2013 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20131211, Rb Midden-Nederland, Canna

Geen inbreuk op woordmerk “Cannalyse”, omdat uit merkenregister blijkt dat merk niet op naam Canna staat en overdracht aan Canna niet is komen vast te staan. Gestelde akte van overdracht niet in het geding gebracht. Inbreuk op beeld-/woordmerken “Canna” onvoldoende gesteld en niet onderbouwd. Geen onrechtmatig handelen door gebruik merk “Cannalyse” en teken “Cannalytics” in strijd met eerder opgelegd verbod: Canna geen merkhouder (meer) van merk “Cannalyse”.

IEPT20131224, Hof Amsterdam, Altrex

Verwarringsgevaar tussen merk “Altrex” en teken “Alex (Klimmaterialen)” voor klimmateriaal: merk heeft sterk onderscheidend vermogen (fantasienaam en bekend merk) en te weinig afstand tussen tekens (fantasienamen en sterk visuele gelijkenis). Eveneens verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Altrex” en “Alex (Klimmaterialen)”, mede gelet op afnemerspubliek, geografische gebied en bereik van identieke activiteiten.

 

IEPT20131220, Rb Overijssel, Regge v Rego
Verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerk "REEF HOUT" en beeldmerk "Houthandel REEF". Soortgelijke activiteiten:
houthandel, gevestigd in Goor en gericht op particulieren. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Reef Hout" en "Houthandel Reef".

 

IEPT20131220, HR, Diageo v Simiramida
Prejudiciële vragen – Kan de openbare orde exceptie van art. 34 sub 1 EEX-Vo worden ingeroepen om de erkenning van een buitenlands vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht te weigeren?

 

IEPT20131220, HR, Spirits v FKP
Enkel gedogen geen ‘kwade trouw’ opheffende en te verlenen toestemming.Geen daadwerkelijke positieve wetenschap vereist voor het aannemen van kwade trouw: onder omstandigheden kan ook van kwade trouw sprake zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk ge-rechtigd is. De BMW sloot t.a.v. vordering tot wijziging van de tenaamstelling depot de toepassing van nationaal recht niet uit. Aanmerken van FKP als (voorzettende) "houder van eerdere inschrijving" getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en verweven met waarderingen van feitelijke aard.

 

IEPT20131220, HR, Wendy‘s International v Wendy‘s
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering.

 

IEPT20131220, HR, Winters v Red Bull

In opdracht afvullen van met (inbreukmakende) tekens voorziene en voor export bestemde blikjes geen merkgebruik: deze vaststaande feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van [A] en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. Art. 14 Handhavingsrichtlijn strekt zich mede uit over prejudiciële procedure, gevoerd in kader van geding waarop artikel van toepassing is: ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is. Proceskosten niet toereikend gespecificeerd: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, SKF
Inbreuk op SKF-merken: invoer/handel in EER van dezelfde waren (lagers), voorzien van gelijke tekens. Incident: inzage in c.q. afgifte van inbeslaggenomen bescheiden en monsters, ter identificatie van bron van (potentieel) onveilige lagers en afnemers ter voorkoming van (reputatie)schade bij SKF. Faillissement van [X] tijdens procedure staat niet eraan in weg dat rechtbank kan beslissen op vorderingen die niet voldoening van verbintenis uit boedel ten doel hebben of waarbij boedel niet is betrokken.

 

IEPT20131217, Rb Amsterdam, bliep v Vodafone

Geen inbreuk op *bliep-beeldmerken door reclamecampagne "Vodafone stunt via asterisk". Geen gebruik van asteriskteken door Vodafone als herkomstaanduiding, maar als verwijzingsteken naar additionele info m.b.t. in reclame aangeboden waar of dienst. Ten overvloede: geen verwarringsgevaar tussen beeldmerken van *bliep en teken van Vodafone: geen overeenstemmende tekens en beeldmerken van *bliep hebben zwak onderscheidend vermogen.

