2011 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20111223, HR, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers

Juiste maatstaf inzake onderscheidend vermogen vormmerk toegepast: consument hoeft niet te weten aan wie het product moet worden toegeschreven. Onderscheidend wegens significante afwijken van getoonde staafjes: wezenlijk onderscheidt van wat in de betrokken branche gebruikelijk is. Prejudiciële vragen HvJEU inzake “wezenlijke waarde van de waar”

 

IEPT20111222, Rb Den Haag, Gillette v Wilkinson

“Scheert beter dan MACH 3”: misleidende vergelijkende reclame en merkinbreuk: dat Wilkinson de producten HYDRO 3 en MACH 3 niet op objectieve en controleerbare wijze met elkaar vergelijkt, zodat de vergelijkende reclame die zij met de claim maakt alleen al daarom ongeoorloofd is. ”Beste scheerbeurt voor je huid” vorm van overdrijving; geen superioriteitsclaim.

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, G-Star v Pepsico

Marktonderzoek door deskundige naar bekendheid merk: Onderzoek niet beperkt tot publiek dat bekend is met het RAW merk: [...]. Over de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan de grootte van deze categorie proefpersonen, zal de rechtbank zich in een later stadium uitlaten.

 

IEPT20111215, Rb Den Haag, Beter Bed v Matras Direct

Merkinbreuk M-Line en MD+Line: Visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen ‘M LINE’-merken van Beter Bed en ‘MD+Line’-tekens van Matras Direct. Toewijzing nevenvorderingen

 

IEPT20111215, HvJEU, Red Bull v Winters

In opdracht afvullende dienstverlener maakt zelf geen gebruik van merk: dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden. Opdrachtgever aansprakelijk wegens toerekening dienst

 

IEPT20111214, Rb Den Haag, Playgo v Trends2Com

Vaststelling gemeenschappelijk houderschap in tussenvonnis is eindbeslissing: geen onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Trends2com niet-ontvankelijk: treedt bij handhaving gemeenschappelijk gehouden rechten niet op namens gemeenschap. Onrechtmatige handhaving rechten van de gemeenschap door deelgenoot Trends2Com. chade € 110.526 onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20111213, Rb Den Bosch, Medical Participations v De Thermen

Nietige overdracht Benelux merk voor Nederland. Know how: Onduidelijk object: Re-energize concept: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding onvoldoende komen vast te staan wat precies onder het concept moet worden verstaan.

 

IEPT20111213, Rb Leeuwarden, Valse merkschoenen

Onrechtmatig verkregen bewijs valse merkschoenen: de enkele verdenking van steunfraude niet voldoende legitimering voor doorzoeking van de auto van verdachte; dat deze doorzoeking on-bevoegd heeft plaatsgevonden. Daarmee heeft de politie een inbreuk gemaakt op het recht op respect voor het privéleven van verdachte.

 

IEPT20111213, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi

Geen schorsing executie - Geen kennelijke misslagen bij bewijslastverdeling, waardering van bewijs en omvang opgaveverplichting

 

IEPT20111213, Hof Arnhem, Food & Fun v Trebs

Primair taalkundige uitleg vaststellings-overeenkomst tussen professionele partijen. Exclusief verkooprecht in redelijkheid maar voor één uitleg vatbaar. Bevel tot hervatten overleg.In privé gebonden aan overeenkomst. Aanbrengen Trebs logo op Pizzarette-doos geen merkinbreuk.

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Willemse France v Bakker

Geen bewijs normaal gebruik: Dat het overlegde etiket in de relevante periode zou zijn aangebracht op de verpakking van waren blijkt uit niets.

 

IEPT20111201, HvJEU, Philips - Nokia

Douanebeslag: Geen “namaakgoederen” in de zin van verordening indien binnengebracht onder een schorsingsregeling. “Namaakgoederen” bij bewijs dat goederen bestemd zijn voor verhandeling in Unie. Opschorting vrijgave in verband onderzoek; vermoeden van inbreuk

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Selectie inbeslaggenomen bestanden en documenten door onafhankelijke derde: De derde dient de inbeslaggenomen bestanden en documenten te selecteren die zien op mogelijk inbreukmakende handelingen verricht na 24 juni 2008 in Europa, India en de VAE en die kunnen dienen ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Hetzelfde geldt voor de gegevens die zijn opgenomen in de opgemaakte beschrijving en voor de genomen monsters.

 

IEPT20111124, Rb Haarlem, Alpi v Converse 
Conservatoir beslag niet opgeheven: Alpi Netherlands er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij geen misbruik maakt van het identiteitsverschil tussen haarzelf en Alpi International.

 

IEPT20111123, Rb Breda, Converse v Sporttrading

Curator gehouden vorderingen tot verstrekken gegevens en te verrichten handelingen wegens inbreuk merkenrecht – art 25 Fw. Schorsing wegens faillisement van vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht

 

IEPT20111122, Hof Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen merkinbreuk en geen misleidende vergelijkende reclame door gebruik adword. Geval van dubbele identiteit:wanneer het als adword gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Enkel gebruik als adword doet geen afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie. Investeringsfunctie: geen afbreuk aan reputatie. Geen verwarringsgevaar.  Geen verwatering c.q afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Geen afbreken c.q. afbreuk reputatie merk. Geen aanhaken c.q. ongerechtvaardigd voordeel: geldige reden. Gebruik adword: vergelijkende reclame. Geen misleidende vergelijking: geen mindere kwaliteit en vergelijking op prijs

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Gaastra

Verkoop via marktplaats: gebruik merk in het economisch verkeer: Het op de hiervoor vermelde wijze op de website marktplaats.nl te koop aanbieden van kleding is een activiteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, het ontvangen van een koopsom. De activiteit vindt ook niet in de zuivere privésfeer plaats, maar in het handelsverkeer, middels het gebruik maken van een juist voor particulieren. Schadestaat.

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, INTS v Sun Lover’s
Oproeping in vrijwaring leverancier toegestaan

 

IEPT20111111, Rb Den Haag, C&A v G-Star

Gebruik “Dstr” valt niet onder verbod “D STR”. Gebruik “D str” valt onder verbod “D STR”. Het gebod betreft het staken van de aanbieding van kledingstukken voorzien van het teken ‘DSTR’, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘STR’ anderzijds.

 

IEPT20111109, Rb Almelo, Kaltenbach v Bora Borgh

Rechtbank Almelo onbevoegd inzake Gemeenschapsmerk, doorverwijzing naar Rb Den Haag

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Gaastra

Bewijs verkoop namaak Gaastra-kleding

 

IEPT20111103, Rb Den Haag, Allround ITC

Merkenrecht: Geen verwarringsgevaar door gebruik power button. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘I make IT Repair Centre’ en ‘Computerrepaircentre’ of ‘Laptoprepaircentre’

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20111026, Rb Roermond, Kamp v Twico

”Fietsplus” geen auteursrechtelijk beschermd werk: combinatie bestaande woorden. Inbreuk auteursrecht door gebruik Fietsplus-logo op winkelpui. Merkinbreuk: gebruik gelijk teken voor dezelfde waren

 

IEPT20111026, Rb Breda, Oosterhoutse Kaneelstok
Inschrijving overdracht niet noodzakelijk voor optreden bij inbreuk. “Tom Sweets De kaneelstok uit Oosterhout” inbreukmakend op bekend merk “De Oosterhoutse Kaneelstok”; geen eerlijk gebruik.

 

IEPT20111020, HvJEU, Freixenet v BHIM

Onjuiste stelselmatige uitsluiting als merk van uiterlijke verschijningsvorm van verpakking van de waar zonder opschrift.

 

IEPT20111019, Rb Breda, Chinalux v Seminvest

Beeldmerk ICEBERG voor horloges vervallen: geen bewijs "normaal gebruik" Het beeldmerk wordt slechts op een gering deel van (alleen) de dameshorloges aangebracht. Het beeldmerk wordt ook niet benadrukt in reclame-uitingen of anderszins. De verkoopcijfers van de dameshorloges met het beeldmerk ICEBERG in Nederland zijn nihil of marginaal.

 

IEPT20111019, Rb Rotterdam, Entertain v Honda

Merkinbreuk aannemelijk door gebruik van GX-merk, nummer 390 en ”powered by”: [...] is op de aggregaten van Entertain achter de aanduiding "GX" het nummer "390" vermeld. De kans op verwarring wordt groter doordat behalve van de aanduiding "GX", ook gebruik wordt gemaakt van de woordcombinatie "Powered by" [...]. Deze woordcombinatie lijkt in sterke mate op het door Honda bij de WIPO gedeponeerde woordmerk "Powered by Honda".

 

IEPT20111019, Rb Breda, Converse & Kesbo v Aspo en Dieseel

Converse heeft bewijslast inzake counterfeitschoenen. Door geheimhouding echtheidskenmerken heeft Converse haar stelling onvoldoende onderbouwd  behoorlijke procesvoering. Onderscheid originele en counterfeit schoenen niet vast te stellen, ook niet door onafhankelijk deskundige. Counterfeit niet onderbouwd op andere wijze: administratie Converse. Uitputtingsverweer alleen aan de orde bij originele Converseschoenen

 

IEPT20111018, Hof Amsterdam, Hugo Boss v Reemtsma

Geldige reden voor niet-normaal gebruik -   dreigende inwerkingtreding Tabaksreclame –in voorhaar 1990 voorzienbaar. Aldus moet worden geoordeeld dat binnen het tijdvak van drie jaren volgend op de merkdepots van 1987 een reële dreiging aanwezig was van inwerkingtreding van de Richtlijn  Tabaksreclame in haar uiteindelijke redactie.

 

IEPT20111017, Rb Den Haag, Zumba Fitness

Nederlandse rechter bevoegd ter zake van inbreuk, ondanks in overeenkomst aangewezen bevoegde Amerikaanse rechter. Inbreukmakend gebruik handelsnaam Zumba Fitness. Merkinbreuk door gebruik teken “zumba” in domeinnaam. Verbod op inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Epal v Capa

Niet conform UIC-codes repareren van EPAL-pallets: wijziging van de toestand van de waar. Onvoldoende duidelijk dat revisie niet onder controle van merkhouder plaatsvindt

 

IEPT20111012, Rb Rotterdam, P & C v Damiani

Licentienemer belanghebbende bij nietigheid merk. Non-usus in Benelux voldoende onderbouwd en aangenomen

 

IEPT20111012, Rb Arnhem, Wibro v Lock Beheer

Normaal gebruik merk voor het vinden en behouden van afzet aangenomen: voldoende concreet aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden.

 

IEPT20111011, Hof Den Haag, H&M v G-star
Verzoek om aanhouding wegens cassatie in kort geding in andere H&M v G-Star-zaak onvoldoende onderbouwd.

IEPT20111006, BenGH, Bodystyling+
Loutere aanduiding van absolute weigeringsgrond voldoende voor motivering voornemen van (gedeeltelijke) weigering van inschrijving door BBIE. Recht om beroep in te stellen tegen beslissing tot weigering niet verbeurd als geen bezwaren zijn geformuleerd tegen voornemen om inschrijving (gedeeltelijk) te weigeren.
 

IEPT20111005, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

Bewijsopdracht Lamborghini dat gebruik Red Bull-merken op KTM–motorfietsen niet als merkgebruik ter onderscheiding van motoren door het publiek wordt opgevat. Gering gebruik voldoende voor normaal gebruik. Belang bij vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik voor specifieke warenklasse. Red Bull veroordeeld in proceskosten doorhaling; kosten niet nodeloos.

 

IEPT20111004, Hof Amsterdam, Van Engelen v Ventoux

Merkrecht geen registergoed: Dat het merkrecht zou zijn aan te merken als registergoed in de zin van artikel 3:10 BW vindt immers in de wettelijke regeling geen steun, het hof verwijst in dit verband naar het bepaalde in artikel 3:16 lid 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet. Onvoldoende belang proefproces: geschil dat louter academisch van aard is.

 

IEPT20110930, GHvJ, Diageo v Sriram

Antilliaans merkenrecht: Geen gegronde reden voor verzet tegen verwijderen identificatiecodes

 

IEPT20110930, Rb Amsterdam, VandenBerg

Van den Berg rechthebbende op naam Vandenberg: Dat Van den Berg bij de oprichting van de band, de naam Vandenberg  - waarvan aannemelijker is dat deze is afgeleid van de achternaam van Van den Berg dan van een luchtmachtbasis in Amerika - heeft overgedragen aan een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoorde aan de vier bandleden, is gelet op het voorgaande niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20110928, Rb Leeuwarden, Januskachels

Geen inbreuk door gebruik Janus-domeinnamen ter aanduiding van kachels. Niet-exclusieve licenties tot gebruik Janus -naam en beeldmerk. Inbreukmakend gebruik van Janus-tekens: Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus ® doorkijk, Janus® vrij hangend model.Geen overdracht merken- en auteursrechten bij gebreke akte.

 

IEPT20110928, Rb Rotterdam, NRDN

Toerekenbare merkinbreuk – schadeplicht: [gedaagde] heeft de namaakzakken [persoon 1]-rijst - naar zijn zeggen - gekocht van een hem onbekende man en een hem onbekend Belgisch be-drijf en niet - zoals eerder - van een bekende groot-handelaar, kennelijk zonder enige navraag te doen. De hiervoor weergegeven mededelingen van [ge-daagde] en de door hem overgelegde koopbon en factuur vertonen onderlinge tegenstrijdigheden en deze roepen diverse vragen op die door [gedaagde] niet bevredigend zijn beantwoord.

 

IEPT20110923, Rb Rotterdam, Halfords v Ado Bike

Visuele en auditieve overeenstemming LIMIT en UMIT: Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "OEmit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klank van het woord UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is.

 

IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer

Gebruik merk als trefwoord bij advertentieverwijzingsdienst kan herkomstaanduidingsfunctie en investeringsfunctie merk aantasten, maar niet reclamefunctie. Bescherming bekend merk bij advertentieverwijzingsdiensten tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk: reclame op basis van trefwoord. Geldige reden: gebruik dat valt onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.

 

IEPT20110922, HvJEU, Budvar v Anheuser-Busch

Rechtsverwerkend gedogen: vereist dat mogelijk was om zich tegen gebruik te verzetten; vereist geen inschrijving ouder merk, wel inschrijving te goeder trouw jonger merk en gebruik, alsmede wetenschap daarvan. Geen nietigverklaring jonger mogelijk in geval van langdurig er eerlijk parallel gebruik dat onder omstandigheden geen afbreuk doet aan herkomstwaarborgfunctie.

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Bacardi v Entys

Merkinbreuk met T1 (niet-communautaire) goederen: niet communautaire merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder voor eerste verhandeling in de EER zijn bedoeld, die vervolgens door Entys fysiek in de EER worden gebracht aan-vankelijk als T1 (niet communautaire) goederen en vervolgens onder een AGD worden geleverd en op-geslagen in een AGP in Rotterdam (bij Mevi) om daarna te worden doorgeleverd naar een andere AGP elders in de EER (bijvoorbeeld Spanje, bij Aquilar) – of daarbuiten – hebben te gelden als merkenrechtelijk in de EU “in de handel gebracht”, oftewel “ingevoerd”, hetgeen wil zeggen: “gebruikt in het economisch verkeer”.

 

IEPT20110921, Rb Breda, Peeters v Fors
Geen belang bij verklaring voor recht; uitspraak leidt niet tot praktisch resultaat: Uit het vorenstaande volgt dat een oordeel van de rechtbank omtrent de al dan niet aanwezige kwade trouw bij Fors ten tijde van het depot van het Benelux merk, allereerst niet van invloed zal zijn op de oordeelsvorming door het Gerecht en bovendien in strijd zou komen met het in 3.13. weergegeven stelsel van rechtsbescherming op het gebied van het Gemeenschapsmerk. De procedure bij het OHIM is immers eerder gestart dan de onderhavige.

  

IEPT20110920, Hof Den Haag, Menken v Red Bull

Geen overeenstemming stiermerk en teken: De geringe mate van begripsmatige overeen-stemming tussen het stiermerk en het teken worden naar het oordeel van het hof tenietgedaan door de opvallende, duidelijke visuele verschillen. Dat het publiek een verband legt (zonder te ver-warren) is op zich nog niet voldoende om Red Bull tegen gebruik van het teken te moeten beschermen. Daartoe moet er tevens sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwa-tering) of afbreuk aan de reputatie van het merk (aantasting) of ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk (meeliften).

 

IEPT20110920, Hof Amsterdam, Bied & Geniet v Emesa

Gehoudenheid om verwarring met handelsnaam die beschrijvend deel bevat te voorkomen.Gebruik domeinnaam als handelsnaam. Assumptie geldigheid merk na inschrijving: Indien een deposant naar het oordeel van het BBIE heeft aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter tot uitgangspunt te nemen dat het desbetreffende merk rechtsgeldig is ingeschreven. Dat is anders indien de wederpartij voldoende aannemelijk maakt dat de bodemrechter de merkinschrijving nietig zal verklaren. Beoordeling inburgering door rechter na depotdatum. Inburgering vakantieveilingen.nl als merk aannemelijk.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem

Inbreuk merkrechten ter verhandeling in voorraad hebben gedecodeerde Bacardi producten: Geen bewijs dat producten voortdurend in T1 verband in voorraad zijn gehouden. Opgave  leveranciers, afnemers, aantallen, etc. in verband met schadevergoeding en winstafdracht

 

IEPT20110913, Hof Den Haag, Benetton v G-Star

Elwood-Vormmerken nietig: Vorm bepaalt de marktwaarde van de spijkerbroek: niet relevant waardoor die aantrekkelijkheid van de vorm wordt veroorzaakt. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen ge-bruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijker-broek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat.

 

IEPT20110913, Hof Amsterdam, Bruna v Punt.nl

Toelaatbare parodieën: Parodie-exceptie: met behoud van de voor een parodie noodzakelijke herkenbaarheid van het origineel, voldoende afstand tot het origineel genomen om de parodie niet als een klakkeloze kopie aan te merken. Ten aanzien van de kennelijk humoristische en ironiserende bedoeling van de parodie geldt ook hier, dat niet nodig is dat iedereen erom kan lachen. Geen schending persoonslijkheidsrechten:  Geslaagd beroep op parodie-exceptie sluit beroep op persoonlijkheidsrechten uit. Geen merkinbreuk ter zake van “ander gebruik” artikel 2.20(1)(d) BVIE: Toelaatbare parodieën.

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, General Biscuits v Hoppe

Merkinbreuk: verwarringwekkend overeenstemmende visuele impact.
 Marktonderzoek niet concludent: ontbreken controlegroep inzake stimulus voor uitfilteren marktleiderseffect. Grensoverschrijdend inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan belang

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Uitputting merkenrecht niet onderbouwd. NOMEX niet gebruikelijke benaming geworden in Gemeenschap. Merkinbreuk: gebruik identieke tekens voor identieke waren. Exclusieve bevoegdheid artikel 22(4) EEXVo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Grensoverschrijdend verbod merkinbreuk voor Gemeenschap, India en VAE. Exhibitie: inzage in vertrouwelijke gegevens in en verkoopkanalen door onafhankelijke derde

 

