Amstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen,One and Only voor het evenement geen gebruik mag maken van de merken van Amstel. Rectificatie bevolen

 

IEPT20080115, Rb Arnhem, Royal British Legion Netherlands
Merkenrecht geen titel voor eigendom zaken waarop embleem staat afgebeeld

 

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma
Geldige reden voor niet-normaal gebruik:Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom risico's van overtreding tabaksreclame voorschriften en de mogelijke impact daarvan op gebruik van het merk voor andere waren niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht

 

IEPT20080110, Rb Amsterdam, ACS v Group Air Cooling Services
Merkenrecht: vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. wanprestatie. Voorschot van EUR 40.000 op gevorderde EUR 125.000 aan boetes toegekend

 

IEPT20080110, Rb Dordrecht, Simac v ONS
Merkenrecht en vaststellingsovereenkomst: Retourneren aan leverancier in China is een vorm van door overeenkomst verboden wederverkoop - recall bevolen

  

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese
Merkenrecht: Rechtsverwerking wegens gedogen - Het kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde. Litispendentie: Zaak tussen andere partijen en inzake situatie in Frankrijk derhalve niet tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak - Belang: Voornemen om gebruik merk te staken brengt niet met zich dat geen sprake meer is van voldoende belang

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Portakabin v Primakabin
Uitputting, maar Portakabin heeft gegronde redenen zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden "Nieuwe en gebruikte units" die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine - Verwijdering merk is juist geen gebruik

 

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management
Merkenrecht: verval wegens niet normaal gebruik - Geen belanghebbende ingeval van misbruik van bevoegdheid, maar dat is niet gebleken. Gebruik handelsnaam kan ook normaal gebruik als dienstmerk zijn, maar evenmin gebleken. Geen misbruik van procesrecht

 

IEPT20080107, Rb Maastricht, Autorent v Autorent4you
Het woord 'Autorent' is noch gebruikelijk noch beschrijvend - verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft
Geen inburgering driehoeksvorm als merk voor chocolade. Bewijslast inburgering rust op merkhouder. Mee-inburgeren verpakkingsmerk als onderdeel van reepmerk of staafmerk mogelijk maar niet aangenomen. Marktonderzoek ziet niet op situatie ten tijde van depot. Geen overeenstemming WAVE-verpakking Mars met reep- en staafmerk Kraft