2012 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

 

IEPT20120628, Rb Arnhem, De Bever v Nedac Sorbo

Toestemming tot uitverkoop oude verpakking Nedac Sorbo impliceert geen toestemming voor actieverpakking voor nieuw product; strijd met herkomstaanduidingsfunctie merk Blue Wonder. Gebruik Nedac Sorbo merken door De Bever evenzeer in strijd met herkomstaanduidingsfunctie Sorbo-merken

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Kamal

Verbod inbreuk merk Kamal

 

IEPT20120621, Rb Den Haag, Trends2Com v Playgo

Verzoek tot benoeming bewindsvoerder ter zake van gemeenschappelijk gehouden merken en modellen toegewezen. Nederlandse (kanton)rechter bevoegd.

 

IEPT20120615, Rb Amsterdam, G-STAR v Titan

Depot Gemeenschapsmerk GSRD door Titan te kwade trouw. Onvoldoende aannemelijk dat Benelux woordmerk GSRD van G-STAR nietig is; geen verwarringsgevaar GSD en GSRD

 

IEPT20120613, Rb Roermond, Schwan-Stabilo v Beifa

Merkinbreuk: Rechtbank Roermond onbevoegd; verwijzing naar rechtbank Den Haag: Nu de rechtbank op basis van hetgeen is aangevoerd niet kan vaststellen dat sprake is geweest of sprake geweest zou kunnen zijn van een als inbreuk aan te merken handeling in het arrondissement Roermond, dient de rechtbank ervan uit te gaan dat dit niet het geval is. Uit artikel 4.6 lid 1 juncto lid 2 BVIE volgt dan [...].

 

IEPT20120613, Rb Breda, Converse v Piet Kerkhof

Artikel 2.20(1)(a) BVIE ook van toepassing op originele waren. Geen omkering bewijslast nu Piet Kerkhof bronnen noemt. Piet Kerkhof en curator mogen nader reageren op IFC-rapporten inzake afkomstig zijn  van Organisatie en counterfeit

 

IEPT20120606, Rb Breda, Oishii v OGE

Nederlandse rechter onbevoegd: website niet op Nederland gericht, geen Nederlandse taal. Geen bevoegdheid op grond van “plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan”.

 

IEPT20120605, Rb Utrecht, Merkvervalsing

8 maanden gevangenisstraf voor handel in merkvervalste schoenen en kleding

 

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

RAW geldig merk voor kleding; niet gepercipieerd als “raw denim”; aanzienlijk onderscheidend vermogen aangenomen ondanks marktonderzoek. Hof laat in midden of geldigheidsassumptie Gemeenschapsmerk ook geldt in kort geding. Inbreuk: verwarringwekkend gebruik gelijk teken (conform marktonderzoek)

 

IEPT20120605, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Erkenning Bulgaars vonnis: De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is - naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie - geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo. Beperkte reikwijdte Bulgaarse schikkings-overeenkomst. Risicoaansprakelijkheid naar Bulgaars recht voor gevolgschade onrechtmatige beslaglegging

 

IEPT20120530, Rb Amsterdam, Akse v SMP
Geen verval wegens niet normaal gebruik; 5-jaars termijn nog niet verstreken. Geen verwarringsgevaar: bestanddeel 'smart media' heeft geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20120529, Rb Den Haag, Cleanleasefortex v Synergyhealth

Geen visuele overeenstemming merk en teken: aan kleurgebruik komt nauwelijks onderscheidende kracht toe en kleur blauw gebruikelijk in relatie tot waren en diensten die worden geassocieerd met “schoon”, “water” en “reiniging”, waaronder de branche waarin partijen actief zijn.

 

IEPT20120524, HvJEU, Formula One v BHIM

Gerecht heeft in kader van oppositieprocedure ten onrechte geoordeeld element “F1” van nationaal merk een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Geldigheid van nationale merken niet betwistbaar in oppositieprocedure Gemeenschapsmerk. Onderscheidend vermogen nationaal merk verondersteld.

