Jaar

Print this page

Zie ook: Webboek IE-Beginselen

 

2020

 

IEPT20201028, HvJEU, BY v CX

Overleggen van niet-fysieke kopieën van een werk geen distributie onder publiek maar mededeling aan publiek in de zin van Auteursrechtrichtlijn: om te beginnen zij opgemerkt dat uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde foto in de vorm van een elektronische kopie per e-mail is overgelegd aan de rechter waarbij de zaak toen aanhangig was. Geen “mededeling aan een publiek” wanneer een beschermd werk langs elektronische weg aan een rechter wordt overgelegd als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure tussen particulieren: het beschermde werk wordt ontvangen door een duidelijk afgebakende en besloten groep personen die bij een rechterlijke instantie openbare dienstfuncties uitoefenen, en niet tot een onbepaald aantal potentiële ontvangers.

 

IEPT20200908, HvJEU, RAAP v PPI

Het begrip ‘betrokken uitvoerende kunstenaars’ in de zin van artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom moet in de gehele Unie op eenvormige wijze worden uitgelegd en verzet zich ertegen dat een lidstaat bij de omzetting in zijn wetgeving uitvoerend kunstenaars van het recht op één billijke vergoeding uitsluit die onderdaan zijn van staten die niet tot de EER behoren, met als enige uitzondering kunstenaars die hun woon- of verblijfplaats in de EER hebben en die welke hun bijdrage aan het fonogram in de EER hebben geleverd: de in richtlijn 2006/115 opgenomen begrippen moeten worden uitgelegd op een wijze die strookt met de in de internationale verdragen vervatte overeenstemmende begrippen, de in artikel 8 lid 2 bedoelde verplichting om te zorgen voor een billijke verplichting die wordt verdeeld tussen de producent van het fonogram en de uitvoeren kunstenaar is van toepassing wanneer het gebruik van het fonogram of een reproductie daarvan plaatsvindt in de Unie, er wordt geen voorwaarde gesteld dat de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram de nationaliteit van een lidstaat van de EER dan wel zijn woon- of verblijfplaats in een dergelijke lidstaat heeft, noch dat de plaats waar het creatieve of artistieke werk is verricht tot het grondgebied van een lidstaat van de EER behoort, artikel 8 lid 2 moet zoveel mogelijk in overeenstemming met het WPPT worden uitgelegd en er is geen voorbehoud gemaakt op grond van artikel 15 lid 3 WPPT. Artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 verzet zich ertegen dat een lidstaat het recht op één enkele billijke vergoeding beperkt ten aanzien van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van derde staten die krachtens artikel 15 lid 3 WPPT een voorbehoud hebben gemaakt met betrekking tot de erkenning van het recht op één enkele billijke vergoeding. Beperkingen kunnen wel door de Uniewetgever worden ingevoerd als zij voldoen aan de vereisten van artikel 52 lid 1 Handvest: noodzaak om een gelijk speelveld te bewaren voor deelname aan de handel in opgenomen muziek is een doelstelling van algemeen belang die een beperking van het in artikel 8 lid 2 van de richtlijn neergelegde naburige recht kan rechtvaardigen ten aanzien van de onderdanen van een derde staat die dit recht niet of slechts gedeeltelijk toekent. Artikel 8 lid 2 van de richtlijn verzet zich ertegen dat enkel de producent van het fonogram een vergoeding ontvangt zonder deze te moeten delen met de uitvoerend kunstenaar: vergoeding heeft als essentieel kenmerk dat zij wordt verdeeld en een dergelijke uitsluiting zou de doelstelling van de richtlijn ondermijnen.

 

IEPT20201118, Hof van Justitie EU, Atresmedia

Audiovisuele opname die vastlegging van een audiovisueel werk bevat kan niet worden aangemerkt als een fonogram en enkele billijke vergoeding van artikel 8 lid 2 van de richtlijn betreffende het verhuurrecht dient niet betaald te worden: bewoordingen van zowel artikel 2(b) WPPT als de gids betreffende de door WIPO beheerde verdragen sluiten een dergelijke aanmerking uit, opname kan evenmin onder het begrip 'reproductie' van een fonogram vallen in de zin van artikel 8 lid 2 van de richtlijn betreffende het verhuurrecht, mededeling van opname aan het publiek geeft dan ook geen recht op vergoeding als bedoeld in die bepalingen 

 

2019

 

IEPT20191223, Rb Midden-Nederland, MCM v HFM

Rechtbank bevoegd op grond van artikel 4 EEX Vo: statutaire zetel verweerster in Nederland. Vraag of MCM rechthebbende is geworden van de rechten op de track “Get Get down” op grond van een overeenkomst, die is gesloten in de Verenigde Staten tussen twee Amerikaanse partijen wordt naar Amerikaans recht beoordeeld. Alle rechten op “Get Get Down” naar Amerikaans recht exclusief en wereldwijd in 1998 overgedragen aan MCM, waardoor door [A] aan verweerster verleende licentie niet rechtsgeldig is geweest. HFM maakt inbreuk op rechten MCM door zonder toestemming reproducties te exploiteren. Verwijzing naar schadestaat.

