2019 2e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20190912, HvJEU, Koton v EUIPO

Sprake van depot te kwader trouw (artikel 52(1) onder b) GMeV (oud)) als sprake is van oogmerk om afbreuk te doen aan belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die onder de functies van een merk vallen, met name de herkomstaanduidingsfunctie. Niet vereist dat ouder merk is geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Indien ouder merk is geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten hoeft verwarringsgevaar niet te worden aangetoond. Verwarringsgevaar is één van de in aanmerking te nemen relevante factoren voor bestaan van kwader trouw.

 

IEPT20190912, HvJEU, Daferdas

Onderscheidend vermogen van teken waarvan inschrijving als merk wordt aangevraagd moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn. Indien uit die gewoonten blijkt dat verschillende gebruiksvormen in deze economische sector in de praktijk significant zijn moeten de instanties hier rekening mee houden bij beoordeling onderscheidend vermogen. Vormen van gebruik die in deze economische sector weliswaar niet ondenkbaar maar in de praktijk niet significant zijn en dus weinig waarschijnlijk lijken moeten als niet relevant worden afgedaan behalve als de aanvrager concrete aanwijzingen heeft verstrekt die een ongebruikelijke gebruiksvorm waarschijnlijk maken. Benadering uit punt 55 van arrest Deichmann slechts relevant in gevallen waarin blijkt dat slechts één gebruiksvorm in de betrokken economische sector in de praktijk significant is.

 

IEPT20190905, HvJEU, AMS Neve v Heritage Audio

Houder Uniemerk kan, bij vermeende inbreuk via online advertenties, een vordering wegens inbreuk instellen tegen een derde bij de merkenrechtbank van de plaats waar de doelgroep van de inbreukmakende online advertenties zich bevindt.

 

IEPT20190827, Rb Midden-Nederland, Recor Bedding

Gerekwestreerden bij ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv bevolen iedere inbreuk op de merken TIMELESS en COMBISPRING te staken: voornemen gerekwestreerden om onder die aanduidingen een nieuw bed te introduceren op een aanstaande vakbeurs vormt zodanig spoedeisend belang dat uitstel tot onherstelbare schade zou leiden.

 

IEPT20190729, HvJEU, Red Bull v EUIPO

Red Bull-merken bestaande uit de combinatie van de kleuren blauw en zilver als zodanig terecht nietig verklaard: Gerecht heeft de uit het Heidelberger Bauchemie-arrest (IEPT20040624) voortvloeiende beginselen juist toegepast door te oordelen dat geen sprake was van een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding bracht.

 

IEPT20190726, Rb Rotterdam, Stichting WOW v WOW Lijnbaan

Geen merkinbreuk sub a: gebruikte tekens met element WOW zijn niet identiek aan merk WOW van Stichting WOW; Geen inbreuk sub b, geen verwarringsgevaar bij relevante publiek: ingeroepen merken zeer beperkt onderscheidend vermogen, WOW Lijnbaan gebruikt het teken bijna altijd in combinatie met de aanduiding Burger en Fries en kleurgebruik in merk en teken verschilt en aard van de WOW-restaurants verschilt (Fastfood vs cross-over cultuur & horeca). Geen inbreuk op handelsnaamrecht Stichting WOW: geen verwarringsgevaar in het kader van merkenrecht aangenomen en beide partijen bedienen een andere geografisch gebied.

 

IEPT20190723, Rb Noord-Holland, Hyde Park v HPH

Projectontwikkelaar Hyde park kan zich niet op grond van handelsnaam verzetten tegen gebruik van namen als Hyde Park Hotel: regel uit Artiestenverloning-arrest (IEPT20151211) - waar in kader van domeinnaam is geoordeeld dat gebruik beschrijvende aanduidingen zelfs bij verwarring alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen - toegepast op handelsnamen ondanks prejudiciële vragen hierover, door eiser als projectontwikkelaar bedachte aanduiding ‘Hyde Park’ beschrijvend geworden voor de locatie waar zowel Hyde Park en HPH hun diensten aanbieden.  Geen sprake van bijkomende omstandigheden die gebruik aanduiding Hyde Park onrechtmatig maken: voldoende afstand genomen in wijze van aanprijzing, onvoldoende onderbouwd dat Hyde Park in negatief daglicht komt door onbetaalde facturen. Handelsnaam en logo HPH maken geen inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op woord/beeldmerken Hyde Park: logo’s zijn qua kleurstelling en vormgeving alsmede wat betreft de gebruikte lettertypes volledig anders.

 

IEPT20190717, Rb Den Haag, Fashion Linq v Primark

Benelux- en Uniewoordmerk Denim & Co nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen:  ‘denim’ is een algemeen bekende en gangbare aanduiding voor een stof die wordt gebruikt om kleding te produceren, ‘& Co’ (‘and Co’) heeft ook een algemene betekenis ter aanduiding van andere, niet met zoveel woorden aangeduide vergelijkbare personen of dingen, vergelijkbaar met - vrij vertaald - termen als ‘etcetera’, ‘etc.’ en ‘en zo’, het totaalbeeld van ‘Denim & Co’ is daarmee een combinatie van bestanddelen die kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels kunnen beschrijven.

 

IEPT20190717, Rb Den Haag, Louboutin

Louboutin toegalaten gestelde betrokkenheid van gedaagde bij invoer van namaak Louboutin-kleding te bewijzen: uit omstandigheid dat gedaagde is gevestigd aan adres waar partijen waren bestemd om geleverd te worden kan niet worden afgeleid dat deze voor haar bestemd waren. Exhibitie toegewezen nu sprake is van een rechtsbetrekking ex artikel 1019a Rv jo. artikel 843a Rv: voldoende aannemelijk dat sprake is van betrokkenheid bij inbreuk op een IE-recht.

 

IEPT20190716, Hof Den Haag, Top Logistics v Hennessy

Exhibitievordering terecht toegewezen: Hennessy mag in hoger beroep ter onderbouwing van haar exhibitievordering ook bescheiden ten grondslag leggen waarover zij de beschikking heeft gekregen door de in het bestreden vonnis toegewezen exhibitie, aan vereiste van bestaan rechtsbetrekking voldaan nu voldoende aannemelijk is dat Top Logistics onrechtmatig handelt door - in ieder geval - het faciliteren van de opslag, het vervoeren/of de verhandeling van communautaire gedecodeerde Hennessy-producten, bescheiden voldoende bepaald de belangen van Top Logistics enerzijds en MHCS anderzijds afwegend is sprake van een rechtmatige belang bij exhibitie.

 

IEPT20190704, HvJEU, Touristik v EUIPO

Aanduiding in standaardschrift van beeldmerk in het Uniemerkenblad irrelevant voor beoordeling van de fonetische perceptie van de tekens, die niet samenvallen met de aanduiding ervan in het blad. Grieven tegen ten overvloede aangevoerde overwegingen kunnen niet tot vernietiging bestreden arrest leiden.

 

IEPT20190703, Rb Den Haag, Hennessy v Simizy

Op grond van artikel 843a Rv gevorderde opgave van lijst van distributeurs afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van exclusief distributiesysteem c.q. afschermen nationale markten, artikel 843a Rv biedt enkel grondslag voor inzage en afschrift reeds bestaande bescheiden en niet voor opstellen stukken. Berichten met aanbiedingen m.b.t. Hennessy-merkproducten gericht aan in Nederland/Benelux gevestigde (potentiële) kopers afkomstig van Simizy. In deel van berichten wordt aangeboden Hennesy-merkproducten te leveren in Nederland/de Benelux. Aantal berichten ziet op mogelijke, maar niet noodzakelijke levering in Nederland/de Benelux en betreft in daarom geen aanbiedingen in Nederland/de Benelux. Hennessy heeft gegronde reden (art. 15(2) UMeV en 2.23(3) BVIE) om zich tegen decoderen door Simizy te verzetten: productcodes maken recall mogelijk in verband met voedselveiligheid, waardoor geen sprake is van kunstmatige afscherming van nationale markten van lidstaten. e-AD-status garandeert geen uitputting: e-AD status vaak verkregen door omzetting van T1-status naar e-AD, terwijl goederen met aanvankelijke T1-status in beginsel inbreukmakend zijn. Uitputtingsverweer m.b.t. transacties uit opgave n.a.v. kort geding vonnis (IEPT20170410) faalt: vermoeden van exclusief distributiestelsel onvoldoende om gevaar van afscherming nationale markten aan te nemen. Voor aanbod Hennessy-merkproducten met levering buiten Nederland/de Benelux geen sprake van in voorraad houden in Nederland/de Benelux. Voor aantal berichten sprake van in voorraad houden in Nederland/de Benelux: Hennesy-merkproducten zijn in voorraad bij Top Logistics/zullen binnen afzienbare tijd daadwerkelijk in Nederland/de Benelux zijn. Berichten met aanbiedingen onder conditie “subject unsold” duiden niet op in voorraad gehouden Hennessy-merkproducten. Resterende transacties uit opgave betreffen inbreukmakende Dom Pérignon-producten. Winstafdracht toegewezen: Simizy te kwader trouw bij inbreuk. PROCESRECHT

 

IEPT20190703, HvJEU, Viridis v EUIPO

Gerecht mocht oordelen dat gebruik voor klinische proef geen normaal gebruik als Uniemerk oplevert: voor geneesmiddel waarvoor nog geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend mag geen reclame worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of behouden, ook gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel brengen moeten van externe aard zijn teneinde normaal gebruik te kunnen aannemen. Gerecht heeft niet in zijn algemeenheid uitgesloten dat een verplichte klinische proef een geldige reden voor niet gebruik kan betekenen: geoordeeld dat merkinschrijving vóór proef en lange duur proef binnen invloedsfeer en verantwoordelijkheid merkhouder vielen, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten haar wil hebben voorgedaan.