Gebruikelijke tekens of benamingen

Print this page

boek.png

 

Hof van Justitie EU

IEPT20041005, HvJEG, Alcon v BHIM

Gerecht terecht geoordeeld dat het merk BSS voor het betrokken doelpubliek gebruikelijk is geworden en dat het geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het ervan gemaakte gebruik. Niet het beschrijvend karakter van het merk is doorslaggevend, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld.

 

IEPT20011004, HvJEG, Merz & Krell

Overlapping absolute weigeringsgronden. Artikel 3(1)(d) verzet zich slechts tegen inschrijving wanneer tekens in het normale taalgebruik of bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn.

 

Gerechtshoven

IEPT20170523, Hof Amsterdam, Ravensburger v Jaludo
Woordmerk ‘MEMORY’ onderscheidend voor kaartspel: Het feit dat het bij het spelen van de desbetreffende (fysieke en digitale) legkaartspellen aankomt op gebruik van het geheugen maakt het (Engelse) woord 'memory' niet zuiver beschrijvend in die zin dat het louter (als zodanig direct herkenbare) informatie verschaft over het desbetreffende product. Daar komt bij dat er in de door Ravensburger overgelegde stukken voldoende grond is gelegen voor de gevolgtrekking dat de onderscheidende kracht van het woordmerk door het wijdverbreide gebruik van het merk in de Benelux sinds de inschrijving daarvan aanzienlijk is toegenomen. Ravensburger heeft steeds opgetreden tegen beschrijvend gebruik waardoor geen sprake is van verwording tot soortnaam door haar toedoen of nalaten.

 

Rechtbanken

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx
Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij is opgetreden tegen derden die het merk gebruikten. Zonder in detail te treden, volgt uit productie 76 dat Pasoday c.s. gebruik maakt van geautomatiseerde notificatiediensten voor het aanschrijven van partijen die gebruik maken van de merken van Pasoday c.s. op websites zoals E-bay, Amazon en Alibaba en dat die aanschrijvingen ook plaatsvinden. Ook heeft Pasoday c.s. andere sommaties aan partijen overgelegd die dateren van voor de dagvaarding en waarin zij derden verbiedt gebruik te maken van haar merken. Tot slot heeft Pasoday c.s. voorbeelden overgelegd van websites (producties 72 t/m 75) die waren overgelegd door Hair Workxx als voorbeeld van generiek gebruik, die zulk gebruik inmiddels hebben gestaakt. Naar voorlopig oordeel volgt uit de getroffen maatregelen dat Pasoday c.s. een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning verricht. Daarbij weegt mee dat Pasoday c.s. (en voorheen FIH) zelf consequent gebruik maakt van de aanduiding Flip-In en Flip-In Hair als merk onder meer door gebruik van het ® teken ter aanduiding dat het om een geregistreerd merk gaat. Ook heeft Pasoday c.s. gedurende de samenwerking erop aangedrongen, zo blijkt uit de stukken, dat Hair Workxx, evenals haar andere distributeurs, de marketingmaterialen inclusief de merken gebruikt op de wijze als door Pasoday c.s. voorgestaan omdat zij een eenduidige branding wil neerzetten. Hair Workxx gebruikt thans, maar ook voorheen, de aanduidingen Flip-In en Flip-In Hair ook als merk onder meer door gebruik van het ®-teken in haar logo’s.