 

IEPT20191114, HvJEU, Spedidam v INA

Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen nationale wettelijke regeling die met betrekking tot de exploitatie van audiovisuele archieven een weerlegbaar vermoeden invoert dat de uitvoerend kunstenaar door deel te nemen aan de opname van een audiovisueel werk met het oog op uitzending daarvan, toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de exploitatie daarvan: bescherming van uitvoerend kunstenaars strekt zich weliswaar ook uit tot exploitatie van audiovisuele archieven, voorafgaande toestemming van uitvoerend kunstenaars is vereist voor elke reproductie of beschikbaarstelling voor het publiek van vastleggingen van hun uitvoeringen, bepalingen inzake toestemming voor reproductie en de beschikbaarstelling voor het publiek staan echter ook impliciete toestemming toe, indien uitvoerend kunstenaar die zelf deelneemt aan de productie van een audiovisueel werk met het oog op uitzending ervan door nationale omroeporganisaties en daartoe dus aanwezig is op de plaats van opname van dat werk, op de hoogte is van het voorgenomen gebruik van zijn uitvoering en bovendien zijn werk met het oog op dat gebruik uitvoert, kan worden geoordeeld dat hij - tenzij het tegendeel blijkt - door middel van die deelname toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de exploitatie van die uitvoering.

 

IEPT20191017, Hof Den Haag, Credits filmproducer

Afgesproken dat appellant de co-producer en ‘in association with’ credits alleen krijgt indien hij in totaal € 2.000 inlegt: inleg niet betaald en jarenlang geweigerd, inleg niet meer nodig. Geen spoedeisend belang bij vorderingen inzake winstverdeling voorafgaande aan promotie, distributie en vertoning van de film: daadwerkelijke winstverdeling vindt pas plaats als er winst is, onvoldoende duidelijk tot welk eindresultaat onderhandelingen zouden leiden.

 

IEPT20190729, HvJEU, Pelham

Exclusief distributierecht fonogrammenproducent - Verhuurrichtlijn. Begrip “kopie” van artikel 9(1)(b) Verhuurrichtlijn  dient blijkens de preambule daarvan op een wijze te worden uitgelegd die strookt met uitleg uit Overeenkomst van Genève. Sprake van “kopie” indien het gehele andere fonogram of een wezenlijk gedeelte daarvan is overgenomen. Exclusief reproductierecht fonogrammenproducent - Auteursrechtrichtlijn. Artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn betreft een volledige harmonisatie van het uitsluitend reproductierecht fonogrammenproducent. Fonogrammenproducent kan op grond van artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn overname van geluidsfragment, hoe kort dan ook (“sampling”), van zijn werk op een ander fonogram beletten, tenzij het fragment in gewijzigde en voor het oor onherkenbare vorm op het fonogram wordt vastgelegd. Lidstaat mag niet voorzien in andere beperkingen of restricties op het in artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn neergelegde reproductierecht van de fonogrammenproducenten dan die in artikel 5 Auteursrechtrichtlijn zijn vastgesteld, anders komt effectiviteit van harmonisatie auteursrecht en naburige rechten en rechtszekerheid in gevaar en zou de eis om beperkingen en restricties coherent toe te passen niet kunnen worden verzekerd. Citeren: gebruik moet de bedoeling hebben om de dialoog aan te gaan met een werk. Overname geluidsfragment (sampling) kan gelijk staan aan citeren ex artikel 5(3)(d) Auteursrechtrichtlijn indien gebruik bedoeld is om de dialoog met het werk waarvan het geluidsfragment is overgenomen aan te gaan en sample bij beluisteren nieuwe werk herkenbaar is. Geen citeren indien betrokken werk niet kan worden herkend aan de hand van citaat in kwestie.

 

IEPT20190724, Rb Amsterdam, KNMT v Buma

KNMT ontvankelijk volgens artikel 3:305a BW (collectieve actie): sprake van gelijksoortige belangen, nu door KNMT beoogde vaststelling dat geen enkele praktijk een vergoeding verschuldigd is, ongeacht de individuele omstandigheden, voor iedere praktijk van belang is, voldaan aan overige eisen artikel 3:305a BW. Individuele beoordeling vereist voor vaststelling dat iedere tandheelkundige praktijk in Nederland geen mededeling aan het publiek doet en dus geen vergoeding aan Buma verschuldigd is: door variërende aantallen patiënten, werkzame personen, oppervlakte en soort muziekgebruik kan niet zonder meer iedere tandheelkundige praktijk in Nederland met die in arrest SCF v Del Corso (IEPT20120315) kan worden gelijkgesteld. KNMT heeft niet voldaan aan stelplicht: geen feiten of omstandigheden aangevoerd die individuele beoordeling m.b.t. individuele praktijken mogelijk maken.

 

IEPT20190611, Hof Den Haag, Dance Events v Sena

Aparte tariefgroep dance events niet in strijd met gelijkheidsbeginsel: dance events zijn niet gelijk aan horeca/discotheken en nemen een speciale plaats in het uitgaansleven in. Sena heeft niet de “nabuurrechtelijke norm” gecreëerd door eerder het horeca-/discotheektarief toe te passen op dance events: Sena heeft vanaf het moment dat duidelijk was dat dance events een blijvend fenomeen waren, geprobeerd een nieuw tarief toe te passen. Recette (totaal aantal bezoekers x de ticketprijs minus BTW) grondslag voor vaststelling billijke vergoeding. Percentage ter berekening billijke vergoeding voor dance events vastgesteld op 1,625% van de recette: uitgaande van een 60% vergoedingsverplichtig repertoire en € 0,65 per bezoeker, met een aanpassing als blijkt dat Sena-repertoire hoger of lager is dan 60% en uitgaande van een ticketprijs van € 40,00. Bij evenementen met een ticketprijs van meer dan € 85,00 bedraagt de billijke vergoeding 1,3% van recette. Billijke vergoeding van gratis dance events vastgesteld op € 0.075.

 

IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP

Partij kan zich voor het eerst in hoger beroep voegen en zelfstandig stellingen aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Tussen AMP en Tell Sell was gelet op gesloten overeenkomst voor naburige rechten “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van € 3.000 afgesproken die ook is betaald. Stelling dat ‘Lolly’-Opname door Tel Sell slechts gebruikt mocht worden onder de voorwaarde dat aan de rapportageverplichting werd voldaan en aan deze verplichting niet is voldaan faalt: recht om ‘Lolly’-Opname te gebruiken berust op de wet (artikel 7 WNR) en niet op toestemming rechthebbende, Tell Sell mocht op grond van artikel 7 WNR opname gebruiken, zeker nu daarvoor billijke vergoeding was betaald. Recht om op grond van artikel 7 WNR ‘Lolly’-Opname te gebruiken zonder additionele vergoeding overgedragen aan Suerte / LM Products: overgedragen bij overdracht activa Tell Sell op grond van artikel 3:94 BW en in ieder geval als kwalitatief recht ex artikel 6:251 BW.

 

2018

 

IEPT20180911, Hof Den Haag, Tee Set

Appellant kan zich t.a.v. vorderingen tegen [B] niet op in gezag van gewijsde gaan van 1998-vonnis beroepen: dat stelling van [B] dat hij (mede) gerechtigd is tot de fonogrammenproducentenrechten als onvoldoende onderbouwd is gepasseerd impliceert niet het tegendeel. Appellant rechthebbende op fonogrammenproducentenrechten Tee Set oeuvre: beroep [B] op gezag van gewijsde 1976-vonnis faalt, omdat in dat vonnis niets is beslist over wie fonogrammen heeft geproduceerd, achteraf dragen deel van kosten eerste opname leidt niet tot gevolgtrekking dat [B] (mede-)producent van de fonogrammen is. Wel gezag van gewijsde 1998-vonnis inzake eigen vorderingen van [B] (er werd geoordeeld dat [B} geen fonogrammenproducentenrecht heeft): beroep op 1976-vonnis gaat niet op, nu daar in de 1998-zaak geen succesvol beroep op is gedaan. [B] geen auteursrechthebbende op Tee Set-oeuvre: heeft niet als componist of tekstdichter bijgedragen aan oeuvre, beroep op 1976-vonnis faalt, omdat daarin enkel is geoordeeld dat [B] recht heeft op 1/6 van de inkomsten. Appellant niet de volledige en enige rechthebbende van de muziekuitgaverechten: erkend dat er bij veel werken mede-auteurs waren naast [T] en appellant alleen aandeel van [T] heeft verworven.

 

2017

 

IEPT20170410, Rb Noord-Holland, Brein v Usenet Uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Usenet op grote schaal auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde populaire dance- en trance-muziek verveelvoudigt. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000. De voorzieningenrechter bepaalt ook nog dat het bevel, inclusief de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 12 april 2017 moet worden betekend.

 

IEPT20170208, Rb Den Haag, AMP v SENA

AMP is fonogrammenproducent muziekopname “Lolly”, [Eiser 2] is uitvoerend kunstenaar en componist van de opname. Geen overdracht rechten aan Tell Sell: [eiser 2] geen partij bij overeenkomst en in overeenkomst enkel regeling opgenomen m.b.t. auteursrecht en afdracht Buma/Stemra, niet gerept over naburige rechten. Eerste vrijwaringszaak SENA v LM - Geen onrechtmatig handelen LM jegens SENA: LM was zich niet bewust van nalaten, was zelf niet partij bij [B] overeenkomst, maar slechts doorstart failliete Tel Sell. Tweede vrijwaringszaak SENA v RTL - Geen beroep RTL op “foutmarge” in opgave “Lolly” in playlists: omvang muziekgebruik van 49.484.818 seconden valt buiten gebruikelijke en acceptabele foutmarge. Niet doen opgave door Top Shop, LM en Suerte te verwijten aan RTL: RTL moet ook voor zendtijd van derden ‘playlist’ bijhouden voor SENA. Beroep op overmacht door RTL faalt: nalaten bijhouden nauwkeurige playlists door Tel Sell, Top Shop, Suerte en LM kan RTL als eigen gedraging worden toegerekend. Ondervrijwaringszaak RTL v Top Shop, LM en Suerte - RTL kan zich jegens Top Shop, LM en Suerte op vrijwaringsclausules beroepen. Mogelijke dreiging faillissement LM en Suerte geen reden voor matiging schadebedrag. Achtervrijwaringszaak Top Shop, LM en Suerte v AMP faalt: beroep op wanprestatie faalt, omdat Suerte c.s. geen partij zijn bij [B] overeenkomst, geen onrechtmatig handelen, nu naburige rechten op de Muziekopname aan AMP toebehoren en niet aan een derde (Tel Sell) zoals Suerte c.s. betogen. 


IEPT20170111, Rb Den Haag, SENA v NederlandFM
Mededeling aan het publiek” uit Auteursrechtrichtlijn en Verhuurrichtlijn heeft eenzelfde betekenis en dient krachtens HvJEU-arresten PPL (IEPT20120315), Del Corso (IEPT20120315) en Reha (IEPT20160531) volgens dezelfde criteria te worden beoordeeld. Of te wel, ook in het kader van de uitleg van het nabuurrechtelijke begrip “mededeling aan het publiek” speelt het in de auteursrechtelijke jurisprudentie van het HvJEU ontwikkelde criterium of sprake is van ‘een nieuw publiek’ een rol. Het HvJEU heeft in het Reha-arrest derhalve bevestigd wat uit het PPL-arrest en het Del Corso-arrest al volgde. Embedded hyperlinks Nederland.FM geen mededeling aan nieuw publiek: omstandigheden onderhavige zaak vergelijkbaar met Svensson-arrest en winstoogmerk niet bepalend voor “mededeling aan het publiek”. Geen aanwijzingen dat wetgever meer heeft willen doen dan verhuurrichtlijn krachtens minimumharmonisatie richtlijngetrouw implementeren.

 

2016

 

IEPT20160913, Hof Amsterdam, SCOEZH v Buma en Sena

Niet-juridische bestuurder kan ook onder bestuurdersaansprakelijkheid vallen in geval van feitelijke controle over onderneming. [W] persoonlijk aansprakelijk voor inbreuken: ernstig verwijt en ruimte bestuurders gaat niet zo ver dat bewust inbreuk mag worden gemaakt op rechten derden

IEPT20160907, Rb Den Haag, Tee Set
[Eiser] rechthebbende op naburige rechten fonogrammenproducent Tee Set oeuvre: bepaald in een in gezag van gewijsde gegaan vonnis uit 1998 dat rechten aan [de manager] en [bandlid1] toekwamen en later overgedragen aan [eiser]. [eiser] geen auteursrechthebbende van Tee Set oeuvre: onvoldoende onderbouwd dat [bandlid1] maker was van alle composities en teksten. Vergoeding voor exploitatie “Ma belle amie” onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160524, Rb Amsterdam, Buma & Sena v SCOEZH

Wijziging van eis van verbod tot muziek openbaar maken “via de ether” naar algemeen verbod toegestaan: ruimer verbod ligt geheel in lijn met inhoud dagvaarding. Niet bestreden dat Fresh FM inbreuk maakt op auteurs- en naburige rechten Buma en Sena. Onvoldoende aannemelijk dat derden aansprakelijk zijn voor de auteursrechtinbreuk. Vorderingen jegens [W] in persoon toegewezen: ernstig persoonlijk verwijt. Lijfsdwang tegen [W] toegewezen: ernst en duur van inbreuk en stelselmatig niet gehouden aan gerechtelijke bevelen.


IEPT20160308, Hof Amsterdam, NSE v Brein

Vooralsnog onduidelijk welk belang Brein heeft bij nadere beslissing op haar vordering, comparitie gelast. Indien Brein wel belang heeft geen aanleiding om terug te komen op beslissingen over NTD-procedure in tussenarrest 19 augustus 2014 (IEPT20140819) en wenst het hof in nadere comparitie te worden toegelicht over haalbaarheid woordfilter, blokkering van nieuwsgroepen en afsluiting van gebruikers. Stellingen Brein omtrent verdergaand bevel dan reeds kan worden gegeven op grond van dat NSE tussenpersoon is onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160127, Rb Gelderland, Sena en Buma v Fun Village
Inbreuk op auteursrecht Buma en Sena: onvoldoende onderbouwd betwist dat Fun Village achtergrond muziek ten gehore heeft gebracht tussen 2011-2015 en niet in geschil dat tijdens live optredens muziek uit Buma-repertoire is afgespeeld. Geen algeheel verbod: bedrijfsvoering Fun Village draait in belangrijke mate om muziek. Kortingsregeling KHN niet van toepassing. Gemiste licentievergoedingen Buma voor evenementen (€ 15.973,39) onvoldoende betwist. Schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen: € 71.785,99 aan Sena en € 43.673,16 aan Buma.

 

2015

 

IEPT20151112, Rb Rotterdam, Younique Music v Key Music Rotterdam
Geluiden worden in midi-file vastgelegd op wijze die valt onder definitie fonogram. Younique is fonogramproducent: organisatorische, financiële en commerciële verantwoordelijkheid m.b.t. de midi-files. Key Music Rotterdam aansprakelijk voor door haar medewerker gemaakte inbreuk: voldoende functioneel verband tussen handelen werknemer en opgedragen taak. Afgifte persoonsgegevens klanten Key Music Rotterdam toegewezen: moesten redelijkerwijs begrijpen dat zij illegale transactie aangingen. Rectificatie toegewezen op deelpagina Key Music Rotterdam.

 

2014

 

IEPT20140904, HvJEU, Europese Commissie v Raad van Europese Unie
Beroep tegen besluit van Raad van Europese Unie ontvankelijk. Besluit inzake deelname van EU en lidstaten aan onderhandelingen over verdrag van Raad van Europa over bescherming van naburige rechten van omroeporganisaties nietig verklaard.


IEPT20140328, HR, Norma v NLKabel
Begrip ‘(mededeling aan) het publiek’ ook geharmoniseerd met betrekking tot naburige rechten. Aanleveren van programmadragende signalen door omroepen via niet voor algemene publiek toegankelijke één-op-één verbinding geen mededeling aan het publiek. Bepaalbaarheidstoets heeft betrekking op elk van de over te dragen naburige rechten. Hof had terzake van de ‘categorie A-inbreuken’ moeten ingaan op verweer NLKabel met betrekking tot de mogelijkheid van contractuele afwijking of afzonderlijke overdracht van rechten. 

 

IEPT20140307, HR, Staat v Norma

Thuiskopievergoeding inzake MP3-spelers. Beleidsvrijheid lidstaat bij bepalen inhoud van billijke vergoedingsregeling beperkt tot vorm, wijze van financiering en inning en hoogte van billijke vergoeding; geen beleidsvrijheid bij het al dan niet toekennen van een billijke vergoeding. Stelsel waarin thuiskopieheffing volledig rust op één of twee (in betekenis afnemende) dragers en in geheel niet op andere (in belang toenemende) dragers is geen coherent stelsel. Verklaring voor recht dat uitvaardigen van amvb’s jegens Norma onrechtmatig is, is geen bevel wetgeving tot stand te brengen: geldt immers alleen jegens Norma.


IEPT20140128, Hof Den Haag, Ziggo – XS4ALL v Brein
Bevolen blokkade voldoet niet aan evenredigheidseis en daarvan deel uitmakende effectiviteitseis (blokkade op grote schaal ontweken door abonnees), zodat aantasting van vrijheid van ondernemerschap van Ziggo en XS4ALL niet gerechtvaardigd is. Geen auteursrechtinbreuk door Ziggo en XS4ALL zelf: tussenpersonen in zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr. Stap-voor-stap-procestrategie Brein compenseert ontbreken van (onmiddellijke) effectiviteit niet. Geen sprake van onrechtmatig handelen door welbewust en structureel faciliteren en daarmee bevorderen van grootschalige inbreuken door abonnees: Providers niet gehouden tot voor hen onevenredig nadelige of niet-effectieve maatregelen.

 

2013

 

IEPT20131203, Hof Amsterdam, TomTom
Geen vergelijking stemacteur met literaire auteurs, vertalers en fotografen, omdat het niet om een auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde prestatie gaat. Stelling dat er onrechtmatig is gehandeld door voor te wenden dat het een opname voor testdoeleinden was is niet vast komen te staan wegens uitdrukkelijke betwisting van het gestelde bedrog. 

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, SENA v Dance Events
Discotheken-tarief grondslag voor vergoedingen voor het verleden; Op recette gebaseerd dance events-tarief (1,5%) grondslag voor toekomst. Criteria voor berekening billijke vergoeding voor secundaire openbaarmaking fonogrammen en uitvoeringen.
 

IEPT20130724, Rb Den Haag, SENA v SCOEZH
20-jaars verjaringstermijn: verplichting tot betaling billijke vergoeding artikel 7 WNR is verbintenis uit de wet met een eigen aard. Met NLCR overeengekomen tarieven geen leidraad nu luisterdichtheid en uitzenduren niet zijn verdisconteerd. Sena behoefde uit de ondertekening met “Accoord onder protest en onder voorbehoud van alle rechten” niet te begrijpen dat SCOEZH zich niet wilde binden aan billijke vergoeding voor kabeldoorgifte. Overeenkomst ziet niet op etheruitzending; criteria voor billijke vergoeding.

 

IEPT20130521, Hof Den Haag, Bassie en Adriaan
Vergoedingsvorderingen inzake tv-herhalingen eerste vier series verjaard; gedeeltelijke verjaring vorderingen voor in de handel brengen. Tardief beroep in hoger beroep op éénlijnsprestatie uitvoerend kunstenaars voor 1993. Stelling dat geen sprake was van contractsovername, maar enkel overdracht van rechten onvoldoende onderbouwd; vrijwaring afgewezen

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Acteursovereenkomst
€ 54.453 Herhalingsvergoeding verschuldigd voor herhalingen op themakanalen.

 

2012

 

IEPT20121123, HR, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging van uitlening geen nieuwe uitlening. Uitlening Unierechtelijk begrip. Niet van belang of verlenging uitlening een openbaarmaking is. Verlenging uitlening hoeft niet tot hogere vergoeding te leiden. Ruime beoordelingsmarge lidstaten bij vaststelling vergoedingensysteem. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv: tijdig opgegeven en gespecificeerd; bij repliek gelegenheid gehad om te betwisten

 

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd,

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, SENA

KHN kortingsregeling niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Carmen in Delfzijl

Ex parte bevel tenor inzake uitzending opera “Carmen in Delfzijl”

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Thuiskopie

Ook verkoper te goeder trouw van blanco informatiedragers gehouden bescheiden inzake betaling thuiskopievergoeding te verschaffen aan de Thuiskopie en vergoeding te voldoen

 

IEPT20120412, Hof Amsterdam, Belastingdienst

Productief maken recht door overeenkomst met Sena: werkzaamheid in zin van Inkomstenbelasting

 

IEPT20120410, Hof Den Haag, Norma v Kabelaars

Geen primaire openbaarmaking door omroepen bij het aanleveren aan de kabelexploitanten. Geen heruitzenden door kabelaars bij gebreke van primaire openmaking omroepen. Levering van ’al het repertoire waarop een uitvoerend kunstenaar rechten  verwerft’ nietig wegens  onvoldoende bepaaldheid.

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Norma v Staat

Kroon steeds bevoegd om nadere regels te stellen. Geen beleidsvrijheid lidstaat bij het al dan niet toekennen van een billijke compensatie. Staat had toentertijd reeds digitale audiospelers en digitale videorecorder behoren aan te wijzen als voorwerpen waarvoor een heffing verschuldigd was en had tevens de hoogte van de daarover verschuldigde heffing moeten bepalen.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, BREIN

Ex parte verbod tegen tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor inbreuken (art. 26d Aw ; art. 15e WNR)

 

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten. Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome. Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome.

 

IEPT20120315, HvJEU, PPL v Ierland

Hotelexploitant die (i) tv en radio of (ii) afspeelapparatuur en (fysiek of digitaal) fonogrammen, ter beschikking stelt is zelf gebruiker die uitgezonden fonogrammen meedeelt aan publiek en billijke vergoeding verschuldigd is. Hotelexploitant kwalificeert niet voor privégebruik exceptie

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, TomTom

Stemacteur geen uitvoerend kunstenaar: lijst met woorden en korte zinsneden geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen portretrecht op stem; geen verzilverbare populariteit. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet aannemelijk dat hij een omzetgerelateerde licentievergoeding had kunnen bedingen in verband met de stemopname.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Brein v Ziggo & XS4ALL

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen toewijsbaar als bevel tot staken diensten Ziggo en XS4ALL als tussenpersonen wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Uploaden illegaal materiaal door 30% Ziggo-abonnees en 4,5% XS4ALL-abonnees. Belangenafweging rechthebbenden en vrijheid van ondernemerschap Ziggo en XS4ALL. Bevel geen schending vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen (artikel 10(2) EVRM). Bevel geen schending netneutraliteit. Geen prejudiciële vragen Hof van Justitie EU.

 

2011

 

IEPT20111022, Hof Den Haag, SENA v DiGiMusic

Narrowcasten en openbaarmaken: niet bestreden oordeel Rb onjuist door later arrest Hoge Raad – comparitie niet succesvol. Alsnog toelaten grief in strijd met goede procesorde. Betwisting percentage “Rome-muziek” onvoldoende onderbouwd
 

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

Verbod invoer of gebruik buitenlandse decodeerapparatuur niet toegestaan ook bij valselijk voor commerciële doeleinden verkregen apparatuur: dat artikel 56 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal bevat. Contractsbepaling met verbod op aanbieden decodeerapparatuur voor gebruik buiten grondgebied niet toegestaan. IE-bescherming sportwedstrijden naar nationaal recht mogelijk.

 

IEPT20110616, HvJEU, Thuiskopie v Opus

Privégebruiksvergoeding: Eindgebruiker schuldenaar billijke compensatie voor privégebruik. Aan lidstaten toegesteaan stelsel van privé-gebruikvergoedingen in te voeren indien verrekenbaar in eindgebruikersprijs. Bij stelsel privégebruikvergoedingen dient lid-staat ontvangst billijke compensatie door auteurs zeker te stellen. Plaats van vestiging verkoper niet relevant voor resultaatsverplichting lidstaat.Toegestaan nationaal recht zo uit te leggen dat bij onmogelijkheid van incasso bij de koper de handelaar de schuldenaar is

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Thuiskopie

Bewijs verhandeling gegevensdragers en bewijs import. Accountantsverklaring uitvoerbaar bij voorraad. Matiging dwangsommen: Uit de artikelen 16c-16ga Aw vloeit niet voort dat een persoon het importeren of verhandelen van blanco informatiedragers dient na te laten wanneer hij weigerachtig was, is of zal zijn om daarover opgaven of afdrachten te doen of om inzage te geven. Deze bepalingen behelzen - anders dan bijvoorbeeld artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR) - ook geen verbodsrecht dat herleeft bij niet-betaling. Blanco informatiedragers bevatten immers uit de aard der zaak (nog) geen door een intellectueel eigendomsrecht beschermd materiaal.

 

2010

 

IEPT201011208, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en Xs4all

Incident: geen aanhouding in afwachting arresten Hof van Justitie: Ten aanzien van de primaire grondslag van de vordering van Ziggo, stelt de rechtbank vast dat Ziggo de relevantie van het antwoord op de prejudiciële vragen in de Belgische zaken voor de onderhavige kwestie slechts summier heeft onderbouwd. In ieder geval heeft Ziggo verzuimd aan te geven waarom de procedure al in het huidige stadium, waarin nog niet is uitgeconcludeerd, aangehouden zou dienen te worden

 

IEPT20100719, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en XS4ALL

Bevel afgewezen: inbreuk door abonnee’s staat niet voldoende vast: dat in ieder geval van het overgrote merendeel van de abonnees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de auteurs of naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden. De vordering van Brein ziet evenwel op een stakingsbevel voor alle abonnees van Ziggo. Een dergelijke, verstrekkende, vordering echter, is op grond van de artikelen 26d Aw en 15e Wnr naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar. Niet voldaan aan subsidiariteitseis: Ten minste valt, zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn een of meer abonnees in rechte aan te spreken

 

IEPT20100623, Rb Den Haag, Norma v Staat

Ingrijpen Kroon gerechtvaardigd. Thuiskopie vergoeding niet over alle voorwerpen. Drie-stappen-toets: geen onbillijke compensatie: dat de thuiskopievergoedingen die NORMA C.S. wel ontvangt en die NORMA volgens haar eigen opgave in 2007 nog een bedrag van € 4.486.000 opleverden (paragraaf 42 conclusie  van repliek), een billijke compensatie in de zin 5 lid 2 sub b van de richtlijn kunnen vormen voor alle toegestane thuiskopieën, met inbegrip van thuiskopieën op mp3-spelers en harddiskrecorders.

 

IEPT20100616, Rb Amsterdam, Brein – The Pirate Bay
Verbod bij verstek. Grensoverschrijdend verbod afgewezen: Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden.

 

IEPT20100528, Rb Haarlem, Belastingdienst

Auteur en uitvoerende kunstenaar in dienstbetrekking: De rechtbank concludeert dat BB eindverantwoordelijkheid draagt voor de programma's en hetzij rechtstreeks, hetzij via de producent de organisatorische en financiële kaders van de werkzaamheden van eiseres als presentator en redacteur bepaalt. Aldus is sprake van een gezagsverhouding tussen BB en eiseres.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, ROOS v Eredivisie

Verstrekkingsplicht nieuwsflitsen cfr. Mediawet is toegangsregeling maar geeft geen gebruiksrecht. Persexceptie niet van toepassing: Integrale uitzendingen hebben hoofdzakelijk de bedoeling om kijkers te amuseren en te entertainen en kunnen dan ook niet worden aangemerkt als “nieuwsuitzendingen”. Geen beeldcitaat. Reportage-exceptie niet van toepassing.

 

IEPT20100504, Hof Amsterdam, Koelewijn cs v Sena
Geluidsproducer geen fonogrammenproducent: niet financieel c.q. economisch verantwoordelijk voor de opname. Geluidsproducer geen uitvoerend kunstenaar: onderscheid moet worden gemaakt tussen de uitvoering van een werk en de opname van een zodanige uitvoering: veronderstelt dat een uitvoering niet samenvalt met de opname ervan, maar daarvan losstaat en ook mogelijk is zonder die opname. Geen gezag van gewijsde voor zuiver rechtsoordeel. Rechtsverwerking. Belang ondanks eventuele overdracht van rechten.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, Thuiskopie cs v College van Toezicht
€ 5,6 miljoen in redelijkheid niet als onverdeelbaar te beschouwen: Verweerder heeft in redelijkheid niet tot het oordeel kunnen komen dat het bedrag van € 5.610.000 op 31 december 2007 als onverdeelbaar is te beschouwen.

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

2009 

 

IEPT20091120, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Prejudiciële vragen over uitleg van Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn: Wie is “importeur” c.q. thuiskopievergoeding verschuldigd in geval van grensoverschrijdende koop op afstand?

 

IEPT20091113, HR, Thuiskopie v Norma Irda

Toepassingscriteria artikel 32 Wnr  inzake audio: Ten aanzien van de thuiskopievergoeding audio is van belang dat volgens de bewoordingen van art. 32 lid 1, onder c, in verbinding met lid 2, Wnr uitvoerende kunstenaars worden beschermd, niet alleen wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Rome, maar ook wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Genève. Geen reciprociteitseis voor Amerikaanse artiesten.

  

IEPT20091012, Rb Maastricht, Orkestbanden
Gebruik orkestbanden schending contractuele verplichting en inbreuk op recht van fonogrammenproducent en auteursrecht. Enkele negatieve of onjuiste uitlating nog niet onrechtmatig.

 

IEPT20090805, Rb Rotterdam, Bassie en Adriaan
Geen recht op billijke vergoeding uitvoerend kunstenaar bij productie van voor 1 juli 1993. Contractuele afstand van aanspraak op billijke vergoeding. Billijke vergoeding op nihil gesteld: Hoewel het standpunt van eisers dat de enkele omstandigheid dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten niet relevant is voor de vraag of er een billijke vergoeding verschuldigd is juist is, kan deze omstandigheid wel van belang zijn bij de vraag wat de hoogte van deze billijke vergoeding zou moeten zijn en of deze gelet op alle omstandigheden wellicht op nihil gesteld zou moeten worden.

 

IEPT20090730, Rb Amsterdam, Brein v GGF – The Pirate Bay
Bevel om na overname van The Pirate Bay inbreuken in Nederland te staken:  Als die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, dreigt GGF inbreuk te maken op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties. Door die dreigende inbreuk heeft Stichting Brein een belang bij haar vorderingen jegens GGF.

 

IEPT20090520, Rb Amsterdam, Jungle Air v Sony

Geen overdracht rechten uitvoerend kunstenaar van voor inwerkingtreding WNR. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld, of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. De overeenkomst uit 1996 geeft geen blijk van een overdracht van naburige rechten. Onbeperkte licentie Sony onder overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992.

 

IEPT20090128, Rb Den Haag, Norma & Irda v Vecai & Kabelaars

Aanlevering niet-publiek signaal door omroep aan kabelaars is geen uitzenden: daaropvolgende verspreiding van de programma's door de kabelaars is niet aan te merken als heruitzenden, maar als uitzenden in de zin van de WNR. artikel 14a WNR laat geen ruimte voor richtlijnconforme contra legem interpretatie.

