2011 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20110629, Rb Arnhem, FCF v Curator

Pandrecht op merknaam: Artikel 58 Fw van toepassing op pandrecht op merkenrecht: Die conclusie brengt met zich dat de curator met een beroep op art. 58 Fw over kon gaan tot verkoop van de merknaam, nadat aan FCF een redelijke termijn was gesteld om zelf tot verkoop daarvan over te gaan. Waardebepaling Beneluxmerk t.o.v. buitenlandse merken: De rechtbank is van oordeel dat voor de waardering van het merkenrecht van Kinzo in de Benelux ten opzichte van dat merkenrecht in de andere landen, aangeknoopt kan worden bij de omzet van dat merk in de Benelux en de andere landen. Dit vormt naar het oordeel van de rechtbank de meest objectieve maatstaf.

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Ajax

Rood-wit merken Ajax nietig: De inschrijving is in beide gevallen niet duur-zaam, want het depot kan verkleuren, terwijl de aanduidingen 'wit' en 'rood' te algemeen zijn. Ongeoorloofde navolging Ajax merchandise-artikelen: In het onderhavige geval zijn er echter de nodige bijkomende omstandigheden die maken dat de wijze waarop L dit doet, onrechtmatig jegens Ajax is te oordelen.

 

IEPT20110628, Rb Rotterdam, NAP v Jet Cars
Nationale Auto Pas bekend merk: aangenomen dat het merk Nationale Auto Pas goed bekend is binnen in ieder geval de doelgroep van NAP (kopers en verkopers van tweedehands auto's). Ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan reputatie.

 

IEPT20110624, Rb Amsterdam, The All Blacks v Radio 538

TURN UP THE BASS mist onderscheidend vermogen als merk – geen herkomstaanduiding. Geen slaafse navolging TURN UP THE BEACH

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Nefertete v Bogár

Handelsnaam Beauty Center Bogár inbreukmakend: Niet toegestaan beschrijvende aan duiding beauty center te verbinden aan handelsnaam Bogár. Geen merkinbreuk: Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam buiten een straal van 5 km rondom het winkelcentrum het merk in gedachten oproept.

 

IEPT20110616, HvJEU, Union Investment Privatfonds v UniCredito

Ontvankelijkheid; beoordeling verwarringsgevaar is feitenkwestie, maar niet-inaanmerkingneming van alle betrokken omstandigheden voor verwar-ringsgevaar levert onjuiste rechtsopvatting op. UNI-seriemerken: oordeel Gerecht over ontbreken associatie met oudere UNI-seriemerken en gevaar voor verwarring onvoldoende onderbouwd en onderzocht.

 

IEPT20110610, Rb Almelo, Traveleventgroup v Rent-a-Tent

Overeenstemming Noa Vakantie en ViaNoa: dat de totaalindruk van het teken en het merk, globaal beoordeeld, zodanig is dat er sprake is van een teken dat grotendeels overeenstemt met het merk. Inbreukmakende handelsnaam ViaNoa.

 

IEPT20110609, Rb Den Haag, NTT v Boretti

Geen inbreuk auteursrecht tuinmeubel: andere totaalindruk: Van belang daarbij zijn onder meer het afwijkende materiaalgebruik, de toepassing van metalen (Luxius) versus houten (Boretti) deur en ladefronts en de afwijkende indeling van de kastjes aan weerszijden van het fornuis (bij Boretti ontbreekt het wijnrek, waardoor het combinatiemeubel ook minder asymmetrisch is dan het Luxiusmeubel). Geen merkinbreuk: “te combineren met Boretti M-System elementen”.

 

IEPT20110608, Rb Den Haag, Koro v Gebr. Kraaijeveld
Inbreuk octrooi: geen voorgebruik, geen opeising. Koro merkhouder; machinenamenmerken niet beschrijvend. Slaafse nabootsing topdrain en recycling dresser.