 

IEPT20120524, HvJEU, Lindt v BHIM

Op juiste gronden geoordeeld dat onderscheidend vermogen ontbreekt:
Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen. Bestaande inschrijvingen in lidstaten kunnen in aanmerking worden genomen, maar BHIM niet verplicht nationale beoordelingen te volgen voor Gemeenschapsmerk

 

IEPT20120516, Rb Den Haag, Nikon

Merkinbreuk door zonder toestemming in EER in het verkeer brengen. Dwangsom € 10.000 per dag verbeurd: Beoordelen onmogelijkheid om aan vonnis te voldoen voorbehouden aan rechter die bevel heeft gegeven. Misbruik van identiteitsverschillen onrechtmatige daad van zowel bestuurder als rechtspersoon

 

IEPT20120516, Rb Breda, CV TAN

CV TAN voert handelsnaam sinds 1 augustus 2008. Onduidelijk of er voor 2008 eerder door eiser of door gedaagden een onderneming werd gevoerd; geen gemeenschappelijke onderneming; geen maatschap. Verwarringwekkende handelsnaam TAN. Depot TAN te kwader trouw tegenover CV TAN. Afkorting TAN geen auteursrechtelijk beschermd werk.

 

IEPT20120511, Rb Den Haag, Pip Studio v Marskramer

Ex parte bevel merken- en auteursrechtinbreuk

 

IEPT20120510, HvJEU, L’Oréal v BHIM

Bekende Botox-merken v Botocil en Botolist. Toekomstig niet theoretisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of schade voldoende: dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.Bekende merken bij elk der categorieën van het relevante publiek: Een bij het grote publiek bekend merk wordt in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bekendheid onderzocht voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

 

IEPT20120509, Rb Den Haag, Van Dongen v Soonius

Handelen in strijd met het relatiebeding; uitspannen relaties werkgever in het algemeen onrechtmatig. Soonius Logistics maakt inbreuk op de handelsnaam Soonius Transport. Soonius Logistics maakt tevens inbreuk op merk Soonius

 

IEPT20120509, Rb Den Haag, Gaastra

Wetenschap inbreuk irrelevant voor merkinbreuk. Transactie met 1.000 stuks kleding is gebruik in economisch verkeer; geen privésfeer.Bevel tot verstrekken informatie over leveranciers en afnemers

 

IEPT20120507, Rb Den Haag, BP v Shell

Geen spoedeisend belang; gezien de onthoudingsverklaring van Shell en gerede kans dat het merk DESIGNER WATER van BP ongeldig zal worden verklaard vanwege beschrijvende karakter. Grensoverschrijdende bevoegdheid van Nederlandse rechter aangenomen op grond van artikel 6 EEX. Voorzieningenrechter ook bevoegd tot afgeven van pan-europees verbod.

 

IEPT20120501, Rb Amsterdam, Premium Solutions v Buurt & Co

Geen overeenstemmende totaalindruk tussen woorden ‘miec’ en ‘wallet’ met 'MiecWallet'-beeldmerk. Onrechtmatig gebruik woorden ‘miec+wallet’ als (meta)tag voor publicatie vonnis inzake merkinbreuk met ander product door dezelfde concurrent

 

IEPT20120426, HvJEU, Deichmann v BHIM

Geen onjuiste rechtsopvatting Gerecht dat aangevraagde merk niet afwijkt van norm of van wat in schoenenindustrie gebruikelijk is, waardoor het geen onderscheidend vermogen heeft voor orthopedisch schoeisel. BHIM niet verplicht om onderzoek naar onderscheidend vermogen aangevraagd merk uit te breiden naar andere vormen van gebruik dan die het meest waarschijnlijk wordt geacht.

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Spanolux v Hofmans Web

Uitputting merkrechten Spanolux; geen uitzondering; publiek zal geen band met merkhouder veronderstellen. Geen spoedeisend belang terzake van auteursrecht wegens ontbreken dreiging inbreuk

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, TKS v Groupon

TKS onvoldoende spoedeisend belang bij voorlopige voorziening: bevel tot verzending brief aan afnemers van Groupon; merkinbreuk onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120424, Hof Arnhem, FrieslandCampina v De Natuurhoeve

Beschermingsomvang merk bepaald door vorm zoals gedeponeerd, niet uit te breiden tot elementen daarvan. Specifieke vorm niet of nauwelijks onderscheidend voor puddingverpakkingen. Geen direct verwarringsgevaar of associatie aannemelijk bij koppeling aan markleider Mona. Geen indirect verwarringsgevaar wegens uiteenlopende totaalindrukken

 

IEPT20120419, HvJEU, Wintersteiger v Products 4U

Bevoegde rechter (grensoverschrijdend) bij inbreuk nationaal Oostenrijks merk door gebruik trefwoord op landgebonden topniveaudomein voor Duitsland: (Google.de): (i) de rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, of (ii) de rechter van de plaats waar de adverteerder is gevestigd

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Prescan bij akte reageren op in reconventie gevorderde nietigverklaring Prescan-woordmerken

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Gaastra

Bewijsopdracht Gaastra dat X verkoper is: Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden.

 

IEPT20120412, Hof Amsterdam, Economische eigendom merk

Economische eigendom merk: op grond van de [...] feiten en omstandigheden, aannemelijk [...] dat tussen belanghebbende en [C] (al dan niet stilzwijgend) is overeengekomen dat het volledige economische belang bij de merknaam [OP] bij belanghebbende ligt.

 

IEPT20120412, Rb Alkmaar, Daalimpex

Verwarringwekkende overeenstemming met Daalimpex-merk. Geen geldige reden wegens auteursrecht op logo. Voorgebruik te goeder trouw mogelijk geldige reden

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, NL Philharmonisch Orkest v NL Symfonieorkest

Geen verwarringwekkende overeenstemming  tussen merken Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Symfonieorkest. Wel verwarringwekkende overeenstemming merken Nedpho en NedSo
Geen verwarringsgevaar handelsnamen. Onderzoek voor uitleg overeenkomst leent zich niet voor kort geding

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Cepia v Sigma

geen bestuurdersaansprakelijkheid wegens inbreuk: onvoldoende onderbouwd dat willens en wetens het (aanzienlijke) risico wordt genomen dat inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. [...]. valt onder de gegeven omstandigheden niet in te zien dat hier sprake is van het opzettelijk doen van onjuiste meldingen.Geen misbruik rechtspersonen

 

IEPT20120404, Rb Arnhem, ACF v Curator

Kosten in verband met pandrecht op merkenrecht: De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag.

 

IEPT20120403, Hof Den Haag, Wendy’s International v Wendy’s

Merk Wendy’s van Wendy’s International geen algemeen bekend in Benelux. Depot merk Wendy’s [geïntimeerde] niet te kwader trouw. Geïntimeerde heeft niet onbehoorlijk gehandeld door vordering tot vervallenverklaring oude merkrechten van Wendy’s International in te stellen. Geen oudere handelsnaamrechten Wendy’s International.

 

IEPT20120330, Rb Den Haag, DGI v DGW

Merkdepot “Dutch Gardens” te kwader trouw; voor-voorgebruik niet aannemelijk. Onvoldoende bekendheid handelsnaam “Dutch Gardens” in Nederland

 

IEPT20120327, GHvJNA, JMH v Rewachand

Algemeen bekend merk Unieverdrag van Parijs: Hollister Co. geen algemeen bekend merk op Antillen. Het Hof gaat voorbij aan hetgeen JMH in het kader van art. 6bis UvP heeft gesteld omtrent de “wereldwijde bekendheid” van Hollister Co. Dat is namelijk in dit kader niet het juiste toetscriterium.  Geen depot te kwader trouw

 

IEPT201120322, HvJEU, Génesis v Boys Toys

Enkel dag, niet ook uur en minuut, van indiening gemeenschapsmerkaanvraag relevant voor bepaling welke aanvraag ouder is

 

IEPT20120321, Rb Zutphen, Werzalit v Quick Service

Merkenrecht: Schadestaat afgewezen: hogere schade dan reeds door Werzalit Oostenrijk is vergoed niet aannemelijk

 

IEPT20120321, Rb Den Haag, Gaastra

Schade door merkinbreuk aannemelijk. Schade begroot op € 5

 

IEPT20120315, Rb Leeuwarden, Januskachels
Dwangsommen verbeurd door gebruik JANUS, JACOBUS en J PLUS. Volledige proceskosten bij executiegeschil inzake overtreding inbreukverbod

 

IEPT20120315, HvJEU, Securvita v Öko-Invest

Combinatie van beschrijvende benamingen en afkortingen mist onderscheidend vermogen

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Promodyne

Geen depot te kwader trouw Maba-Gemeenschapsmerk GBS. Nietigverklaring later Maba Benelux merk

 

IEPT20120314, Rb Rotterdam, BiBaBoerderij v Excelsior

Geen verwarringsgevaar Bibaboerderij en Biba voor tijdschriften

 

IEPT20120312, Rb Utrecht, Valse merkkleding

Tachtig uur werkstraf voor handel in valse merkkleding: de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten op deze waren, schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven die wel aan hun verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan.

 

IEPT20120308, Rb Amsterdam, NCD v Comhan Holland

Verwarringsgevaar na co-existentie van 14 jaar niet aannemelijk. Easysign geen bekend merk en ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk evenmin aannemelijk na 14 jaar. Signage software voor ontwerpen lichtbakken en aluminium profielen voor maken lichtbakken niet soortgelijk.

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Lufo v Belang Highway

Depot te kwader trouw; gronden niet limitatief. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Merkinbreuk. Bewijs auteursrechtelijk makerschap: langdurig gebruik en inschrijving als merk

 

IEPT20120302, Rb Den Haag, CSM v AB Mauri

Ex parte bevel inzake Malzkorn: De voorzieningenrechter stelt voorop dat de Haarlemse voorzieningenrechter op 4 mei 2004 het gebruik van het teken Malzkorn in een procedure op tegenspraak reeds inbreuk heeft bevonden.

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Monarch Beverage

Geen normaal gebruik Nesbitt’s merk

 

IEPT20120222, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Cisco gerechtigd informatie over herkenning originele producten geheim te houden. Reëel gevaar van marktafbakening niet voldoende onderbouwd. Uitputting niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20120220, Hof Amsterdam, Mojo Works v Mojo Theater

Overdracht woordmerk in strijd met statuten: Mojo Theater in strijd met haar statuten zonder besluit van de aandeelhoudersvergadering het woordmerk heeft overgedragen aan Colour of the Dream. hetgeen tegen het belang van Mojo Theater indruist, nu de naam van de onderneming gelijkluidend is en aannemelijk is dat het woordmerk een commerciële waarde vertegenwoordigt.

 

IEPT20120215, Rb Haarlem, Medec v Medicare

Depot te kwader trouw: zelfs als Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt.

 

IEPT20120208,Rb Den Haag, Quilate v Foralways

Beeldmerk niet nietig: bestaat niet uitsluitend uit gestelde beschrijvende tekens L’ARGENTINA. Argentinië niet beschrijvend voor kleding. L’ARGENTINA geen misleidend merk.

 

IEPT20120208, Rb Almelo, TD Poultry v Nijland concern

Inbreukmakende overeenstemming Olympia-merken. Merk gebruikt zoals ingeschreven. Geen derdenwerking rechtsopvolger niet-ingeschreven merklicentie. Overdracht auteursrecht door curator aannemelijk, mede gelet op verklaring curator

 

IEPT20120207, Hof Amsterdam, HKZ Partner

Inbreukmakende HKZ-merken. Geen inbreukmakend gebruik enkele teken HKZ-specialist: Het enkele gebruik van de aanduiding 'HKZ-specialist', zal het publiek aldus opvatten dat X slechts daarmee zijn eigen deskundigheid op het gebied van HKZ-normering onder de aandacht brengt. Daarbij zal het nog geen (bijzondere) band veronderstellen tussen de diensten van en de Stichting en trekt X ook geen ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid en reputatie van de HKZ-merken. Geen inbreukmakend gebruik HKZ-pakket en HKZ-implementatiepakket. Belang bij verbod ondanks toezegging.

 

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog
Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw: Moet art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn zo worden uitgelegd dat van een geldige reden ook sprake kan zijn indien het teken reeds te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd? Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT. Oordeel hof over impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis onduidelijk: Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

 

IEPT20120131, Rb Den Haag, Paperclip

Geen gelijke tekens: Paperclip en NCRV Paperclip. Geen verwarringsgevaar Paperclip en NCRV Paperclip. Geen bescherming tegen omgekeerd verwarringsgevaar

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Makro v Diesel

Economische verbondenheid Diesel – Cosmos aangenomen: Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat tussen Diesel en Cosmos sprake is van economische verbondenheid als bedoeld in het arrest IHT Danziger/ldeal Standard. Geen uitputting merkrecht; handelen in strijd met kwaliteitscontroleverplichting

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Sun Company Benelux v Sol de Mallorca cs

Oorspronkelijkheid software onvoldoende onderbouwd.Geen volmacht merkhouder. Boete beperkt tot overtreding bepaling in overeenkomst. Sol de Mallorca contractspartij

 

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

Toepasselijk recht voor onderscheidend vermogen: geen overgangsrecht: voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. “Verwording tot soortnaam” niet beperkt tot woordmerken.

 

IEPT20120119, HvJEU, BHIM v Nike International

Nike had in de gelegenheid gesteld moeten worden cessie voor procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht R10 te bewijzen

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Tempur v Energy+

Vorderingen toegewezen; geen verweer; advocaat teruggetrokken

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs

Oproeping vrijwaring leverancier toegewezen: Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Minigrip v RPE

Enkel reageren op verzoek om prijsopgave nog geen gebruik van het merk. Betrokkenheid bij website onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Key To Metals v Stahlschlüssel

KEY TO STEEL beschrijvend voor informatie over staal: dat het merk KEY TO STEEL beschrijvend is in de zin van artikel 2.28 lid 1, sub c BVIE voor de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder dit merk worden aangeboden omdat het de kenmerken onderwerp, inhoud, (gebruiks)doel, bestemming van de waren en diensten beschrijft. Inburgering onvoldoende onderbouwd. Concurrent belanghebbende bij nietigheid of verval merkenrecht. Proceskosten artikel 1019h Rv ook bij geldigheidskwestie merken

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Dirx v Sporttrading

Incidentele vordering tot oproeping in ondervrijwaring toegewezen.

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, Converse v Makro

Inschrijving merklicentie niet vereist voor schadevordering tezamen met merkhouder; geen verbodsvordering. Reconventionele schadevordering onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, Converse v V&D

Bodemrechter niet bevoegd tot herziening of opheffing beschikking tot ex parte bevel. Reconventionele vorderingen onvoldoende onderbouwd. Geen schending waarheidsplicht Converse: dat in een omvangrijke zaak als de onderhavige het bijna onvermijdelijk is dat partijen anders tegen feiten aankijken en dat bepaalde feiten door partijen selectief naar voren worden gebracht in de pro-cesstukken. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat daarmee artikel21 Rv is geschonden.

 

IEPT20120117, HR, Bekende merken

Dior, Prada en Luis Vuitton bekende merken: In zijn oordeel dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan" heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat dat een feit van algemene bekendheid is dat geen bewijs behoeft. Gezien de tot bewijs gebezigde goederenlijst, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7, is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk

 

IEPT20120117, Hof Den Haag, Truvo v DT

Geen verwarringsgevaar Gelbe Seiten en Yellow Pages: [...] dat het merk, gelet op zijn beschrijvende onderdelen (...), van huis uit een beperkte beschermingsomvang heeft [...]. Gelet op de vertaalslag [...] die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaalindruk van het teken en het merk meer worden bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming en deze overeenstemming door deze verschillen wordt geneutraliseerd. Geen normaal gebruik Gelbe Seiten, Pages Jaunes en Gele Bladzijden.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, RouteVision 

€ 83.000 aan boetes voor gebruik Roadvision-teken in strijd met vaststellingsovereenkomst in metatags, advertentie, mailing, handelsregister en domeinnaam

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Porsche

Depot te kwader trouw Porsche-merken: voldoende aangetoond dat [X] bekend was met de PORSCHE merken, dat hij zijn depots als welbewuste aantasting van het belang van Porsche heeft verricht, namelijk met geen ander doel dan de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen.

 

IEPT20120104, Rb Den Haag, Epal v Wijnmaalen

Geen uitputting – wijziging in toestand waar door niet door merkhouder gecontroleerde reparatie. EPAL-mrk onderscheidend voor pallets. Bestaan licentie of volmacht inzake EUR-merken onvoldoende onderbouwd