2021 1e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20210623, Rb Rotterdam, Piazza Intimi v Premium Bodywear

Vorderingen Premium Bodywear c.s. in reconventie om Piazza Intimi te gebieden iedere inbreuk op de Olaf Benz Merken en het Manstore merk te staken en tevens het gebruik van domeinnamen waarin de merken zijn opgenomen te staken toegewezen: niet aannemelijk dat Piazza Intimi c.s. beschouwd moet worden als merkenpiraat, wel is sprake van niet-bonafide domeinnaamgebruik, leveringsboycot ondergoed Olaf Benz en Manstore door Premium Bodywear c.s. wordt opportuun geacht.

 

IEPT20210616, Rb Noord-Holland, Kinderwens MC v Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis maakt door gebruik van de naam ’Centrum voor Kinderwens’ geen inbreuk op de handelsnaam ’Medisch Centrum Kinderwerns’ van Kinderwens MC: naam ’Medisch Centrum Kinderwens’ kan als puur beschrijvend gekwalificeerd worden waardoor Handelsnaamwet in beginsel geen of slecht geringe bescherming biedt aan Kinderwens MC, geen sprake van inburgering,relevante publiek zal, gezien de aard van de aangeboden dienstverlening, meer oplettend zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek en zal de verschillen tussen de namen ’Medisch Centrum Kinderwens’ en ’Centrum voor Kinderwens’ eenvoudig opmerken, geen sprake van verwarringsgevaar​​​​. Geen sprake van merkinbreuk: verwarringsgevaar ontbreekt en geen sprake van overeenstemmende tekens nu door Kinderwens MC gecombineerd woord/beeldmerk is ingeschreven waarvan dominant bestanddeel geen of slechts zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft.

 

IEPT20210616, Rb Den Haag, FKP v Spirits

Vorderingsgerechtigheid van FKP gestoeld op verkrijging van VVO van uitsluitend recht de merken te gebruiken, exploiteren, in eigen naam te registeren en in rechte te handhaven: USSR en Russische Federatie zijn nooit rechthebbende van de merken geweest. Geen transformatie van VVO naar VAO: geen grond om terug te komen op beslissing in tussenvonnis. Vordering tot nietigverklaring jongere Benelux-merken op naam van Spirits toewijsbaar: FKP is gerechtigd tot de VVO-Beneluxmerken en niet bestreden dat aan overige voorwaarden voor nietigheid is voldaan. Bevel tot medewerking en de indeplaatstelling toegewezen t.a.v. Cypriotische, Zweedse, Tsjechische en Italiaanse merken. Verklaring voor recht toegewezen t.a.v. de VK merken en de Ierse merken. Inbreukvordering toegewezen t.a.v. de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjeschische merk. Schadevorderingen toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjechische merk.

 

IEPT20210607, Rb Den Haag, BagJump v BigAirBag

Geen sprake van wanprestatie door BigAirBag: in correspondentie tussen partijen heeft BigAirBag nimmer de toezegging gedaan om geen kopieën van de OnePiece Landing en het Model van BagJump meer te verhandelen. BAB Product van BigAirBag maakt geen inbreuk op Gemeenschapmodel op ontwerp van OnePiece Landing van BagJump: basisvorm van landings is een gegeven en bij Model is van overgebleven ontwerpvrijheid op weinig onderscheidende manier gebruik gemaakt, BAB Product wekt, gelet op verschillen met Model, een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. BigAirBag maakt geen auteursrechtinbreuk op OnePiece Landing: geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. BigAirBag maakt met teken ‘One Piece Lander’ geen inbreuk op merk ‘One Piece Landing’: merk OnePiece Landing sterk beschrijvend waardoor gerede twijfel bestaat over geldigheid merk en verwarringsgevaar, gerede kans dat bodemrechter oordeelt dat sprake is van eerlijk gebruik in de handel door BigAirBag.

 

IEPT20210602, Rb Den Haag, Nestro v Tubro

Geen verwarringsgevaar tussen Nestro-merk en Tubro-teken met gestileerde afbeeldingen van een centrifugaal ventilator: gebruik voor identieke producten, Nestro-merk heeft van huis uit groot onderscheidend vermogen, in de totaalindruk overheersen de verschillen, zowel visueel, auditief als begripsmatig.

 

IEPT20210602, Rb Den Haag, Ferrari v Kitcar Collection

Auto van Kitcar Collection maakt inbreuk op merkenrecht Ferrari: tekens zijn gebruikt in economisch verkeer, ook tekens die met duct tape afgeplakt zijn. Geen sprake van inbreuk op auteursrechten van Ferrari: totaalindrukken stemmen niet overeen en Ferrari heeft nagelaten concreet te stellen en onderbouwen waarom de totaalindruk hetzelfde zou zijn. Geen sprake van slaafse nabootsing: gelet op verschillen tussen de auto’s is geen sprake van onrechtmatig handelen. Vordering tot vernietiging auto afgewezen: vernietiging niet evenredig nu een redelijk alternatief voor beëindiging van de inbreuk beschikbaar is.

 

IEPT20210428, Rb Gelderland, MIMM v Indomedia

Vordering Indomedia tot staking van het gebruik en/of de exploitatie door MIMM van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform PINDAH* afgewezen: bij incident als het onderhavige valt belangenafweging uit in voordeel van MIMM, gelet op financiële gevolgen die een verbod voor MIMM zullen hebben, vordering Indomedia bovendien niet aannemelijk nu woordmerk door MIMM is gedeponeerd en Indomedia niet aannemelijk heft gemaakt dat zij enige intellectuele eigendomsrechten bezit. Vorderingen Indomedia tot betaling voorschot op winstdeel en tot verstrekking van opgave van de exploitatieopbrengst van de PINDAH* Agenda door MIMM afgewezen: vorderingen staan onvoldoende vast en onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20210414, Rb Den Haag, M&M v Duiksport

Duiksport maakt met verkoop van sleutelhangers met daarop ‘REMOVE BEFORE DIVING’ inbreuk op beeldmerken ‘REMOVE BEFORE DIVE’ van M&M: M&M-merken zijn niet zuiver beschrijvend voor een wezenlijk kenmerk van de waar waarvoor de merken zijn ingeschreven, M&M-merken hebben van huis uit onderscheidend vermogen en grote mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen beide teksten waardoor het teken verwarringwekkend overeenstemt met de M&M-merken.

 

IEPT20210330, Hof Den Haag, Traveltrex v RLH

Geen sprake van onbehoorlijk handelen door TravelTrex jegens RLH door de vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken van RLH te vorderen: geen sprake van (impliciete) co- existentieafspraak/overeenkomst tussen partijen. Bx-SNOWTREX-merken vervallen verklaard nu gedurende een periode van meer dan vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van de merken door RLH: URL www.snowtrex.nl en adwords-advertentie linken direct door naar zoek- en boekpagina Sunweb waar de aanduiding snowtrex niet wordt genoemd, landingspagina van Sunweb-website waarop de aanduiding snowtrex wordt gebruikt en ad-wordsreclame die doorlinkt naar landingspagina ook niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van normaal gebruik, ook geen sprake van ander gebruik in de relevante periode en beroep op Heilung afgewezen.

 

IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

Geen inbreuk ten aanzien van woordmerk ‘Welson’ en teken ‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken. Merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’: totaalindruk in grote mate dezelfde door ‘golfbeweging’ in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

 

IEPT20210315, Rb Gelderland, Slaap Totaal

Niet is komen vast te staan dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal: Slaap Totaal kan niet bewijzen dat ter zitting getoond dekbed afkomstig is van gedaagden, uit aankoopfactuur overgelegd door [gedaagde 3] kan worden afgeleid dat originele Cool Cotton dekbedden zijn ingekocht bij groothandel, rechtsgeldigheid merkinschrijving betwist en niet uit te sluiten dat sprake is van uitputting ter zake van de aan gedaagden verkochte dekbedden. Niet komen vast te staan dat inlegvel auteursrechtelijk beschermd is: onvoldoende onderbouwd door Slaap Totaal en betwist door gedaagden.

 

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v C

Inbreuk op IE-rechten van Capbran door aanbieden van NutriBullet-Baby product terwijl Happy Baby product werd gekocht en geleverd kan aangenomen worden, [M] niet betrokken bij de inbreuk: C, [M] en [A] hebben standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting, eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A] en verkopersinformatie is later aangepast, aangenomen kan worden dat C. Happy- Baby product aan [A] heeft geleverd. [A] moet oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het adverteren met een EAN-code die niet op het door hen verkochte en geleverde product staat vermeld maar slechts op de originele producten, het adverteren met de slogan ‘Bekend van TV’ en het gebruikmaken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping staken: [A] en C. mogen slogan Bekend van TV (en varianten daarop) niet gebruiken ter aanprijzing van producten die niet zijn of worden geadverteerd door TT Shopping op lineaire televisiekanalen, [A] en C. mogen geen gebruik maken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, vermelding van deze EAN-code is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product.

 

IEPT20210329, Rb Den Haag, Schlumberger v ITT Controls

Merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo door gebruik domeinnamen waarvan Schlumberger-merken onderdeel uitmaken en door gebruik tekens ITT Cameron en ITT Barton: reële kans dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat ITT Controls officiële wederverkoper is of anderszins een commerciële band heeft met Schlumberger. Misleidende reclame door vermelding “exclusieve leverancier”: vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is. Auteursrechtinbreuk: door kopiëren handleidingen, waarbij CAMERON-merk is vervangen door haar eigen logo en onderaan iedere pagina eigen internetadres en e-mailadres is vermeld en door volledig overnemen afbeeldingen, foto’s en CAD-tekeningen van Schlumberger op webpagina’s. Geen auteursrechtinbreuk op ‘look and feel’ van de website van Schlumberger: totaalindruk na verwijderen afbeeldingen kan nu niet worden beoordeeld.

 

IEPT20210317, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
Fysiek binnen Unie brengen oorspronkelijke goederen met T1-status geen inbreuk. Wel inbreuk is te koop aanbieden daarvan als dit onder omstandigheden noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EER in de handel worden gebracht (“Class-criterium”). Onrechtmatig faciliteren en bevorderen merkinbreuk is niet zonder meer onrechtmatig tegen licentienemer. Onjuiste rechtsopvatting dat stakingsbevel inzake merkinbreuk alleen aan tussenpersoon kan worden opgelegd wanneer de inbreukmaker zelf niet kan worden aangesproken. Inbreukmakend decoderen merkartikel wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (artikel 15 lid 2 UMVo).Van wijziging van de waar in deze zin is onder meer sprake bij heretikettering van de producten. Vaststaat dat decoderen van Bacardi-producten steeds gepaard gaat met het verwijderen en het opnieuw aanbrengen van het etiket waarop het merk is aangebracht. De toestand van de waar is derhalve gewijzigd in de zin van artikel 15 lid 2 UMVo. De merkhouder kan zich daartegen verzetten, tenzij is voldaan aan […] cumulatieve, vereisten. Of het decoderen inbreukmakend is, hangt af van de douanestatus van de betreffende producten. Het decoderen is inbreukmakend als het onder douanestatus T1 gebeurt en is voldaan aan het ‘Class-criterium’ en als het onder douanestatus T2/AGD gebeurt. Beschikbaarstelling decodeerfaciliteit door Pure Handling. Geen merkinbreuk. Geen onrechtmatig faciliteren merkinbreuk door derden, bestaande uit decoderen Bacardi-producten, nu Pure Handling geen kennis droeg van de douanestatus van de betreffende Bacardi-producten of die kennis redelijkerwijs had moeten hebben. Tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 BVIE doordat Bacardi-producten, voorzien van het merk Grey Goose, terwijl zij de douanestatus T2/AGD hadden, door MWL zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling. Doen decoderen door LI. Niet onrechtmatig nu LI redelijkerwijs niet kan weten of niet-Unieproducten al dan niet zijn uitgeput. Opslag door LI. Verbod ter zake van niet-Unie-producten disproportioneel grote belasting voor een expediteur waarvan in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij ten aanzien van elk niet-Unie-product onderzoekt of navraagt of dat product al dan niet is uitgeput; uitvoering zou voor LI overdreven kostbaar zijn en zou belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen. Opslaan door LI van (door derden) gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD wel onrechtmatig. Invoeren door LI. Geen invoeren door LI in geval van directe vertegenwoordiging aangezien LI, die dan in naam en voor rekening van haar opdrachtgever handelt, er ‘tussenuit valt’. Bij directe vertegenwoordiging is de opdrachtgever van LI – en niet LI – degene die invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Invoeren door LI als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde Bacardi-producten onrechtmatig: Zij moet als professionele dienstverlener die actief is in de parellelhandel geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat Bacardi c.s. zich kunnen verzetten tegen invoer van gedecodeerde Bacardi-producten, ongeacht of deze producten uitgeput zijn.LI is ingeval van indirecte vertegenwoordiging degene die invoert in de zin van artikel 9(3) UMVo. Gebruik merk in zakelijke stukken geen merkgebruik.Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde 6] niet voldoende onderbouwd. Dat merkinbreuk LI met zijn medeweten en goedkeuring heeft plaatsgehad, zegt niet  dat hij deze gedragingen van LI willens en wetens, op jegens Bacardi c.s. onrechtmatige wijze, heeft bevorderd. Geen belang bij incidenteel gevorderde exhibitie (art. 843a Rv) naast de in hoofdzaak gevorderde opgave. Voor zover een inbreuk of onrechtmatig handelen dan wel de dreiging ervan hiervoor al vastgesteld is, is afgifte van het bewijsmateriaal voor dit doel naast de in de hoofdzaak gevorderde opgave, derhalve overbodig en ontbreekt in zoverre het rechtmatig belang bij exhibitie in dit incident. In verband met vertrouwelijkheid mogen productcodes worden weggelakt bij inzage proces-verbaal van het afgifte-beslag.

 

IEPT20210317, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook

Niet bevoegd ten aanzien van Facebook Inc en Facebook Ireland: voor zover inbreuken op de Uniemerken en auteursrechten alsmede het onrechtmatig handelen zien op buiten Nederland, respectievelijk voor de inbreuken op de Benelux-merken buiten de Benelux. Geen auteursrechtinbreuk door Facebook: Facebook doet geen ”mededeling aan het publiek”. Geen merkgebruik door Facebook: adverteerders gebruiken de Hilfiger merken voor commerciële activiteiten. Geen wanprestatie bij uitvoering van mondelinge overeenkomst: aard van overeenkomst tussen PVH en Facebook ziet niet op het niet-adverteren van content van derden en verplichting gaat niet verder dan het beleid dat Facebook al voert. Het niet afgeven van identificerende gegevens na constatering van inbreuk is onrechtmatig: de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk; de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens; aannemelijk is dat in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen; afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de persoon die onrechtmatig handelt brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren. Facebook Inc. en Facebook Ireland bevolen om de diensten als tussenpersoon bij het plaatsen van advertenties op haar platforms voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: het staat voldoende vast dat Facebook Inc. en Facebook Ireland bij de advertenties en promotie-accounts betrokken zijn en in staat om de op te leggen maatregelen uit te (doen) voeren. Facebook komt beroep op hosting vrijstelling toe: niet (onderbouwd) gesteld dat Facebook wetenschap van de inbreuk zou hebben en na melding van inbreuk verwijdert Facebook de vermeend inbreukmakende content.

 

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City: MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde inbreuken zodat de vorderingen worden toegewezen.

 

IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30

(Mede)bestuurders van afsplitsende partij (Lijst 30) van Vrij en Sociaal Nederland maken merkinbreuk op beeldmerk van VSN en dienen medewerking te verlenen aan overdracht aan VSN van domeinnaam die doorlinkt naar eigen website Lijst 30: uit een verstuurde brief blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het beeldmerk van VSN, niet gebleken dat domeinnaam op naam van de (mede)bestuurders staat waardoor gebod tot overdacht moet worden afgewezen maar wel genoeg grond voor een bevel om medewerking te verlenen aan overdracht van domeinnaam.

 

IEPT20210219, Rb Den Haag, Airwair v Van Haren

Uitgegaan kan worden van de geldigheid van de YSBW- en YWS merken van Airwair: de merken hebben, voor zover ze dat nog niet hadden ten tijde van de inschrijving, onderscheidend vermogen verkregen door inburgering, onvoldoende gebleken dat er veel andere schoenen met gekleurd stiksel (in het geelspectrum) op de markt waren die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van de merken, door Van Haren overgelegd marktonderzoek wordt buiten beschouwing gelaten onder meer nu vraagstelling te ruim is geweest en de bevindingen niet volledig kunnen worden ondersteund door de ruwe data, beroep Van Haren op artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE kan niet slagen ten aanzien van YWS-merk nu dat merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm, gele kleur van het stiksel is een wezenlijk sier-element van het YSBW merk en niet aangenomen kan worden dat gele stiksel wezenlijke waarde aan de schoenen geeft, uit de geregistreerde afbeelding blijkt voldoende duidelijk dat uitsluitend bescherming wordt ingeroepen van een geel stiksel dat is aangebracht op de welt. 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair nu sprake is van visuele overeenstemming die post-sale verwarringsgevaar kan opleveren:  stiksel van inbreukmakende schoenen heeft eenzelfde gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend, stiksel is aangebracht op de welt van de schoen en de kleur ligt tegen de in de registratie opgenomen kleur geel aan, merk en teken worden gebruik voor dezelfde waren die vallen in de groep veterboots, gebruik van teken zorgt in ieder geval voor post- sale verwarring nu het publiek het merk en teken niet naast elkaar ziet, niet buitengewoon oplettend is en de veterboots gedragen ziet worden door anderen waardoor het gevaar bestaat dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen van Airwair. Schoenen in de modellen 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en II, Oxmox Boot en Limelight Boot van Van Haren maken geen inbreuk nu de kleuren van de stiksels neigen naar het rode kleurspectrum: verwarringsgevaar kan niet worden aangenomen.

 

IEPT20210217, Rb Den Haag, All4Trade v Big Trade

Vorderingen All4Trade toegewezen nu Big Trade inbreuk maakt op de Al Shalan-merken: Big Trade heeft inbreuk niet weersproken en is alleen opgekomen tegen het spoedeisend belang en de gevorderde proceskosten. Door All4Trade gemaakte proceskosten zijn niet onredelijk of onevenredig: Big Trade heeft naar aanleiding van de sommatie niets meer van zich laten horen en in eerste instantie verstek laten gaan, dat Big Trade een kleine eenmanszaak heeft is geen reden voor matiging nu het aan de opstelling van Big Trade te wijten is dat de proceskosten aan de zijde van All4Trade zijn opgelopen. 

 

IEPT20210108, Rb Oost-Brabant, PK v Vemedia

Geen spoedeisend belang bij inbreukverbod op Lucovitaal-merk: sinds aanhangig maken van bodemprocedure hebben zich geen ingrijpende feiten en omstandigheden voorgedaan.