2015 1e halfjaar Merkenrecht

Print this page

IEPT20150630, Hof Den Haag, DSQ v DF-I
Oppositie tegen JUST DEAN. Woordmerk “DEAN & DAN” normaal gebruikt voor kleding in klasse 25. Reële commerciële  in Benelux, Frankrijk en Italië en gebruik door of namens DSQ. Woordmerk “DEAN & DAN” onderscheidend: gebruikelijk dat in modewereld namen van ontwerpers als merk fungeren. Visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen woordmerk “DEAN & DAN” en teken “JUST DEAN”. Juwelen, bijouterieën, reiskoffers uit klasse 14 en 18 soortgelijk aan waren kleding uit klasse 25, evenals schoeisels en hoofddeksel wegens  complementariteit. Geen soortgelijkheid kleding met overige waren in klasse 14 en 18. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DEAN & DAN” en teken “JUST DEAN” door overeenstemming en soortgelijkheid.

 

IEPT20150630, Hof Den Haag, DSQ v DF-II 
Oppositie tegen DEAN RICH. Woordmerk “DEAN & DAN” normaal gebruikt voor kleding in klasse 25. Reële commerciële  in Benelux, Frankrijk en Italië en gebruik door of namens DSQ. Woordmerk “DEAN & DAN” onderscheidend: gebruikelijk dat in modewereld namen van ontwerpers als merk fungeren. Visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen woordmerk “DEAN & DAN” en teken “JUST DEAN”. Juwelen, bijouterieën, reiskoffers uit klasse 14 en 18 soortgelijk aan waren kleding uit klasse 25, evenals schoeisels en hoofddeksel wegens  complementariteit. Geen soortgelijkheid kleding met overige waren in klasse 14 en 18. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DEAN & DAN” en teken “DEAN RICH” door overeenstemming en soortgelijkheid.
 

IEPT20150625, HvJEU, Loutfi v AMJ Meatproducts
Bij beoordeling verwarringsgevaar tussen merken met Arabische woorden moet betekenis en uitspraak worden meegewogen indien relevante publiek basiskennis van geschreven Arabisch heeft

IEPT20150624, HvJEU, Hotel Sava v Slovenië
Uitleg begrip “natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron” uit richtlijn 2009/54/EG: heeft betrekking op natuurlijk mineraalwater gewonnen uit een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten dat eenzelfde watervlak of eenzelfde onderaardse laag tot oorsprong heeft, voor zover de kenmerken van dat water volgens de in bijlage I bij die richtlijn vermelde criteria bij al die natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten identiek zijn en constant blijven binnen natuurlijke schommelingen.

IEPT20150617, Rb Rotterdam, JWare v VDB

Buiten termijn van 2 weken ingediende producties toegelaten: VDP niet in haar belangen is geschaad. Aanvullende specificaties onderzoekskosten en reis- en verblijfkosten buiten beschouwing gelaten. Beneluxwoordmerken “CONES” beschrijvend voor sigarettenhulzen. Ellipsvormige beeldmerk  en rechthoekige beeldmerk niet beschrijvend: totaalindruk voldoende onderscheidend om herkomst van waren te onderscheiden. Beneluxwoordmerken anders dan voor sigarettenhulzen en rechthoekige beeldmerk vervallen verklaard: non-usus niet betwist. Beroep op non-usus Ellipsvormige beeldmerk onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150616, Hof Arnhem-Leeuwarden, Converse v Scapino
Geen aanleiding om op eindbeslissingen tussenarrest (IEPT20141104) terug te komen. Gevaar voor marktafscherming en beïnvloeding mededinging relevante markt onvoldoende onderbouwd. 1407 van 3263 onderzochte schoenen vermoed van Infinity (door Converse geautoriseerde bron) afkomstig te zijn door aanwezigheid bestemmingscode W17. Onderzoek gerechtsdeurwaarder onvoldoende steun voor stelling dat 43% van alle schoenen wordt vermoed van Infinity afkomstig te zijn. Geen bewijslastomkering door bewijsnood Scapino: had zelf zich ervan kunnen vergewissen dat schoenen van door Converse geautoriseerde bron afkomstig waren en daarvan bewijs kunnen vragen. IFC-rapport Converse onvoldoende bewijs om vermoeden m.b.t. 1407 schoenen te ontzenuwen. Converse in gelegenheid gesteld om in beslag genomen schoenen fysiek op echtheid te onderzoeken.


