2009 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20090630, Hof Den Haag, Mustang
Rechtsinstandhoudend gebruik beeldmerk door gebruik zonder element CALZADOS. Normaal gebruik in distributeursmarkt enkel door gebruik op verpakkingen en in brieven en factueren, niet op schoenen. Nietigverklaring ondanks verval van recht op te treden tegen gebruik wegens gedogen.
 

IEPT20090630, GvEA, Danjaq v BHIM - Dr. No
Geen algemeen bekend merk: Dr. No niet gebruikt als aanduiding voor commerciële herkomst film. Het gebruik van het teken Dr. No op de hoezen van videobanden, op dvd’s, muziekopnames, boeken, stripverhalen, posters, miniatuurauto’s en uurwerken vomrt geen gebruik als merk. Bijgevolg kunnen de tekens Dr. No en Dr. NO niet worden beschouwd als niet-ingeschreven merken.

 

IEPT20090626, HR, Pinocchio v Jaguar

Bescherming voor algemeen bekend merk komt ook toe aan ingeschreven merken. Vragen aan Benelux Gerechtshof: Was bescherming voor algemeen bekende merken onder art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud),voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, beperkt tot soortgelijke waren?

 

IEPT20090626, BenGH, JTEKT v Jacobs Trading

Merkenrecht - oppositieprocedure: BBIE geen partij in hoger beroep oppositie. Opposant moet nodige gegevens aanreiken, waaronder ingeroepen oudere merken. Beslissing oppositie buiten behandeling laten oppositie geldt als een afwijzing van de oppositie en is voor beroep vatbaar. Beslissing in beroep vervangt vernietigde beslissing

 

IEPT20090625, Rb Amsterdam, Implant v Supracom
Onrechtmatige toeeigening merk en domeinnaam door distributeur. Ouder handelsnaam gebruik niet voldoende aannemelijk, evenmin als depot merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, General Biscuits v Hoppe

Exceptie onbevoegdheid Rb Den Haag verworpen: Rb Den Haag bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk kennis  te nemen en de bevoegdheid om ook van de vorderin-gen gebaseerd op Beneluxmerken en op de gestelde slaafse nabootsing kennis te nemen, berust op ver-knochtheid van deze vorderingen aan de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk

 

IEPT20090619, Rb Den Haag, Daniel Hechter v Alicotex

Ex parte verbod merkinbreuk: kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zijn zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht en verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld.

 

IEPT20090618, Rb Amsterdam, Hans Anders v Specsavers

Toelaatbare vergelijkende reclame: Ludieke variant op een merk is toelaatbaar zolang het niet denigrerend is

 

IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure cs

Vergelijkingslijsten: ongerechtvaardigd voordeel wanneer in het kielzog van het bekende merk geprofiteerd wordt van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van bekend merk, en zonder financiële vergoeding profijt gehaald wordt uit de commerciële inspanningen van de merkhouder. Verbod van niet-richtlijn conforme vergelijkende reclame wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan herkomstfunctie van merk, maar wel aan één van de overige functies van het merk (kwaliteitsgarantie, of de communicatie-, de investerings- en de reclame-functie). Expliciete of impliciete vermelding dat een product imitatie is van een algemeen bekend merk is ongeoorloofde vergelijkende reclame en daardoor behaald voordeel levert een oneerlijk voordeel op.

 

IEPT20090616, GHvJNAA, Abercrombie & Fitch v Von Dutch
Depot te kwader trouw: gebruik merk op website is voldoende gebruik in Aruba: de website van Abercrombie & Fitch c.s. is in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld. Overeenstemmende totaalindruk Moose-merken

 

IEPT20090612, Rb Utrecht, Filocal v Kurver

Gebruiksrecht merk op grond van samenwerkingsovereenkomst: onvoldoende aannemelijk is geworden dat het Kurver c.s. niet zou zijn toegestaan om de naam Filocal en het logo na beëindiging van de samenwerking te blijven gebruiken voor het op de markt brengen van haar bladvoedingsproduct in Europa.

 

IEPT20090612, Rb Den Haag, VF v Masita

Geen onrechtmatige nabootsing Napapijri-concept: Hoewel niet is uitgesloten dat de nabootsing van verschillende elementen uit het NAPAPIJRI concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op rechten van VF en niet onrechtmatig zijn jegens VF, in samenhang beschouwd onrechtmatig zijn jegens VF, is daarvan in dit geval geen sprake. Geen actie ter zake van niet-ingeschreven merkaanvrage. Geen inbreuk auteursrechten op kleding, badge en folder.