IEPT20110906, Rb Den Haag, Gain Harvest v Taste of Nature

Geen opschortingsrecht betaling koopsom € 750.000 voor merk en octrooi. Uitleg garantie “geen andere inbreukmakers”: uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Instandhoudingsverplichting omvat niet verplichting tegen inbreukmakers op te treden

 

IEPT20110902, HR, G-Star v Bestseller

Beroep in cassatie afgewezen

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Ecodrive v Axus

Kans dat teken Ecodrive als beschrijvend voor toeren en snelheidsbegrenzers voor voertuigen wordt aangemerkt. Ecodrive niet beschrijvend voor gegevensverwerkende apparaten.Verwarringsgevaar voor gegevensverwerkende apparaten onvoldoende gemotiveerd. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Deltex v Jade

Ontwerp kussen auteursrechtelijk beschermd: Het ontwerp van het kussen als geheel is wel aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk, in het bijzonder door de afbeelding van de gezichten. Geen inbreuk ontwerp kussen: geen afbeelding gezichten. Vorm kussen  en stiksel fungeert niet als herkomstaanduiding. Enkel begripsmatige overeenstemming beeldmerken onvoldoende voor verwarringsgevaar

 

IEPT20110825, Rb Breda, Australian Gold v Thoba

Merkenrecht: Geen toestemming gebruik merk Australian Gold als domeinnaam. Auteursrecht: Thoba logo inbreukmakende bewerking Australian Gold logo

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Playgo v Trends2Com

Nederlands recht toepasselijk bij Douanebeslag. De rechtbank stelt vast dat op grond van de artikelen 10 en 19 lid 3 van de Antipiraterijverordening de gegrondheid van het betoog van Playgo c.s. over het onrechtmatig handelen van Trends2Com moet worden getoetst aan het Nederlandse recht, aangezien de desbetreffende goederen bij het binnenbrengen in Nederland door de douanemaatregelen zijn getroffen. Belgisch recht toepasselijk op gemeenschap en bevoegdheid tot optreden als deelgenoot in gemeenschap

 

IEPT20110824, Rb Leeuwarden, De Scheidingsplanner v Scheidingskantoor

Scheidingsplanner onderscheidend vermogen als merk. Verwarringsgevaar bij Adwordcampagne: is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden 'Scheidingsplanner, 'scheidingsplanner', 'De Scheidingsplanner' en 'de Scheidingsplanner' niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouder De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X].

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Pepsico v Leng D’Or
Vormmerk nietig: wijkt niet significant af. Chips (vervaardigd van onder meer aardappelen) bestaat – en bestond ook ten tijde van depot – al lang in verschillende vormen: rond, kegelvormig, ribbelvormig, hartvormig, ringvormig, schroefvormig, driehoekig, rechthoekig en gegolfd. Pepsico betoogt met juistheid dat het vormmerk van Leng-d’Or daar niet significant van afwijkt.

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Heineken v Olm

Navullen met Olmbier van Heinekenfusten die eigendom zijn van Heineken merkinbreuk: Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten – waarin het merk Heineken is gestanst – pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht beantwoording  van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt. Navullen door Olm van kelderbierinstallaties Heinekencafés onrechtmatig

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110815, Rb Den Haag, PPG v De Verfkampioen
Merkinbreuk: Inbreukmakend gebruik Sigma-merken voor gekleurde verf bestaande uit Sigma-componenten. Misleidende aanduiding kenmerk waar: Gemeenschapsmerken hebben enkel betrekking op componenten, niet op eindproduct. Geen uitputting: Als het gaat om een nieuw product, is er geen sprake van uitputting omdat het product niet door of met toestemming van PPG op de markt is gebracht. Als het gaat om een gewijzigd product, heeft PPG, zoals hierna zal worden toegelicht, gegronde redenen om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan.

 

IEPT20110810, Rb Almelo, Prescan v Privatescan

Ambtshalve verwijzing naar Rb den Haag voor de ongedaanmaking van de Gemeenschapsmerken en om proceseconomische redenen ook voor ongedaanmaking van de Beneluxmerken

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, AM v Bandridge

Holding Banbridge Group pleegt geen inbreukmakende handelingen. Geen gedwongen tussenkomst Bandbridge Europe: Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake.

 

IEPT20110809, Rb Den Haag, G-Star v C&A

Overeenstemming en Verwarringsgevaar DigginRaw en RAW: Dat sprake is van verwarringsgevaar is bovendien voldoende aannemelijk op basis van de resultaten van het in opdracht van G-Star uitgevoerde marktonderzoek (productie 25) waaruit blijkt dat het gebruik van het DigginRaw teken daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Gelijke tekens RAW en RAW-DNM in Dissident neklabels. RAW onderscheidend voor kleding in het algemeen. Beschrijvendheid staat niet in de weg aan geldigheid bij inburgering. Presumptie geldigheid merk niet in kort geding 

 

IEPT20110803, Rb Rotterdam, Comtech v Deloitte

Ctrl woordmerk heeft onderscheidend vermogen als merk; niet uitsluitend beschrijvend voor relevante diensten: 'informatieverstrekking op het gebied van handelsondernemingen en raadgeving terzake’, ‘het verzamelen en verstrekken van commerciële gegevens’ ‘consultancy inzake bedrijfsvoering’ en andere online financiele, juridische en management advies diensten. Overeenstemming tussen woordmerk CTRL en iCtrl. Geen overeenstemming beeldmerken. Verwarringsgevaar aangenomen. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE: afbreuk aan onderscheidend vermogen
 

IEPT20110803, Rb Haarlem, Adhestick

Benaderen afnemers door gewezen agent onrechtmatig: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATSproducten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780).Merkdepot te kwader trouw door agent.

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Schorsingsverplichting artikel 104  GMeV geldt niet in kort geding: Het hof is, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat artikel 104, lid 1, GMVo niet van toepassing is op een kort geding.

 

IEPT20110729, Rb Den Bosch, Novatech v Tweha

Gebruik van “tec 7" en "tec-7" in domeinnamen inbreuk op merkrechten: Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens "tec 7" en "tec-7" in haar domeinnamen tec7.nl en tec-7.nl, reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech.

 

IEPT20110728, HvJEU, Orifarm v Merck

Uitputting merkrecht - vrij verkeer: : Vermelding voor ompakken verantwoordelijke vergunninghouder in plaats van feitelijk ompakker toegestaan 

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Porsche v Van den Berg

“Porsche specialist”: geen indruk dat commerciële band met Porsche bestaat - disclaimer: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.”. Gebruik ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ niet toegestaan

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Gaastra

verweer inzake merkinbreuk niet verschenen gedaagde onvoldoende onderbouwd: In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van [X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd.

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch v Fashion Gate

Merkenrecht: Enkel in opslag houden voor een derde geen inbreuk. Inbreukmakend handelen gedaagden niet onderbouwd.

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Thane v Robba

Wel verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim ’n Lift Supreme Body Suit”. Geen verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim & Lift Supreme Body Suit”. Geen inbreuk te kwader trouw ondanks bewust profiteren van merk. Productfoto auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

Navullen niet als regel merkinbreuk: dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

 

IEPT20110714, HvJEU, BNIC

Nietigheid merk met beschermde geografische aanduiding [Cognac] ingeval van commercieel gebruik voor vergelijkbare producten, profiteren of misbruik. Terugwerkende kracht Verordening inzake bescherming geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken  jegens merkinschrijvingen

 

IEPT20110712, Hof Den Haag, YPM v Yell

Inbreuk walking fingers beeldmerken. Niet aannemelijk dat Yellow Pages ten tijde van inschrijving merk in Verenigd Koninkrijk soortaanduiding was. Aangenomen dat GAT/LuK-regel niet geldt bij voorlopige maatregel.
Gatt-LuK-regel geldt voor alle IE-rechten bedoeld in artikel 22(2) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid ex artikel 2 EEX-Vo.