 

IEPT20131217, Hof Den Haag, SBS v Screentime
Popstars geen algemeen bekend merk: geen bekendheid bij aanzienlijk deel (niet meer dan 25%) van het relevante publiek.Toename bekendheid door kijken naar herhalingen niet aannemelijk geworden. Grotere bekendheid vereist voor algemeen bekend merk (artikel 6bis UvP) dan voor bekend merk (sub c).

 

IEPT20131217, Rb Gelderland, Merkvervalsing
15 maanden gevangenisstraf en € 10.000 boete voor onder meer (medeplegen van) bedrijfsmatige handel in valse merkkleding en -schoenen.

 

IEPT20131212, HvJEU, Rivella v BHIM
Begrip “oudere nationale merken” (artikel 42 GMeV) betreft alle merken met werking in een lidstaat, ongeacht nationale of internationale inschrijving.

 

IEPT20131211, Rb Amsterdam, Skytex
Teken "ILOVESU" ongeschikt om herkomstfunctie merk uit te oefenen. Wellicht herkend als een geografische herkomstaanduiding, hetgeen een beschrijvende aanduiding in merkenrechtelijke zin is.

 

IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas
Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers. Geen auteursrechtinbreuk op ontwerpen HAVAIANAS-slippers.

 

IEPT20131210, Hof Den Haag, Promodyne
Gebruik als exportmerk geen relevant gebruik voor depot te kwader trouw indien gevaar voor EU-verhandeling uitgesloten is. Uitgaande van ruim gebruiksbegrip sprake van aanvrage met bedoeling om merk zelf in EU als exportmerk te gebruiken en niet enkel om [A] gebruik te beletten. Woord “Maba” niet auteursrechtelijk beschermd: woord is zo kort en (mede daarom) zo banaal daarin geen intellectuele schepping kan worden gezien.Auteursrechthebbende op grond van “leiding en toezicht” vereist meer dan enkel zeggenschap: dat van een eigen schepping van de medewerkers niet gesproken kan worden.

 

IEPT20131206, HR, Makro v Diesel
Geen uitputting merkrechten. Handelen in strijd met bepaling inzake kwaliteit van de waren (artikel 8(2) Merkenrichtlijn). Licentie tot proefpartijen, waarvan resultaten moesten worden voorgelegd, zodat Diesel de kwaliteit kon controleren. Waardering bewijskracht Spaanse uitspraken is voorbehouden aan feitenrechter.

 

IEPT20131127, Rb Den Haag, L&D v Julius Sämann
Geldig dennenboomvormmerk: niet beschrijvend voor luchtverfrissers. Vorm niet noodzakelijk voor technische effect van geleidelijke luchtontsnapping. Verval merkrecht wegens niet normaal gebruik onvoldoende gemotiveerd, gelet op door JSL overgelegde reclamemateriaal, facturen en verklaringen.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star
Internationale jurisdictie. Bevoegdheidregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd inzake auteursrechtelijke vorderingen en inzake en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo).
 

IEPT20131126, Hof Den Haag, Porsche
Depot Porsche-merk voor soortgelijke waren te kwader trouw wegens verwarringsgevaar en oogmerk Porsche te laten betalen. Depot andere merken relevant voor kwade trouw. Soortgelijkheid niet relevant bij nietigheid latere inschrijving wegens overeenstemming met bekend ouder merk; ongerechtvaardigd voordeel aannemelijk.

 

IEPT20131114, HvJEU, Environmental Manufacturing v BHIM
Verwateringsgevaar bekend merk: Autonome voorwaarde dat verwateringsgevaar een aantoonbare economische gedragsverandering of grote kans op toekomstige gedragsverandering van de gemiddelde consument vereist. Wijziging economische gedragsverandering is een objectieve voorwaarde, die niet niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet. Verwateringsgevaar Vereist een ernstig gevaar voor afbreuk onderscheidend vermogen op grond van logische gevolgtrekkingen, die niet mogen voortvloeien uit louter veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, G-Star v H&M
RAW-merken G-Star hebben onderscheidend vermogen; stijlverwijzing onvoldoende onderbouwd. Overeenstemmende totaalindruk RAW-merken en RAW Beat Experience. Gebruik RAW Beat Experience niet louter beschrijvend, maar tevens als herkomstaanduiding. Gevaar voor (directe of indirecte) verwarring. 
 

IEPT20131107, Rb Rotterdam, GT Corp v Honda
Verwarringsgevaar met GX-merken Honda door gebruik ronde stickers met GX200 voor aggregaten. Honda heeft voldoende belang bij afgifte en vernietiging aggregaten en hoeft geen genoegen te nemen met ongedaanmaking van inbreuk.

IEPT20131029, Rb Gelderland, Rieberjo v DRI

Inmiddels geëindigde licentieovereenkomst tussen partijen slechts betrekking op octrooilicentie voor Airwash-systeem (tepelbekerreiniger), niet op licentie tot gebruik van merk “AIRWASH”. DRI heeft stilzwijgende en naar duur onbeperkte licentie tot gebruik van merk “AIRWASH” verkregen, nu zij het merk gedurende 20 jaar met toestemming van Rieberjo en zonder betaling van enige vergoeding heeft gebruikt. Belangenafweging staat in de weg van onmiddellijke beëindiging door Rieberjo van merklicentie DRI. 


IEPT20131023, Rb Den Haag, Screentime v SBS
Merk POPSTARS beschrijvend voor amusementsprogramma’s.Inburgering onvoldoende onderbouwd. Ex nunc beoordeling algemene bekendheid merk (artikel 6bis UvP). Drempel voor bescherming als algemeen bekend merk (art. 6bis UvP) verlaagd door artikel 16 TRIPS-verdrag. Voor een algemeen bekend merk is een grotere bekendheid nodig is dan voor een bekend merk in de zin van ‘sub c’. Algemene bekendheid onvoldoende onderbouwd.Geen onrechtmatige daad SBS door het voorgenomen gebruik van het teken ‘The next Popstar’. Geen depot te kwader touw merk POPSTARS: beschrijvende woordbestanddelen en niet overeenstemmende beeldbestanddelen.

 

IEPT20131022, Rb Midden-Nederland, Merkvervalsing

Gevangenisstraf voor (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen (kleding, schoenen en parfums) en deelname aan criminele organisatie.

 

IEPT20131014, Rb Gelderland, Agri Retail v BoerenBond Retail
Agri Retail is rechthebbende op handelsnaam en merk “Boerenbond”; eigen recht Boerenbond Retail onvoldoende gebleken. Gedurende ontvlechting franchise mag Boerenbond Retail gebruik blijven maken van het merk 'BoerenBond'.

 

IEPT20131014, Rb Oost-Brabant, the Clash oft he Coverbands
Geen overdracht reeds bestaande merk- en handelsnaamrechten “The Clash of the Coverbands” door bepaling in arbeidsovereenkomst tussen verzoeker en verweerder.Noch verzoek, noch verweerder rechthebbende gelet op overdracht door verzoeker aan Artists & Bands.
 

IEPT20131017, HvJEU, Isdin v BHIM
Globale motivering weigeringsgrond merk volstaat niet ter zake van niet-homogene groepen waren of diensten binnen eenzelfde klasse nu de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert

 

IEPT20131015, Hof Den Haag, Prevdent v Unilever
Verwarringsgevaar tussen woordmerk PREVDENT en PRODENT-merken: gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken is gedeponeerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn en de bekendheid van de merken, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar

 

IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax
Roodwit beeldmerken Ajax geldig: concrete grafische voorstelling van kleurcombinatie.Geen merkinbreuk: beschermingsomvang strekt niet tot ieder wit kledingstuk met aan voorzijde rode baan. Slaafse nabootsing. Artikel 2.19 BVIE sluit beroep op slaafse nabootsing officiële merchandisingproducten niet uit. Enkel aanhaken bij populariteit voetclub niet onrechtmatig: Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

 

IEPT20131010, Rb Amsterdam, TBAG v TBBV
Rechtsgeldige opzegging exclusieve licentiebevoegdheid ROUTE 66-merk; geen onherroepelijke bevoegdheid.Opzegtermijn van 2 jaar niet aannemelijk.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf
Schorsing in conventie omdat oordeel BHIM over geldigheid PRESTIGE EVOLUTION relevant is voor oordeel over geldigheid Evolution-merken; niet het voorgebruik daarvan. EVOLUTION XQ geldt als gebruik van EVOLUTION 3GS.
Normaal gebruik EVOLITION 3GS door Fieldturf als licentienemer van Ten Cate.Met name indirect verwarringsgevaar REVOLUTION en EVOLUTION vanwege jarenlande zakelijke relatie.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Black Rhino v Sic (Blues Brothers)
Auteursrechtelijke vorderingen gebaseerd op filmscripts onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht op characters Jake en Elwoo Blues onvoldoende onderbouwd.Portretrecht beperkt tot afbeelding: Een live optreden is geen afbeelding en geen overeenstemmende gelaatstrekken. Merkinbreuk: Het gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ door gedaagden in de aanduiding “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eerlijk gebruik.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Hormel v Dukka
Geen inbreuk door SPAM voor energiedrank op Gemeenschapsmerk SPAM voor vlees. Energiedrank en vlees niet soortgelijk: Niet uitwisselbare of concurrerende en niet complementaire goederen consumptiegoederen van duidelijk verschillende aard. Geen bekendheid merk SPAM in relevante lidstaten buiten Verenigd Konink. Geen bekendheid Gemeenschapsmerk SPAM buiten het Verenigd Koninkrijk door Monty Python-sketch uit 1970: geen gebruik als merk. Geen bescherming o.g.v. artikel 6bis Unieverdrag bij gebreke van algemene bekendheid in lidstaten waar bescherming wordt ingeroepen. Geen depot te kwader trouw wegens ontbreken oogmerk om legitieme belangen Hormel te schaden. Verhouding oordeel rechtbank over ontbreken inbreuk en oordeel BHIM over nietigheid Gemeenschapsmerkaanvrage.

 

IEPT201301003, HvJ EU, Rintisch v BHIM - Protisnack
Na verstrijken gestelde termijn bij BHIM aangevoerd bewijs; beoordelingsvrijheid BHIM.Hoger beroep moet bestreden onderdelen en argumenten duidelijk aangeven op straffe van niet-ontvankelijkheid

 

IEPT20130926, HvJEU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM
Kamer van beroep dient beoordelingsbevoegdheid van aanvullende bewijzen objectief en gemotiveerd uit te oefenen; geen gunst. Vervallenverklaring kan enkel worden uitgesproken wanneer binnen door BHIM gestelde termijn geen enkel bewijs van het gebruik is overgelegd, of het verstrekte bewijsmateriaal volstrekt irrelevant is. Bewijslast normaal gebruik merk rust op houder; geen ambtshalve onderzoeksverplichting voor BHIM. Beoordeling van feiten en bewijzen, met name bewijskracht, behoort tot feitenonderzoek en is, behoudens onjuiste opvatting van feiten, geen rechtsvraag die vatbaar is voor toetsing door Hof.

 

IEPT20130926, HvJ EU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM II
Gerecht kan niet oordelen over door kamer van beroep niet beoordeelde bewijzen

 

IEPT20130925, Rb Den Haag, Nspyre v Nederlandsch Octrooibureau
Beroepsfout in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam

 

IEPT20130919, HvJEU, Martin Y Paz v Fabrique van Maroquinerie Gauquie
Nationale rechter kan het uitsluitende merkrecht niet beperken, anders conform artikel 5 t/m 7 Merkenrichtlijn. Bij verval instemming merkhouder met voortbestaan gedeeld gebruik merk met derde, dient merkhouder het merkrecht voor de betreffende waren aan die derde te kunnen tegenwerpen en zelf het merk voor die waren te kunnen gebruiken.

 

IEPT20130918, Rb Amsterdam, Morpheus v Bremafa
Geldig merk “MORPHEUS” voor o.m. bedden en boxsprings op basis van eerste merkinschrijving. Inbreuk: dezelfde waren en gelijke tekens.

 

IEPT20130917, Hof Den Haag, Spin for Life
Oppositie afgewezen: Geen verwarringsgevaar ondanks hoge mate van gelijksoortigheid wegens uiterst geringe gelijkenis en geringe onderscheidende vermogen. Hooguit geringe onderscheidende kracht “spinning”-merken.

 

IEPT20130916, Rb Den Haag, CHPW
Spoedeisend belang bij spoedige beëindiging inbreuk; geen onthoudingsverklaring. Inbreuk op RE AUDIO-merken: geen toestemming van merkhouder en gebruik van gelijke c.q. overeenstemmende tekens voor dezelfde waren.Verbod op gebruik van Re Audio-handelsnamen die oudere woordmerk RE AUDIO bevatten.

 

IEPT20130911, Rb Den Haag, Cybergun v KLM
Douanebeslag: Geen vervaardigingsfictie: louter doorvoer van goederen in EU onder een schorsingsregeling is geen inbreukmakende handeling. Ook geen vervaardigingsfictie voor bekende merken. Enkele hypothetisch risico van inbreuk door in het verkeer brengen in EU onvoldoende voor tegenhouden en vernietiging.


IEPT20130918, Rb Noord-Holland, HLK v Scotch & Soda
Voorgebruik “Je M’Appelle”:gericht is op het verkrijgen van afzet voor de nieuwe door HLK ontwikkelde kledinglijn onder het merk JE M'APPELLE. Gebruik “je m’appelle” als onderdeel van samenhangende zin, geen voor-voorgebruik als merk.

 

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

 

IEPT20130904, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse Sporttrading
Omkering bewijslast uitputting omdat Sporttrading er op mocht vertrouwen dat schoenen van schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. Onvolledig aanvoeren bekende feiten door Converse heeft mogelijk consequenties voor proceskosten.Onzorgvuldige onderbouwing door Converse van gestelde counterfeit: wisselende verklaringen eigen deskundige over dezelfde schoenen. Verzuim Converse om verkregen verklaring in het geding te brengen. Onvolledig informeren rechtbank door Converse of gestelde verhandeling na 2009.

 

IEPT20130904, Rb Rotterdam, Savoy Club
Eiser kan als belanghebbende c.q. merkhouder verval Beneluxmerken SAVOY CLUB inroepen. Vervallenverklaring SAVOY CLUB-merken wegens ontbreken normaal gebruik (geen merkgebruik buiten concern); ook geen sprake van hernieuwd normaal gebruik

 

IEPT20130828, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Sporttrading Holland
Uitputting merkrechten niet aannemelijk. Inzage in inbeslaggenomen bescheiden om inbreuk te kunnen vaststellen en gegevens over voormannen en afnemers te verkrijgen

 

IEPT20130828, Rb Den Haag, Stork v Rodon
Geen inbreuk Stork-merk door “compatible with Stork”. Geen rechtsverwerking merkinbreuk bij gebreke van bewust gedogen. Geen (stilzwijgend) gebruik Stork-merk door gebruik Stork-artikelnummers. Geldig blauw/grijs kleurmerk Stork; ontbreken onderscheidend vermogen door Rodon onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door gebruik kleuren(combinatie) blauw/grijs voor delenhaken. Geen rechtsverwerking merkinbreuk bij gebreke van bewust gedogen.

 

IEPT20130814, Rb Noord-Nederland, Baidu
Algemene bekendheid merk niet aangenomen: belangrijke indicator is algemene bekendheid in de ICT sector binnen de Benelux in 2005 en 2007. Bekendheid niet af te leiden uit bekendheid in China en succes dat volgde op Nasdaq-notering in 2005. Afwijzing nietigheidsvordering wegens depot te kwader trouw in 2007: geen belang vanwege geldigheid eerdere registraties gedaagde.

 

IEPT20130814, Rb Amsterdam, EWI v Upstream
Geen merkdepot te kwader trouw door Upstream: overeengekomen dat Upstream als betaling voor ontwerp van merken voor EWE merkrechten zou verkrijgen. Enkele wetenschap van gebruik van overeenstemmende (Canadese) merk door EWI onvoldoende voor kwade trouw. Evenmin onrechtmatig gehandeld door deponeren van merken.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Talens v Talensshop
Gebruik handelsnamen Talensshop en Talensshop.nl als merk voor waren en diensten. Verwarringsgevaar tussen merk Talens en tekens Talensshop en Talensshop.nl. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van bekende merk Talens. Gebruik als handelsnaam en metatags en geregistreerd houden domeinnamen in strijd met artikel 2.20(d) BVIE. Geen geoorloofd refererend merkgebruik.

 

IEPT20130809, HR, Red Bull v Menken
Ongerechtvaardigd voordeel trekken: intentie tot kielzogvaren vereist: Voor ongerechtvaardigd voordeel trekken is de intentie van Osborne tot ‘kielzogvaren’ vereist. Deze is niet door de merkhouder te bewijzen, maar niet aannemen van die intentie getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting; sterk met waarderingen van feitelijek aard verweven oordeel.

 

IEPT20130802, Rb Rotterdam, BSD v Honda
Geen opheffing beslag 587 uit China afkomstige Honda generatoren. inbreuk op GX-merken Honda voldoende aannemelijk. Geen ander oordeel op grond van belangenafweging: niet onderbouwd dat BSD in financiële nood verkeert en eventuele fouten van fabrikant komen voor haar rekening. Honda hoeft geen genoegen te nemen met ongedaanmaking van inbreuk.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Livesafe v McAfee
Woord-/beeldmerk LIVESAFE en teken “LiveSafe” (van McAfee) niet identiek: beeldbestanddelen van merk komen niet voor in teken.Merk LIVESAFE heeft van huis uit zo zwak onderscheidend vermogen dat mate van overeenstemming tussen tekens en soortgelijkheid waren niet tot verwarringsgevaar kan leiden. Geen onrechtmatige mededinging door creëren verwarringsgevaar met onderneming van Livesafe: geen concurrenten en McAfee gebruikt stelselmatig eigen handelsnaam in context met teken LiveSafe

 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Kettle Foods v Intersnack
Grensoverschrijdende bevoegdheid voor gehele EU op grond van aanvullende werking artikel 6 EEX-Vo op GMVo. Kettle-merken geen bekende merken; artificieel marktonderscheid.Geen inbreukmakend gebruik Kettle-merk door aanduiden bereidingswijze met “Kettle Cooked”

IEPT20130730, Rb Den Haag, Bar Music v Pioneer
Merk DDJ niet nietig wegens ontbreken onderscheidend vermogen ten tijde van inschrijving in 2004.Geen inbreukmakend gebruik merk: door bekendheid begrip Digital DJ zal relevante publiek begrijpen dat DDJ productkenmerken van Pioneer apparatuur beschrijft

 

IEPT20130725, Rb Oost-Brabant, Eurosafe v Ensafe
Geen depot te kwader trouw Eurosafe: voor-voorgebruik aannemelijk. Geen verwarringwekkende overeenstemming Eurosafe Solutions- en Ensafe-merken. Onvoldoende gebleken dat Eurosafe Solutions bekend merk c.q. marktleider zou zijn. Handhaving concurrentiebedingen door kantonrechten onwaarschijnlijk
 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Topro v Allergoedkoopst
Misleidende reclame: vereist dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt doordat bestuurder rollators bestelde terwijl hij wist of moet hebben geweten dat deze inbreukmakend waren en dit kon voorkomen.

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Kao
Counterfeit: inbreuk op GUHL-merken. Belang bij gevorderde accountantsverklaring en informatie omtrent namaak GUHL producten op straffe van dwangsom.Verwijzing naar schadestaatprocedure voor begroting schade (en winstafdracht).

 

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Counterfeit UGG
Moedwillige merkinbreuk gedurende langere periode – verkoop via Marktplaats. Inbreukmakende namaak voldoende onderbouwd

 

IEPT20130723, Rb Gelderland, Connect v ConAct
Verwarringsgevaar tussen merk CONNECT en teken CONACT voor uitzendbureaus. Evenzeer verwarringsgevaar tussen handelsnamen Connect en Conact, inclusie domeinnaam uzbconact

 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Zumba Fitness
Nederlandse rechter bevoegd ter zake inbreukvorderingen ondanks forumkeuze in overeenkomst. Beschrijvend gebruik van ZUMBA-merken niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken indien het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er een economisch verband bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness.Geen voordeel trekken uit merk of afbreuk aan reputatie door enkele registratie handelsnaam. Ongerechtvaardigd voordeel trekken en afbreuk reputatie ZUMBA-merk door gebruik domeinnaam. Alleen gehoudenheid tot verwijdering van door derden op sociale media geplaatste berichten na op de hoogte zijn c.q. verzoek

 

IEPT20130722, Rb Rotterdam, Gall & Gall v Call & Call
Ex parte bevel tot staking van iedere inbreuk op de GALL & GALL merken en GALL & GALL handelsnaam, meer: in het bijzonder door het gebruik van het CALL & CALL

 

IEPT20130718, HvJEU, New Yorker Jeans v BHIM
Bijkomend bewijs normaal gebruik merk in aanvulling eerder tijdig geleverd bewijs toelaatbaar binnen beoordelingsvrijheid BHIM.

  

IEPT20130718, Rb Gelderland, Eijffinger v Style & Concepts
Overeenstemming EIJFFINGER en WALLS by Joost Eijfinger: "by Joost Eijffinger" is een in het oog springend onderdeel van het teken, dat auditief, visueel en begripsmatig sterke gelijkenis vertoont met het woordmerk "Eijffinger". Naamsvermeldingsrecht auteursrechtelijk maker geeft geen bevoegdheid familienaam te gebruiken als merk

 

IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
Dat aanzienlijk deel van het publiek een kleur met derde associeert relevant voor de globale beoordeling van (i) verwarringsgevaar, (ii) ongerechtvaardigd voordeel of (iii) geldige reden voor beweerdelijk inbreukmakend teken. Normaal gebruik mogelijk van ingeschreven merk dat enkel in combinatie met erover geplaatst woordmerk wordt gebruikt, voor zover verschil tussen gebruikt en ingeschreven het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigt. 

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs
Geen Europese uitputting door kenmerken verpakking, omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Geen omkering bewijslast: geen reëel gevaar afscherming nationale markten vanwege lokaal verschillende prijzen.

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Verstekvonnis merkinbreuk.

 

IEPT20130710, Rb Noord-Holland, Sweet Things v MD Pastries
Gebruik “Sweet Things” als handelsnaam door gebruik domeinnaam sweetthings.nl naast (officiële) handelsnaam; verwarringsgevaar. Merkdepot te kwader trouw na aanschrijving door oudere gebruiker: oogmerk tot benadeling Sweet Things
 

IEPT20130710, Rb Den Haag, Kuchenmeister v Lotte
Verval Koala merk wegens ontbreken normaal gebruik: enkele vermelding op website sinds 2010 en aantreffen in Nederland in 2008 onvoldoende voor reële commerciële exploitatie gericht op verkrijgen of behouden afzet in Benelux. Volledige proceskosten vervalvordering wegens dreiging handhaving in reconventie.

 

IEPT20130708, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank
Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. Geen spoedeisend belang bij die vorderingen betreffende kwesties die spelen sinds augustus 2011

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
Schending formaliteitenverbod ter zake van werk van toegepaste kunst met buitenlandse oorsprong resulteert in maximum beschermingsduur auteursrecht van 25 jaar. Geen schending Europees non-discriminatie-beginsel nu geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong. Geen merkinbreuk geherstoffeerde stoelen omdat duidelijk is dat revisie niet onder controle van merkhouder heeft plaatsgevonden