 

IEPT20090611, HvJEG, Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth

Depot te kwader trouw Gemeenschapsmerk: rekening te houden met alle relevante factoren die bestonden op het tijdstip van de indiening, en met name met (i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd; (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

 

IEPT20090610, Rb Amsterdam, Cruise Travel v Cruise Factory

Merkenrecht: gebruik aanduiding “Cruise Travel” als adword toegestaan als kenmerk van aangeboden dienst. Geen gebruik als handelsnaam: Het enkele gegeven dat zij bij Google het adword 'cruise travel' heeft opgegeven is daartoe onvoldoende.

 

IEPT20090609, Rb Den Bosch, Fotomodel

Overdracht: Bevel tot overdracht merkregistraties en domein-namen. Verbod tot het doen van onrechtmatige uitlatingen. [X] vreest voor haar reputatie doordat volgens haar moeder meerdere malen zou hebben gedreigd "naar de Privé" te stappen als [X] "niet op haar tellen paste".

 

IEPT20090605, Rb Amsterdam, Schiphol v Optitrade

Ex parte bevel merkinbreuk: gebruik woordcombinatie en afbeelding “TRY BUY SEE”

 

IEPT20090526, Hof Den Haag, Behring v Bureau – Factors for Life

Beschrijvend teken: In de betrokken kringen moet deze betekenis van het woord 'factors' bekend worden verondersteld. Dit woord is daarom beschrijvend voor bloedstollingsmiddelen. Gemiddelde consument: dat zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de receptgeneesmiddelen aarvoor inschrijving wordt verzocht

 

IEPT20090528, Rb Maastricht, Koninklijke Sphinx v Dutch Tiles

Rechtmatige overdracht licentie: De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is. Mogelijk verval merk Sphinx Tiles wegens niet normaal gebruik, nu Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderneming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is.

 

IEPT20090527, Rb Amsterdam, Jensen v Kuperus
Merkdepot te kwader trouw: In het tussenvonnis is reeds overwogen dat sprake is geweest van voorgebruik te goeder trouw van het merk door Jensen. Inmiddels is gebleken dat Kuperus van dit voorgebruik wist op het moment dat zij haar overeenstemmende merk deponeerde. Daarmee is sprake van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW, zoals ook reeds is overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnis.

 

IEPT20090526, Hof Den Haag, George V v Wizard
Buddha Bar v Beachbuddha: Geen soortgelijkheid tussen (i) cosmetica, brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels en (ii) gymnastiek- en sportartikelen, spellen en speelgoederen: hebben een ander gebruik en een andere bestemming en zijn noch concurrerend, noch complementair.

 

IEPT20090526, Hof Den Haag, Bovemij v Bureau - Europolis

Geen onderscheidend vermogen Europolis als merk: Bovemij heeft niet aangetoond - noch door middel van een onderzoek noch anderszins – dat het gebruik van het teken Europolis door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux wordt opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming (en dus niet louter als handelsnaam).

 

IEPT20090525, Rb Assen, Spits Wallcoverings v Noordwand

Geen merkinbreuk door gebruik daterend van voor inschrijvingsdatum en geen spoedeisend belang: onvoldoende aannemelijk geworden dat Noordwand op dit moment inbreuk maakt op het merk van Spits en Spits heeft ter zitting laten doorschemeren dat het onderhavige kort geding weer een reactie is op het door Noordwand aangespannenkort geding ter zake de inbreuk door Spits op auteursrechten van Noordwand.

 

IEPT20090515, Rb Groningen, Powerplustools Benelux v Powerplustools Int

Wederzijds onrechtmatig handelen: Welke partij als eerste (opnieuw) onrechtmatig handelde, laat zich niet eenvoudig vaststellen. Dat PPT Benelux haar onrechtmatige handelingen dient te staken, is evident. Voorshands dient ook te worden geoordeeld dat het PPT International niet vrijstond om op 17 maart 2009 de overeenkomst op te zeggen; aldus bezien dient PPT International de leveranties op de oude voet te hervatten.

