2014 2e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20141230, Hof Den Haag, DSM v Vion

Verwarringsgevaar tussen jongere merk “ZIVION” en oudere merk “VION” vanwege soortgelijke waren, auditieve en visuele overeenstemming en onderscheidend vermogen oudere merk.


IEPT20141230, Hof Den Haag, Wolf Oil v Wolf Licenses
Verwarringsgevaar tussen woord/beeldmerken “WOLF (OIL)” en woord/beeldteken “WOLF”: onderdeel WOLF zeer onderscheidend, grote auditieve en begripsmatige overeenstemming en enige mate van soortgelijkheid tussen geclaimde waren.

IEPT20141224, Rb Amsterdam, Capri Sun v Riha
Merkinschrijving van Capri Sun voldoende duidelijk: 3D-merk bestaande uit reflecterend zakje met rechthoekige vorm, taps toelopende bolling en lasnaden aan bovenkant en zijkanten.Vormmerk van Capri Sun nietig: (alle wezenlijke kenmerken van) vorm noodzakelijk voor bereiken van technische uitkomst.Geen slaafse nabootsing, nu Riha verplichting om verwarringsgevaar te voorkomen is nagekomen: andere totaalindruk door eigen merknaam prominent op sta-zakje te plaatsen. Geen onrechtmatige beslaglegging door Capri Sun: op moment van beslaglegging was merkrecht nog niet door Benelux-rechter nietig verklaard.

IEPT20141217, Rb Den Haag, Kesa v AS Watson
Ondanks afgegeven onthoudingsverklaring voldoende belang: merkinbreuk niet erkend, geen opgave gedaan en toegezegde boete aanzienlijk lager dan gevorderd. Verwarringsgevaar tussen teken “PRO-LINE” en woord/-beeldmerken “PROLINE”: grote visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke waren. Nietigheid en non usus merk “PROLINE” onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141216, Hof Den Haag, Quilate v Foralways
Relevante publiek zal aanduiding L’ARGENTINA als geografische aanduiding van land Argentinië opvatten. Woordmerk “L’ARGENTINA” mist elk onderscheidend vermogen: bestaat enkel uit geografische aanduiding. L’ARGENTINA-beeldmerk geldig: combinatie van kroon, blauwe kleur en gebogen rangschikking van letters L’ARGENTINA heeft (enig) onderscheidend vermogen.

IEPT20141215, Rb Den Haag, AAB v MES
Afgeven oorsprongsverklaring merkgebruik, maar onvoldoende voor merkinbreuk: niet gebleken dat daadwerkelijk inbreukmakende ankers zijn verhandeld. Niet vermelden reactie MES op sommatie in verzoekschrift bewijsbeslag onvoldoende reden tot opheffing. Inzage toegewezen: rechtmatig belang en redelijk vermoeden van inbreuk.

IEPT20141210, Rb Den Haag, Borr€ls v BRRLS
Geen depot te kwader trouw: door samenwerking mocht Borr€ls ervan uitgaan gerechtigd te zijn tot registratie merken. Door geldig gepot maken Y en BRRLS inbreuk op merken Borr€ls. Inbreuk handelsnaamrecht onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141201, Rb Den Haag, i-Health v iHealthlabs
Woordmerk “I-HEALTH” normaal gebruikt: non usus onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen merk “I-HEALTH” en teken “iHealth”: (sterke) visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke waren en diensten.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Livesafe v McAfee

Woord “Livesafe” beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten: bestaat uit bestanddelen die verwijzen naar kenmerk van de waren en diensten. Onderscheidend vermogen woord “Livesafe” door gebruik niet aannemelijk gemaakt. Geen overeenstemming tussen woord/-beeldmerk “Livesafe” en teken “LiveSafe” van McAfee: niet onderscheidende woordbestanddeel “Livesafe” buiten beschouwing gelaten. Geen bijzondere omstandigheden die gebruik “LiveSafe” onrechtmatig maken en geen beroep op artikel 10bis lid 3 (1) Verdrag van Parijs.

IEPT20141112, Rb Den Haag, Bacardi v Castillon

Goederen met T1-status die onder accijnsschorsingsregeling worden geplaatst in EU in verkeer gebracht. Merkinbreuk “sub a” wegens zonder toestemming verkopen Bacardi-producten met AGD-status. Inbeslaggenomen T1-goederen maken geen inbreuk, onvoldoende onderbouwd dat deze in EER zullen worden gebracht. Ook merkinbreuk wegens levering Bacardi-producten met AGD-status aan Torijn: zonder toestemming in de EU in het verkeer gebracht.


IEPT20141111, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi

Terecht kostenveroordeling eerste aanleg in conventie: Van Caem tekort geschoten in opgaveverplichting en zelf executiegeschil aanhangig gemaakt. Van Caem heeft stakingsverbod overtreden door AGP-goederen op te slaan en te verhandelen. Onduidelijk of Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door opslag AGP-goederen, gezien o.a. prejudiciële vragen hof Den haag (IEPT20140722), waardoor belang Van Caem bij afwijzing opgave zwaarder weegt dan belang Bacardi bij toewijzing. Kostenveroordeling eerste aanleg in reconventie: kosten grotendeels nodeloos gemaakt door stelling in strijd met de waarheid.

IEPT20141104, Hof Arnhem-Leeuwarden, Converse v Scapino
Goede procesorde verzet zich tegen aanpassing bewijsopdracht in dit late stadium van de procedure: onredelijke vertraging. Geen aanhouding zaak om deskundigenrapport andere zaak af te wachten: beslissingen kunnen onverenigbaar met elkaar zijn. Scapino niet geslaagd in bewijsopdracht dat Converse schoenen afkomstig zijn uit door Converse geautoriseerde Brand Search partijen: onvoldoende onderbouwd. Scapino niet geslaagd in bewijsopdracht dat bij Sport Trading gekochte schoenen van geautoriseerde wederverkoper Infinity afkomstig zijn. Deskundigenonderzoek naar aanwezigheid tonglabelcode “W17” dat aantoont dat schoen van Infinity afkomstig is niet in strijd met goede procesorde.

IEPT20141022, Rb Den Haag, Koelstra v Van Asten
Door reeds ondertekende onthoudingsverklaring geen belang bij inbreukvordering tegen Van Asten en Babysupershop. Wel belang bij vernietiging inbreukmakende Techno buggy’s. Rectificatie toegewezen: belang bij beperken veiligheidsrisico’s Techno’s met Koelstra-merken. Vorderingen tegen overige gedaagden afgewezen: zijn aandeelhouder/bestuurder en geen ernstig persoonlijk verwijt. Plaatsen advertentie met Koelstra buggy, terwijl deze niet op voorraad was misleidend, door suggestie dat deze wel in voorraad is geweest. Claim “alle Koelstra Buggy’s uit voorraad leverbaar met laagste prijsgarantie” misleidend, maar onvoldoende aannemelijk dat claim suggereert dat adverteerder erkende wederverkoper van Koelstra is. Geen deloyaal gebruik Koelstra merken en geen merkinbreuk door gebruik Koelstra woordmerk in advertenties. In verleden aangeboden Techno kan er niet toe leiden dat de keyword advertising in algemeen herkomstaanduiding woordmerk Koelstra aantast. Geen aantasting investeringsfunctie: niet aannemelijk dat terugloop verkoop en verstoring handelsrelatie met Prénatal door keywordgebruik Van Asten komt.

IEPT20141022, Rb Den Haag, Brite Strike

Rb overweegt vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten

IEPT20141022, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Procesrecht. Merkenrecht. Vervolg op
IEPT20140730
(rb), waarin de rechtbank voornemens was om prejudiciële vragen te stellen over of het BVIE een posterieur verdrag is aan de EEX-Vo en waarin partijen de gelegenheid hebben gekregen om zich over deze vragen uit te laten.  De rechtbank oordeelt dat – gelet op het nu ingenomen standpunt door eisers – de zaak naar de rechtbank Rotterdam zal worden verwezen wegens plaats van vestiging merkhouder, voor zover het de nietigverklaring van de onder III van het petitum bedoelde jongere merkenregistraties betreft.

 

IEPT20141021, Rb Zeeland-West-Brabant, King Cuisine

Verwarringsgevaar tussen beeldmerk “KING SALADES” en woordmerk “KING CUISINE”: combinatie “KING” en “SALADE en gebruik koningskop zal worden geassocieerd met KING CUISINE en gedaagde in verleden bij King Cuisine betrokken geweest. Ook handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar dat wordt versterkt door korte afstand tussen ondernemingen. Auteursrechtinbreuk op logo, zelfs als Glas Studio’s rechthebbende is: geen auteursrechtoverdracht aan gedaagde en aannemelijk dat King Cuisine licentie heeft.


IEPT20141015, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Geen kennelijke fout in tussenvonnis (IEPT20130130) door wel [A], maar niet [C] te veroordelen tot inzage. Zaak niet aangehouden in afwachting hoger beroep tegen IEPT20101231. Alpi heeft inbreuk gemaakt op Converse-merken door verkoop van schoenen met Converse-tekens aan haar personeel. Overige inbreukvorderingen afgewezen: Alpi heeft in opdracht van haar opdrachtgevers gehandeld. Onvoldoende onderbouwd dat Alpi “auctor intellectualis” schoenen in opdracht van derden ingevoerd en verhandeld. Alpi is geen mede-inbreukmaker: voorbehouden handelingen niet voor rekening en risico Alpi uitgevoerd. Voorshands oordeel dat opdrachtgevers Alpi ten aanzien van 54 zendingen inbreuk op Converse merken hebben gemaakt, waardoor Alpi merkinbreuk heeft gefaciliteerd. Geen faciliteren inbreuk voor overige zendingen. Alpi krijgt gelegenheid voorshands bewezen merkinbreuk door opdrachtgevers te ontkrachten. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over te benoemen deskundigen inzake controle echtheidskenmerken in beslag genomen schoenen.

IEPT20141014, Hof Den Haag, Red Bull v Lamborghini
Niet gesteld welk gebruik Red Bull naast gebruik voor vliegtuigen, F1 activiteiten en motorraces van stiermerken heeft gemaakt. Onvoldoende gemotiveerd dat gebruik stiermerken bij wedstrijd tussen vliegtuigen normaal gebruik voor voertuigen is. Stiermerken niet normaal gebruikt in het kader van F1 activiteiten Red Bull: enkel gebruikt voor sponsoring. Onvoldoende gemotiveerd dat merken normaal gebruikt zijn voor motorraces: slechts gebruikt als sponsoring. Geen normaal gebruik stiermerken voor replica’s motorfietsen: consument ziet replica’s als verlengstuk van sponsoring door Red Bull.


IEPT20141006, Rb Amsterdam, TB Events v IDTV

Vonnis van 21 juli 2014 (IEPT20140721) overtreden: teken “Wie ontdekt de Mol?” niet beschrijvend en op identieke wijze gebruikt als voorheen “Wie is de Mol?”. Toevoeging “alsmede alle soortgelijke tekens” uit vonnis doelt ook op teken “Wie is de Mol?” zonder beschrijvende aanduiding.

IEPT20141001, Rb Den Haag, Burberry
Merkinbreuk “sub b” door op 14 juni 2013 schoenen met print die verwarringwekkend overeenstemt met Burberry beeldmerken aan te bieden. Bewezen dat op 12 december 2012 aangeboden namaakproducten van Burberry-merk waren voorzien, waardoor sprake is van merkinbreuk.

IEPT20140930, Hof Den Haag, Cepia
Geen bestuurdersaansprakelijkheid toen bestuurder nog niet afwist van merkinbreuk. Wel aansprakelijk vanaf moment dat dit wel het geval was: persoonlijk ernstig verwijt, omdat te laat opgaaf is gedaan van afnemers van namaakhamsters en Cepia niet over alle afnemers is ingelicht.


IEPT20140930, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Van Caem geslaagd in bewijsopdracht dat flessen 1097 steeds T1-status hebben gehad, waardoor ze niet merkenrechtelijk zijn ingevoerd. Vraag of Bacardi zich kan verzetten tegen flessen met AGP-status afhankelijk van antwoord HvJEU in Bacardi v Mevi zaak (IEPT20140722). Handel in gedecodeerde flessen moet worden beoordeeld naar het recht van waar de gedecodeerde producten op de markt (dreigen te) komen. Niet aangegeven waar Bacardi-producten op de markt (dreigen te) komen en of dit daar onrechtmatig is.

IEPT20140929, Rb Midden-Nederland, De Staat v Darkness Reigns
Geen auteursrechtinbreuk op stripingpatronen van de Staat door aanbrengen striping op auto: geen overeenstemmende totaalindrukken door opvallende dubbele gele streep. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en striping op auto Darkness Reigns: andere totaalindrukken. Auto niet commercieel gebruikt, maar slechts op festivals en op vakantie.javascript:document.form1.urltarget.click(); Geen onrechtmatige daad, want geen verwarringsgevaar.
 

IEPT20140918, HvJEU, Hauck v Stokke

Begrip "vorm die door de aard van de waar bepaald wordt”: niet uitsluitend vorm die voor functie van betrokken waar onontbeerlijk is, maar ook vorm waarin één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Begrip “vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” is niet beperkt tot uitsluitend esthetische elementen maar omvat ook de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. Geen weigering vormmerk mogelijk indien geen van de drie weigeringsgronden volledig van toepassing is.

IEPT20140916, Hof Arnhem-Leeuwarden, Zoontjens Beton v Livingroof
Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DNS” en beeldmerk “ONS”: grote visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten. Geen onrechtmatige concurrentie: geen systematisch ondergraven van het bedrijfsdebiet van Zoontjens. Schade merkinbreuk voldoende onderbouwd voor schadestaatprocedure, schade auteursrechtinbreuk niet.


IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Brasserie Vuur v Stoke

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Restaurant Vuur” en “HOOG VUUR”: gevestigd op verschillende locaties en andere concepten en uitstraling. Beroep op artikel 5a Hnw en merkenrechten afgewezen om zelfde reden. Niet aannemelijk gemaakt dat Stoke ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Restaurant Vuur.

IEPT20140910, Rb Gelderland, Storopack v Rivofoam

Geen rechtsverwerking wegens instellen nietigheidsvordering voor merk dat partij ook zelf heeft ingeschreven: voor twee ankers liggen onvoldoende voor verwerken van recht. Geen misbruik van recht: wel degelijk belang bij nietigverklaring merk, want zorgt voor kansen in Benelux Rechtbank overweegt benoeming deskundige om te oordelen over technisch effect S-vormmerk.
 

IEPT20140910, Rb Noord-Holland, Bijenkorf

Merkinbreuk op “De BIJENKORF” en “DRIE DWAZE DAGEN”: geen verweer gevoerd. Toekomstig inbreukverbod afgewezen: zuiver gebruik woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen is geen gebruik ter onderscheiding van waren en voldoende onderbouwd dat enkele toevoeging van kleurencombinatie geel/zwart bij deze woorden niet ertoe leidt dat publiek verband legt met Bijenkorf merken. Accentuering (bestanddelen) woorden  “bijzonder(e)” "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en ''dol dwaze prijzen" kan merkinbreuk zijn. Ruim geformuleerd (toekomstig) verbod afgewezen: vooraf onduidelijk wanneer sprake is van inbreuk.

IEPT20140909, Hof Den Haag, Orde van Sint Jan
Verwarringsgevaar tussen Orde van Sint Jan merken en Orde van Sint Jan teken: soortgelijke, zo niet identieke charitatieve diensten en diensten op gebied van verzorging van zwakken/invaliden, behoorlijke visuele en auditieve overeenstemming / begripsmatige overeenstemming.

IEPT20140909, Rb Amsterdam, Vandaag v Parkstad Plaza
Geen auteursrechtinbreuk op logo Vandaag: wezenlijk verschillende totaalindruk. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk “VANDAAG” en teken “PARKSTAD PLAZA”: gelijkenis onvoldoende dominant ten opzichte van diverse verschillen. Door verschillen geen slaafse nabootsing en geen onrechtmatig voortborduren op uniek concept Vandaag.

IEPT20140909, Rb Den Haag, BNP v Binckbank
Vraag of merkrecht is vervallen omdat het in handel gebruikelijke benaming is geworden dient ex nunc te worden beoordeeld. Gerede kans dat “TURBO” en “TURBO XL”-merken vervallen zullen worden verklaard voor beleggingsproducten in bodemprocedure wegens verwording tot soortnaam. Gelet op aanzienlijke generiek gebruik ervan door (voormalig) merkhouder, licentienemers en betrokken derden op websites en in promotiemateriaal en (internet)publicaties vatten eindgebruikers (actieve beleggers) deze tekens niet (meer) als onderscheidingsteken op (art 2.26(2)(b) BVIE). Door toedoen of nalaten van (voormalig) merkhouder: gelet op hoeveelheid en aard van voorbeelden van gebruik van “turbo (xl)” als soortnaam had van (voormalig) merkhouder een actievere handhaving mogen worden verwacht en (voormalig) merkhouder en licentienemers hebben zelf niet consequent gebruik gemaakt van aanduiding ‘turbo (xl)’ als merk.

IEPT20140905, Rb Den Haag, VWS v Ventraco
Octrooi voor “werkwijze voor verjongen van bitum bevattende samenstelling” niet beperkt tot werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven: blijkt niet uit conclusies, beschrijving en tekeningen van octrooi (artikel 53(2) ROW). Indirect octrooi-inbreuk: het door Ventraco verhandelde additief vormt wezenlijk bestanddeel van geoctrooieerde werkwijze en wordt bewust verhandeld aan derden voor toepassing van die werkwijze. Onvoldoende aannemelijk dat merken “RHEOFALT” en “COLORFALT” van Ventraco tot soortnaam zijn verworden voor additieven voor asfalt. VWS geen eventuele licentie voor gebruik van Ventraco-merken: licentie is beëindigd toen samenwerking met Ventraco eindigde. Geen (dreigende) inbreuk op “RHEOFALT”; wel inbreuk op merk “COLORFALT”.

IEPT20140903, Rb Midden-Nederland, Australian Gold v ASC
Geen merkinbreuk: onvoldoende aannemelijk dat ASC daadwerkelijk Australian Gold producten heeft ingekocht bij partijen die niet tot distributienetwerk Australian Gold behoren. ASC heeft wel onrechtmatig gehandeld jegens B&H: voorshands voldoende aannemelijk dat producten die niet aan Europese en NL regelgeving voldoen zijn aangeboden in de winkel.

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, TSO

Ondanks oudere handelsnaam “TSO” geen handelsnaaminbreuk: licentie voor gebruik handelsnaam gegeven aan TSO Noord en licentie TSO Noord overgedragen aan TSO Techniek. Technical Support Oosterhout kon gezien zwaarwegend belang TSO Techniek in redelijkheid niet tot intrekking licentie komen en niet duidelijk waarom verwarringsgevaar nu groter is dan toen TSO Noord handelsnaam gebruikte. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Support Oosterhout auteursrechthebbende is op teksten op website TSO techniek. Reconventie: beeldmerk “TSO” zonder licentie gebruikt door Technical Support Oosterhout. Verbodsvordering gebruik beeldmerk “TSO” misbruik van recht: enkel ingesteld vanwege dagvaarding door Technical Support Oosterhout. Geen overdracht woordmerk “TSO” aan TSO techniek: gezien standpunt in conventie wordt aangenomen dat TSO Techniek geen verwarringsgevaar ziet. Ook als er wel verwarringsgevaar is, geen inbreuk: handelsnaam “TSO” ouder dan beeldmerk, waaraan woordmerk gelijk is.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Bacardi v Seva

Onvoldoende spoedeisend belang bij provisionele vordering tot staking merkinbreuk: voortdurend karakter merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Of sprake is van merkinbreuk afhankelijk van beantwoording prejudiciële vragen hof Den Haag. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft gehad. Exhibitie afgewezen: vordering ziet op bevel tot informatieverstrekking. Bacardi moet zekerheid stellen voor bedrag van € 25.000: geen artikel 224 (2) Rv uitzondering van toepassing en aansluiting bij indicatietarieven IE-zaken.

IEPT20140827, Rb Rotterdam, Savoy Club
Verstekvonnis: Beneluxmerk “SAVOY” vervallen verklaard

IEPT20140820, Rb Oost-Brabant, Eurosafe v Ensafe
Afwijkende totaalindrukken tussen Benelux woord- /beeldmerk “EUROSAFE SOLUTIONS” en teken “ENSAFE”: in feite alleen voor wat betreft kleurgebruik overeenstemming. “EUROSAFE SOLUTIONS” geen bekend merk en niet ingeburgerd: onvoldoende onderbouwd. Geen verwarringsgevaar: afwijkende totaalindruk, geen inburgering en geen bekend merk. Reconventie: geen onrechtmatig handelen Eurosafe: niet bij voorbaat duidelijk dat inbreukvorderingen kansloos waren en onvoldoende onderbouwd dat onheuse, onnodig grievende of onjuiste uitingen jegens derden zijn gedaan.

IEPT20140812, Hof Den Haag, Kruidvat
Merkinbreuk: onvoldoende weersproken dat door [X] geleverde overhemden zonder toestemming van merkhouder (Tommy Hilfiger) binnen de EER op de markt zijn gebracht. Ontbinding koopovereenkomst t.a.v. overhemden gerechtvaardigd en gevorderde terugbetaling van koopsom toegewezen: [X] heeft in strijd gehandeld met in algemene inkoopvoorwaarden opgenomen garanties en artikel 7:15(1) BW.

IEPT20140806, Rb Den Haag, Schmidt v Goliath
Beneluxmerk voor “Nummerspelsteen” geen onderscheidend vermogen en niet ingeburgerd: normale en traditionele vorm voor spelsteen die veelvuldig voorkomt op de markt en publiek herkent nummerspelsteen niet als herkomstaanduiding. Beneluxmerk voor “jokerspelsteen” geldig: gebruikt ter onderscheiding van waren, geen eigenschap van de waar, vorm met gat daarin niet technisch noodzakelijk en geen non usus. Beneluxmerk voor “spelrekje” geen onderscheidend vermogen: gangbare vorm in spelbranche. [C] heeft belang bij stakingsvorderingen: onthoudingsverklaring ziet alleen op maangezicht merk en is geen executoriale titel. Onvoldoende gemotiveerd dat Schmidt in Nederland danwel Benelux merkrelevant gebruik heeft gemaakt van gestelde inbreukmakende tekens.

 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Savoy Club

Tijdig beroep tegen oppositie uitspraak: verzoekschrift op tijd binnengekomen bij hof, maar stempel op aan [J] verstuurde verzoekschrift bevatte verkeerde datum. Recht om beroep in te stellen tegen oppositie uitspraak niet verbeurd door geen bezwaren in oppositiefase te formuleren. Procedure aangehouden totdat over vervallenverklaring wegens non-usus is beslist.

 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Truvo v YT I

Visuele en auditieve overeenstemming tussen merk “YELLOW PAGES” en teken “YELLOW” Merk Yellow Pages niet normaal gebruikt voor alle waren in klasse 9 en telecommunicatiediensten in klasse 38. Geen verwarringsgevaar: waren en diensten waarvoor teken is gedeponeerd en merk is ingeschreven niet soortgelijk.

 

IEPT20140805, Hof Den Haag, Truvo v YT II

Visuele en auditieve overeenstemming tussen merk “YELLOW PAGES” en teken “YELLOW MOBILE” Begripsmatige verschillen tussen PAGES en MOBILE heffen visuele en fonetische overeenkomsten niet op. Merk Yellow Pages niet normaal gebruikt voor alle waren in klasse 9 en telecommunicatiediensten in klasse 38. Geen verwarringsgevaar: waren en diensten waarvoor teken is gedeponeerd en merk is ingeschreven niet soortgelijk.

 

IEPT20140730, Rb Den Haag, FKP v Spirits

De Rb overweegt prejudiciële vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten.

IEPT20140730, Rb Midden-Nederland, ING v AFAS
Online huishoudboekje van AFAS mag geen automatische koppeling naar internetbankeren ING bevatten: in strijd met algemene voorwaarden ING. Geen belang bij merk/auteursrechtinbreuk: door verbod mag AFAS ING-beeldmerk en logo niet meer gebruiken.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Alpargatas v Brands & Concepts
Geen verwarringsgevaar tussen Beneluxmerken “HAVAIANAS” en “HOLLANDAISAS”: geen identieke tekens, onvoldoende auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming en onvoldoende aannemelijk dat gebruik van teken “HOLLANDAISAS” schade heeft toegebracht aan Alpargatas. Wel auteursrechtinbreuk gemaakt door één type slipper van Hollandaisas, omdat de 5 kenmerkende elementen Havaianas slipper zijn overgenomen en totaalindrukken verder te weinig verschillen. Geen inbreuk op rijst- en baksteenpatroon Havaianas slippers, want niet oorspronkelijk en technisch bepaald. Eerste beslag nietig verklaard wegens te laat instellen hoofdzaak, opheffing tweede beslag afhankelijk van oordeel Rb Den Haag over Gemeenschapsmerkelijke inbreuk.

 

IEPT20140722, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi
Prejudiciële vragen over of bij goederen die zich onder een accijnsschorsingsregeling bevinden sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5(1) Merkenrichtlijn.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Nabootsing Zwitsers staatsembleem onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende gemotiveerd dat Swiss Sense merken misleidend zijn: publiek vindt herkomst niet relevant voor aankoop slaapsysteem. Geen rechtsverwerking. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “SWISSFLEX” en “SWISS SENSE” en tussen “SWISSFLEX” en merken met “SWISS SENSE” als dominant bestanddeel. Geen verwarringsgevaar met het teken waar “SWISS SENSE” zeer klein is afgebeeld: ondergeschikte plaats in teken. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “SENSUS” en teken “SENSE”. “SWISS SENSE” in handels/domeinnaam gebruikt voor waren en diensten. Handelsnaaminbreuk door geringe afwijking handelsnaam “Swiss Sense” van woordmerk “SWISSFLEX”. Geen misleidende handelsnaam door onjuiste suggestie dat Swiss Sense Zwitsers is en geen misleidende reclame: niet aannemelijk dat onjuistheid herkomst Swiss Sense producten consument beïnvloedt.

IEPT20140721, Rb Gelderland, IDTV v TB Events
Merkinbreuk “sub a” op woord-/beeldmerken “WIE IS DE MOL” door gebruik van teken gelijk aan het merk. Toevoegingen als “aan tafel” en “Lunch” louter beschrijvend en niet betwist dat voor soortgelijke diensten wordt gebruikt. Verweer dat TB Events teken eerder gebruikte verworpen, want alleen door inschrijving kunnen merkenrechten worden verkregen. Ten overvloede: verweer te kwade trouw zou niet slagen wegens eerder gebruik merk IDTV.

IEPT20140716, Rb Amsterdam, Paperclip
Gevorderde nietigheid NCRV "PAPERCLIP"-merk afgewezen. Merken “PAPERCLIP” en “PaperClip” gelijk. Geen identieke/soortgelijke waren of diensten: diensten NCRV-merk die als aanbieden van content kunnen worden omschreven zijn anders dan het aanbieden van (fysieke) waren, zoals apparaten en/of dragers.

IEPT20140715, Rb Noord-Holland, BKR v BKR Bedrijven
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “BKR”/“Bureau Krediet Registratie” en “BKR Bedrijven”/“Bureau Krediet Registratie Bedrijven”: toevoeging “bedrijven” van ondergeschikte aard. Hoewel onderhavige BKR Bedrijven logo en BKR beeldmerken dezelfde look en feel hebben en zonder reden ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid BKR wordt getrokken geen “sub b” en "sub c" merkinbreuk: geen gebruik in economisch verkeer. Wel “sub d” merkinbreuk aangenomen, want gebruik in economisch verkeer geen vereiste.

IEPT20140715, Hof Den Haag, Kettle Foods v Intersnack
Grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van in Duitsland gevestigde gedaagden op grond van artikel 6 EEX-Vo. Onvoldoende aannemelijk dat Intersnack Chio-verpakkingen Kettle Cooked ook in andere landen dat NL en Duitsland op de markt brengt. Geen merkinbreuk door gebruik van het merk “KETTLE”: niet bewezen dat aanmerkelijk deel publiek het teken als merk opvat. Indien teken wel als merk wordt opgevat: kenmerk van de waar dat in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid is gebruikt. Geen onrechtmatige daad en misleidende mededelingen.

IEPT20140710, HvJEU, Apple v Deutsches Patent- und Markenamt
Voorstelling van inrichting van een verkoopruimte van waren als "Apple" flagship store zonder opgave van maten of verhoudingen kan merk zijn indien zij waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen en geen weigeringsgrond inschrijving belet. Inschrijving ook mogelijk voor diensten die bestaan uit verrichtingen met betrekking tot verkochte waren, indien deze diensten niet een integrerend deel van verkoop van deze waren zijn.

IEPT20140710, HvJEU, Netto Marken-Discount v Deutsches Patent- und Markenamt
Samenbrengen van diensten opdat de consument deze gemakkelijk kan vergelijken en verwerken, kan vallen onder het in artikel 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde begrip “diensten”. Hierbij is vereist dat een merkenaanvraag voor een dienst van samenbrenging van diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig is geformuleerd opdat de bevoegde autoriteiten en de andere marktdeelnemers kunnen weten welke diensten de aanvrager voornemens is samen te brengen.

IEPT20140710, Rb Den Haag, Starsurgical
Spoedeisend belang bij merkinbreuk vordering: gestelde recente merkinbreuk en merkinbreuk niet erkend in door gedaagden opgestelde onthoudingsverklaring. Inbreuk op Gemeenschapswoordmerk “WITTMAN PATCH” niet bestreden. Misleidende mededelingen door op websites te stellen dat product vereiste CE-Certificaat en goedkeuring had, terwijl deze was verlopen. Gevorderde rectificaties grotendeels toegewezen om mogelijke reputatieschade aan merk te voorkomen. Merkenrechtelijke vordering en rectificatie jegens gedaagde Spaanse gedaagde Intraven toegewezen: risico op tegenstrijdige beslissingen en komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

IEPT20140702, Rb Noord-Holland, Stichting Eco Communicatie
Ventoux Advocaten geen belanghebbende bij vordering vervallenverklaring collectief woord/-beeldmerk “ECO LABEL”: geen zelfstandig belang. Stichting Eco Communicatie ook geen belanghebbende: ‘anonieme client’ die feitelijk geen andere werkzaamheden (heeft) verricht dan fungeren als ‘formele’ procespartij. 1019h Rv proceskosten wegens
misbruik van recht (€ 8.274,00): proefproces waarvoor geding voor burgerlijke rechter niet bestemd is en derden bij betrokken zijn, die onnodig op aanzienlijke kosten worden gejaagd.