 

IEPT20090120, HvJEG, Sony v Falcon

Bescherming fonogrammenproducenten: Fonogrammenproducent, die geen onderdaan van een lid-staat is, geniet bescherming wanneer het betrokken werk of voorwerp op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat als zodanig werd beschermd door de nationale wetgeving van deze lidstaat  

 

IEPT20090106, Hof Arnhem, Noordkaap v Voice-over 

Inspreker Voice-over is uitvoerend kunstenaar: Van een zuiver technische bijdrage, zoals Noord-kaap heeft gesteld, was dan ook geen sprake. Recht op billijke vergoeding van uitvoerend kunstenaar bij iedere vorm van exploitatie, ongeacht de verdiensten voor de producent zelf.

 

2008

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

Niet informeren over reductieregeling door Stichting Thuiskopie is onrechtmatig. Schadevergoeding van € 120.098,29

 

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music

Inspreker verkeersinformatie geen uitvoerend kunstenaar: geen sprake van uitvoering van een werk in auteursrechtelijke zin.

 

2007

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Thuiskopie v Crios
Onvoldoende onderbouwd dat DVD's onder schikking vallen - Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor auteursrechtinbreuk

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Thuiskopie v Media-Madness
Stichting Thuiskopie geen bestuursorgaan Awb - privaatrechtelijke grondslag bevoegdheden Thuiskopie

 

IEPT20071122, Rb Arnhem, Levende Boeken
Inbreuk auteursrecht en naburige rechten - toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie - proceskosten gematigd van euro 46.764 naar euro 10.000

 

IEPT20071031, Rb Amsterdam, Koelewijn cs en Beltman v SENA
Producer is geen fonogrammenproducent - Vragen van uitleg inzake producer als uitvoerend kunstenaar

 

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

Amerikaanse uitvoerend kunstenaars in beginsel geen aanspraken onder Wet op de naburige rechten omdat VS niet bij Verdrag van Rome zijn aangesloten - WIPO-verdrag nog niet geratificeer, maar ook geen rechtstreekse werking

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Norma v Vecai cs

Tussenkomst IRDA als tweede belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaar naast Norma toegestaan

 

2006

 

IEPT20061115, Rb Amsterdam, Inspreker Verkeersinformatie

Geschriften zonder eigen en persoonlijk karakter geen werken in de zin van WNR en inspreker daarvan om die reden geen uitvoerend kunstenaar 

 

IEPT20060713, HvJEU, Commissie v Portugal

Geen verhuurrecht voor producenten beelddragers: dat de Portugese Republiek, door in het nationale recht eveneens een verhuurrecht toe te kennen aan producenten van beelddragers, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 2, lid 1, van de richtlijn en dat de Portugese Republiek, door in de nationale wetgeving verwarring te scheppen met betrekking tot de identiteit van de persoon die de aan de kunstenaars wegens overdracht van hun verhuurrechten te betalen vergoeding verschuldigd is, niet heeft voldaan aan artikel 4 van de richtlijn, juncto artikel 2, leden 5 en 7, daarvan.

IEPT20060601, HvJEG, Uradex

SatKabRichtlijn richtlijn verzet zich niet tegen wettelijk vermoeden van overdracht van recht op doorgifte. 
 

2005

 

IEPT20050714, HvJEG, Europe 1 v SPRE en GVL

Op billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen kan recht van twee lidstaten van toepassing zijn

 

IEPT20050602, HvJEG, Mediakabel v Commissariaat voor de Media
televisieomroep bestaat in het oorspronkelijke uitzenden van televisieprogram-ma’s die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven. De techniek waarmee de beelden worden doorgegeven, is voor deze beoordeling niet doorslaggevend.

 

2004

 

IEPT20040528, HR, Sena v NOS II

Oordeel dat hoogte 'billijke vergoeding' voor secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars in eerste jaren moet aansluiten bij voordien betaalde vergoeding onjuist c.q. onvoldoende gemotiveerd. Moet met name worden beoordeeld tegen achtergrond van de waarde van het gebruik in het handelsverkeer.

 

2003

 

IEPT20031128, HR, Sena v KNP

Tarief billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen dient in redelijkheid te corresponderen met percentage "Rome-muziek"

 

IEPT20030206, HvJEG, Sena v NOS

'Billijke vergoeding' bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars moet uniform worden uitgelegd - Iedere lidstaat dient op zijn grondgebied meest relevante criteria vast te stellen

 

2000

 

IEPT20000609, HR, Sena v NOS

Vragen van uitleg over vraag of "billijke vergoeding" bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars

 

1998

 

IEPT19980428, HvJEG, Metronome Musik
Artikel 1(1) Richtlijn 92/100/EG inzake uitsluitend verhuurrecht is geldig

 

1996

 

IEPT19961025, HR, Pink Floyd v Rigu Sound
Geen Europese uitputting (oud)  artikel 6(2) WNR. Geen richtlijnconform uitleg mogelijk. Geen horizontale werking richtlijn

 

1971

 

IEPT19710608, HvJEG, Deutsche Grammophon Gesellschaft v Metro

Fonogrammenproducent kan zijn exclusief recht niet gebruiken om de verhandeling van door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer gebrachte goederen te verbieden - Enkel uitsluitend recht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn