Algemeen

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20161221, HvJEU, Länsförsäkringar v Matek
Binnen de respijtperiode van vijf jaar na inschrijving Uniemerk kan de houder van Uniemerk in geval van verwarringsgevaar derden het gebruik van een gelijk of soortgelijk teken verbieden te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven zonder dat normaal gebruik van dit merk voor deze waren en diensten hoeft te worden aangetoond.

 

IEPT20070125, HvJEG, Opel

Voor verbod ex artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn vereist dat teken afbreuk kan doen aan gebruik aan functies van ingeschreven merk - Gebruik voor speelgoedauto's kan afbreuk doen aan automerk - Gebruik automerk op schaalmodel is geen aanduiding van een kenmerk (artikel 6(1)(b) Merkenrichtlijn)
 

IEPT20030320, HvJEG, LTJ Diffusion (Arthur et Felicie)

Dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
 

IEPT19990622, HvJEG, Lloyd v Loint-s

Verwarring: Niet valt uit te sluiten dat enkele auditieve gelijkenis verwarring kan doen ontstaan. Gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.
 

Gerechtshoven

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Merk UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen voor steenlijm. Merkinbreuk door gebruik van tekens Uni Fix c.q. UniFix voor steenlijm: gelijke tekens en dezelfde waren. Aanschrijven door merkhouder Schomburg van afnemers van Decor niet onrechtmatig. Geen kwade trouw Decor: gebruikte het teken al voordat in 2004 merk door Schomburg werd ingeschreven. Onvoldoende onderbouwd dat omzetdaling van Schomburg enkel gevolg is van verkopen door Decor van inbreukmakende producten.
 

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

RAW geldig merk voor kleding; niet gepercipieerd als “raw denim”; aanzienlijk onderscheidend vermogen aangenomen ondanks marktonderzoek. Hof laat in midden of geldigheidsassumptie Gemeenschapsmerk ook geldt in kort geding. Inbreuk: verwarringwekkend gebruik gelijk teken (conform marktonderzoek)
 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, Revillon Chocolatier v Trianon Chocolatiers

Vorm bepaalt niet de wezenlijke waarde van chocolade: Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Inbreuk: Gelijk teken voor dezelfde waren.

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Reckitt v Action

Geen inbreuk merkrechten, modelrechten of auteursrechten Cillit Bang en Vanish-verpakkingen. Spoedeisend belang bij verbod; niet bij nevenvorderingen of voorschot schadevergoeding 

 

Rechtbanken

2016

IEPT20160601, Rb Den Haag, Chanel v Bargello
Met het gebruik van vergelijkingslijsten maakt Bargello inbreuk op de merken Chanel: Bargello trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. De merken van Chanel spelen een grotere rol in het verkoopmodel dan noodzakelijk voor een geoorloofde vergelijking. Verweer Bargello dat er geen sprake is van verwarringsgevaar slaagt niet. Verwarringsgevaar geen vereiste voor inbreuk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE. Voor oordeel inbreuk is het aantal klanten dat op een imitatie uit is niet relevant. Geen sprake van louter intern gebruik van de lijsten. Merken vervullen nog steeds dezelfde rol in het communicatieproces wanneer de lijsten slechts door personeel worden gehanteerd. Het enkele tijdsverloop of stilzitten van zes maanden kan geen basis vormen voor rechtsverwerking.

 

2015

IEPT20150716, Rb Den Haag, Railpro v Railpromo

“Railpromo” tekens maken geen inbreuk “sub a” op “Railpro”-merken: geen gelijk teken en geen soortgelijke waren. Geen inbreuk “sub b”: auditief ligt de klemtoon anders en visueel weinig gelijkenis, terwijl begripsmatig het bestanddeel “pro” iets anders betekent dan “promo” en zeer geringe soortgelijkheid tussen waren en diensten. Geen inbreuk op grond van sub c: onvoldoende onderbouwd dat Railpro een bekend merk is. Geen handelsnaaminbreuk door verschillende aard ondernemingen.

IEPT20150316, Rb Rotterdam, Tumble Trimmer
Beneluxwoordmerk “TUMBLE TRIMMER” heeft (enig) onderscheidend vermogen: geen voor de handliggende omschrijving van een knipmachine. Merkinbreuk: teken “tumble trimmer” in economisch verkeer gebruikt voor zelfde waren. Slaafse nabootsing: verwarringsgevaar tussen Tumble Trimmer en knipmachine gedaagde: vrijwel identiek en voldoende aannemelijk dat andere weg in had kunnen worden geslagen

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos
Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken.

IEPT20150225, Rb Gelderland, RFEA

Verwijdering gedaagde uit RFEA register onherroepelijk. Merkinbreuk sub a door collectieve beeldmerk te blijven gebruiken ondanks verwijdering uit het register. Uitingen op websites waardoor het lijkt alsof gedaagde erkend register financieel echtscheidingsadviseur is onrechtmatig.


IEPT20150204, Rb Den Haag, Saepio

Geen inbreuk op beeldmerk van Saepio: niet gebruikt voor identieke of soortgelijke waren. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde merk op bedrijfskleding heeft aangebracht. Geen bijzondere omstandigheden die gebruik beeldmerk onrechtmatig maken. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet gebleken dat sprake is van “meeliften” op reputatie Saepio.


IEPT20150114, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Tell Sell
Inbreuk op merk “CERA GOLD”: identiek teken gebruikt. Verwarringsgevaar tussen merk NICER DICER en “Nicer slicer/slacentrifuge”: meest onderscheidende element overgenomen, identieke waren, producten lijken op elkaar en vergelijkbare verkoopkanalen. Verwarringsgevaar tussen SLIM ’N LIFT CARESSE” en “Caress LeJeans”.  Uitputting “Slencera” producten onvoldoende onderbouwd. Geen inbreuk op merk “VITARID-R” door “Vita Dual Bike”: slechts minst onderscheidende element “VITA” overgenomen. Gebruik van Tommy-merken op Tell Sell-website om eigen producten in zoekresultaten te tonen geen merkinbreuk. Reclame voor hometrainers niet misleidend, oneerlijk of anderszins onrechtmatig gezien verschillen tussen merk “VITARID-R” en teken “Vita Dual Bike”. Aanbieden product onder merk Express Color en vervolgens ander product leveren oneerlijke handelspraktijk.

 

2013

IEPT20131218, Rb Den Haag, SKF
Inbreuk op SKF-merken: invoer/handel in EER van dezelfde waren (lagers), voorzien van gelijke tekens. Incident: inzage in c.q. afgifte van inbeslaggenomen bescheiden en monsters, ter identificatie van bron van (potentieel) onveilige lagers en afnemers ter voorkoming van (reputatie)schade bij SKF. Faillissement van [X] tijdens procedure staat niet eraan in weg dat rechtbank kan beslissen op vorderingen die niet voldoening van verbintenis uit boedel ten doel hebben of waarbij boedel niet is betrokken.


IEPT20130918, Rb Amsterdam, Morpheus v Bremafa
Geldig merk “MORPHEUS” voor o.m. bedden en boxsprings op basis van eerste merkinschrijving. Inbreuk: dezelfde waren en gelijke tekens.

 

IEPT20130206, Rb Oost-Brabant, Schomburg v Decor
Unifix: taalnovum met voldoende onderscheidend vermogen als merk van Schomburg. Unifix geen zodanig beschrijvend karakter voor kenmerken van de waar dat het vrijgehouden moet worden
Uni Fix en UniFix identiek aan UNIFIX-merk Dezelfde waren: behorend tot de groep( en) waren waarvoor het merk is ingeschreven: lijmen. Schade onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz
Inbreukmakend merkgebruik door navullen van verhuurde Primagaz- gasflessen. Ontvankelijkheid: dreiging van inbreuk aannemelijk: Geen onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring: lijst met klanten gevraagd en inbreuk betwist.

 

2012

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS
POPSTARS-merken ongeldig: aanduiding van de kenmerken van de dienst. Geen inburgering POPSTARS-merken in gehele Benelux. POPSTARS-teken wel algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. THE NEXT POPSTAR inbreukmakend op algemeen bekend merk POP STARS; visueel, auditief en begripsmatig identiek en gevaar voor verwarring; bijkomende omstandigheid: zelfde omroep.


IEPT20121107, Rb Den Haag, Björn Borg

€ 170.000 boete wegens overtreding onthoudingsverklaring. Inbreuk ex artikel 9(a) GMeV: geen verwarring vereist: Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de originele Björn Borg boxers - ‘iedereen weet dat het namaak is’ zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd.

 

IEPT20120919, Rb Arnhem, MXI

Inbreuk Xovita- en Xocai-merk voor chocolade door gebruik in Xovita-en Xocia-domeinnamen: overdracht domeinnamen, bevolen.

 

2011

IEPT20111026, Rb Roermond, Kamp v Twico

”Fietsplus” geen auteursrechtelijk beschermd werk: combinatie bestaande woorden. Inbreuk auteursrecht door gebruik Fietsplus-logo op winkelpui. Merkinbreuk: gebruik gelijk teken voor dezelfde waren.
 

IEPT20110907, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Uitputting merkenrecht niet onderbouwd. NOMEX niet gebruikelijke benaming geworden in Gemeenschap. Merkinbreuk: gebruik identieke tekens voor identieke waren. Exclusieve bevoegdheid artikel 22(4) EEXVo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Grensoverschrijdend verbod merkinbreuk voor Gemeenschap, India en VAE. Exhibitie: inzage in vertrouwelijke gegevens in en verkoopkanalen door onafhankelijke derde.
 

IEPT20110815, Rb Den Haag, PPG v De Verfkampioen
Merkinbreuk: Inbreukmakend gebruik Sigma-merken voor gekleurde verf bestaande uit Sigma-componenten. Misleidende aanduiding kenmerk waar: Gemeenschapsmerken hebben enkel betrekking op componenten, niet op eindproduct. Geen uitputting: Als het gaat om een nieuw product, is er geen sprake van uitputting omdat het product niet door of met toestemming van PPG op de markt is gebracht. Als het gaat om een gewijzigd product, heeft PPG, zoals hierna zal worden toegelicht, gegronde redenen om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan.

 

IEPT20110729, Rb Den Bosch, Novatech v Tweha

Gebruik van “tec 7" en "tec-7" in domeinnamen inbreuk op merkrechten: Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens "tec 7" en "tec-7" in haar domeinnamen tec7.nl en tec-7.nl, reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech.

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Thane v Robba

Wel verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim ’n Lift Supreme Body Suit”. Geen verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim & Lift Supreme Body Suit”. Geen inbreuk te kwader trouw ondanks bewust profiteren van merk. Productfoto auteursrechtelijk beschermd.
 

IEPT20110601, Rb Zutphen, Copla v Copla

Inbreukmakende gebruik handelsnaam Copla Holding: Merkinbreuk.

 

2010

IEPT20101220, Rb Den Haag, Tempur v Energy+

Gebruik adwords “tempur” noodzakelijk voor doeltreffende vergelijkende reclame. Onrechtmatige vergelijkende reclame: geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. Merkinbreuk vergelijking wegens ongerechtvaardigd voordeel. Merkinbreuk Tempur op informatiepagina. Merkinbreuk Tempur door gebruik Temper foam. Toegestane vergelijkende reclame.
 

IEPT20100224, Rb Den Haag, Emergo.
Inbreuk niet betwist. Toewijzing nevenvorderingen rechtbank Den Haag: bevel alle informatie te verstrekken over hetgeen [X] bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de kleding, alsmede de genoten netto winst.

 

2009

IEPT20091210, Rb Den Haag, Cars Jeans v C&A
Gebruik “Cars” als herkomstaanduiding: Anders dan C&A stelt kan dit gebruik van de tekens door C&A in de gewraakte folder zodoende afbreuk doen aan merkfuncties. Dat het publiek de aanduidingen mogelijk (mede) als verwijzing naar de Disney-film zal (kunnen) opvatten, staat daaraan niet in de weg.

IEPT20090619, Rb Den Haag, Daniel Hechter v Alicotex

Ex parte verbod merkinbreuk: kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zijn zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht en verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld.