2021 1e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20210414, Rb Den Haag, M&M v Duiksport

Duiksport maakt met verkoop van sleutelhangers met daarop ‘REMOVE BEFORE DIVING’ inbreuk op beeldmerken ‘REMOVE BEFORE DIVE’ van M&M: M&M-merken zijn niet zuiver beschrijvend voor een wezenlijk kenmerk van de waar waarvoor de merken zijn ingeschreven, M&M-merken hebben van huis uit onderscheidend vermogen en grote mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen beide teksten waardoor het teken verwarringwekkend overeenstemt met de M&M-merken.

 

IEPT20210330, Hof Den Haag, Traveltrex v RLH

Geen sprake van onbehoorlijk handelen door TravelTrex jegens RLH door de vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken van RLH te vorderen: geen sprake van (impliciete) co- existentieafspraak/overeenkomst tussen partijen. Bx-SNOWTREX-merken vervallen verklaard nu gedurende een periode van meer dan vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van de merken door RLH: URL www.snowtrex.nl en adwords-advertentie linken direct door naar zoek- en boekpagina Sunweb waar de aanduiding snowtrex niet wordt genoemd, landingspagina van Sunweb-website waarop de aanduiding snowtrex wordt gebruikt en ad-wordsreclame die doorlinkt naar landingspagina ook niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van normaal gebruik, ook geen sprake van ander gebruik in de relevante periode en beroep op Heilung afgewezen.

 

IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

Geen inbreuk ten aanzien van woordmerk ‘Welson’ en teken ‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken. Merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’: totaalindruk in grote mate dezelfde door ‘golfbeweging’ in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

 

IEPT20210315, Rb Gelderland, Slaap Totaal

Niet is komen vast te staan dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal: Slaap Totaal kan niet bewijzen dat ter zitting getoond dekbed afkomstig is van gedaagden, uit aankoopfactuur overgelegd door [gedaagde 3] kan worden afgeleid dat originele Cool Cotton dekbedden zijn ingekocht bij groothandel, rechtsgeldigheid merkinschrijving betwist en niet uit te sluiten dat sprake is van uitputting ter zake van de aan gedaagden verkochte dekbedden. Niet komen vast te staan dat inlegvel auteursrechtelijk beschermd is: onvoldoende onderbouwd door Slaap Totaal en betwist door gedaagden.

 

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom

Inbreuk op IE-rechten van Capbran door aanbieden van NutriBullet-Baby product terwijl Happy Baby product werd gekocht en geleverd kan aangenomen worden, [M] niet betrokken bij de inbreuk: Cazoom, [M] en [A] hebben standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting, eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A] en verkopersinformatie is later aangepast, aangenomen kan worden dat Cazoom Happy- Baby product aan [A] heeft geleverd. [A] moet oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het adverteren met een EAN-code die niet op het door hen verkochte en geleverde product staat vermeld maar slechts op de originele producten, het adverteren met de slogan ‘Bekend van TV’ en het gebruikmaken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping staken: [A] en Cazoom mogen slogan Bekend van TV (en varianten daarop) niet gebruiken ter aanprijzing van producten die niet zijn of worden geadverteerd door TT Shopping op lineaire televisiekanalen, [A] en Cazoom mogen geen gebruik maken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, vermelding van deze EAN-code is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product.

 

IEPT20210329, Rb Den Haag, Schlumberger v ITT Controls

Merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo door gebruik domeinnamen waarvan Schlumberger-merken onderdeel uitmaken en door gebruik tekens ITT Cameron en ITT Barton: reële kans dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat ITT Controls officiële wederverkoper is of anderszins een commerciële band heeft met Schlumberger. Misleidende reclame door vermelding “exclusieve leverancier”: vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is. Auteursrechtinbreuk: door kopiëren handleidingen, waarbij CAMERON-merk is vervangen door haar eigen logo en onderaan iedere pagina eigen internetadres en e-mailadres is vermeld en door volledig overnemen afbeeldingen, foto’s en CAD-tekeningen van Schlumberger op webpagina’s. Geen auteursrechtinbreuk op ‘look and feel’ van de website van Schlumberger: totaalindruk na verwijderen afbeeldingen kan nu niet worden beoordeeld.

 

IEPT20210317, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook

Niet bevoegd ten aanzien van Facebook Inc en Facebook Ireland: voor zover inbreuken op de Uniemerken en auteursrechten alsmede het onrechtmatig handelen zien op buiten Nederland, respectievelijk voor de inbreuken op de Benelux-merken buiten de Benelux. Geen auteursrechtinbreuk door Facebook: Facebook doet geen ”mededeling aan het publiek”. Geen merkgebruik door Facebook: adverteerders gebruiken de Hilfiger merken voor commerciële activiteiten. Geen wanprestatie bij uitvoering van mondelinge overeenkomst: aard van overeenkomst tussen PVH en Facebook ziet niet op het niet-adverteren van content van derden en verplichting gaat niet verder dan het beleid dat Facebook al voert. Het niet afgeven van identificerende gegevens na constatering van inbreuk is onrechtmatig: de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk; de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens; aannemelijk is dat in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen; afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de persoon die onrechtmatig handelt brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren. Facebook Inc. en Facebook Ireland bevolen om de diensten als tussenpersoon bij het plaatsen van advertenties op haar platforms voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: het staat voldoende vast dat Facebook Inc. en Facebook Ireland bij de advertenties en promotie-accounts betrokken zijn en in staat om de op te leggen maatregelen uit te (doen) voeren. Facebook komt beroep op hosting vrijstelling toe: niet (onderbouwd) gesteld dat Facebook wetenschap van de inbreuk zou hebben en na melding van inbreuk verwijdert Facebook de vermeend inbreukmakende content.

 

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City: MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde inbreuken zodat de vorderingen worden toegewezen.

 

IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30

(Mede)bestuurders van afsplitsende partij (Lijst 30) van Vrij en Sociaal Nederland maken merkinbreuk op beeldmerk van VSN en dienen medewerking te verlenen aan overdracht aan VSN van domeinnaam die doorlinkt naar eigen website Lijst 30: uit een verstuurde brief blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het beeldmerk van VSN, niet gebleken dat domeinnaam op naam van de (mede)bestuurders staat waardoor gebod tot overdacht moet worden afgewezen maar wel genoeg grond voor een bevel om medewerking te verlenen aan overdracht van domeinnaam.

 

IEPT20210219, HR, CCC

Prejudiciële vragen aan het HvJEU over de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een ‘ouder recht’ in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG: nu het antwoord op de vraag hoe het begrip “ouder recht” in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG uitgelegd moet worden, in deze zaak van belang is voor de beoordeling van onderdeel I, en deze vraag zich niet zonder redelijke twijfel laat beantwoorden, zal de Hoge Raad deze bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen.

 

IEPT20210219, Rb Den Haag, Airwair v Van Haren

Uitgegaan kan worden van de geldigheid van de YSBW- en YWS merken van Airwair: de merken hebben, voor zover ze dat nog niet hadden ten tijde van de inschrijving, onderscheidend vermogen verkregen door inburgering, onvoldoende gebleken dat er veel andere schoenen met gekleurd stiksel (in het geelspectrum) op de markt waren die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van de merken, door Van Haren overgelegd marktonderzoek wordt buiten beschouwing gelaten onder meer nu vraagstelling te ruim is geweest en de bevindingen niet volledig kunnen worden ondersteund door de ruwe data, beroep Van Haren op artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE kan niet slagen ten aanzien van YWS-merk nu dat merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm, gele kleur van het stiksel is een wezenlijk sier-element van het YSBW merk en niet aangenomen kan worden dat gele stiksel wezenlijke waarde aan de schoenen geeft, uit de geregistreerde afbeelding blijkt voldoende duidelijk dat uitsluitend bescherming wordt ingeroepen van een geel stiksel dat is aangebracht op de welt. 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair nu sprake is van visuele overeenstemming die post-sale verwarringsgevaar kan opleveren:  stiksel van inbreukmakende schoenen heeft eenzelfde gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend, stiksel is aangebracht op de welt van de schoen en de kleur ligt tegen de in de registratie opgenomen kleur geel aan, merk en teken worden gebruik voor dezelfde waren die vallen in de groep veterboots, gebruik van teken zorgt in ieder geval voor post- sale verwarring nu het publiek het merk en teken niet naast elkaar ziet, niet buitengewoon oplettend is en de veterboots gedragen ziet worden door anderen waardoor het gevaar bestaat dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen van Airwair. Schoenen in de modellen 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en II, Oxmox Boot en Limelight Boot van Van Haren maken geen inbreuk nu de kleuren van de stiksels neigen naar het rode kleurspectrum: verwarringsgevaar kan niet worden aangenomen.

 

IEPT20210217, Rb Den Haag, All4Trade v Big Trade

Vorderingen All4Trade toegewezen nu Big Trade inbreuk maakt op de Al Shalan-merken: Big Trade heeft inbreuk niet weersproken en is alleen opgekomen tegen het spoedeisend belang en de gevorderde proceskosten. Door All4Trade gemaakte proceskosten zijn niet onredelijk of onevenredig: Big Trade heeft naar aanleiding van de sommatie niets meer van zich laten horen en in eerste instantie verstek laten gaan, dat Big Trade een kleine eenmanszaak heeft is geen reden voor matiging nu het aan de opstelling van Big Trade te wijten is dat de proceskosten aan de zijde van All4Trade zijn opgelopen. 

 

IEPT20210108, Rb Oost-Brabant, PK v Vemedia

Geen spoedeisend belang bij inbreukverbod op Lucovitaal-merk: sinds aanhangig maken van bodemprocedure hebben zich geen ingrijpende feiten en omstandigheden voorgedaan.

 

IEPT20210108, HR, Infineon v NXP

Voor de vraag of verwijzend gebruik van het Mifare-teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is van belang hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten: of de aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof bedoelde zin is niet zonder meer beslissend. Hof heeft onvoldoende gemotiveerd dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan: dat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on vereist is, leidt niet zonder meer tot niet ‘Mifare compatible’ zijn van kaartchips.