2009 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

 

IEPT20091230, Rb Den Haag, BPI v Coscentra
Inbreuk te kwader trouw Sensible Lady op 167 vormmerk Jean Paul Gaultier: Coscentra kon niet in redelijkheid hebben ge-meend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om ver-warringgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onder-scheidend vermogen.

 

IEPT20091224, Rb Amsterdam, VARA v RTL en Henkel
uitleg begrip “merchandising” van het character Mien Dobbelsteen: Nu het begrip merchandising, althans de invulling daarvan, verschillend kan worden uitgelegd, kan voor het thans gevraagde oordeel niet worden aangehaakt bij een letterlijke (taalkundige) betekenis van dat woord. [...] dat de VARA daarbij niet bedacht had hoeven te zijn op de verstrekking door RTL van een sublicentie aan derden voor reclamedoeleinden van die derden, zoals aan Henkel, waarbij het character en merk van Mien Dobbelsteen worden gekoppeld aan het merk Witte Reus. [...] gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om RTL nu te veroordelen de sublicentie aan Henkel voor de op handen zijnde reclamecampagne in te trekken.

 

IEPT20091222, Rb Amsterdam, Dick Bruna v Punt.nl
Auteursrechtelijke en merkenrechtelijke parodie-exceptie. Dit ligt anders bij de afbeeldingen 1 en 7. Hier wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. De afbeeldingen zijn nagenoeg letterlijke kopieën van het werk van Dick Bruna en vertonen zeer grote gelijkenis met de geregistreerde beeldmerken. Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Vrijstelling aansprakelijkheid – art. 6:196(c) BW: Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

 

IEPT20091217, Rb Rotterdam, Sanofi-Aventis v ERC
Uitputting – ompakken – gebruik woordmerk Dogmatil: Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt immers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.

 

IEPT20091216, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
Geen inbreuk te kwade trouw Dogg Label: haar verweer dat de door haar gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet als bij voorbaat kans-loos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt, mede gelet op de gedeeltelijke afwij-zing van de vorderingen. Dit kan evenmin worden gezegd van het eveneens door Dogg Label gevoerde verweer dat de tekens op de broeken uitsluitend als decoratie zullen worden opgevat.


IEPT20091211, Rb Utrecht, Romex v Rom-x

Inbreuk - overtreding: De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Internationale rechtsmacht in kort geding: De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af

 

IEPT20091211, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang merk: Ten onrechte vrijhoudingsbehoefte betrokken bij bepalen beschermingsomvang merk, nu teken niet gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

 
IEPT20091210, GvEA, Stella v BHIM
Vordering tot vervallenverklaring merk hangende oppositieprocedure tegen merkaanvraag geen misbruik van recht. dat verzoeksters betoog dat de indiening door interveniënte van de vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk rechtsmisbruik vormt omdat de oppositieprocedure nog liep, niet kan worden aanvaard

 

IEPT20091210, Rb Den Haag, Cars Jeans v C&A
Gebruik “Cars” als herkomstaanduiding: Anders dan C&A stelt kan dit gebruik van de tekens door C&A in de gewraakte folder zodoende afbreuk doen aan merkfuncties. Dat het publiek de aanduidingen mogelijk (mede) als verwijzing naar de Disney-film zal (kunnen) opvatten, staat daaraan niet in de weg.

 

IEPT20091210, Rb Den Haag, Hyundai v Van der Vliet

Merkinbreuk door voormalig distributeur: alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Geen verbod tot opheffing domeinnaam. Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig.

 

IEPT20091209, Rb Rotterdam, Minimax v Ansul
Depot te kwader trouw:  Wegens stelselmatige bewuste misleiding rechtbank aangenomen dat (herhalings)depot te kwader trouw is verricht. Geen normaal gebruik merk Minimax: geen onderhoudswerkzaamheden verricht. Mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Minimax, acht de rechtbank het standpunt van Ansul onvoldoende gemotiveerd. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat in de periode 2003 tot en met 2007 geen normaal merkgebruik heeft plaatsgevonden door onderhoud aan draagbare blustoestellen met het merk

 

IEPT20091208, Hof Arnhem, Lancaster

Geen omkering bewijslast uitputting – geen gevaar afscherming nationale markten: Het hof acht hetgeen [geïntimeerden] hebben aangevoerd onvoldoende concreet om met hen te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten worden afgeschermd.


IEPT20091208, Hof Den Bosch, Bacardi v Loendersloot
Beoordeling rechtmatigheid bewijsbeschermende maatregelen ex nunc, maar de resultaten van de getroffen bewijsbeschermende maatregelen kunnen niet worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan. Aard maatregelen afhankelijk van inbreuk: De door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. Geen inbreuk door Loendersloot ter zake van door Van Caem in het verkeer gebrachte producten: niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten. Geen inbreuk door niet-communautaire goederen. Beperking tot EU-documenten

 

IEPT20091204, Rb Almelo, Jade v Deltex
Geen auteursrechtelijk werk en geen geldig vormmerk; wel slaafse nabootsing: Er is sprake van onnodige nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20091202, GvEA, Volvo v BHIM - Solvo
Fonetische overeenstemming Volvo en Solvo: Zoals verzoekster betoogt, houdt de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens echter weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „olvo”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming

 

IEPT20091201, Rb Den Haag, Old Amsterdam
Verwarringsgevaar “Oud(e) Amsterdam” en “Old Amsterdam” kaas: Het merk OLD AMSTERDAM stemt visueel en begripsmatig zodanig overeen met de door of vanwege X gebruikte tekens “Oud(e) Amsterdam” dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst voorshands aannemelijk is geworden. Ongerechtvaardigd voordeel van bekend merk “Old Amsterdam”. Geen typeaanduiding “Amsterdamse kaas”.

 

IEPT20091125, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo
Bekendheid Gemeenschapsmerk RAW staat niet vast. Geen overtuigend bewijs dat publiek verband legt tussen merk RAW teken Pepsi Raw. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’

 

IEPT20091125, Rb Zwolle, Stabfast v Staball
Geen overeenstemming: Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers].

 

IEPT20091124, Hof Den Haag, Orange v Otip

Verwarringsgevaar aangenomen: Op grond van voormelde overeenstemming tussen de ORANGE-merken en de door Otip gebruikte OrangeTip-tekens, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het grote onderscheidende vermogen - de bekendheid - van de ORANGE-merken, acht het hof voorshands aannemelijk dat door het gebruik van de OrangeTip-tekens bij het in aanmerking komende publiek directe en/of indirecte verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20091120, HR, Euro-Tyre v Eurotyre

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging bewijsmiddelen inzake kwade trouw. Bescherming oudere handelsnaam tegen jonger merk op grond van ongeoorloofde concurrentie: Het hof heeft hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd

 

IEPT200911119, GvEA, Cannabis

Cannabis een beschrijvend teken: dat het teken CANNABIS verwijst naar de cannabisplant, die ten gevolge van de mediatisering ervan bij het publiek goed bekend is en die wordt gebruikt bij de productie van een aantal levensmiddelen en dranken. De gemiddelde consument legt dus onmiddellijk en zonder verder nadenken een verband tussen het betrokken teken en de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen van dit teken een beschrijving maakt.

 

IEPT20091118, Rb Utrecht, UMG v VVP
Uitingsverbod voor advocaat: Ongefundeerde aantijging van beleggingsfraude en niet-nakomen verplichtingen: Gedaagden hebben geen enkele concrete informatie verschaft op basis waarvan ge-concludeerd kan worden dat UMG fraudeert dan wel haar verplichtingen niet nakomt, nóch dat daarvoor gevreesd moet worden. onrechtmatig gebruik merk- en handelsnaam UMG als reclame in Adwords

 

IEPT20091118, Rb Den Haag, Atlas Transport v Atlas Air

Gesloten systeem kwade depot te kwader trouw: daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen 5-jaars periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouder zijn merk niet meer kan inroepen. Gebruik merk zoals gedeponeerd: De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd.

 

IEPT20091117, Hof Den Haag, Hauck v Stokke
Tussen-arrest: directe en indirecte auteursrechtelijke openbaarmaking: distributie onder eindgebruikers en niet reeds groothandel en detaillisten? Geen vormmerk voor gebruikskenmerken? (...) lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd?

 

IEPT20091113, Rb Utrecht, Attema v OBO Bettermann

Door compatibiliteitseisen gerechtvaardigde nabootsing: dat bij een aanmerkelijk deel van het publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissysteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt. Geen verwarringsgevaar merk P25 en teken O25


IEPT20091105, Rb Den Haag, Tell Sell v Fitness Import
Uitputting – toestemming niet aannemelijk: De bewijslast voor uitputting ligt bij een partij als Fitness-Import en wel ter zake van elk individueel exemplaar waarvoor beroep wordt gedaan op uitputting. Daarbij heeft bovendien nog het volgende te gelden. Fitness-Import doet in feite beroep op impliciete afstand van recht van de kant van Tel Sell IE en Fitness Brands om op grond van hen toekomende merkrechten op te treden tegen verdere verhandeling van de gewraakte fitnessapparaten door Fitness-Import. Daarvoor geldt als criterium naar vaste rechtspraak dat moet worden vastgesteld dat de merkhouder "met zekerheid" afstand moet hebben gedaan.

 

IEPT20091104, Rb Assen, Prins Bernardhoeve
Geldige reden voor gebruik: nu de Stichting het gebruik van de naam voor het gebouw ook nadrukkelijk heeft toegestaan. Depot te kwader trouw: Prins Bernhard werd beschermheer van het complex, waarna het complex de naam Prins Bernhardhoeve kreeg. De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang. Ook is bij verkoop van het complex het gebruik van de naam niet verboden, terwijl het voor de hand had gelegen dit eveneens als een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst/akte van levering op te nemen.  

 

IEPT20091103, Hof Den Haag, Digel v DIGO
Vervarringsgevaar merken: Verband leggen door publiek kan één van de in aanmerking te nemen omstandigheden bij verwarringsgevaar. Gelet op de punten van overeenstemming op visueel en auditief gebied van het teken DIGO en de merken van Digel en de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, als door het Bureau omschreven en door het hof onderschreven, alsmede gelet op het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek, is ook het hof van oordeel dat bij bedoeld publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20091103, Hof Amsterdam, Media Mij v ANWB
Buitenleven geen onderscheidend vermogen als merk: Het woord dient hier om kenmerken aan te duiden van de waren waarvoor het als merk is ingeschreven. ANWB gebruikt immers het merk als titel van een tijdschrift dat - in hoofdzaak - onderwerpen behandelt die naar hun aard onder het begrip "buitenleven" vallen. Geen inburgering: Hiervoor is vereist dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

 

IEPT20091029, Rb Dordrecht, Curator v GasteRhoon
Verval merkrecht wegens niet normaal gebruik: De curator heeft tegenover de betwisting van GasteRhoon c.s. niet aannemelijk gemaakt dat nadien het merk is gebruikt bij activiteiten die er op waren gericht afzet voor de door het merk beschermde diensten te vinden of te behouden. Het publiceren van een website over de afwikkeling van de boedel en/of de geschiedenis van Hotel Bellevue onder de domeinnaam bellevuedordrecht.nl richt zich niet op het genereren van afzet voor diensten. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam Bellevue Dordrecht en Bellevuegroothoofd

 

IEPT20091029, Rb Zwolle, Quantum-Touch v Acknowledge
Geen onderbouwde opzegging licentie: Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het [gedaagde sub 2] duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen.

 

IEPT20091022, Hof Amsterdam, 20 oktober 2009, PP Impex en Edco v MAG

vormmerken missen onderscheidend vermogen en geen inburgering vormmerken mogelijk. Geen auteursrecht op model in Nederland bij gebreke van bewijs inzake concrete auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten. Geen slaafse nabootsing mogelijk wegens artikel 14(8) BTMW.

 

IEPT20091015, HvJEG, Makro v Diesel
Impliciete toestemming en verhandeling door niet economisch verbonden derde: dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toe-stemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

 

IEPT20091012, Rb Alkmaar, AZ v Toerkoop
Ex parte bevel merkinbreuk: Toerkoop heeft de domeinnaam voetbalreizenaz.nl geregistreerd.

 

IEPT20091007, Rb Den Haag, Red Bull v Winters

Gebruik merk door afvullend producent: Winters vult in opdracht van een derde van die derde afkomstige blikjes af en levert deze gevuld weer bij die derde af, welke derde vervolgens de blikjes in het verkeer brengt (exporteert naar Tunesië in dit geval). In die constellatie is Winters weliswaar "(derhalve) geen belanghebbende (…) bij een verkoop van waren waarin zij zelf wel verbonden partij is", maar staat op de betreffende blikjes wel vermeld dat Winters producent is. Inbreukmakend gebruik exportmerk: Dat de vraag of sprake is van inbreuk "sub b" vervolgens een abstracte beoordeling zal moeten zijn, nu het Benelux- of EU-publiek niet daadwerkelijk met het teken geconfronteerd wordt, kan daar niet aan af doen.

 

IEPT20091006, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf
Overgangsregime Heiling geldt ook voor merkdepots van voor 1993. Gebruik door een niet-ingeschreven licentiehouder is rechtshandhavend gebruik. Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter: Geen grensoverschrijdend bevel ex artikel 3:296 BW tot nakoming van de verplichting van een Syrier om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër.

 

IEPT20091006, HvJEG, Pago v Tirolmilch
bekend merk: grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

 

IEPT20090930, Rb Den Haag, Kamal
Niet-ontvankelijk wegens niet stellen zekerheid proceskosten van € 12.000. Afwijzing volledige proceskosten wegens onvoldoende onderbouwing

 

IEPT20090929, Rb Den Haag, TNT
Merkinbreuk: Verval merkrecht door non-usus niet aannemelijk. Gebruik in de Benelux via website: Uit omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Geen grensoverschijdende internationale bevoegdheid

 

IEPT20090929, GvEA, The Smiley Company v BHIM
Geen onderscheidend vermogen: Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Waren behorend tot de modesector in ruime zin: kan niet worden aangenomen dat het relevante publiek bijzonder oplettend is

 

IEPT20090929, Hof Amsterdam, G-Star v Bestseller
Niet onaannemelijk dat vorm wezenlijke waarde van een spijkerbroek bepaald


IEPT20090923, Rb Den Haag, Euprax
Normaal gebruik in 1 lid-staat: Dit roept de vraag op of het gebruik in één enkele lidstaat is te kwalificeren als normaal gebruik in de Gemeenschap in de zin van artikel 50 lid 1, sub a GMVo. Soortgelijke diensten? Dat dit zo is lijkt EPP voornamelijk af te leiden uit de vroegere inschrijving van het Beneluxmerk Euprax voor deze klasse. Daar staat tegenover dat B en Zobu het moeilijk maken voor derden om van haar activiteiten kennis te nemen nu haar website euprax.nl alleen toegankelijk is met een wachtwoord.

 

IEPT20090915, Rb Den Haag, Debonair v Procter & Gamble
Geen merkinbreuk wegens gebruik als versiering en onvoldoende overeenstemming: toepassing door Procter & Gamble van het teken niet te kwalificeren als gebruik als merk, maar moet het worden gezien als louter decoratief gebruik, als versiering. Geen verwarringsgevaar wegens onvoldoende overeenstemming: Omdat het lippenstiftafdrukteken vanwege het veelvuldig hanteren van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is een zeer grote mate van overeenstemming vereist.

 

IEPT20090911, Rb Utrecht, Romex

Rechthebbende op grond van overeenkomst – kwade trouw:  Een redelijke uitleg van deze overeenkomst brengt aldus met zich mee dat het Romex België contractueel niet is toegestaan om na beëindiging van de overeenkomst het merk Romex te blijven gebruiken

 

IEPT20090909, Rb Arnhem, Coca Cola v Superunie
Marktonderzoek waarbij het ‘marktleiderseffect’ zoveel mogelijk wordt uitgesloten: In het licht van de sterk uiteenlopende standpunten van partijen met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of de bruikbaarheid van de door The Coca-Cola Company overgelegde marktonderzoeken, is ter comparitie aan de orde gekomen dat de rechtbank een nieuw deskundigenonderzoek nodig acht, alvorens tot de inhoudelijke beoordeling van de zaak over te gaan.

 

IEPT20090908, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro
Europese uitputting aangenomen: Naar het voorlopig oordeel van het hof kan uit de thans door Makro aangedragen gezamenlijke bewijsmiddelen in onderling verband voldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar worden afgeleid dat de partij in het geding zijnde spijkerbroeken tot Levi Strauss c.s. is te herleiden.

 

IEPT20090908, HvJEG, Budvar v Ammersin

Vo 510/2006 inzake oorsprongsbenamingen heeft uitputtende werking: dat de bij verordening nr. 510/2006 ingevoerde communautaire beschermingsregeling uitputtende werking heeft zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten, zoals de betrokken bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend.Bepaling of sprake is van eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding naar recht van land van oorsprong

 

IEPT20090904, Rb Den Haag, Formula One Licensing
Inbreuk F1-logo wegens ongerechtvaardigd voordeel: Gelet op de hoge mate van bekendheid van het F1-merk, de mate van overeenstemming tussen het F1-merk en het logo en het gebruik van het logo in combinatie met tekens die naar autoraces verwijzen, moet voorshands worden aangenomen dat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen het logo en het F1-merk. Gelet op die factoren en het aantrekkelijke imago van het F1-merk is voorshands ook aannemelijk dat een grote kans bestaat dat het gebruik van het logo het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedrank zal beïnvloeden in die zin dat de consument sneller naar de waren van [X c.s.] zal grijpen.

 

IEPT20090903, Rb Amsterdam, Deen v Deen Coaching

Verbod gebruik Deen zonder toevoeging “Erik”: Nu zijn recht op gebruik van de naam 'Deen' –zoals hiervoor onder 5.4 is overwogen - is beperkt door de eis dat die naam moet zijn voorzien van de hiervoor genoemde toevoegingen en nu het gebruik van de domeinnamen deencoaching.nl en deenreintegratie.nl de verwarring nog groter maakt, maakt Erik Deen door het gebruik van die domeinnamen inbreuk op de (handelsnaam- en merk)rechten van Deen en Herxson.

 

IEPT20090903, HvJEG, Aceites del Sur v Koipe - Carbonell v La Espanola
Dominerend beeldelement: Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell. Vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.

 

IEPT20090902, Rb Den Haag, Ralph Lauren v Makro
Ex parte bevel inzake woordmerk polo en beeldmerk.

 

IEPT20090828, Rb Arnhem, Zuivelhoeve v Lidl
Inburgering vormmerk: dat het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarbij het vormmerk met name wordt bepaald door het beeld van (de vorm van) een driedimensionale, transparante emmer, en, als gevolg van die transparantie, het beeld van de duidelijk zichtbare gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding. Inbreukmakende totaalindruk

 

IEPT20090826, Rb Den Haag, Bose v Foka
Ex parte bevel merkinbreuk

 

IEPT20090826, Rb Zutphen, De VAB v Maas Profile
Verwijzing wegens verknochtheid naar Rb Amsterdam en voeging: Er is sprake van verknochtheid van de hoofdzaak die voor deze rechtbank aanhangig is en de zaak die eerder bij de rechtbank te Amsterdam aanhangig is gemaakt (zaaknummer 200911562), nu de juridische geschilpunten in beide procedures (deels) identiek zijn.

 

IEPT20090825, Rb Den Haag, Kika

Merkinbreukverbod bij verstek: Merkinbreukverbod: doorhalen of intrekken domeinnaam kikakleurboek.nl

 

IEPT20090821, Rb Breda, Takazumi v Aquadistri
Depot te kwader trouw:  Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt.


IEPT20090821, Rb Den Haag, Burberry v Termeer Schoenen
merkinbreuk: Overeenstemmende totaalindruk. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.

 

IEPT20090821, Rb Den Haag, Playgo v Trends2com
Douanebeslag onder mede-rechthebbende is misbruik van bevoegdheid omdat de gemeenschappelijkheid van de eigendom meebrengt dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com. 

 

IEPT20090818, Hof Den Haag, BG Star v Silhouette
Tussenkomst opvolgende merkhouder na overdracht: De omstandigheid dat BG Star thans merkrechthebbende is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen

 

IEPT20090818, Hof Amsterdam, ECH v ECP
Geen onderscheidend vermogen “Eurocommerce”: Het teken Eurocommerce bestaat uitsluitend uit een nevenschikking van de gangbare aanduidingen "euro" en "commerce" (Engels en Frans voor handel), die in het algemeen elk vermogen missen om waren of diensten te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen inburgering in gehele Benelux. Geen verwarringwekkende handelsnamen vanwege aard en plaats van bedrijfsactiviteiten


IEPT20090818, Rb Den Haag, Nikon v Crown

Merkinbreuk: zonder toestemming binnen EER in het verkeer gebracht. Nikon heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zowel Crown Photo International BV, als Oderma en OPX (en de CV) Nikonproducten zonder toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer hebben gebracht en aldus inbreuk hebben gemaakt op de Nikon-merken. Persoonlijke betrokkenheid X: genoegzaam is gebleken dat X in persoon betrokken is bij de handel in Nikon-producten.

 

IEPT20090812, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Inbreukmakende handelsnamen en merken: De handelsnamen van EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel ‘EBW’ is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren.


IEPT20090811, Hof Amsterdam, Greenleaf
Geen depot te kwader trouw wegens samenwerking. Verplichting tot overdracht rechten na beëindiging samenwerking: dat de door partijen in dit verband gemaakte afspraken derhalve inhielden dat Maris c.s. bij de beëindiging van het samenwerkingsverband verder gebruik van het logo en naam zouden staken en de eventuele ten aanzien van dit gebruik verworven (absolute) rechten aan Greenleaf VS zouden dienen over te dragen.

 

IEPT20090728, Rb Amsterdam, Nycomed v Sandoz

Onderscheidend vermogen orm/kleurmerk Pantozol beperkt tot combinatie elementen. Geen verwarringsgevaar omdat Pantozol tablet verpakt wordt in een aluverpakking in een dichte doos, waarop de tablet of het vorm/kleurmerk Pantozol niet is afgebeeld en door Nycomed niet gebruikt om de herkomst van het medicijn aan te duiden. Kans op reputatieschade niet aannemelijk, omdat de waarschuwing op de verpakking van Pantoprazol Sandoz aangaande de gebruikte kleurstof, de daarvoor gevoelige consumenten zal alarmeren om dat geneesmiddel niet te kopen of te gebruiken

 

IEPT20090805, Rb Den Bosch, Lonneke
Geen volledige proceskosten bij vordering tot verval van merkinschrijving. De procedure - die strekt tot verval van de inschrijving van een ouder merk van gedaagde met het oog op een door eiseres gewenste inschrijving van haar eigen jonger merk - kan niet worden aangemerkt als een procedure die strikt genomen strekt tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

 

IEPT20090729, Rb Rotterdam, Counterfeit

In voorraad hebben counterfeit waren: wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat: […] hij in de periode van 01 juni 2008 tot en met 13 november 2008 te Rotterdam opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten […] in voorraad heeft gehad

 

IEPT20090727, Rb Den Haag, Bulldog
Overdracht niet-inbreukmakende domeinnamen bulldog.com en buldog.com: De voorzieningenrechter komt tot het (voorlopige) oordeel dat uit de verklaring voor recht logischerwijs voortvloeit dat de domeinnamen terug moeten worden overgedragen aan [X].

 

IEPT20090723, Rb Arnhem, Beekenoord

Gebruik woordmerk als straatnaam geen inbreuk artikel 2.20(d) BVIE: De naamgeving aan de wijk Beekenoord en de straten in die wijk heeft dus plaatsgevonden buiten het economische verkeer.

 

IEPT20090722, Rb Den Haag, ABB v ABB International
Merkinbreuk – verstekvonnis: De vorderingen jegens X komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20090722, Rb Breda, Bullaert v Van Haren
Verwarringwekkende overeenstemming I AM en AM voor schoenen: Aannemelijk dat het merk I AM en het AM-teken begripsmatig, auditief en visueel zodanige gelijkenis vertonen dat het in aanmerking komende publiek (zoals onder 3.8. gedefinieerd) aan het merk I AM en het AM-teken dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat daar een verband tussen bestaat

 

IEPT20090716, HvJEG, Der Grüne Punkt

Misbruik door licentievergoeding te vragen voor alle in Duitsland in handel gebrachte verpakking, ook wanneer aantoonbaar geen gebruik gemaakt wordt van DSDD-systeem

 

IEPT20090716, HvJEG, American Clothing v BHIM
Bescherming staatsembleem: Bestaan van een verband tussen gebruiker en betreffende land hoeft niet te worden geverifieerd. Weigering inschrijving op één van de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs neergelegde weigeringsgronden geldt zowel voor waren- als voor dienstmerken

 

IEPT20090715, Rb Rotterdam, Gouden Gids v Media Nova

Geen overeenstemming gebruikte kleuren (art. 2.20(1)(b) BVIE: overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik – een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Bescherming tegen verwatering (art. 2.10(1)(c) BVIE beperkt tot gebruikswijze bekend merk


IEPT20090715, Rb Den Haag, Red Bull v Menken

Inbreuk: Overeenstemmend teken voor soortgelijke waren: gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan. Geen schade in Benelux. Normaal gebruik merk BULL (sec)

 

IEPT20090715, Rb Utrecht, Grafteken

Inbreuk merkrecht? Niet gesteld noch gebleken dat de Parochie bevoegd is namens Bacardi op te treden tegen inbreuken op Bacardi’s merkrechten. 

 

IEPT20090710, HR, G-Star v Makro
Geen noodzakelijkheidstoets voor gebruik merk in reclame wederverkoper: Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond.

 

IEPT20090710, HR, Ajax v Ansul

Beroep in cassatie verworpen

 

IEPT20090707, Hof Den Haag, Ottomania v Otto en BBIE
Geen verwarringsgevaar OTTO en OTTOMANIA: geen sprake van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANIA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Een aanzienlijk deel van het relevante publiek zal de verwijzing naar het Ottomaanse Rijk onderkennen

 

IEPT20090707, Hof Amsterdam, Vandenberg v NL Unlimited
Geen verwarringsgevaar tussen woordmerk “mijn” en “mijn NL”: beschermingsomvang van het woordmerk "mijn" is beperkt en van dit woordmerk wordt in beginsel voldoende afstand gehouden indien het woord "mijn" in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naam-woord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt

 

IEPT20090707, Hof Amsterdam, Bavaria v AP

Onvoldoende overeenstemming Hollandia en Hollander: De tekens die AP wil gaan gebruiken bestaan uit een zwarte rechthoek respectievelijk een zwart vierkant met daarin in witte letters het woord Hollander respectievelijk de tekst It must be a Hollander, gecombineerd met een gestileerde letter H en een rode tulp. Mede gelet op het beschrijvende karakter van het element Holland in Hollandia en in de aangevallen tekens van AP en op het in verband daarmee geringe onderscheidend vermogen van het bestanddeel Hollandia is door AP voldoende afstand bewaard ten opzichte van het beeldmerk van Bavaria

 

IEPT20090702, HvJEG, Davidoff v Bundesfinanzdirektion Sudost
Douanebeslag: Internationaal ingeschreven merk voor mogelijkheden douanebeslag gelijk te stellen met gemeenschapsmerk

 

IEPT20090702, HvJ EU, Bavaria cs v Bayerische Brauerbund

Geografische Aanduidingen Verordening 1347/2001 doet geen afbreuk aan reeds bestaande merken. Geldigheid Geografische Aanduidingen Verordening 1347/2001

 

IEPT20090701, Rb Zwolle, Sports Direct v Sport Direct

Handelsnaam Sports Direct.com verwarringwekkend met Sport Direct.

 

IEPT20090701, Rb Amsterdam, MR&P v Kamgar

Woordmerk Macrepair onvoldoende onderscheidend: De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Geen ongeoorloofde concurrentie: Geen bijzondere omstandigheden: De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken.