2010 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20101231, Rb Haarlem, Converse v Alpi

Informatieplicht naar analogie met Lycos v Pessers-arrest: Ook in een geval als het onderhavige zou het onder de omstandigheden als hiervoor onder de feiten genoemd maatschappelijk bezien ongewenst - en in strijd met de strekking van de Handhavingsrichtlijn - zijn indien een merkrechthouder als Converse geen enkele reële mogelijkheid zou hebben om een expediteur als Alpi - zonodig in rechte - aan te spreken op het niet-verschaffen van de bij die logistiek dienstverlener kenbare gegevens die tot de inbreukmaker(s) op haar (merken)rechten zouden kunnen leiden.

 

IEPT20101229, Rb Utrecht, HKZ

Verwarringsgevaar HKZ Specialist en HKZ Partner. Geen verwarringsgevaar HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket met HKZ-woordmerken: 'HKZ' is weliswaar het dominante bestanddeel van de merk en de tekens, maar door de geringe soortgelijkheid tussen de door partijen aangeboden diensten acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek de door [B] gehanteerde tekens niet zal betrekken op de woordmerken van de Stichting of op de diensten van de Stichting. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie. Geen gebruik collectieve merken voor waren of diensten uit eigen onderneming
 

IEPT20101229, Hof Amsterdam, Cruise Travel v Cruise Factory

Combinatie ‘cruise travel’ beschrijvend voor diensten in reiswereld. Gebruik als adword toegestaan. Geen gebruik ‘cruise travel’ als handelsnaam. Geen verwarring ondernemingen door gebruik zoekwoorden.

 

IEPT20101228, Hof Amsterdam, Travelcard v Multi Tank Card 

Onderscheidend vermogen “Travelcard”: niet beschrijvend voor tankpas(systeem). Merkinbreuk: verwarringsgevaar door gebruik “travelcard” als adword. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven.

 

IEPT20101224, Rb Amsterdam, ABN AMRO

Ex parte bevel – doorlinken naar porno sites: Beveelt gerequestreerden om binnen 24 uur na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de domeinnamen <abnamromarkets.info>, <tradebox.info> en <tradeglobe.info> en elk gebruik van de tekens "ABN", "ABN Amrro", "Tradebox" en ''Trade Globe".

  

IEPT20101223, BenGH, Engels v Daewoo

Geen bescherming voor vervallen merk tegen enkel verwarringwekkend gebruik: de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk, kan geen bescherming verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken. Gebruik merk als onderdeel van verwarringwekkende gedragingen: De betrokken bepalingen staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1º, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem
Inbreuk: bewijslast uitputting van binnen EU verhandelde producten. Inbreuk door invoer: verandering T1 status in T2/AGD status. Bewijslast T1 status.

 

IEPT20101220, HvJEU, Bayerische Brauerbund v Bavaria

De datum van inwerkingtreding van de registratie van beschermde geografische aanduiding volgerns de vereenvoudigde procedure is de referentiedatum voor de toepassing van voormeld artikel 14, lid 1 van verordening 2081/92

 

IEPT20101220, Rb Den Haag, Tempur v Energy+

Gebruik adwords “tempur” noodzakelijk voor doeltreffende vergelijkende reclame. Onrechtmatige vergelijkende reclame: geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. Merkinbreuk vergelijking wegens ongerechtvaardigd voordeel. Merkinbreuk Tempur op informatiepagina. Merkinbreuk Tempur door gebruik Temper foam. Toegestane vergelijkende reclame

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, Vacu Products v WMF

Geen aanbod of levering door WMF in Nederland. Vacu Products heeft niet aangetoond dat via de Duitse website ook in Nederland ananassnijders worden aangeboden en/of geleverd. Met WMF is de rechtbank van oordeel dat deze site blijkens haar inrichting onvoldoende is gericht op Nederland. De Nederlandse website wordt niet door WMF gehouden.

 

IEPT20101213, Rb Rotterdam, Topgros v CHK

Geen dreiging merkinbreuk: Enkel invoeren is gebruik merk, tenzij sprake is van zuivere transitohandel. Beslag ziet op standaard en op lichtgewicht rollators. Opheffing beslag bevolen. Geen slaafse nabootsing: Elephantje rollator mist onderscheidend vermogen

 

IEPT20101210, Rb Den Haag, G-Star v H&M

“Raw Beat Experience”: verwarring met G-Star geconstateerd. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Gebruik als versiering kan inbreukmakend merkgebruik zijn. “RAW” van huis uit onderscheidend voor kleding. Schorsing ex art 105(2) GMeV niet van toepassing in kort geding

 

IEPT20101208, Rb Den Haag, Playseats

Nederlandse rechter vanwege gestelde inbreuk in NL. Geen inbreuk in Nederland: geen voldoende gerichtheid op Nederland. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via <ebay.nl> ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website racestar.de betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website

 

IEPT20101206, Rb Den Bosch, KBO Brabant v Unie KBO
Pro forma aanhouding IE-aspecten: Alle vorderingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (merkenrecht, handelsnaam) worden met instemming van beide partijen pro forma aangehouden tot 31 januari 2011. Enig uitstel geeft partijen de mogelijkheid om zich te beraden op een schikking. Denkbaar is namelijk dat partijen meer gebaat zijn in een investering in een "nieuwe jas" dan in een kostbare procedure over de vraag wie de oude mag gebruiken.

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Sioux v Syou

Geen verwarringsgevaar Sioux v Syou: Omdat de visuele en auditieve overeenkomsten zijn geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen en dat er bovendien een normaal onderscheidend vermogen van het oudere merk is, is de omstandigheid dat voor een deel van de waren waarvoor de beide merken zijn gedeponeerd, sprake is van deels gelijke en deels soortgelijke waren, onvoldoende om te kunnen concluderen dat (reëel) verwarringsgevaar is te duchten.

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Leno v Hagelkruis
Prejudiciële vragen HvJEU over normaal gebruik Gemeenschapsmerk. Volstaat gebruik binnen de grenzen van één lidstaat conform nationaal gebruik in die lidstaat?

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Falcon v Falke & BBIE

Overeenstemming en reëel verwarringsgevaar Falke en Falcon: dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Alleen partijen in oppositie ontvankelijk in hoger beroep. Bureau geen partij in oppositie, maar beslissende instantie.

 

IEPT20101129, Gerecht Curaçao, JMH v Rewachand

Hollister Co geen algemeen bekend merk in 2007: Daarvoor dient namelijk gesteld en bij betwisting te worden bewezen dat de overgrote meerderheid van het daarvoor in aanmerking komende publiek met het merk bekend is. Een dergelijke bekendheid heeft JMH niet aannemelijk gemaakt.Geen depot te kwader trouw: voorgebruik heeft JMH niet aangetoond, ook niet met een verwijzing naar haar website hollister.com.

 

IEPT20101123, Hof Amsterdam, Hugo Boss v Reemtsma
Geldige reden voor niet-normaal gebruik: voor 1 januari 1993 conform Turmac/Reynolds-criteria (BenGH), na 1 januari 1993 conform Häupl/Lidl-criteria HvJEG. Dreigende inwerkingtreding Tabaksreclame-richtlijn kan geldige reden zijn voor niet-normaal gebruik voor 1991. Bewijsopdracht.
 

IEPT20101122, Rb Den Haag, Duinbergen v Nike
Onder deze omstandigheden geen verwarringsgevaar: Combinatie van MÉS-teken met bekende Nike-merk heft verwarringsgevaar met onbekend MEES-merk op. Overeenstemming Gemeenschapsmerk MEES en het MÉS-teken. In het algemeen voldoende overeenstemming voor verwarringsgevaar bij soortgelijke waren

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Digid v de Staat

Geen gebruik DigiD als handelsnaam voor onderneming: Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Geen gebruik DigiD als merk: geen gebruik om afzet te vinden in economisch verkeer. Geen sprake van bijkomende omstandigheden naast (gevaar voor) verwarring.

 

IEPT20101116, Hof Den Haag, Dramers v Henkel
“Man’s Perfect” beschrijvend teken voor kenmerken van de waar: geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. Henkel’s beeldmerk niet louter beschrijvend: Door de onderscheidende elementen bestaan de merken van Henkel niet uitsluitend uit beschrijvende elementen en is niet voldaan aan de in artikel 2.28, lid 1, sub c, vermelde grond voor nietigverklaring. Proceskosten: € 30.259 redelijk voor eerste instantie

 

IEPT20101115, Rb Den Haag, Derbystar v Teamsport4all

Verwarringwekkende overeenstemming Derby, Derbystar en Derbyking: In het teken "Derbyking" is naar voorlopig oordeel sprake van eenzelfde dominerend woordelement "Derby" (met eenzelfde connotatie "uitblinker" voor het minder dominante element "king”)

 

IEPT20101102, Hof Den Haag, Vasco Data
Ongeoorloofde uitbreiding lijst van waren na depot: Niet alleen kent het BVIE slechts de mogelijkheid in artikel 2.25, lid 5, BVIE van beperking van de lijst van waren en/of diensten [...], uitbreiding van de lijst van waren en/of diensten na het depot zou ook in strijd zijn met het systeem van het merkenrecht, waarbij het moment van depot onder meer voor de rangorde in het kader van het inroepen van de nietigheid van een inschrijving van een later gedeponeerd merk [...] beslissend is.

 

IEPT20101027, Rb Arnhem, Euromedica v Merck
Vermindering dwangsom mogelijk ondanks vaststellingsovereenkomst. Alleen omstandigheden voor verbeuren maximum dwangsom relevant. Geen vermindering opgelegde en uitgewonnen dwangsom € 453.780

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, NSD v Depa
Uitleg overeenkomst: garantie plus waarschuwing en de minimis regeling. Onredelijke handhaving, minimale inbreuk, geen boete: De wanverhouding tussen omvang van de dwangsom en de afwezigheid van voordeel respectievelijk nadeel dient ook in aanmerking te worden genomen. De rechtbank deelt dan ook geenszins de mening van NSD, gelijk zij verklaarde ter zitting, dat het haar vrij zou hebben gestaan vervallen boeten tot bijvoorbeeld het bedrag van € 1.825.000 te vorderen indien zij de litigieuze vermelding eerst na een jaar zou hebben ontdekt.

 

IEPT20101102, Rb Amsterdam, Mercis v Sanrio
Nijntje auteursrechtelijk beschermd: Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Inbreuk Kathy. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van beeldmerk Nijntje. Geen grensoverschrijdend verbod voor EU: Inbreuk criteria auteursrecht niet geharmoniseerd. Nevenvorderingen: Nu voorshands sprake is van auteurs- en merkenrechtinbreuk, liggen ook de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.

 

IEPT20101028, HvJEU, Canon v IPN Bulgaria
Geen sprake van “invoeren” wanneer oorspronkelijke producten nog niet in het vrij verkeer zijn gebracht, maar onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst. Merkhouder kan zich verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER zonder zijn toestemming van de van zijn merk voorziene waren.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Euprax v Zobu
Arrest Hof Den Haag in Onel-Omel afwachten: in dit geding sprake van eenzelfde problematiek als in het hoger beroep van Onel-Omel. dat het de voorkeur verdient thans eerst de beslissing van het Gerechtshof af te wachten. Geen gebruik gemeenschapsmerk buiten Duitsland. Soortgelijke diensten

 

IEPT20101020, Rb Alkmaar, AZ v Toerkoop

Gebruik als merk: teken voetbalreizenAZ.nl op weergegeven wijze kan worden gezien als gebruik van dat teken als merk. Vormgeving site niet noodzakelijk om bestemming dienst aan te geven: de gewraakte website is geschikt om de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen AZ en degene die de voetbalreizen aanbiedt

 

IEPT20101015, HR, Makro v Diesel
Davidoff-rechtspraak geeft maatstaf voor impliciete toestemming, los van economische verbondenheid: dat die maatstaf ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Economische verbondenheid ten onrechte niet onderzocht.

 

IEPT20101013, Rb Zwolle-Lelystad, Desso Group v Cotap

Bestickeren stalenkaarten merkinbreuk: Door stalenkaarten met de merknaam en -logo “Enia” te beplakken met een sticker die wijst naar een concurrent van Enia Nederland, Vloer Totaal Concept, wordt gebruik gemaakt van die beschermde merknaam in de zin van artikel 2.20 BVIE. Stalenkaarten eigendom van Enia: heeft deze stalenkaarten aangekocht en is daarvan eigenaar geworden.

 

IEPT20101013, Rb Den Bosch, Ortho King v Voxel
(On)bevoegdheid t.a.v. Spaanse gedaagden: Onbevoegd ingeval van een veelvoud van plaatsen bij verbintenis uit overeenkomst. Bevoegd voor vorderingen uit onrechtmatige daad vanwege plaats waar schade intreedt. Onbevoegd voor (Benelux) merk- en handelsnaam inbreuk – veelvoud van plaatsen. Onbevoegd voor Gemeenschapsmerk: rechtbank Den Haag. Onbevoegd terzake van auteursrechtinbreuk

 

IEPT20101006, Rb Den Haag, J&J v Chi Pharma
Wetenschap counterfeit aangetoond, behoudens tegenbewijs:is de rechtbank, behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. [X] zal echter, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren, waarin hij slaagt indien door het tegenbewijs voldoende twijfel aan de juistheid van de stelling J&J ontstaat.

 

IEPT20101005, HR, Nike
Depot voor kleding omvat polsbandjes: Het woordmerk Nike was ten tijde van het ten laste gelegde gedeponeerd voor de merkklasse 'kle-ding', in het bijzonder kleding voor gymnastiek, zaalsport en veldsport. Naar het oordeel van het hof dienen de polsbandjes die onder de verdachte in beslag zijn genomen geclassificeerd te worden onder evenvermelde deponering."

 

IEPT20100930, Rb Arnhem, Wapperverbod

Onrechtmatig ”wapperen” inzake auteursrechtinbreuk software. Merkinbreuk domeinnaam “sucks”site. Onrechtmatige, negatieve aantijgingen.

 

IEPT20100928, Hof Den Bosch, HSBS v Siladent

Inbreukmakend merk- en handelsnaamgebruik Siladent. Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechten Siladent Duitsland. Bewijslast [A] inzake afwijkende afspraken gebruik. Overdracht inbreukmakende domeinnaam mogelijk. Niet-ingeschreven merklicentiehouder niet-ontvankelijk

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf

Geen grensoverschrijdend verbod auteursrechtinbreuk: gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Merkenrecht: Heilung niet bewezen

 

IEPT20100928, Hof Arnhem, Deltex v Jade

Geen inbreuk auteurs- of merkenrecht. Geen slaafse nabootsing: gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschil vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is.

 

IEPT20100928, Rb Den Haag, Swatch v SignSwatches
Ongerechtvaardigd voordeel trekken SignSwatches uit bekende merk Swatch: Zij neemt in haar tekens onvoldoende afstand door geen duidelijke caesuur tussen haar beweerdelijke "hoofdmerk" "SignS" en het beschrijvende (Engelse) "watches" in acht te nemen. Overdracht domeinnaam als schadebeperkende maatregel: Het bevel tot (medewerking aan) overdracht van de gewraakte domeinnamen aan Swatch komt als schadebeperkende maatregel voldoende spoedeisend en onderbouwd voor.  

 

IEPT20100922, Rb Amsterdam, Boost v BST

‘(to) boost’ niet louter beschrijvend: Van het Engelse woord ‘(to) boost’ kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels) naam of onderscheidingsteken kan dienen. Gebruik boosten als werkwoord geen inbreuk. Inbreuk door aanzetten tot uitspreken BST als boost.

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Bik v Techcomlight
Misleidende vergelijkende reclame: Claims 65% meer lichtopbrengst, 15% gemakkelijker te installeren en kostenbesparing 50 % niet aannemelijk gemaakt. Merkinbreuk: Geen gerechtvaardigd merkgebruik bij misleidende reclame. Bewijslast in kort geding: aannemelijk maken. Geen volledige proceskosten art 1019h Rv – gering aandeel merkinbreuk in het geschil. Nawerking misleidende reclame.

 

IEPT20100920 Rb Den Haag, Zoll v Vivon

Uitputting merkenrecht: maakt die e-mail voldoende aannemelijk dat aan Allied 100 in het verleden daadwerkelijk toestemming is gegeven de apparatuur af te zetten in onder meer Nederland.

 

IEPT20100917, Rb Amsterdam, Cassina
Inbreuk auteursrechten: Dat, zoals door [R] gesteld, de door hem aangeboden meubels gebruikt zijn, maakt dat niet anders. Algemeen verbod: De toewijzing zal niet worden beperkt tot de LC2 meubelmodellen maar zich uitstrekken tot alle meubelen van Le Corbusier waarop Cassina rechten kan doen gelden. Inbreuk merkrechten Le Corbusier: verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidende vermogen

 

IEPT20100915, Rb Breda, Curator
Deposant rechthebbende merkrecht. Betaling registratiekosten: licentienemer: In de omstandigheid dat Rmark International B.V. kosten in verband met de deponering van het merk heeft betaald is ook geen grond voor ongerechtvaardigde verrijking gelegen. Rmark International B.V. heeft het merk immers, al dan niet stilzwijgend, mogen gebruiken zodat zij daartegenover inkomsten heeft kunnen genereren.

 

IEPT20100914, HvJEU, Lego v BHIM
Teken bestaat “uitsluitend” uit de vorm die noodzakelijk is voor technische uitkomst: dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant; Noodzakelijk voor technische uitkomst– alternatieve oplossingen: op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Vaststelling “wezenlijke kenmerken”: geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten en moet niet dwingend worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek. Beoordeling technische functionaliteit kan aan de hand van octrooidocumenten

 

IEPT20100909, HvJEU, BHIM v BORCO
Onderscheidend vermogen: Geschiktheid van een teken als merk dient steeds concreet onderzocht te worden. BHIM mag zich zonder relevante rechtvaardiging niet op veronderstellingen of loutere twijfels beroepen. BHIM gehouden tot ambtshalve onderzoek relevante feiten – geen omkering bewijslast

 

IEPT20100903, Rb Arnhem, Connect Uitzendbureau v EU-Connect
Connect enig onderscheidend vermogen voor uitzenddiensten. Verwarringsgevaar merken. Normaal rechtsinstandhoudend gebruik Gevoerde handelsnamen: Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, geen Connect (sec). Verwarringsgevaar handelsnamen. Inbreukmakend gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20100902, HvJEU, Calvin Klein v BHIM
Handelwijze aanvrager niet relevant in geval van oppositieprocedure ex artikel 8 GMeV. Bij gebreke overeenstemming is algemene bekendheid  of reputatie ouder merk niet relevant. Geen overeenstemming op grond van totaalindruk samengesteld merk

 

IEPT20100902, Rb Den Haag, Grohe v R&M
Gebruik domeinnaam grohekranenshop.nl als merk: Het gebruik van het teken grohekranenshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Verwarringsgevaar grohekranenshop.nl – inbreuk “sub b”; Inbreuk “sub c” – afbreuk onderscheidend vermogen. Geen toestemming - licentie

 

IEPT20100825, Rb Haarlem, Laser Aesthetic

Winstafdracht beperkt tot omzetverhogend effect merkinbreuk:  dat het er voor gehouden moet worden dat deze operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de no-dige omzet/winst zou zijn gegenereerd. dat de vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009

 

IEPT20100825, Rb Zwolle-Lelystad, Van Cranenbroek v Garden Impressions en Inboedelke
Deskundigenonderzoek inbreuk merkenrecht

 

IEPT20100818, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

Douanerechtelijk in het vrij verkeer brengen c.q. invoeren is gebruik van het merk. Het enkele feit dat accijnsgoederen nog onder toezicht staan zolang deze niet zijn uitgeslagen tot verbruik en dat geen btw verschuldigd is over de levering, is niet relevant voor het antwoord op de vraag of sprake is van invoeren als bedoeld in het BVIE en de Merkenrichtlijn. Geen gebruik in stukken voor zakelijk gebruik zonder aanprijzen element. Prejudiciële vraag: is handelen in opdracht gebruik?

 

IEPT20100812, Rb Breda, Heerkens v Fergan
Rechtbank Den Haag niet exclusief bevoegd ter zake beslagen ex Gemeenschapsmerkenverordening. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld.Prejudiciële vragen overwogen, maar overgelaten aan gerechtshof in geval eventueel appèl. Geen uitputting in geval van afgekeurde partij in transit. Geen bewust verkeerde voorlichting in verlofverzoekschriften: veeleer van slordigheid of van onbekendheid met het feit dat ingevolge artikel 9 van de Gemeenschapsmerkenverordening handhavingsacties enkel op grond van een ingeschreven merk kunnen worden ingesteld.

 

IEPT20100811, Rb Arnhem, Wibro v Lock Beheer
Geen misbruik van omstandigheden vaststellingsovereenkomst. Bewijsopdracht normaal gebruik beeldmerk. Gebruik woord Easy Bike geen rechtsinstandhoudend gebruik beeldmerk Easy Bike: Vanwege het grotendeels beschrijvende karakter van de woorden Easy en Bike moet het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, zo al aanwezig, worden geacht zich vooral te bevinden in het figuratieve element van het beeldmerk, in combinatie met het woord.

 

IEPT20100804, Rb Den Haag, Holland Hotels v Dijk

Verwarringsgevaar Holland Hotels  en Holland Hotelcheque: Gelet op de gelijkende handelsnaam en de geheel overeenkomende bedrijfsactiviteiten is voorshands aannemelijk dat door de door Dijk c.s. gevoerde handelsnaam "Holland Hotelcheque" bij het relevante publiek in meer of minder mate gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is, ook omdat partijen hun diensten beide op internet en dus landelijk aanbieden.Geen merkinbreuk: Beschrijvend gebruik niet inbreukmakend

 

IEPT20100804 Rb Den Haag, Willemse France v Bakker
Geen gebruik Willemse als merk: Gebruik als handelsnaam is geen gebruik als merk. ‘After sales services’: Geen gebruik voor diensten die rechtstreeks verband houden met eerder op de markt gebrachte, van de merken voorziene waren. Geen gebruik als exportmerk. Bewijslast noprmaal gebruik onder omstandigheden bij merkhouder. internationale bevoegdheid Nederlandse rechter: Geen schadebrengend feit in Nederland: Van gebruik door Willemse France van het merk WILLEMSE in de Benelux of enig ander (onrechtmatig) schadebrengend feit in Nederland is aldus niet gebleken.Geen bevoegdheid tot nietigverklaring  Gemeenschapsmerk in rconventie, nu hoofdzaak geen inbreuk betreft

 

IEPT20100729, HvJ EU, Anheuser-Busch v BHIM - Budvar - Budweiser
Bewijslast oppositie: Bureau bevoegd bewijs vernieuwing ouder merk te verlangen, maar bewijs vernieuwing hoeft niet uit eigen beweging te worden overgelegd. Nieuw middel dat voorwerp geschil uitbreidt niet toelaatbaar in hoger beroep

 

IEPT20100715, Rb Amsterdam, Silca v Duitman
Sleutelcodes geen herkomstfunctie – aanduiding bestemming waar: Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes (merken) die in dit geding centraal staan fungeren en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd.

 

IEPT20100715, Rb Roermond, Goodyear-Dunlop v Euro-Tyre
Uitputting – geen bewijs van toestemming. Hoewel op haar die last rust, heeft Euro-Tyre niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat de betreffende banden rechtstreeks dan wel via der-den door Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer zijn gebracht. De enkele stelling dat zij deze banden heeft ge-kocht van een in Europa gevestigde leverancier is daarvoor onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de band een EU-code staat vermeld.

 

IEPT20100709, HR, Engineering v Electronic inzake EDS

Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens gebrek aan belang: Beoogde uitkomst hoger beroep tegen Electronic USA onverenigbaar het onherroepelijke vonnis waarin Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen.

 

IEPT20100707, Rb Arnhem, Herian Reclame v Herian
Verjaring depot te kwader trouw oud merk (2004). Bewijsopdracht overlapping diensten: dat eiseres nu eerst bij akte uiteenzet wat volgens haar precies de overlapping is in de dienstverlening, wanneer die overlapping een aanvang heeft genomen en wanneer en waar zij precies is begonnen met dienstverlening op het gebied van het ontwerpen en (laten) bouwen van websites onder de naam Herian. Geen slaafse navolging: Van kwade trouw aan de zijde van gedaagden is niet gebleken en van verwarring bij het publiek ook niet.

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Schade gemiste verkopen: € 33.000. voor elke 2 verkochte namaak modellen zou Cassina a model verkocht hebben. Inbreuk auteursrecht: aanbieden c.q. distributie in Nederland. Nu het aannemelijk is dat een Nederlandse klant kiest voor de aangeboden transportmogelijkheid in plaats van de goederen zelf in Italië op te halen [...] is het aanbod erop gericht dat de klant via het bestelformulier de meubels bestelt en dat vervolgens zonder verdere handelingen de meubels thuis worden bezorgd. Merkinbreuk: geen beschrijvend gebruik merken Le Corbusier en Rietveld. Misleidende reclame inzake namaak en geoorloofdheid

 

IEPT20100714, Rb Den Haag, Tangent v Cool Summer
Uitputting - bewijslast: Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio’s

 

IEPT20100712, Rb Breda, OMM Makelaars v Van den Boer & Partners
Belang bij verbod: Door het gedrag van gedaagden zelf en het weigeren de gebruikelijke onthoudingsverklaring te tekenen bestaat gegronde vrees voor herhaling.

 

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora
Uitleg beëindigingsmogelijkheid licentie bij insolvabiliteit – Italiaans recht. Derdenwerking ingeschreven licentie tegenover rechtsopvolgend Gemeenschapsmerkhouder. Derdenwerking licentie Diadora Gemeenschapswoordmerk ter zake van overige Diadora-merken. Bevoegdheid voorzieningenrechter.

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, BMW & Rolls Royce v ABC

Geen overeenstemming met Grille merk en geen inbreuk modelrecht Rolls Royce Phantom. Geen slaafse nabootsing Rolls Royce Phantom: dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

 

IEPT20100705, Rb Den Haag, Kroon Kozijn v Elbas

Merkrecht: geen overeenstemmende tekens. De verschillen acht de voorzieningenrechter van groter gewicht dan de overeenkomsten. Geen ongeoorloofde concurrentie: Kroon c.s. kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Elbas van een logo van haar leverancier.