 

IEPT20110607, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur

Onrechtmatig gebruik “het Webshop Keurmerk”: wijze waarop Digikeur klanten heeft benaderd is misleidend. Digikeur creëert in haar berichten onduidelijkheid over aard en herkomst van het door haar aangeboden keurmerk voor webshops, haakt daarmee aan bij de bekendheid die het keurmerk van SWK gezien het aantal aangesloten winkels heeft verkregen en probeert daarvan profijt te trekken. Geen inbreuk beeldmerk: onvoldoende overeenstemming. Geen inbreuk beeldmerk door woordelement Webshop Keurmerk. Status voorlopig geweigerd merk.

 

IEPT20110606, Rb Den Haag, Yellow Pages v YPM

Verbod inbreuk Walking Fingers merk in Canada. Geen verbod Yellow Pages: mogelijk beschrijvend in Canada. Canadees recht: lex loci protectionis.

 

IEPT20110601, Rb Zutphen, Copla v Copla

Inbreukmakende gebruik handelsnaam Copla Holding: Merkinbreuk

 

IEPT20110531, Rb Den Haag, Hitit v Kösebasi

Geen gelijke, wel overeenstemmende tekens. Onderscheidend vermogen Kösebasi; Het relevante publiek is in dit geval het algemene publiek nu zowel het restaurant van gedaagden als van eiseressen zich niet specifiek richten op een Turks publiek. Het algemene publiek zal de beteke-nis van het woord kőşebaşi niet onderkennen. Zon-der meer is het woord dan ook niet ongeschikt als merk. Geen overdracht domeinnaam

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, Hauck v Stokke

Alpha-stoel inbreukmakend: Totaalindrukken is criterium voor inbreuk bij toegepaste kunst. Geen rechtsverwerking. Directe auteursrechtinbreuk: openbaarmakingshandelingen Hauck in Nederland door leveringen aan tussenhandel in Nederland. Toerekenbaarheid inbreuk: verwijtbaar - verkeersopvatting:  een professionele handelaar die moet weten dat hij het risico neemt dat hij auteursrechtinbreuk pleegt. Keuze achteraf voor schadevergoeding of winstafdracht. Vormmerk Tripp Trappstoel nietig: De consument koopt de TRIPP TRAPPstoel dus omdat deze fraai én praktisch is

 

IEPT20110525, Rb Den Haag, X v Tevea en Ranex
Schorsing vanwege nietigheidsprocedure Gemeenschapsmerk bij BHIM: gelet op de door All-Line International Inc. bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt aanhangig gemaakt nietig-heidsprocedure tegen het Gemeenschapsmerk van [X], en het aannemelijk is dat het Gemeenschaps-merk nietig zal worden verklaard.

 

IEPT20110525, Rb Den Haag, Björn Borg & DBM v Dirx & Sporttrading

Oproeping in vrijwaring Sporttrading en Ressokd-Rings S.L en Europe Sports Leads S.L. toegestaan: Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen.Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen.

 

IEPT20110525, Rb Amsterdam, Sandoz v Nycomed

Vorm/kleur/opdruk-merken missen onderscheidend vermogen: redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE.
Geen inburgering

 

IEPT20110518, Rb Assen, Converse v Scapino
Geen inbreuk: door Converse voor Europa geautoriseerde counterfeitschoenen: Converse heeft een kleine zestigduizend paar schoenen, waarvan zij wist dat het counterfeit schoenen betrof, geautoriseerd om te worden verkocht op de Europese markt. Bevel tot publicatie vonnis op website Converse

 

IEPT20110517, Hof Arnhem, Sports World v Sport Direct

Woordmerk “Sport Direct” nietig: niet, althans onvoldoende, gesteld dat de samen-voeging van de beschrijvende onderdelen van de samenstelling SPORT DIRECT méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Geen inburgering woordmerk Sport Direct voor depotdatum

 

IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

[S] rechthebbende op handelsnaam "Galerie Wijdemeren" op grond van gebruik. Voorop gesteld dat een handelsnaam wordt gevestigd door het gebruik daarvan in het handelsverkeer. Depot beeldmerk te kwader trouw wegens oudere handelsnaam.

 

IEPT20110513, Hof Den Haag, A.C.A.B.

Vrijspraak van belediging ambtenaar in functie: Naar 's hofs oordeel is in de onderhavige straf-zaak niet aannemelijk geworden dat het ten tijde van het tenlastegelegde in Nederland als een feit van algemene bekendheid had te gelden dat de letter-combinatie "ACAB" de afkorting vormt van de woorden "All Cops Are Bastards".

 

IEPT20110511, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo

Voornemen tot marktonderzoek door  deskundige. Producties geen bewijs bekendheid G-STAR RAW-merken. Nederland aanmerkelijk deel van de Gemeenschap: In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

 

IEPT20110427, Rb Den Haag, Gaastra

Inbreuk : wetenschap namaak niet vereist. Schadevergoeding: Geen uitlokking door Gaastra. Marge 55% onvoldoende onderbouwd. Nevenvorderingen: informatie en afgifte

 

IEPT20110426, Hof Den Haag, YSL v Trifor

Geen bevel tot afgifte tegen degene die niet feitelijk over de zaken kan beschikken. Twijfel of doorvoer wel inbreuk in Benelux oplevert: Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittanië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak - waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht - kan opgaan

 

IEPT20110421, Rb Den Bosch, VDS v Van der Steen

Merkenrecht: Tekens “VDS”, “ VDS Auto’s BV” en “vds.nl” inbreukmakend op woordmerk VDS. Handelsnaamrecht: inbreukmakende VDS-handels en -domeinnamen. Overdracht domeinnaam: VDS kan voorts uit hoofde van zijn exclusieve recht op de handelsnaam aanspraak maken op een kostenloze overdracht van de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam "vdsauto.nl" door Van der Steen, die deze domeinnaam heeft laten registreren.

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Mag Instrument v Volume Trading

Vormen Mini en Solitaire ingeburgerd als vormmerk: geen inbreuk op vormmerken wegens onvoldoende overeenstemming. Evenmin inbreuk auteursrecht, modelrecht, noch slaafse nabootsing. Herroeping tussenvonnis Mini: geen slaafse nabootsing wegens duidelijk afwijkende presentatie.

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Pink Ribbon

Onrechtmatige merkdepots: Het enkele feit dat de depots van [X c.s.] botsen met merkrechten van de Stichting is onvoldoende om aan te nemen dat die depots onrechtmatig zijn jegens de Stichting. In dit geval is wel sprake van onrechtmatigheid omdat [X c.s.] wist of diende te beseffen dat op zijn minst een serieuze kans bestond dat zijn depots verzet door de Stichting niet zouden overleven en [X c.s.] door zijn wijze van deponering en procesvoering het rechtmatige verzet van de Stichting tegen die depots onnodig kostbaar heeft gemaakt. "op kosten jagen” door merkdepots - misbruik van recht. PINK RIBBON geen gebruikelijke tekens in de Benelux. Geen depot te kwader trouw: voor-voorgebruik
 

IEPT20110420, Rb Rotterdam, FIG v FP

Normaal gebruik FORTRESS voldoende bewezen. Bewijslast non-usus bij eiser. Gebruik woordmerk door gebruik beeldmerk. Normaal instandhoudend gebruik per dienst vereist. Normaal gebruik merk: Ook zeer kleine omzetten kunnen commercieel verantwoord zijn: deelname met gebruik van het merk in een eenmalig bouwproject kan normaal gebruik zijn

 

IEPT20110419, GHvJNA, Vansh v Utrima

Rechtverkrijgend merkgebruik:  Het Hof stelt bij zijn beoordeling voorop dat onder op het Arubaanse publiek gerichte reclameuitingen mede dienen te worden begrepen reclameuitingen die gericht zijn op toeristen die Aruba bezoeken. Door in bedoelde tijdschriften en kortingscoupons onder vermelding van haar merk reclame te maken voor de door haar verhandelde waren, teneinde aldus (ook) het Arubaanse publiek te bewegen tot het doen van aankopen in haar winkel op Sint Maarten, heeft Utrima in Aruba van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik gemaakt in vorenbedoelde zin.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, Trends2Com v Playgo

Misbruik van recht: nu douanemaatregel niet tevens in belang mede-rechthebbende is. Nu Trends2Com geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, indien de douanemaatregel niet tevens in het belang van Playgo Ltd. kan worden geacht, (ten opzichte van Playgo Ltd.) sprake is van misbruik van recht, faalt grief I in zoverre.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, H&M v G-Star

G-Star’s Elwood auteursrechtelijk beschermd. Geen verwatering auteursrecht mogelijk: de beschermingswaardigheid van een werk moet worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren. Inbreukmakende totaalindruk. Nietigheid merk wegens overeenstemming met ouder modelrecht

 

IEPT20110415, Rb Rotterdam, Argene v arGEN-X

Relatieve bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen bij Gemeenschapsmerken: rechtbank Rotterdam bevoegd. Geen inbreuk Gemeenschapsmerk door gebruik handelsnaam. Geen verwarringsgevaar Argene en arGen-X: Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek. Handelsnaam Franse Argene niet bekend in Nederland; geen bescherming. Geen spoedeisend belang bij claims van medio 2010

IEPT20110414, Rb Amsterdam, Caesar Capital v Today’s

Eerder voeren handelsnaam onvoldoende onderbouwd: De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Gebruik domeinnamen voorafgaand aan merkregistratie.

 

IEPT20110414, Rb Almelo, Stedelijk Lyceum Enschede

Inbreuk auteursrecht door publicatie processtukken. Geen onrechtmatige uitlatingen: De gedane uitlatingen zijn niet van een dermate verregaande aard dat verwacht moet worden dat eisers hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zullen ondervinden. Onderscheidend vermogen samenvoeging beschrijvende afkortingen GMR HSL: Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt  zoals [gedaagde] terecht stelt , is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen.

 

IEPT20110413, Rb Utrecht, Schuurmans

Alleen bescherming beeldmerk “ Excellent” Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming voor de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. Geen overeenstemming: te zeer verschillende totaalindrukken

 

IEPT20110412, HvJEU, DHL Express France v Chronopost

Werking verbod strekt zich in beginsel uit tot gehele EU: Territoriale beperking vereist indien gebruik van teken geen afbreuk doet of kan doen aan functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. Dwangsom gemeenschapsmerkrechter, dan wel equivalente nationale maatregel, sorteert rechtsgevolg in andere lid-staten.

 

IEPT20110411, Rb Den Haag, Triumph v Van Noort

Rechtsgeldige opzegging dealerovereenkomst. Merkinbreuk door voortgezet gebruik.

 

IEPT20110407, Rb Alkmaar , Swiss Sense v De Ondernemer

Swiss Sense en Swiss Comfort overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren. Swiss Sense bekend merk. Depot Swiss Comfort te kwader trouw. Artikel 5a Hnw: inbreukmakende handelsnaam Swiss Comfort.

 

IEPT20110406, Rb Breda, Chinalux v Seminvest

Bewijs heilung te leveren door Seminvest: Nu Chinalux Seminvest rauwelijks heeft gedagvaard dient de periode tot de datum van dagvaarding in aanmerking te worden genomen. Gebruik woordmerk niet relevant. Gebruik door derden met toestemming Seminvest relevant. Normaal gebruik voor 2007 onvoldoende gemotiveerd door Seminvest: Gelet op de door Chinalux ter zitting gegeven nadere toelichting van haar stellingen, was van Seminvest te vergen dat zij ten minste stelde wanneer en op welke wijze zij haar beeldmerk vóór 2007 heeft gebruikt.

 

IEPT20110331, Rb Amsterdam, WE Brand v MEXX

Geen overeenstemming of verwarringsgevaar ME+XX en ME: het gebruik van het teken ME+XX wijkt zowel visueel, auditief als begripsmatig in zodanige mate af van de merken ME) WE IS ME en WE dat niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar te duchten is, daarbij in aanmerking nemende dat MEXX een zeer bekend merk is, dat  zoals onbetwist gesteld  een grotere bekendheid geniet dan het eveneens bekende merk WE, en zeker een grotere bekendheid geniet dan de nog niet normaal gebruikte merken WE IS ME en ME.

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Pantofola v Rucanor

Pantofola sneakers auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende gelijkenis: Geoordeeld moet worden dat de hierboven in r.o. 4.13. in het bijzonder genoemde oorspronkelijke trekken van de Pantofola sneaker zo goed als volledig terugkeren in de door Rucanor c.s. verhandelde menuco.  Fictief makerschap sneakers - artikel 8 Aw. MERKENRECHT: Inschrijving vereist voor beroep op merkenrecht. Drie diagonale sterren missen onderscheidend vermogen. Nevenvorderingen: Recall en constatering toegewezen

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Gaastra

Kennis of bewustheid inbreuk niet vereist. Schadestaat: Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door Gaastra c.s. geleden schade thans niet begroten. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is dan ook toewijsbaar. Informatieverstrekking: bevelen aan Gaastra c.s. alle informatie te verstrekken over hetgeen [X] bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de namaakkleding, alsmede de genoten netto winst, op de wijze als in het dictum verwoord.

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Dramers v Henkel

Vonnissen bekrachtigd: Dit brengt mee dat alle grieven falen en de bestreden vonnissen zullen worden bekrachtigd, met dien verstande dat de rechtbank in het dictum van het eindvonnis het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving MAN’S PERFEKT nietig heeft verklaard, terwijl het gaat om het merk MAN’S PERFECT. Het hof zal deze kennelijke verschrijving verbeteren.

 

IEPT20110329, HvJEU, Anheuser-Busch v Budějovický Budvar

Oppositie op grond van in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatstelijke betekenis (artikel 8(4)GMeV): Gerecht ten onrechte geoordeeld (i) dat de betekenis van het betrokken teken, die niet louter plaatselijk mag zijn, uitsluitend dient te worden beoordeeld op basis van de omvang van het grondgebied van bescherming van dit teken, zonder rekening te houden met het gebruik ervan op dit grondgebied, (ii) dat het voor de beoordeling van het gebruik van dit teken relevante grondgebied niet noodzakelijkerwijs het grondgebied van bescher-ming ervan is, en (iii) dat het gebruik van dat teken niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben plaatsgevonden vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag

 

IEPT20110324, HvJEU, Ferrero v BHIM

Bekendheid en onderscheidend vermogen van belang voor verband tussen conflicterende merken, niet voor overeenstemming. Bekendheid en soortgelijkheid irrelevant voor beoordeling overeenstemming.Ook bij overeenstemming met woordmerk, spelen visuele en begripsmatige gelijkenis een rol. Bestaan serie- of familie-merk irrelevant voor beoordeling overeenstemming, wel relevant voor verwarringsgevaar.

 

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Wegener v De Telegraaf

“Dichtbij” mist onderscheidend vermogen als merk. Geen verwarringsgevaar. Geen handelsnaam wegens ontbreken handelsonderneming: Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Geen slaafse navolging:
De feiten zijn onvoldoende eenduidig

 

IEPT20110323, Rb Den Bosch, Converse v Schoenenreus

Deskundigenbericht namaakschoenen: Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaak-schoenen verhandelde, geleverd zal worden door deskundigen. Daarbij denkt de rechtbank aan twee deskundigen. Bewijslast namaak: Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist. Bewijslast ongeoorloofde parallelimport of namaak op Converse. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens: summierlijke aanduiding

 

IEPT20110323, Rb Den Haag, Red Bull v H-West

Benelux merk: verwijzing naar rechtbank Amsterdam: Wat daarvan verder zij, H-West stelt terecht dat het in de dagvaarding gestelde geen enkel aanknopingspunt biedt voor de bevoegdheid van deze rechtbank nu daarin niet meer is te lezen dan dat H-West inbreukmakende producten zou produceren op een (niet nader aangeduide) locatie in Nederland en deze vervolgens verkoopt en exporteert.

 

IEPT20110311, Rb Rotterdam, Van Caem v SPI

Opheffing beslag; Transitgoederen: voorshands aannemelijk dat de partij wodka transitgoederen betreft die zijn bestemd voor de ontvanger/geadresseerde in Mongolië. Vervaardigingsfictie mogelijk niet van toepassing: Gelet op de […] genoemde arresten mag ervan worden uitgegaan dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het HvJ de onder 4.8.5 genoemde con-clusie van de AG zal volgen, in die zin dat de ver-vaardigingsfictie, in een situatie als de onderhavige,

 

IEPT20110310, HvJEU, Wydawnicza Technopol v BHIM

Cijfers met name geschikt om een kenmerk – c.q. hoeveelheid  te beschrijven: Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. […]. Vrijhoudingsbehoefte: daadwerkelijk gebruik als gebruikelijke aanduiding niet vereist. Regels voor uitoefening bevoegdheden door BHIM: Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd: terecht geoordeeld dat, rekwirante zich niet met succes kon beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM teneinde de conclusie ongedaan te maken.

 

IEPT20110309, Rb Den Haag, Yell v YPM

Exclusieve jurisdictie nietigheid nationaal merk-recht: Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Aanhouding inbreukvordering

 

IEPT20110303, Rb Breda, Melan v Team LC Concept

Geen gebruik domeinnaam HappyLights.nl als handelsnaam: De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Inbreuk door afbreuk aan reputatie bekend merk: Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,,Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. Inbreuk door gebruik trefwoord.

 

IEPT20110303, Rb Amsterdam, Emesa v E
Vakantieveilingen.nl bekend merk: Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. Verwarringwekkende handelsnamen Vakantieveilingen.nl en Vakantieveiling.nl.

 

IEPT20110224, Rb Maastricht, Jaliens

Jaliens heeft het betere recht op de domeinnaam: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al- het betere recht op de domeinnaam. Overdracht domeinnaam onder verrekening kosten: Beroep van X , op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor.

 

IEPT20110223, Rb Rotterdam, Lock Expert

Geen inbreuk handelsnaamrecht: Geen verwarringsgevaar oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" en jongere handelsnaam "Your key and lock expert". Onjuiste voorlichting rechtbank: De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen"

 

IEPT20110216, Rb Den Haag, Coty v Tomarco

Ontbreken afbreukrisico geen rechtvaardiging bij gebruik merk voor dezelfde waren. Uitputting: geen omkering bewijslast wegens misbruik: Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten.

 

IEPT20110215, Hof Amsterdam, Gallup v GIA

Fiducia cum amico – rechthebbende voor derde. Niet kan worden vastgesteld dat Nipo de merkrechten voor Gallup International hield. Einde gebruiksrecht onvoldoende onderbouwd: Het hof verenigt zich met de bestreden overwegingen van de rechtbank. Daar komt nog bij dat […] Gallup Inc c.s. ter gelegenheid van het pleidooi op 12 januari 2011 op vragen van het hof onder meer heeft verklaard dat juist is dat voornoemde gebruiksrechten nooit expliciet zijn opgezegd en dat dus de oude afspraken met de toen vastgelegde beperkingen thans nog steeds gelden.

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Gaastra.

Nederlandse rechter bevoegd – Nederlandse woonplaats gedaagde: Gelet op de woonplaats van [X] in Nederland, is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen van Gaastra kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkrecht

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Hormel v Van Doorne

Schorsing procedure inzake Gemeenschapsmerk hangende non-usus vordering bij OHIM. Geen schorsing inzake inbreuk Benelux merk

 

IEPT20110204, Rb Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen inbreuk merkenrecht door rechtmatige vergelijkende reclame> Geen oneerlijk voordeel door vertonen of inhiud van de advertentie: het enkele feit dat de advertentie van Medicomfort verschijnt na invoering van de het Adword ‘tempur’, geen oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g en daarmee ook geen ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Geen misleidende vergelijkende reclame: in de advertentie wordt vergeleken op objectieve wijze, namelijk op de prijs.

 

IEPT20110202, Rb Rotterdam, MAN v NHG

Afbreuk aan reputatie door merkgebruik in domeinnaam: Geldige reden: slotsom dat bij de website MyLastMAN.com en de e-mails geen sprake is geweest van merkinbreuk, noch van onrechtmatige publicaties jegens MAN. Toepasselijk recht: Nederlands recht toepasselijk op website NHG Noorwegen.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Toyota v SCIS c.s.

Geen uitputting merkrechten Toyota: Vast staat dat de auto’s door Toyota buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, namelijk in de Verenigde Staten, en gesteld noch gebleken is dat de particulieren die de auto’s vervolgens hebben geïmporteerd in de EER, daarvoor toestemming hadden van Toyota.

 

IEPT20110202, Rb Den Bosch, Cosmedic v Cosmedique

Ex parte bevel Cosmedique: inbreukmakend op handelsnaam en merk Cosmedic

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Kamal

Geen misbruik van recht in plaats van depot te kwader trouw: de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietig-heids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belan-gen van derden die niet aan de procedure Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure be-trokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Reemtsma v Maxim
Geen heilung Magnum-merk; vervallen wegens ontbreken normaal gebruik: noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat)licentienemer geen normaal gebruik. Geringe omzet niet gerechtvaardigd als test pilot. Accijnsregime geen geldige reden.

 

IEPT20110201, Hof Den Haag, Leno v Hagelkruis

Normaal gebruik autonoom Europees begrip. Prejudiciële vragen aan HvJEU: dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt?

 

IEPT20110128, Rb Arnhem, Ebo van den Bor BV v Van den Bor BV

Geen afstand IE-rechten na afloop non-concurrentiebeding. Rechthebbende handelsnaam: inbreng handelsnaam niet relevant, feitelijk gebruik beslissend. Verwarringwekkende handelsnamen en merken. Fictief makerschap logo – art. 8 Aw

 

IEPT20110126, Rb Den Haag, Mitsubishi v Lisman

Geen uitputting: geen impliciete toestemming. Dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 15 september 1998 maakt de eerder in de sommatiebrief expliciet geuite afwezigheid van toestemming nog niet tot een impliciete toestemming. Geen rechtsverwerking wegens gedogen: Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende.

 

IEPT20110126, Rb Amsterdam, Monta v Masters

Overdracht voorgebruiksrecht merk en handelsnaamrechten: Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Depot te kwader trouw

 

IEPT20110125, Hof Den Haag, Kwik Lok v Schutte

Geen bewijs inburgering in onder meer Portugal, Tsjechië, Roemenië, Estland, Hongarije en Litouwen. Bewijs van inburgering Kwiklok in gehele Europese Unie vereist omdat overgrote deel van de betrokken kringen in EU basiskennis heeft van Engelse taal.

 

IEPT20110124, Rb Rotterdam, Interpolis v Moco

Geen soortgelijkheid verzekeringsproducten en telecommunicatiediensten. Geen inburgering “Glashelder”: onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het element "Glashelder" als onderdeel van het woordmerk " Interpolis. Glashelder" zodanig bekend is bij het Nederlandse publiek dat "Glashelder" als zelfstandig en onderscheidend merk is ingeburgerd. Beperkte bewijswaarde marktonderzoek

 

IEPT20110119, Rb Arnhem, Hei-Bike v Accell

Merkdepot te kwader trouw bij voorgebruik handelsnaam: omdat ook een rechthebbende op een oudere handelsnaam zich op artikel 2.4 (t) BVIE kan beroepen. Kwade trouw niet komen vast te staan:Hei-Bike c.s. hebben geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die aantonen dat Accell of Winona in 2004 daadwerkelijk op de hoogte waren van hun bestaan. Aanvullende bescherming handelsnaam tegen jonger merk. Geen verwarringsgevaar bij relevant publiek