IEPT20150603, Rb Zeeland-West-Brabant, Roy Donders

Depot Beneluxwoordmerken “ROY DONDERS” te kwader trouw: Donders is voorgebruiker, “ROY DONDERS” is de eigen naam van Donders en ten tijde van het depot was Donders reeds een bekende Nederlander. Verwijzing naar schadestaatprocedure ten aanzien van geleden schade. Proceskosten begroot volgens liquidatietarief: nietigheidsactie toegewezen, inbreuk afgewezen en nietigheidsactie niet aan te merken als handhaving IE-rechten.

IEPT20150526, Hof Den Haag, Moulinsart v Herge Genootschap
Geen verklaring voor recht dat werk van Hergé tussen 2009 en 2012 zonder toestemming is gebruikt door HG: geen belang nu auteursrechtelijke grondslag is geëcarteerd. Beroep HG op dwaling ten aanzien van tussen partijen gesloten charter slaagt: onvoldoende betwist dat exclusieve publicatierechten m.b.t. Kuifje albums aan Casterman zijn overgedragen, terwijl Moulinsart stelde auteursrechthebbende te zijn. Gebruik domeinnaam “kuifje.nl” geen merkinbreuk sub a, b en d: niet gebruikt als merk en ongerechtvaardigd  voordeel trekken onvoldoende onderbouwd. Ook als niet nietigheid van gehele charter is ingeroepen geen verbod op gebruik “kuifje” in domeinnaam: charter spreekt over gebruik “Tintin” en niet over vertalingen. 

IEPT20150526, Rb Den Haag, Disney v Kidooz

Verstekvonnis inzake inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van Disney: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 7.303,65: proceskostenspecificaties via advocaat van gedaagde aan gedaagde kenbaar gemaakt.


IEPT20150520, Rb Rotterdam, SVn v NACA

Geen spoedeisend belang: na misgelopen onderhandelingen 15 maanden gewacht om kort geding aanhangig te maken. Ten overvloede: merken met daarin “starterslening” zijn beeldmerken en geven geen bescherming voor gebruik enkele woord “starterslening. Woord “Starterslening” is beschrijvend: geen sprake van algemeen bekend merk. Geen misleidende mededelingen/oneerlijke handelspraktijken. Geen handelsnaaminbreuk: geen inschrijving woordmerk “starterslening” en geen bekend merk.

IEPT20150519, Rb Den Haag, Vlisco v Stella Jean
Voorzieningenrechter bevoegd. Voldoende spoedeisend belang jegens gedaagden: voortdurende inbreuk c.q. geen onthoudingsverklaring afgelegd en inbreuken bestreden. Vlisco dessins auteursrechtelijk beschermd creatieve keuzes gemaakt door ontwerpers. Geen uitputting: onvoldoende onderbouwd. Alle door Stella Jean c.s. gebruikte dessins zijn naar voorlopig oordeel verveelvoudigingen van Vlisco dessins. Gedaagden richten zich op wereldwijde verkoop en daarmee ook op Nederland. Geen inbreuk op Gemeenschapsmerken Vlisco: geregistreerde vogel en steigerende paard  niet gebruikt ter onderscheiding van waren. Geen belang bij toewijzing vorderingen op grond van Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van Stella Jean c.s.. Geen inbreuk door Saks: geen producten verkocht waarin dessins Stelle Jean zijn verwerkt. Wel inbreuk door Moda Operandi op ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten.

IEPT20150513, Rb Den Haag, Brite Strike
Prejudiciële vragen aan HvJEU over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo oud. Artikel 5(1) of 5(3) EEX-Vo oud niet van toepassing.

IEPT20150507, Rb Midden-Nederland, Good Bears v SLB

Handelsnaam “Goodbearshop” maakt inbreuk op handelsnaam “Good Bears”: zelfde waren/diensten en publiek en verwarring heeft zich reeds voorgedaan. Geen oneerlijke concurrentie door [L] tijdens zijn bestuursfunctie bij de Stichting. Wel oneerlijke concurrentie na beëindigen bestuursfunctie door domeinnamen toe te eigenen en ervoor te zorgen dat website goodbears.nl voor langere tijd onbereikbaar was. Merkenrechtelijke vorderingen afgewezen: niet gebleken dat de Stichting als licentiehouder toestemming heeft voor procedure  