 

IEPT20090512, GvEA, Jurado Hermanos v BHIM

Geen herstel in vorige toestand niet-vernieuwde merkinschrijving: Licentienemer die niet door merkhouder is gemachtigd tot vernieuwing van de merkinschrijving te verzoeken is geen partij in procedure tot herstel in vorige toestand

 

IEPT20090507, Rb Rotterdam, Ruan v Lonsdale

Visuele overeenstemming en verwarringsgevaar Lonsdale en Londoner. Termijn voor instellen procedure niet langer relevant. Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsdale tijdig (in de zin van Vo 1383/2003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

 

IEPT20090507, Rb Amsterdam, TROS en AVRO v RTL

Geen verwarringsgevaar tussen "Eénvandaag" en RTLvandaag. "Eénvandaag" onderscheidend vermogen als merk.  Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van 'Eénvandaag'

 

IEPT20090506, Rb Den Haag, Sporttrading v Adidas

Uitputting merkenrecht niet aannemelijk gemaakt. De stelling van Adidas dat er sprake is van "namaak" en de onderbouwing die zij daarvoor heeft gegeven ondersteunt haar betwisting van de uitputting van haar merkrechten.

 

IEPT20090429, Rb Leeuwarden, Huis en Hypotheek v DSB

Gebruik beeltenis [X] en glimlachende dame misleidend. Misleidende mailing: suggestie van voortzetting onderneming van Huis & Hypotheek. Geen afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel ex artikel 2.20(1)(d) BVIE

 

IEPT20090429, Rb Haarlem, Domovital v Idfixed

Beëindiging licentie wegens gewichtige reden: Uit de door partijen opgezette constructie vloeit voort dat de licentieovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met de rechtsverhouding tussen partijen binnen Domovital. Het ontslag van [gedaagde 2] als bestuurder van Domovital en het intrekken van de aandelen van Idfixed in Domovital heeft derhalve onmiddellijk ook gevolgen voor de rechtsverhouding tussen Domovital en Idfixed die voortvloeit uit de licentieovereenkomst

 

IEPT20090429, Rb Rotterdam, Einhorn v CA
Onbevoegdheid rechtbank Rotterdam inzake inbreukvordering Gemeenschapsmerk.Aanhouding wegens samenhangende vorderingen met eerder aangebrachte Engelse procedure

 

IEPT20090429, GvEA, Borco-Marken v BHIM - α

Letters op zich zonder grafische versieringen kunnen onderscheidend vermogen hebben. Concreet onderzoek naar onderscheidend vermogen vereist. Belang van beschikbaarheid van tekens staat aan geschiktheid als merk niet in de weg.

 

IEPT20090428, Hof Den Haag, Radder v Noack
Doorlopen licentie tijdens onderhandelingen: Het hof is van oordeel dat in het licht van de onderhandelingen die tussen partijen zijn gevoerd over een nieuwe licentieovereenkomst, Radder-van der Stam uit de opzegging van de oude licentieover-eenkomst niet heeft hoeven begrijpen dat zij per 1 juli 2001 – en wel totdat overeenstemming zou zijn bereikt over de voorwaarden van een nieuwe licentieovereenkomst - niet meer gerechtigd was Flower Carpetrozen te vermeerderen en te verhandelen. Hogere licentievergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

 

IEPT20090428, Hof Den Haag, Frenko v Frigor

Vragen aan het Benelux Gerechtshof: Oppositie: Kan de bevoegdheid tot het instellen van oppositie tegen een jonger merkdepot worden misbruikt?

 

IEPT20090428, Rb Den Bosch, Café Bolle Jan v Après Skihut Bolle Jan

Merkenrecht: geen gevaar voor verwarring: De rechter is er niet van overtuigd kunnen raken dat het Amsterdamse Café Bolle Jan enige bekendheid geniet in Eersel en wijde omgeving.

 

IEPT20090424, Rb Breda, Sporttrading v Converse

Merkinbreuk namaakschoenen: Weliswaar hebben Sporttrading c.s. ongeveer een kwart van hun in beslag genomen voorraad Converse schoenen ingekocht bij Converse Netherlands B.V. en Kesbo Sport B.V., maar de herkomst van alle andere beslagen Converse schoenen hebben Sporttrading c.s. niet bekend willen maken. Vereenzelviging vennootschappen. Geen opheffing conservatoire beslagen 

 

IEPT20090423, HvJEG, Copad v Dior

Verbod van verkoop om prestigereden door licentienemer aan discounters mogelijk. Niet kan worden uitgesloten dat verkoop van prestigieuze waren aan niet-geautoriseerde derde afbreuk doet aan kwaliteit van de waren zelf, zodat in een dergelijk hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen. Geen uitputting bij van verkoop door licentienemer in strijd met licentie op een van de in artikel 8(2) Merkenrichtlijn genoemde gronden. Uitputting en wederverkoop die afbreuk doet aan reputatie

 

IEPT20090422, Rb Den Haag, De Bever v Van der Graaf

Geen verwarringwekkende overeenstemming tussen woordmerk en teken: Overeenstemmend bestanddeel Blue leidt niet verwarring nu dit woord beschrijvend is en daarmee weinig onderscheidend. Geen verwarringwekkende nabootsing producten: De producten hebben een geheel verschillende benaming: Blue Wonder tegenover Rio Fantastic Blue. De verwarring ontstaat ook niet door het ruime gebruik van de kleur blauw. Vloeibare schoonmaakmiddelen worden veelal in allerlei kleuren geleverd, waarbij de kleur blauw dominant is.

 

IEPT20090421, Hof Den Haag, KPN v Benelux-Bureau - 1333

1333 niet geschikt als onderscheidingsmiddel geen "secondary meaning". Telefoonnummer beschrijvend voor telecommunicatie-waren en -diensten.

 

IEPT20090421, Hof Amsterdam, Domicilie Ede v Domicilie Groep

Inbreuk door medegerechtigde: Medegerechtigde op woordmerk "domicilie" kan inbreukmakend gebruik van woordmerk "domicilium" door andere medegerechtigde op woordmerk "domicilie" tegengaan

 

IEPT20090420, Rb Den Haag, Your Life v Steijn Sports

merkinbreuk: sprake van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor (soort)gelijke diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan

 

IEPT20090417, Rb Den Haag, New-It v Libra

Geen bescherming tegen nabootsing merk zonder beroep op merkinschrijving. Geen ouder gebruik als handelsnaam: De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister of de registratie van de domeinnaam i-pas.nl creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt.

 

IEPT20090416, RCC, Vrumona - Vitaminwater

Naam "vitaminwater" niet misleidend. Gebruik merk "Sourcy" niet misleidend.

 

IEPT20090414, Rb Zwolle, Kwik-Fit v Auto-Kwik-Service Kampen

Gevaar voor verwarring: het woord “Kwik” is - op deze kenmerkende wijze geschreven - het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”.Spoedeisend belang: Pas sinds kort bekend met reeds 18 jaar gevoerde handelsnaam

 

IEPT20090414, Rb Den Haag, Newfigure

Geen verplichting tot overdracht merk door aandeelhouder/bestuurder: De voorzieningenrechter is het vooralsnog met [X] eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens te vennootschap zou moeten worden aangemerkt. [X] is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. 

  

IEPT20090409, Rb Den Haag, Bax

Onrechtmatig gebruik verwarringwekkende domeinnamen: X gebruikte de domeinnamen voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Geen actie mogelijk op grond van niet ingeschreven maar enkel gedeponeerd merk. Doorlinkende 'verwijsdomeinnamen' niet gebruikt als handelsnaam.

  

IEPT20090409, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Facturen en website maken inbreuk op auteurs-, merken- en handelsnaamrechten van Kamer van Koophandel. Gedaagden hoofdelijk aansprakelijk

 

IEPT20090408, Rb Amsterdam, Austin Nichols v Lodestar Wild Geese

Verval merk Wild Geese wegens niet normaal gebruik. Niet geslaagd in bewijslevering: Uit de getuigenverklaring is niet af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey

 

IEPT20090404, GvEA, Zuffa v BHIM - Ultimate Fighting Championship

Onvoldoende motivering voor niet homogene groep van 215 waren in vier verschillende klassen. De waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, verschillen dus dermate van elkaar wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft dat zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen met betrekking tot welke de kamer van beroep een globale motivering mag ontwikkelen.

 

IEPT20090403, HR, Benetton v G-Star

Wezenlijk waarde van de waar: Vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft niet toelaatbaar als merk ook wanneer de vorm voorafgaand aan de inschrijving al aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid van die vorm als onderscheidingsteken

 

IEPT20090331, Rb Den Haag, Bose

Ex parte bevel toegewezen ter zake van Gemeenschapsvormmerk en -modelrecht

 

IEPT20090331, Hof Den Haag, Teletubbies

Gebruik op merchandisingartikelen is gebruik als merk. Teletubbies is algemeen bekend merk, waar was nog geen algemeen bekend merk ten tijde van deport door [J], zodat geen sprake is van een depot te kwader trouw ter zake van niet-soortgelijke waren. Hof deelt niet het oordeel van de rechtbank dat complementaire waren en/of diensten (juist) niet soortgelijk zouden zijn en dat verwarring uitsluitend te duchten is wanneer de betrokken waren/diensten in dezelfde verkooppunten worden aangeboden.

 

IEPT20090326, Rb Den Haag, Einstein v Van Bokhoven

Geen inbreuk handelsnaam- of merkrecht - Etablissement Einstein v Cafe Einstein. Beperkte mate van overeenstemming beeldmerken: in het beeldmerk valt geen dominerend element valt aan te wijzen. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk. Geen verwarringsgevaar, gelet op plaats van vestiging: de handelsnaam (Etablissement) Einstein wordt buiten Leiden niet gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is.

 

IEPT20090325, Rb Utrecht, Filocal cs v Kurver cs

Rb Utrecht bevoegd inzake overdracht Gemeenschapsmerk. Spoedeisend belang ondanks stilzitten sinds 2003. Zekerheidsstelling voor procekosten door buitenlandse eiser door bankgarantie ten bedrage van € 15.000.

 

IEPT20090325, GvEA, L'Oreal v BHIM Spa Therapy

Verwarringsgevaar: de verschillen tussen de tekens, doordat het woord "therapy" voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Dezelfde waren.

 

IEPT20090325, Rb Amsterdam, Adani v ODMedical

€ 575.000 aan boetes onder vaststellingsovereenkomst verbeurd: Inbreuk merkrechten: Geen geldige reden voor gebruik testrapporten en certificaten. Inbreuk auteursrecht bodyscanner. Misleidende reclame door gebruik van testrapporten, certificaten en afbeeldingen op de CDROM en via de link "SOTER presentation CD" op de website van ODMedical ter ondersteuning van de verkoop van de SOTER RS.

 

IEPT20090325, GvEA, Anheuser-Busch v BHIM - Budweiser

Bewijs normaal gebruik ouder merk: De kamer van beroep heeft inzonderheid verwe-zen naar de reclameadvertenties waarin bier van Budvar was afgebeeld onder het merk BUDWEISER, naar de aan afnemers in Duitsland en in Oostenrijk gerichte facturen en naar het feit dat deze reclameadvertenties en deze facturen op het relevante tijdvak betrekking hadden. Motivering soortgelijkheid bier en alcoholvrij bier.

 

IEPT20090319, Rb Rotterdam, Clubswing v Baja Beach Club

Merkdepot te kwader trouw: Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk "Bluetiek in" op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s .Het enkele hebben van een idee of een voorstel voor samenwerking is onvoldoende om als voor-voorgebruik in het commercieel verkeer te worden aangemerkt. Verbod wegens dreigende inbreuk

 

IEPT20090319, Rb Zwolle, Namaak Viagra

Wederrechtelijk vervaardigde merken: Kamagrapillen wederrechtelijk vervaardigde merken wegens gelijkenis met Viagra pillen

 

IEPT20090318, Rb Zutphen, Maas Profile v De VAB Handel

Toestemming voor merkdepot door distributeur en rechtsverwerking wegens gedogen gebruik door distributeur. Verval merkrecht merkhouder wegens niet normaal gebruik BEMO-Roof

 

IEPT20090318, Rb Utrecht, Wannahaves v ANWB

Merkenrecht: Wannahaves is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd. Geen merkinbreuk: gebruik in titel artikel geen gebruik als merk. Gen gebruik als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE.

 

IEPT20090317, Rb Den Haag, Inditex v Artiq - Simiq

Ex parte bevel merkinbreuk door gebruik in sms-diensten: Voldoende aannemelijk dat Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben: afbreuk aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

 

IEPT20090310, Hof Den Haag, Frenko v Frigor
Belanghebbende in oppositie: Vragen van uitleg aan Benelux Gerechtshof: mag opposant partij onder alle omstandigheden van zijn bevoegdheid gebruik mag maken.

 

IEPT20090305, Rb Amsterdam, RED v SBS

Hardrock band RED versus RED Popstars: Geen merkdepot te kwader trouw door SBS. Red heeft geen beschermde handelsnaam - geen sprake van een onderneming. Geen ongeoorloofde mededining: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers geen gevaar voor verwarring: Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is niet waarschijnlijk

 

IEPT20090226, Rb Amsterdam, Wijs & Van Oostveen

Inbreuk merkrecht door depot 'gedupeerden van'-merk. Geregistreerd houden domeinnaam en gebruik in Adwords is gebruik merk. Publicatie persoonlijke frustratie niet onrechtmatig

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Reckitt v Action

Geen inbreuk merkrechten, modelrechten of auteursrechten Cillit Bang en Vanish-verpakkingen. Spoedeisend belang bij verbod; niet bij nevenvorderingen of voorschot schadevergoeding

 

IEPT20090219, HvJEG, UDV v Brandtraders

Gebruik merk door tussenpersoon: de omstandigheid dat de betrokken derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij geen titel op deze waren heeft, is niet relevant en kan zij op zich dus niet betekenen dat dit gebruik niet onder het begrip "gebruik" in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 valt.

 

IEPT20090217, Hof Amsterdam, Davidoff v Coscentra

Merkenrecht: Geen inbreuk - Publiek legt geen verband tussen Cool Jumper en Cool Water. Ook geen verwarringsgevaar. Gebruik van de aanduiding Cool Water in een speciale schrijfwijze heeft tevens te gelden als gebruik van het woordmerk, ook indien dit gebeurt in combinatie met een op het product en/of de verpakking vermeld ander merk zoals het 'paraplu'-merk Davidoff.. Schadevordering voor niet-ingeschreven licentienemer.

 

IEPT20090130, HR, IWC v Michel 

Cassatie gegrond: Gebruik te kwader trouw vereist een moedwillig gepleegde inbreuk. Daarvan  is niet reeds sprake wanneer een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest.

 

IEPT20090129, Rb Den Haag, Lancaster v NRS Trading Davidoff tester

Uitputting merkrecht door in het verkeer brenger als tester. Dat Lancaster contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af

 

IEPT20090129, Rb Den Haag, Davidoff v Doddema

Uitputting merkrecht door in het verkeer brenger als tester. Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. 

 

IEPT20090122, Rb Den Haag, Eredivisie v MyP2P

Ex parte bevel wegens inbreuk merk- en auteursrechten

 

IEPT20090121, Rb Den Haag, Spro v Sensas

Rb Utrecht bevoegd inzake doorhaling merk: De Nederlandse rechter (heeft ingevolge artikel 22 lid 4 EEX rechtsmacht ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van een Beneluxmerk. Doorhaling merkinschrijving geen verbintenis die ten kantore van het arrondissement Den Haag gevestigde Bureau dient te worden uitgevoerd

 

IEPT20090120, GvEA, Commercy v BHIM - easyHotel

Geen soortgelijkheid computertechnische diensten en hotelreserveringssysteem.

 

IEPT20090115, Rb Den Haag, Demp v Home Depot
Schorsing procedure gemeenschapsmerk geweigerd: Van belang is echter ook dat er inmiddels in Duitsland in eerste instantie een procedure is afge-rond waarbij de gemeenschapsmerken van Homer TLC overeind zijn gebleven. Dit is minst genomen een extra aanleiding - naast het vermoeden van gel-digheid ex artikel 95 GmerkenVo - om uit te gaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken van Homer TLC.

 

IEPT20090115, HvJEG, Silberquelle v Maselli-Strickmode - Wellness

Geen normaal gebruik bij gratis promotionele artikelen: wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, gebruikt hij dit merk niet normaal voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.

 

IEPT20090114, Rb Utrecht, Webwinkels cs v Nintendo

Ambtshalve verwijzing naar Rb Den Haag vanwege proceseconomie en voorkomen tegenstrijdige beslissingen

 

IEPT20090113, Rb Breda, Loendersloot v Bacardi

Bewijsbeslag achteraf ongerechtvaardigd: Voor de gerechtvaardigdheid van de gevraagde verloven dienen Bacardi c.s. staande te kunnen houden dat er concrete verdenkingen bestonden, ten tijde van de verzoekschriften, dat zich onder Loendersloot c.s. merkinbreukmakende producten van Bacardi c.s. bevonden. Daarin oordeelt de voorzieningenrechter Bacardi c.s. niet geslaagd

 

IEPT20090106, Rb Breda, The Beat Factory v Handyman

Geen merkinbreuk en geen spoedeisend belang: voldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van een goedbedoelde en onschuldige actie van de werknemer van Handyman, juist gericht op het behartigen van het belang van The BEAT Factory, die dit zeer wel zó kon begrijpen en er zó ook profijt van had kunnen hebben.