Geen eigen plaats op de markt

Print this page

Hoge Raad

 

IEPT20170519, HR, All Round v Simstars
Oordeel Hof dat Mi Moneda-hangers geen eigen plaats op de markt hadden niet onbegrijpelijk. Ten aanzien van het vereiste van een ‘eigen gezicht op de markt’ heeft het hof geoordeeld dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande – ‘Umfeld’ slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. Het oordeel dat All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. In zoverre falen de onderdelen. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden.

 

Gerechtshoven

 

IEPT20190319, Hof Den Haag, De Poortere v By-Boo

Patchwork-dessin 2 tapijten van By-Boo maken geen inbreuk op ongeregistreerde modelrechten en auteursrechten op Vintage Multi tapijten van De Poortere: tapijten in patchworkstijl bestonden al, totaalbeeld van de tapijten wordt bepaald door de wijze waarop de diverse onderdelen zijn samengevoegd, juist op deze punten vertonen de tapijten verschillen. Geen sprake van slaafse nabootsing: er was reeds een grote verscheidenheid aan patchwork tapijten op de markt zodat een eigen gezicht op de markt niet kan worden aangenomen.

 

IEPT20151124, Hof Arnhem-Leeuwarden, All Round v Simstars 

Mi Moneda-hangers hebben geen eigen plaats op de markt: onvoldoende onderbouwd dat hangers uit “Umfeld” slaafse nabootsingen zijn. Nu All Round niet heeft betwist dat de hangers vergelijkbaar zijn met de “Mi Moneda”-hanger (integendeel dat juist heeft bevestigd door te stellen dat het ging om nabootsingen) en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 al op de markt waren, is de slotsom dat de “Mi Moneda”-hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had, toen Simstars de “'Nikki Lissoni”-hanger in februari 2012 op de markt bracht. Afwijking eerder arrest hof Den Haag te verklaren omdat hangers uit Umfeld niet door hof Den Haag zijn beoordeeld.

 

Rechtbanken

 

IEPT20210720, Hof Den Haag, Airwair v Van Haren

Geen slaafse nabootsing van 1460 boot en varianten door Van Haren: leerstuk van slaafse nabootsing laat geen ruimte voor bescherming van abstracties zoals de ‘trade dress’ of een soort ‘schoen’, of de 1460 boot een eigen gezicht heeft kan in het midden blijven, nu geen sprake is van onrechtmatig handelen verwarringsgevaar niet aannemelijk gelet op verschillen tussen de schoenen, de verkooppresentatie en het verkoopsegment en onvoldoende aannemelijk dat varianten op de 1460 boot een eigen gezicht hebben.

 

IEPT2021012, Rb Rotterdam, Airwair v Van Haren

AirWair heeft geen spoedeisend belang bij vordering ten aanzien van 7 van de 10 ontwerpen van Van Haren: ontwerpen zijn afkomstig uit najaars- en wintercollectie van 2019 en Airwair heeft onnodig lang gewacht met het ondernemen van actie, vermoeden AirWair dat Van Haren volgend jaar met soortgelijke schoenen op de markt komt onvoldoende. Geen slaafse nabootsing 1460 boot door Van Haren nu niet is gebleken dat schoen eigen gezicht op de markt had; populariteit, reputatie en marktaandeel kunnen er niet toe leiden dat een product een eigen gezicht op de markt heeft, AirWair heeft niet aannemelijk gemaakt dat lookalikes slaafse nabootsingen zijn en niet tot het Umfeld gerekend dienen te worden en heeft bovendien nog geen actie ondernomen, onvoldoende aannemelijk kan worden geacht dat er sprake is van product- of herkomstverwarring nu grootste en opvallendste elementen van de schoenen verschillend zijn en schoenen Van Haren aanzienlijk goedkoper zijn

 

IEPT20201015, Rb Den Haag, Sunshower v Beter Bad

Gerede twijfel mogelijk over vraag of Sunshower model in bodemprocedure geldig zou worden geacht en Feel Good IR-L niet inbreukmakend: model Sunshower verschilt slechts op twee ondergeschikte punten van het vormgevingserfgoed Sunshower Comfort, gegeven de minimale beschermingsomvang van het Sunshower model zijn de verschillen tussen dit model en de Feel Good IRL voldoende om andere algemene indruk te wekken. Geen slaafse nabootsing Sunshower door Beter Bad Sanitair: Sunshower heeft geen eigen gezicht op de markt en veel van de modellen technisch bepaald, groot marktaandeel Sunshower niet relevant en Beter Bad heeft voldoende afstand gehouden. Beter Bad Sanitair maakt auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzingen van Sunshower: Beter Bad heeft inbreuk erkend en Sunshower houdt belang bij de verbodsvordering. Geteste basismodel Beter Bad en Feel Good IR-L voldoen niet aan Laagspanningsrichtlijn en dit  levert oneerlijk concurrentievoordeel op ten aanzien van Sunshower: aan argument dat testresultaten niet representatief zijn wordt voorbijgegaan, nu Sunshower de producten nieuw in de doos heeft aangekocht als ware zij consument. Beter Bad Sanitair heeft ontoelaatbare vergelijkende reclame gemaakt nu niet aannemelijk is dat Sunshower producten de normen met betrekking tot effectieve output van UV-licht overschrijden: Beter Bad heeft geen meetresultaten producten Sunshower in het geding gebracht waardoor geen behoorlijke vergelijking kan worden gemaakt. 

 

IEPT20180130, Rb Den Haag, HKM
Geen sprake van onrechtmatige concurrentie van De Scheveninger jegens De Scheveningsche Courant. Geen sprake van slaafse nabootsing. Geen nodeloze verwarring nu verschillen tussen kranten in één oogopslag overduidelijk zijn. Bovendien niet aannemelijk dat Scheveningsche Courant eigen gezicht op de markt heeft.

 

IEPT20170719, Rb Gelderland, Compañero v DG Rubber
Compañero’s structuurmatten met antislipprofiel voor beton van hebben geen eigen gezicht op de markt. Door Compañero genoemde kenmerken gebruiksgemak en materiaalkeuze zijn functioneel en onderscheiden zich wat uiterlijke verschijningsvorm betreft niet van Umfeld. Productieproces en functionaliteit hebben geen betrekking op de uiterlijke verschijningsvorm van de matten. Slaafse nabootsing gaat om de invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing en niet om eventuele verwarring die ontstaat nadat de aankoopbeslissing is genomen. Profielen bestaan uit eenvoudige standaardvormen die dermate triviaal zijn dat deze niet bijdragen aan het eigen gezicht. Gezandstraalde gedeelte in vierkante profiel is bovendien functioneel van karakter aangezien het het antislipeffect vergroot. Ruitprofiel werd reeds gebruikt op multiplexplaat. Ook verrichtte inspanningen, commercieel succes of verworven marktaandeel leiden niet tot een eigen gezicht


IEPT20170712, Rb Den Haag, Cavotec
Geen sprake van slaafse nabootsing. Onvoldoende onderbouwd dat door Cavotec geproduceerde vliegtuigputten eigen plek op de markt hebben. Een aantal van de door haar genoemde “distinct features” komen ook voor bij de vliegtuigputten van derden. Waarom de combinatie van deze kenmerken tot een eigen gezicht in de markt leiden heeft Cavotec niet voldoende verduidelijkt en is op basis van de overgelegde foto’s ook niet evident.
 

IEPT20170426, Rb Den Haag, Eichholtz
Emerald-tafels ook geen slaafse nabootsing:  eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd. 
 

IEPT20170413, Rb Oost-Brabant, Petite Amélie v Laagsteprijsgarantie
Geen sprake van slaafse nabootsing: Dat het peuterbed “Leon” van Petite Amélie een eigen plaats inneemt in de markt is door Laagsteprijsgarantie gemotiveerd betwist, waarbij zij afbeeldingen van reeds voor 2015 in de handel zijnde peuterbedden met een model dat vergelijkbaar is met het model “Leon” van Petite Amélie heeft overgelegd. De totale indruk van deze peuterbedjes van andere aanbieders verschilt nagenoeg niet van die van het peuterbed “Leon”, zodat moet worden geconcludeerd dat het peuterbed “Leon” van Petite Amélie onvoldoende onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van de peuterbedjes die door andere aanbieders al eerder op de markt werden aangeboden. 
 

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx
Beroep op slaafse nabootsing  vereist dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Hair Workxx heeft er terecht op gewezen dat Pasoday c.s. onvoldoende heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat aan dat vereiste is voldaan. Dat betekent dat het beroep op slaafse nabootsing evenmin slaagt. 
 

IEPT20170410, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen
Rechtsbetrekking door slaafse nabootsing MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk: eigen plaats op de markt en onderscheidend vermogen MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk. Hooguit slaafse nabootsing als door Composietsteen op geen enkel punt wordt afgeweken van model van Holonite, hetgeen niet het geval is.
 

IEPT20170208, Rb Amsterdam, SHM v Boretti
Geen slaafse nabootsing. SHM brengt geen eigen producten onder eigen naam op Nederlandse markt. Boretti heeft gemotiveerd gesteld dat SHM geen eigen producten en – naar de rechtbank begrijpt – onder haar eigen naam op de Nederlandse markt brengt. SHM heeft dit onvoldoende weersproken.

 

IEPT20161019, Rb Den Haag, De Poortere v By-Boo
Vintage Multi tapijten van De Poortere beschermd als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen en als auteursrechtelijk beschermd werk. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet: onvoldoende onderbouwd dat tapijten De Poortere eigen plaats op de markt hadden

 

IEPT20160729, Rb Midden-Nederland, Slipperzool
Geen sprake van slaafse nabootsing: slipperzool geen eigen plaats op de markt.

 

IEPT20151216, Rb Den Haag, Basil v Burgers 

Geen slaafse nabootsing: niet onderbouwd dat Basil Denton onderscheidend vermogen heeft en commercieel succes brengt dit niet met zich mee.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Wibit-Sports v Aquaparx 
Geen slaafse nabootsing: Wibit-Sports niet heeft gesteld dat haar in 2.2.2, 2.2.3, 2.2.10, 2.2.11 en 2.2.12 weergegeven afzonderlijke modellen een eigen plaats in de markt hebben verworven

IEPT20150812, Rb Amsterdam, ABGS v Makro 

Indien er vanuit wordt gegaan dat ABGS wel een wielentas op de markt brengt geen sprake van slaafse nabootsing door gebrek aan onderscheidend Adventure Bags. Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set van onderdelen. Hoewel van de diverse onderdelen meerdere (standaard) varianten beschikbaar zijn, zodat als zodanig een groot aantal unieke combinaties mogelijk is, is niet aannemelijk geworden dat de gemiddelde consument de wielentassen van ABGS zal herkennen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was. Daarvoor zijn de verschillen tussen de wielentassen XL en XXL en het gebruikelijke ontwerp van wielentassen van te ondergeschikte aard.

IEPT20150803, Rb Oost-Brabant, Djemmie 
Geen slaafse nabootsing door gebrek aan onderscheidend vermogen oorbellen eiseres. [...], de door [eiseres] ontworpen oorbellen vormen een combinatie van reeds op de markt beschikbare elementen, terwijl die elementen op een voor de hand liggende wijze met elkaar zijn gecombineerd.


IEPT20150722, Rb Midden Nederland, The Crystal Music Company 
Geen slaafse nabootsing transparante vleugel: vleugel heeft geen onderscheidend vermogen: De verschillen tussen de (gedeeltelijk) transparante vleugels die reeds op de markt zijn gebracht en de vleugel van T zijn van zodanig ondergeschikte aard, dat de gemiddelde consument deze vleugel niet zal waarderen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was en waarvan hij slechts een vaag herinneringsbeeld heeft.


IEPT20150720, Rb Den Haag, Greencre8 v Kébol
Geen slaafse nabootsing:  geen eigen plaats op de markt gelet op grotendeels  functioneel bepaalde en/of triviale karakter

IEPT20150216, Rb Amsterdam, Advalley v Kabaall 

Geen slaafse nabootsing: werkwijze van eisers op zich niet beschermd en gelijkenissen in hoge mate technisch bepaald of functioneel noodzakelijk. Geen bijkomende omstandigheid die handelen Kabaall onrechtmatig maakt.