IEPT20150507, HvJEU, Voss of Norway v BHIM
Vormmerk voor drank.GEU heeft bewijslast onderscheidend vermogen niet omgekeerd maar heeft autonoom onderzoek gedaan. GEU heeft niet nagelaten te omschrijven wat de norm of gangbaar is in de sector van de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. GEU heeft terecht onderzocht of het betwiste merk op significante wijze afwijkt van de norm of wat gangbaar is in de betrokken sector. Onterecht gesteld dat GEU bij beoordeling onderscheidend vermogen niet totaalindruk heeft onderzocht. GEU heeft onderzoek van betrokken driedimensionale teken niet beperkt tot vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal merk. Dat GEU zou hebben overwogen dat merk waarvan elementen niet onderscheidend zijn geen onderscheidend vermogen kan hebben berust op onjuiste lezing arrest.

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst I 

Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door belanghebbende ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst II 
Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door [A] ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150430, Hof Amsterdam, Inspecteur Belastingdienst III
Geen bijtelling van aan merkhouder [C] betaalde royalties bij de transactieprijs van door [A] ingevoerde goederen (artikel 32(1) onder c CDW): niet aannemelijk dat fabrikanten op enigerlei wijze betaling van royalties aan [C] verlangen

IEPT20150428, Hof Den Haag, E-Trade v Binckbank
Geen visuele overeenstemming tussen merk 1 en bestreden teken, o.a. omdat merk 1 bestaat uit twee symmetrische pijlpunten die elkaar overlappen, terwijl het teken uit één geheel bestaat. Geen begripsmatige overeenstemming: merk 1 symboliseert twee symmetrische pijlen die elkaar in de punt vinden, teken symboliseert stervormig figuur of ventilator/propeller. Indien sprake is van overeenstemming is deze hoogstens tamelijk gering. Identieke/deels in hoge mate soortgelijke diensten. Gezien gering onderscheidend vermogen merk 1, geen reëel verwarringsgevaar. Gronden m.b.t. merk 2 en 3 treffen geen doel: zijn vrijwel identiek c.q. een zwart-wit weergave van merk 1.

IEPT20150428, Hof Den Haag, Savoy Club

Oppositie tegen inschrijving Benelux deel van internationale woordmerk “SAVOY CLUB” alsnog afgewezen: Beneluxwoordmerk “SAVOY” waarop oppositie was gebaseerd vervallenverklaard in IEPT20140827 en hof gaat er vanuit dat merk “SAVOY” in relevante periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt, aangezien dit niet is weersproken.

 

IEPT20150428, Hof Arnhem-Leeuwarden, Kopland v Stichting Het Kopland

Onrechtmatige daadsvordering stuit niet af op artikel 2.19 (1) BVIE: naam (Rutger) Kopland niet als merk gebruikt. 

 

IEPT20150423, Rb Amsterdam, Schiphol v IBR

Inbreuk sub b op merken SCHIPHOL en PRIVIUM door teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM van IBR: de tekens SCHIPHOL en PRIVIUM van IBR zijn identiek aan het woordmerk en aan het woorddeel in het beeldmerk SCHIPHOL PRIVIUM van Schiphol, er is sprake van verwarringsgevaar en partijen bedienen zich van hetzelfde publiek. Ook inbreuk sub c: SCHIPHOL is een bekend merk en IBR trekt ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie merk SCHIPHOL.


IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, DMGE v West Music
Auteursrechten met betrekking tot de “(Symphonica in) Hossa(!)” logo’s, niet in afwijking van artikel 8 Aw bij maker [S] zijn gebleven: onvoldoende aannemelijk dat dit uit overgelegde verklaringen zou blijken en algemene voorwaarden waaruit dit zou blijken pas ruimschoots na eerste openbaarmaking door WESP aan [L] gezonden. Presentatie van het logo door [S] aan SPW en/of WESP betrof een te beperkt publiek om te kunnen gelden als eerste openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Beeldmerk “Hossa” niet te kwader trouw gedeponeerd: geen voorgebruik, nu WESP in 2012-2014 met toestemming van [S] het logo gebruikte ter onderscheiding van waren en diensten. [S] niet op grond van algemene voorwaarden uitsluitend bevoegd tot depot beeldmerk: zou leiden tot conflict van rechten/uitholling auteursrecht WESP (nu overgedragen aan DMGE). 

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore

Geen depot te kwader trouw door A12: sprake van voor-voorgebruik merk “FLORE”. Gestelde overdracht of toestemming van gebruik merk kan Flore niet baten: gebeurd voordat het merk was ingeschreven. Geen handelsnaaminbreuk: “Flore” niet gebruikt ter aanduiding van onderneming. Geen beroep op artikel 7 Aw: onvoldoende weersproken dat CRP-software door [H] vóór dienstverband bij A12 is ontworpen. Bewijsopdracht dat auteursrecht niet ex. artikel 8 Aw op A12 is overgegaan. Afbreken bedrijfsdebiet A12 onvoldoende onderbouwd: geen paulianeuze handeling en mededeling dat continuïteit A12 niet kon worden gegarandeerd niet onrechtmatig, gezien financiële problemen en niet gedaan om klanten te lokken.


IEPT20150409, Rb Overijssel, Top Twence v Goodmark

Rb Overijssel niet bevoegd: deel van vorderingen zien op (beweerdelijke) inbreuk op Gemeenschapsmerk, waarvoor Rb Den Haag exclusief bevoegd is. Ook overige vorderingen verwezen naar Rb Den Haag: vorderingen verknocht en om proceseconomische redenen en eenheid van rechtspraak van belang dat dezelfde rechter over vorderingen oordeelt.


IEPT20150407, Hof Den Haag, Tronios v Dertronics

Opzegging duurovereenkomst niet in strijd met artikel 6 Mededingingswet: merkbare verstoring op betreffende markt onvoldoende onderbouwd. Niet aannemelijk dat niet voldoen aan minimumprijzen werkelijke reden voor opzegging was. Aannemelijk dat Dertronics zich aan “bait and switch” praktijken schuldig heeft gemaakt, waardoor overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd. Inbreuk op beeld- en woordmerken en productfoto’s.


IEPT20150401, Rb Gelderland, Vierdaagse thriller

Ontbinding overeenkomsten voor [boek1] en [boek3] door ernstige tekortkoming: gedaagde had op grond van overeenkomsten tijdig mededeling moeten doen van herdruk. Overige overeenkomsten ook opzegbaar: onherstelbare tekortkoming en door gedaagde veroorzaakte vertrouwensbreuk. Reconventie: geen vergoeding voor drukkosten voor vernietigde exemplaren [boek5]: gedaagde heeft beëindiging overeenkomsten zelf in hand gewerkt. Geen verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord/-beeldmerk ”4-daagse thriller” en boeken eiser: geen onderscheidend vermogen.


IEPT20150401, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Geen verplichting om op grond van artikel 1.14 BVIE uit te gaan van vonnis van Rb van Koophandel. Beneluxmerk voor rode zool blijkens omschrijving geen eenvoudig tweedimensionaal merk. Merk heeft zowel aspecten van kleur- als vormmerk, nu het bestaat uit kleureigenschap van de zool van een schoen. Merk in najaar 2012 ingeburgerd voor hooggehakte damesschoen. Nietigheid van merk voor andere soorten schoenen leidt niet tot nietigheid van deel van waren (hooggehakte schoenen) waarvoor merk wel geldig was. Rb voornemens prejudiciële vraag te stellen of begrip “vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar. Indien merk geldig wordt bevonden merkinbreuk:  verwarringsgevaar vanwege aanzienlijke visuele overeenstemming, bovengemiddeld onderscheidend vermogen en dezelfde waren.

IEPT20150401, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem
Verzoek tot inbrengen nieuw bewijs afgewezen: reeds vonnis bepaald. Zaak aangehouden tot HvJEU antwoord heeft gegeven op prejudiciële vragen Hof Den Haag in IEPT20140722.

IEPT20150401, Rb Den Haag, Bacardi v Seva
Bacardi ontvankelijk: onderhavige vordering tot inzage als zelfstandige vordering ingesteld met ander doel dan eerdere incidentele vordering. Toewijsbaarheid deel vorderingen afhankelijk van antwoord prejudiciële vragen in IEPT20140722 over vraag of AGD-goederen als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden. T1-aanbod Seva in ieder geval geen inbreuk op Bacardi-merken: ten tijde van aanbod niet noodzakelijkerwijs in EU in verkeer gebracht. Indien HvJEU oordeelt dat AGD-goederen merkenrechtelijk zijn ingevoerd zorgt T2-aanbod voor merkinbreuk. Ook verkopen 740 dozen non-EU Bacardi Carta aan [B] zou dan merkinbreuk zijn. Indien Seva niet slaagt in bewijs dat prijslijst met niet van haar afkomstig is merkinbreuk en onrechtmatige daad.

IEPT20150331, Rb Overijssel, Easy2

Inbreuk op woord- en woordbeeldmerk “SPACE SCOOTER”: erkend door gedaagde en weigering ondertekening onthoudingsverklaring. Geen spoedeisend belang bij gevorderde opgave: uitsluitend bestemd voor berekenen hoogte schadevergoeding of winstafdracht. Spoedeisend belang bij rectificatiebrief en vernietiging onvoldoende onderbouwd. Geen voorschot op schadevergoeding: hoogte niet vast te stellen in dit geding.

IEPT20150325, Rb Rotterdam, FKP v Spirits
Rechtbank gebonden aan eindbeslissingen rechtbank (IEPT20060614), hof (IEPT20120724) en Hoge Raad (IEPT20131220). Spirits moet VO-merkrechten overdragen aan FKP. Nietigverklaring aantal Beneluxwoordmerken die nagenoeg identiek aan VO-merken zijn: Rb gaat uit van eerder oordeel nu vonnis en arrest hof in stand zijn gebleven. Verwarringsgevaar tussen merkregistraties met woord Stolichnaya en Moskovskaya en VO-merken Stolichnaya en Moskovskaya: grote visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Geen verwarringsgevaar tussen woordmerken met element “Stoli” en VO-merken Stolichnaya: onvoldoende visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Verwarringsgevaar tussen beeldmerken Stolichnaya en VO-beeldmerk Stolichnaya: vormgeving woord Stolichnaya vrijwel identiek en zelfde waren (wodka). Verwarringsgevaar tussen beeldmerken Moskovskaya en VO-beeldmerk Moskovskaya: vormgeving woord Moskovskaya vrijwel identiek en roepen begripsmatig associatie met Moskou op. Geen verwarringsgevaar tussen Stoli Group beeldmerk en VO-beeldmerk Stolichnaya: andere, moderne en niet-Russische totaalindruk en andere doelgroep. Verwarringsgevaar tussen Stolichnaya Elit vorm/beeldmerken en VO-beeldmerk: overeenstemming onderscheidend element Stolichnaya. Staking gebruik onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en op wodkaflessen toegewezen.

IEPT20150320, Hof Arnhem-Leeuwarden, Buffel v Carrienta
Na beëindiging zakelijke relatie met Carriënta laten staan van afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta niet in strijd met artikel 6:194 en 194a BW: klanten zullen niet verwachting daaraan ontlenen dat activiteiten (wederom) bij Carriënta plaatsvinden. Niet aangetoond dat Buffel na afbreken samenwerking inbreuk op handelsnaam- of  merkrechten heeft gemaakt. Bewering over veiligheid tokkel van Carriënta ongeoorloofd en onrechtmatig: ongefundeerde, potentieel schadelijke mededeling om Carriënta in kwaad daglicht te stellen


IEPT20150319, HvJEU, Mega Brands v BHIM
Louter beschrijvend woordelement kan dominerend zijn. GEU heeft ten onrechte geen rekening gehouden met cijfer “4” in “MAGNET 4” in beoordeling van verwarringsgevaar met woordmerk en beeldmerk “MAGNEXT”. Schending motiveringsplicht GEU door niet te motiveren waarom het “MAGNET” als dominerend heeft aangemerkt en het cijfer “4” niet heeft meegenomen in haar beoordeling

IEPT20150318, Rb Den Haag, Afyon
Onvoldoende onderbouwd dat bewijslast normaal gebruik op merkhouder rust sinds Centrotherm arrest (IEPT20130926). Geen omkering bewijslast. Woordmerk “CUMHURIYET” normaal gebruikt: uit facturen blijkt dat merk op substantiële hoeveelheid worsten is gebruikt en dat substantiële omzet is gemaakt. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde geen toestemming aan KOÇ zou hebben gegeven voor gebruik merk.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Bacardi

Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 96 GMeV: vorderingen zien niet op merkinbreuk door [A] zelf, maar op zijn aansprakelijkheid als (feitelijk) bestuurder van aantal rechtspersonen. Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 6(1) EEX-Vo t.a.v. vorderingen gegrond op Internationale/Benelux merken en onrechtmatige daad: rechtbank niet gerecht van de woonplaats van een van de gedaagden. Rechtbank wel bevoegd jegens [A] t.a.v. vordering  gegrond op Gemeenschapsmerken, waarbij rechtbank als gerecht van de woonplaats geldt ten aanzien van Nederlandse medegedaagden. Nauwe band en eenzelfde situatie feitelijk en rechtens en gevaar voor tegenstrijdige beslissingen: zowel in procedure tegen [A] als tegen Nederlandse medegedaagden moet worden beslist of sprake is van inbreuk op BACARDI-Gemeenschapsmerken.


IEPT20150317, Rb Overijssel, Serbo v Luxlight

Geen merkinbreuk: geen gebruik gemaakt van woordmerk LUMINUS als adword of keyword. Ook als wel gebruik van adword LUMINUS zou zijn gemaakt geen verwarring omtrent herkomst advertentie: verwijst duidelijk naar Luxlight. 


IEPT20150316, Rb Rotterdam, Tumble Trimmer
Beneluxwoordmerk “TUMBLE TRIMMER” heeft (enig) onderscheidend vermogen: geen voor de handliggende omschrijving van een knipmachine. Merkinbreuk: teken “tumble trimmer” in economisch verkeer gebruikt voor zelfde waren. Slaafse nabootsing: verwarringsgevaar tussen Tumble Trimmer en knipmachine gedaagde: vrijwel identiek en voldoende aannemelijk dat andere weg in had kunnen worden geslagen

IEPT20150306, Rb Midden-Nederland, GIB v G.I.B. Techniek
Geen wijziging onderscheidend vermogen van GIB beeldmerk: enkele wijziging van kleur onvoldoende. Verwarringsgevaar tussen Beneluxbeeldmerken “GIB” en “G.I.B. Techniek”: dominante element “GIB” overgenomen, auditieve en visuele overeenstemming en deels dezelfde diensten. Geen deskundig publiek. Daadwerkelijke verwarring reeds plaatsgevonden.

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos
Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken.

IEPT20150302, Rb Rotterdam, TSS v Recom

NL rechter bevoegd op grond van artikel 24 EVEX oud/artikel 31 EVEX nieuw. Vorderingen van Kingstone niet-ontvankelijk wegens onvoldoende spoedeisend belang. Geen vrijgave zonnepanelen met Recom merk: geen sprake van een tweede overeenkomst, waardoor Recom geen wanprestatie kan hebben gepleegd en de overeenkomst niet kan zijn ontbonden. Zelfs als niet inklaren door Newcorp T1 status zou opleveren, is onvoldoende onderbouwd dat goederen niet bestemd zijn voor EU c.q. Benelux, waardoor merkinbreuk onvoldoende is bestreden.

IEPT20150225, Rb Gelderland, RFEA

Verwijdering gedaagde uit RFEA register onherroepelijk. Merkinbreuk sub a door collectieve beeldmerk te blijven gebruiken ondanks verwijdering uit het register. Uitingen op websites waardoor het lijkt alsof gedaagde erkend register financieel echtscheidingsadviseur is onrechtmatig.

 

IEPT20150224, Hof Amsterdam, Duck Global v Bolton
Geen gebruik van aanduidingen Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power en Deo Clip als (sub)merk. Wanprestatie WC-Eend licentieovereenkomst 1983 door (i) tijdelijk in grotere letters vermelden van “Energy” op producten, (ii) door registratie van merken door Bolton waarvan WC Eend merk deel uitmaakt en (iii) door niet meteen invoeren van Brand Equity Standards. Geen sprake van ernsitige wanprestatie die de opzegging van de overeenkomst rechtvaardigt: Gezien de lange duur van de licentie geen situatie waarin het voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Duck Global.


IEPT20150220, Rb Rotterdam, Halal Correct v Halal Bewust

Artikel waarin wordt gesteld dat Halal Correct zich richt op financieel gewin en daardoor minder betrouwbaar is dan Halal Bewust onrechtmatig, misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame: onvoldoende onderbouwd. Merkinbreukverbod toegewezen: Halal Bewust trekt met gebruik merk van Halal Correct in publicaties ongerechtigd voordeel uit reputatie van het merk en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan.

IEPT20150220, Rb Den Haag, B&B v Butcher Club

Gemeenschapsmerk “THE-BUTCHER” niet beschrijvend voor restaurantdiensten. Verwarringsgevaar tussen The Butcher Club/Shop/The Butchershop en merk “THE-BUTCHER”:  tekens stemmen overeen met Gemeenschapsmerk  aangezien elementen “The” en “Butcher” in tekens voorkomen, tekens gebruikt voor identieke diensten (van een restaurant) en onderscheidend vermogen “THE-BUTCHER” versterkt door publiciteit gegenereerd door restaurant van B&B. Gestelde verschillen tussen restaurants doen hier niet aan af.

IEPT20150220, HR, Ajax
Beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen merk en teken. Hof had dus gezien eigen oordeel dat wel sprake was van enige overeenstemming tussen vesten en rood-wit merken ook verwarringsgevaar, of de rood-wit merken bekende merken zijn en of publiek verband legt tussen merk en teken moeten onderzoeken  

IEPT20150217, Rb Den Haag, PIP Studio v Action
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv wegens inbreuk op merken- en auteursrecht Pip Studio: dwangsom van € 1000 per dag of gedeelte daarvan of € 100 per product met een maximum van €  250.000

IEPT20150216, Rb Amsterdam, Advalley v Kabaall

Alleen (digitale) afbeelding Deluxebox op www.deluxebox.com valt onder werkbegrip: eigen intellectuele schepping van de auteur. Geen auteursrechtinbreuk: auteursrechtelijk beschermde elementen niet of nauwelijks terug te vinden in Digitale Giftbox van Kabaall. Geen merkinbreuk, want geen overeenstemming: identiek bestanddeel “box” louter beschrijvend en van ondergeschikt belang. Geen slaafse nabootsing: werkwijze van eisers op zich niet beschermd en gelijkenissen in hoge mate technisch bepaald of functioneel noodzakelijk. Geen bijkomende omstandigheid die handelen Kabaall onrechtmatig maakt. Geen schending geheimhoudingsbeding: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150213, HR, Bulldog v Red Bull
Verwijzingshof moet beroep op geldige reden beoordelen aan de hand van arrest HvJEU (IEPT20140206). “Reis- en verblijfskosten” vallen onder artikel 1019h Rv. Niet in te zien waarom naast 126 uur aan gespecialiseerde cassatieadvocaten 213 uur door correspondenten aan cassatieprocedure is besteed: opgevoerde proceskosten verminderd met 100 uur à € 240, verhoogd met 5% kantoorkosten.

 

IEPT20150212, Rb Den Haag, Henry Schein v Daxtrio

Merkinbreuk door registreren van  Henry Schein domeinnamen en doorlinken naar Daxtrio-website. Henry Schein heeft spoedeisend belang bij inbreukverbod ondanks reeds overgedragen domeinnamen: geen onthoudingsverklaring

IEPT20150211, Rb Overijssel, Ten Cate v Twentse Damast

Twentse Damast heeft Beneluxmerken “TEN CATE” normaal gebruikt door verkoop 872 kussens in oktober/december 2012: relatief kleine onderneming die niet lang na aankoop van de merken deze opnieuw heeft geïntroduceerd. “TEN CATE” merkdepots door Ten Cate niet te kwader trouw: onvoldoende aannemelijk dat Twentse Damast “TEN CATE” merken in relevante periode van 3 jaar normaal heeft gebruikt.


IEPT20150211, Rb Noord-Holland, Essegé v Ruby Décor

Beneluxwoordmerk “RUBY” niet normaal gebruikt door Essegé voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden in periode 2003-2008. Sfeerhaarden en verwarmingsapparaten niet soortgelijk. Co-existentie “RUBY” merken, nu merk “RUBY FIRES” door Ruby Décor is gedeponeerd nadat merk Essegé aan vervallenverklaring blootstond door niet normaal gebruik. Misbruik van recht door Essegé: te respecteren belang van Ruby Decor bij merkrecht voor waren waarvoor Essegé destijds het merk RUBY niet normaal gebruikte

IEPT20150204, Rb Den Haag, Saepio

Geen inbreuk op beeldmerk van Saepio: niet gebruikt voor identieke of soortgelijke waren. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde merk op bedrijfskleding heeft aangebracht. Geen bijzondere omstandigheden die gebruik beeldmerk onrechtmatig maken. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet gebleken dat sprake is van “meeliften” op reputatie Saepio.


IEPT20150204, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger
Geen merkinbreuk Wishful Business t.a.v. inbeslaggenomen en via proefaankoop verkregen namaakkleding Tommy Hilfiger. Wel onrechtmatige daad door Wishful Business wegens faciliteren merkinbreuk Tommy Hilfiger kleding. [X] en [Y] tevens onrechtmatig gehandeld wegens faciliteren merkinbreuk Tommy Hilfiger namaak-kleding door derden. Wel merkinbreuk vanaf 2005: uit rapport en facturen blijkt dat [X] en Wishful Business betrokken waren bij aanbieden en verhandelen namaakkleding Tommy Hilfiger. Bestuurdersaansprakelijkheid X en Y: persoonlijk ernstig verwijt. Vorderingen jegens niet verschenen gedaagden toegewezen.


IEPT20150203, Hof Den Bosch, Spookbrieven
Onvoldoende bewijs dat appellanten ieder voor zich inbreuk op IE-rechten geïntimeerde  hebben gemaakt door verzending spookbrieven. Geïntimeerde toegelaten om bewijs te leveren dat appellanten, ieder voor zich,  betrokken zijn bij het verzenden van de spookbrieven

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges I

80 uur taakstraf voor medeplichtigheid aan handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges II

Vrijspraak voor handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges III

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en 240 uur taakstraf voor medeplegen handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges IV

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en 240 uur taakstraf voor medeplegen handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel I

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel II

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel III

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63


IEPT20150202, Rb Den Haag, BALR
Verstekvonnis inzake inbreuk op BALR-merk: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor

IEPT20150126, Rb Den Haag, Converse v Carmika
Verstek verleend, omdat Carmika niet in overeenstemming met artikel 255 Rv is verschenen. Inbreukverbod toegewezen: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

IEPT20150126, Rb Amsterdam, Herman Jansen v Di Fiorito

Voorzieningenrechter niet bevoegd om verlof te verlenen voor conservatoir beslag op merkenrechten die staan ingeschreven in het BHIM merkregister


IEPT20150121, Rb Den Haag, City Box v Boxaround

Inbreukverbod op City Box merken: Boxaround heeft inbreuk niet erkend in onthoudingsverklaring en slechts geclausuleerd boetebeding aanvaard.

IEPT20150114, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Tell Sell
Inbreuk op merk “CERA GOLD”: identiek teken gebruikt. Verwarringsgevaar tussen merk NICER DICER en “Nicer slicer/slacentrifuge”: meest onderscheidende element overgenomen, identieke waren, producten lijken op elkaar en vergelijkbare verkoopkanalen. Verwarringsgevaar tussen SLIM ’N LIFT CARESSE” en “Caress LeJeans”.  Uitputting “Slencera” producten onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk op merk “VITARID-R” door “Vita Dual Bike”: slechts minst onderscheidende element “VITA” overgenomen. Gebruik van Tommy-merken op Tell Sell-website om eigen producten in zoekresultaten te tonen geen merkinbreuk. Reclame voor hometrainers niet misleidend, oneerlijk of anderszins onrechtmatig gezien verschillen tussen merk “VITARID-R” en teken “Vita Dual Bike”. Aanbieden product onder merk Express Color en vervolgens ander product leveren oneerlijke handelspraktijk.

IEPT20150113, Rb Overijssel, Bonna
Verwarringsgevaar tussen Beneluxmerken “BONNANOTTE” en “BONNALETTO”: zekere mate van visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming en dezelfde waren (beddengoed). Geen inbreuk door oudere handelsnaam “Bonna Benelux B.V.” op jongere woordmerken “BONNA” en/of “BONNANOTTE”. Ook geen inbreuk door handelsnaam Bonna Benelux B.V. op oudere beeldmerken “BONNANOTTE”: geen overeenstemming. Geen inbreuk ex. artikel 5a Hnw: onvoldoende onderbouwd. Geen belang bij toewijzing vordering tot overdracht domeinnaam www.bonaletto.nl: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150107, Rb Noord-Nederland, IDTM
Niet eiser, maar IDTM auteursrechthebbende op onderwijsmodules: sprake van dienstverband. Registreren beeldmerk zonder toestemming IDTM onrechtmatig: niet aannemelijk dat beeldmerk in opdracht van eiser is ontworpen. In strijd met toezegging verwarringwekkende handelsnamen gebruikt door eiser.