 

IEPT20110712, Rb Zwolle, Food & Fun v Trebs

Reconventie: gebod tot nakoming exclusieve verkoopovereenkomst. Uitleg zuiver commerciele transactie: groot gewicht aan de taalkundige betekenis van de door partijen gehanteerde woorden.Trebs c.s. niet contractueel gehouden distributie-overeenkomsten Food & Fun met derden te respecteren. Geen merkinbreuk door aanbrengen eigen logo – toestemming

 

IEPT20110712, HvJEU, L’Oréal v eBay
Geen gebruik merk door beheerder elektronische marktplaats. In beginsel geen gebruik in het economisch verkeer door natuurlijke bij verkoop op elektronische marktplaats. Inbreuk indien verkoopaanbod van of reclame voor niet-Unie waren bestemd is voor consumenten binnen Unie. Demonstratieartikelen: geen in de handel brengen. Verwijderen buitenverpakking inbreuk indien daardoor wezenlijke informatie ontbreekt of bij afbreuk aan reputatie merk. Gebruik merk als trefwoord in reclame voor diensten elektronische marktplaats inbreukmakend wanneer in reclame onduidelijk is of waren afkomstig zijn van de merkhouder of, integendeel, van een derde. Geen aansprakelijkheid beheerder elektronische marktplaats bij ontbreken actieve rol met “notice-and-take-down” beleid. Rechterlijk bevel aan beheerder elektronische marktplaats inzake toekomstige inbreuken mogelijk. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen.

 

IEPT20110707, Rb Amsterdam, Mills v VIP

Risico inbreuk bij inkoper kleding: ook als VIP Denim, zoals zij stelt, er bij haar leveranciers op heeft aangedrongen dat voldaan moet worden aan de wettelijke vereisten inzake de intellectuele eigendom is dat het geval. Belang bij verbod; niet tekenen onthoudingsverklaring. Toewijzing nevenvorderingen

 

IEPT20110706, Rb Utrecht, FrieslandCampina v Natuurhoeve

Geen overeenstemming met Mona-verpakkingen: Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van afbeelding 2 is de om de bovenkant en voorzijde  van de beker gevouwen  wit/grijs gekleurde kartonnen clip met daarop zowel op de bovenzijde als de voorzijde de grafische elementen "Mona" in de kleur wit op rood. Die kartonnen  clip is enigszins vierkant van vorm, waardoor  de helft van de verpakking visueel  vierkant oogt. Dat bestanddeel  ontbreekt volledig  bij de onder 2.4. afgebeelde tekens. Bescherming voor merk zoals gedeponeerd. Geldige vormmerken.

 

IEPT20110705, HvJEU, Edwin v BHIM

Nietigverklaring woordmerk Elio Fiorucci wegens strijd met recht op naam, ruime uitleg: Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, vol-gens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

 

IEPT20110705, Rb Den Haag, G-Star v C&A

Verband en ongerechtvaardigd voordeel D STR en G-Star: Zij heeft kennelijk gepro-beerd zoveel mogelijk tegen het merk G-STAR en de daaronder aangeboden waren aan te kruipen, teneinde het G-STAR merk bij het relevante pu-bliek in gedachten op te roepen om daarmee haar eigen waren aantrekkelijker te doen voorkomen. Daarmee profiteert C&A van de populariteit en aantrekkingskracht van het G-STAR merk. Geen mogelijk inbreukmakende handelingen door Cofra als domeinnaamhouder website.

 

IEPT20110701 Rb Den Haag, C&A v G&A Design

Verwatering C&A-merken door gebruik G&A Design voor identieke waren: Naar voorlopig oordeel kan C&A zich op grond van artikel de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE verzetten tegen het gebruik van het teken G&A DESIGN door [Gedaagde] op zijn producten omdat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken. Inbreukmakende handelsnaam G&A Design.