Voeging - tussenkomst - vrijwaring

Print this page

2019

 

IEPT20190424, Rb Den Haag, ASSIA v KPN

Voeging Nokia in VRO-zaak toegewezen: belang om te voegen in de hoofdzaak voldoende aannemelijk (inbreukvordering gaat o.m. om specifiek product Nokia), geen verweer Assia en KPN. VRO-beschikking zo veel mogelijk van toepassing op Nokia.

 

IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP

Partij kan zich voor het eerst in hoger beroep voegen en zelfstandig stellingen aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Tussen AMP en Tell Sell was gelet op gesloten overeenkomst voor naburige rechten “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van € 3.000 afgesproken die ook is betaald. Stelling dat ‘Lolly’-Opname door Tel Sell slechts gebruikt mocht worden onder de voorwaarde dat aan de rapportageverplichting werd voldaan en aan deze verplichting niet is voldaan faalt: recht om ‘Lolly’-Opname te gebruiken berust op de wet (artikel 7 WNR) en niet op toestemming rechthebbende, Tell Sell mocht op grond van artikel 7 WNR opname gebruiken, zeker nu daarvoor billijke vergoeding was betaald. Recht om op grond van artikel 7 WNR ‘Lolly’-Opname te gebruiken zonder additionele vergoeding overgedragen aan Suerte / LM Products: overgedragen bij overdracht activa Tell Sell op grond van artikel 3:94 BW en in ieder geval als kwalitatief recht ex artikel 6:251 BW.

 

2018

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, ASSIA v KPN

Nokia toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen in geschil met ASSIA: Nokia heeft belang bij voeging nu zij als leverancier aansprakelijk kan worden gehouden voor  eventuele schade.

 

IEPT20181010, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML afgewezen: ingevolge artikel 218 Rv dient incidentele vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding kan worden genomen, nu het door Zeiss gestelde belang bij voeging slechts verband houdt met de procedure in conventie, kon de vordering uiterlijk worden ingesteld op de datum die is bepaald voor het nemen van antwoord in conventie.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML afgewezen: ingevolge artikel 218 Rv dient incidentele vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding kan worden genomen, nu het door Zeiss gestelde belang bij voeging slechts verband houdt met de procedure in conventie, kon de vordering uiterlijk worden ingesteld op de datum die is bepaald voor het nemen van antwoord in conventie.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML II

Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML in VRO-zaak - hoewel naar de letter van artikel 218 Rv op tijd ingesteld - afgewezen wegens strijd met goede procesorde: Zeiss moet gelet op nauwe betrokkenheid bij geschil echter al van meet af aan op de hoogte zijn geweest van de onderhavige procedure, toewijzen van een op de laatst mogelijke dag ingediende vordering tot voeging zou VRO-zaak op onevenredige wijze doorkruisen,   sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in HR Fiar/Thuiskopie (IEPT20140328) waarin belang Nikon bij voortvarende afwikkeling van de VRO-zaak dient te prevaleren.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Hennessy v LB11

LB11 toegestaan Nederlandse en Curaçaose leverancier in vrijwaring op te roepen: niet uit te sluiten dat LB11 - indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen - verhaal heeft op haar leveranciers. 

 

IEPT20180314, Rb Den Haag, Hennessy

Bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van medegedaagde vennootschappen kunnen die vennootschappen en elkaar in vrijwaring oproepen in hoofzaak waarin hoofdelijke veroordeling is gevorderd: geen aanleiding om voor het oproepen in vrijwaring van medegedaagden een andere maatstaf te hanteren.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Premium Distribution

Rb bevoegd ex artikel 125(2) UmeV 2017 m.b.t. vorderingen Tommy Hilfiger Europe. Rb ex artikel 125(5) jo 126(2) UmeV 2017 ten aanzien van vorderingen Tommy Hilfiger Licensing LLC bevoegd m.b.t. vorderingen Nederlands grondgebied. Forumkeuze partijen voor Rb Den Haag ten aanzien van de Beneluxmerken indien Rb bevoegd is m.b.t. Uniemerken: Rb hierdoor bevoegd ten aanzien van Tommy Hilfiger Europe. Rb ten aanzien van Tommy Hilfiger Licensing LLC enkel bevoegd ten aanzien van Nederland, maar door verknochtheid vorderingen ook voor België en Luxemburg. Provisioneel verbod ten aanzien van gestelde parallelimport afgewezen. Provisioneel verbod ten aanzien van merkgebruik in zakelijke stukken en reclame en verstrekken samples toegewezen. Inzage ex artikel 843a jo 1019a Rv toegewezen: rechtsbetrekking door redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk, verkrijgen van aanvullende bewijsmiddelen om een inbreuk op een IE-recht vast te stellen is rechtmatig belang. Inzage beperkt: inzage die ziet op alle bestanden en documenten van gedaagde “met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk” onvoldoende bepaald. Door gedaagde gevorderde inzage afgewezen: geen rechtsbetrekking waarbij gedaagde partij is. Tussenkomst Tommy Hilfiger Licensing B.V. toegewezen.

 

IEPT20180117, Rb Den Haag, Flavourz

Op misbruik van recht gebaseerde incidentele vordering strekkende tot verklaring van niet-ontvankelijkheid van eiser in hoofzaak verworpen: vordering gemotiveerd bestreden, hierover dient in hoofdzaak te worden beslist. Ook oproeping [X] in vrijwaring afgewezen: bestaan rechtsverhouding op grond waarvan [X] verplicht is nadelige gevolgen hoofdzaak geheel of gedeeltelijk te dragen onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180103, Rb Den Haag, Philip Morris v World Freight

Art. 9(4) UmeV mag niet met terugwerkende kracht op in beslag genomen sigaretten worden toegepast: is vóór inwerkingtreding van dat artikel in haven Rotterdam binnengekomen en beslag op gelegd, toepassen met terugwerkende kracht zou in strijd zijn met rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht. Geen richtlijnconforme interpretatie BVIE door op artikel 10(4) Merkenrichtlijn 2015 te anticiperen: omzettingstermijn nog niet verstreken, dat niet anticiperen doelstelling richtlijn ernstig in gevaar zou brengen niet toegelicht. Onvoldoende toegelicht dat container bestemd is om noodzakelijkerwijs in Unie in handel te worden gebracht: voor vraag of partij noodzakelijkerwijs in Unie wordt ingevoerd niet van belang dat uiteindelijke bestemming goederen niet, of niet direct, is aangegeven. Tussenkomst TTL afgewezen: gepretendeerde eigendomsrecht op sigaretten onvoldoende onderbouwd.

 

2017
 

IEPT20171129, Rb Den Haag, ZigZac v Fatboy

Procedure tussen ZigZac en Fatboy ex art 222 Rv gevoegd met procedure met latere datum van dagvaarding tussen dezelfde partijen bij dezelfde rechtbank: op grond van dit artikel kan ook in de “oudste procedure” voeging met de “jongste procedure” worden gevorderd, vordering is tijdig ingesteld nu door Fatboy nog geen CvA is genomen, beide zaken betreffen hetzelfde onderwerp.

 

IEPT20171122, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz

Voeging van niet VRO-zaak met VRO-zaak afgewezen: leidt ertoe dat niet-VRO zaak feitelijk ook onder VRO komt te vallen, zonder dat daartoe door eisende partij is verzocht, kan voor vertraging zorgen omdat VRO-zaak moet worden vertraagd tot antwoord in reconventie in onderhavige zaak of doordat zaken later weer moeten worden gesplitst wegens nadere proceshandelingen. Zaak geschorst totdat in nietigheidsprocedure in VRO-zaak eindvonnis is gewezen: indien in die zaak nietigheids- of reconventionele inbreukvordering zou slagen ontvalt belang aan onderhavige procedure, waardoor kosten CvA in onderhavige zaak kunnen worden voorkomen.

 

IEPT20170614, Rb Den Haag, Planet Safe v PON

Vrijwaringsincidenten toegewezen: niet uit te sluiten dat [A] indien beslissing in hoofdzaak voor hem nadelig uitvalt verhaal zal hebben op Stichting, betoog dat oproeping in vrijwaring onredelijke en onnodige vertraging oplevert afgewezen, ook met betrekking tot Roofscaping mogelijkheid van regres bij ongunstige uitspraak in hoofdzaak, rechtbank ziet ook ambtshalve geen gronden voor afwijzing vrijwaring.
 

IEPT20170208, Rb Den Haag, Inashco v TU Delft
Vrijwaringszaak geschorst: nu hoofdzaak is geschorst vragen beide partijen om schorsing

IEPT20170201, Rb Den Haag, Level v Recair

Voeging toegewezen: zaken bij dezelfde rechter aanhangig en vloeien voort uit zelfde feitencomplex/geschilpunten en zaken verknocht, nu voor beoordeling zaak 16-683 van belang is of de Licence al dan niet rechtsgeldig door Recair is opgezegd.

 

2016
 

IEPT20160921, Rb Midden-Nederland, Real Time Communication

Vrijwaringsincident verworpen: niet duidelijk een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ingesteld. Versteeg auteursrechthebbende op foto Waylon: foto geopenbaard met vermelding van zijn naam. Foto door Real Time Communication openbaar gemaakt: toegankelijk geweest voor derden. Real Time Communication als exploitant van de website entreekaarten.nl verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Schadevergoeding van € 500 (€ 250 voor auteursrechtinbreuk en € 250 voor gebrek aan naamsvermelding): gebaseerd op gebruikelijke vergoeding Versteeg van € 250 per jaar.

IEPT20160817, Rb Den Haag, Stichting Focwa v Schadeherstel

Tussenkomst van Federatie Focwa in hoofdzaak over inbreuk handelsnaamrecht, merkenrecht en auteursrecht toegestaan: voldoende duidelijk wat de Federatie met tussenkomst wil bewerkstelligen en voldoende samenhang met hoofdzaak. Geen belang bij voeging naast tussenkomst: anders dan de Federatie meent kan een partij na voeging geen gronden aanvoeren die door de partij waarbij gevoegd wordt niet konden worden ingeroepen.
 

IEPT20160406, Rb Den Haag, Archos v Philips

Voeging met VRO-zaak niet doelmatig hoewel zaken feitelijk en juridisch verknocht zijn: voeging zou ertoe leiden dat onderhavige zaak onder dat regime zou vallen zonder dat eisende partij daartoe heeft verzocht en procedure zou worden vertraagd

 

2015
 

IEPT20150722, Rb Den Haag, Vitra v Kwantum
Voeging toegewezen: beide partijen vorderen voeging bodemzaken en voldaan aan eisen art. 222 Rv. Niet-ontvankelijkheidsincident afgewezen: Vitra heeft belang bij vorderingen al omdat anders getroffen voorlopige maatregelen zouden vervallen.

IEPT20150722, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra
Voeging toegewezen: beide partijen vorderen voeging bodemzaken en voldaan aan eisen art. 222 Rv

IEPT20150610, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Voeging Christian Louboutin SAS toegestaan: gemotiveerd gesteld waarom rechtspositie nadelig wordt beïnvloed bij vernietiging van rode zoolmerk

IEPT20150225, Rb Den Haag, Atag v OfficePro
Vrijwaring afgewezen: onvoldoende onderbouwd

 

2014

 

IEPT20141224, Rb Den Haag, Blokker
Oproeping in vrijwaring Xenos afgewezen: geen vorderingen tot vrijwaring van schade die voortvloeit uit nadelige beslissing in de hoofdzaak

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo

Voeging toegewezen: een voor Jumbo nadelige beslissing zou rechtspositie Ahold nadelig beïnvloeden

IEPT20141126, Rb Den Haag, Converse v Van Caem

Vrijwaring toegestaan: voldoende gemotiveerd dat Goeiemode bij een nadelige beslissing verhaal heeft op Van Caem. Voeging toegestaan: zaken verknocht en aanhangig bij dezelfde rechter.


IEPT20141126, Rb Den Haag, Van Caem v Smatt
Ondervrijwaring toegestaan: gemotiveerd gesteld waarom SMATT gevolgen van een veroordeling op Fairview en Dieseel kan verhalen.

IEPT20141021, Hof Den Haag, Fiar v Thuiskopie
Voeging FIAR toegestaan: FIAR heeft belang heeft bij voeging en Staat geen verweer gevoerd. Vordering tot tussenkomst niet-ontvankelijk, want ingesteld na laatste conclusie in hoofdzaak.

IEPT20140917, Rb Den Haag, Europlex v Markant I
Voeging van zaken toegewezen: voor zelfde rechter aanhangig en verknocht wegens instellen van onder meer eenzelfde vordering jegens Markant

IEPT20140917, Rb Den Haag, Europlex v Markant II
Voeging van zaken toegewezen: voor zelfde rechter aanhangig en verknocht wegens instellen van onder meer eenzelfde vordering jegens Markant

IEPT20140820, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Voeging: onderhavige zaak en zaken tegen Yorcom en Maxperian zijn voor dezelfde rechter aanhangig en zijn aan elkaar verknocht. Vordering tot zekerheidsstelling ex artikel 224 Rv kan in beginsel in elke stand van procedure worden ingesteld.

IEPT20140430, Rb Den Haag, AMP v SENA
Oproeping in vrijwaring van betalingsplichtigen toegestaan: SENA heeft voldoende gemotiveerd dat zij, indien beslissing in hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, op grond van overeenkomst c.q. verbintenis uit onrechtmatige daad, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op RTL resp. LM.

IEPT20140422, Hof Den Haag, De Staat en Thuiskopie v Acer
Staat geen belang bij voeging bij procedure Thuiskopie v Acer: geen definitieve beslissing over al dan niet verbindendheid AMvB, waardoor rechtspositie Staat niet nadelig wordt beïnvloed door negatieve beslissing. Ongeldigverklaring AMvB zorgt wegens voorlopig karakter er niet voor dat Staat niet aan resultaatverplichting om billijke vergoeding te incasseren heeft voldaan.

IEPT20140328, HR, FIAR v Thuiskopie
Voeging ten onrechte afgewezen wegens vertraging procedure: Een in beginsel toewijsbare vordering tot voeging kan dan ook niet - behoudens bijzondere omstandigheden waaromtrent het hof niets heeft vastgesteld - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde worden afgewezen op de grond dat de procedure in de hoofdzaak als gevolg van de voeging wordt vertraagd. Tussenkomst niet toegestaan: samenhang in te stellen vordering met hoofdzaak onvoldoende toegelicht.

IEPT20140326, Rb Den Haag, Converse v Van Caem
Oproeping in vrijwaring van leveranciers toegestaan; geen oproeping van bestuurders en beleidsbepalers van deze leveranciers. Voeging van vrijwaringszaken met hoofdzaak afgewezen; wel gelijke behandeling door beide procedures ‘rolgevoegd’ te laten verlopen.
 

IEPT20140122, Rb Den Haag, Goliath v Schmidt
Voeging aan de zijde van merkhouder toegewezen: Goliath heeft als exclusief licentienemer en distributeur rechtens te respecteren belang.

 

2013
 

IEPT20131120, Rb Den Haag, van Nieuwkerk v Knoppert
Oproeping van failliet in vrijwaring afgewezen. Vordering heeft voldoening van verbintenis uit boedel ten doel en dient conform artikel 26 Fw ter verificatie te worden aangemeld. 

IEPT20131029, Hof Amsterdam, PostNL
Voeging toegewezen wegens verknochtheid zaken
 

IEPT20130514, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi
Incident tot voeging in prejudiciële procedure. Nationaal procesrecht bepaald of voeging mogelijk is. Enkele omstandigheid dat de bij Mevi opgeslagen flessen van Van Caem zijn getroffen door het beslag, is voldoende belang voor voeging.Belang bij uitkomst voldoende; niet vereist dat procedure rechtspositie juridisch aantast.

IEPT20130423, Hof Amsterdam, Uitlatingen vastgoedfraude
Eiser geen belang bij tussenkomst executiegeschil over bij kort geding verboden artikel: geen partij en kan geen rechten aan vonnis verlenen. Wel belang bij voeging: uitspraak kan feitelijk of juridische nadelige gevolgen voor haar hebben.

 

IEPT20130130, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Provisionele verboden en opgave wegens onrechtmatig faciliteren merkinbreuk door Alpi Internationaal wegens verwijderen dollar-prijs-stickers en bekendheid met achterhalen echtheidskenmerken. Internationale bevoegdheid inzake onrechtmatig handelen: eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken beperkt tot Nederland: onvoldoende dat dreigende inbreuken handelingen van gedaagden gezamenlijk is. Expeditiediensten Alpi International geen merkinbreuk: toe te rekenen aan opdrachtgevers. Vrijwaring afgewezen: verhaalsvordering van Alpi onvoldoende onderbouwd.

 

2012

 

IEPT20121113, Hof Den Haag, Tele2 & Ziggo v Brein
Voeging afgewezen: louter vrees voor ongunstige precedentwerking onvoldoende belang voor voeging

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring 

Akte niet-dienen geweigerd: Deze vorderingen dienen naar hun aard voorafgaand aan de beslissing in de hoofdzaak te worden beslist omdat het bewijs in de hoofdzaken dient te worden ingebracht. Geen rechtsbetrekking artikel 843a Rv: Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Voeging toegelaten
 

IEPT20120425, Rb Den Haag, TKS v Groupon

TKS onvoldoende spoedeisend belang bij voorlopige voorziening: bevel tot verzending brief aan afnemers van Groupon; merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Oproeping leverancier toegestaan.
 

IEPT20120228, Hof Den Haag, OrbusNeich v Boston Scientific en Medinol

Belang bij voeging: Voldoende moet worden geacht dat de derde belang heeft bij de uitkomst van de procedure, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs

Oproeping vrijwaring leverancier toegewezen: Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd.

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Dirx v Sporttrading

Incidentele vordering tot oproeping in ondervrijwaring toegewezen.

 

2011

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Marbami & Kruidvat

Oproeping in vrijwaring van toeleveranciers toegestaan. Marbami heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Garbioni Fashion en/of Brandsfromus Ltd.Kruidvat heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Marbami.

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, INTS v Sun Lover’s
Oproeping in vrijwaring leverancier toegestaan

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Converse v Alpi

Oproeping vrijwaring toeleverancier toegestaan; of toeleverancier een bestaande onderneming speelt in de vrijwaringsprocedure

 

IEPT20110921, Rb Den Haag, Bacardi v Torijn

Oproeping in  vrijwaring toeleverancier toegestaan. Zekerheidsstelling ondanks activa in Benelux en mondelinge toezegging raadsman

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, AM v Bandridge

Holding Banbridge Group pleegt geen inbreukmakende handelingen. Geen gedwongen tussenkomst Bandbridge Europe: Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake.

 

IEPT20110525, Rb Den Haag, Björn Borg & DBM v Dirx & Sporttrading

Oproeping in vrijwaring Sporttrading en Ressokd-Rings S.L en Europe Sports Leads S.L. toegestaan: Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen.Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen.

 

2010

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem
Oproeping in vrijwaring Google Netherlands toegestaan: toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op die derde te verhalen, dit in een zo veel mogelijk tegelijkertijd met de hoofdzaak te behandelen en te beoordelen vrijwaringszaak. Een dergelijke rechtsverhouding, de met Google gesloten licentieovereenkomst, is gesteld.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, Interfax

Gedwongen tussenkomst afgewezen bij auteursrechtinbreuk: los van de verhouding tussen Interfax en [gedaagde] kan worden beoordeeld of Boxpress door het digitaal ter beschikking stellen van het cursus- en lesmateriaal van [gedaagde] op de website van Google Books inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten daarvan en/of ten opzichte van [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld.

 

IEPT20100331, Rb Amsterdam, Converse v Makro
Oproeping in vrijwaring toegestaan: Nu Remo zich binnen de Makro-onderneming bezig houdt met de inkoop van schoenen, valt vooralsnog niet in te zien waarom Makro c.s. - daaronder begrepen Metro Cash & Carry en Metro Distributie - in rechte geen beroep op de vrijwaringsbrief zou kunnen doen. De rechtbank is van oordeel dat Converse c.s. haar vrees voor een onredelijke en onnodige vertraging in de hoofdzaak tengevolge van een vrijwaringsprocedure niet voldoende concreet heeft gemaakt, temeer nu vooralsnog niet gebleken is dat het tempo in de zaken te zeer uiteen zal lopen

 

IEPT20100317, Rb Den Haag, Pharmachemie v Wellcome en Glaxo
Voeging Glaxo toegestaan: Voor het aannemen van dat belang is voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich wenst te voegen, de rechtspositie van de-ze derde nadelig kan beïnvloeden

 

IEPT20100310, Rb Den Haag, Van Kleef v FlowerXpress en Sher Karuturi
Oproeping in vrijwaring aandeelhouders toegestaan: Het valt, gelet op hetgeen FlowerXpress en Sher Karuturi hebben gesteld met betrekking tot de verrichtingen en mededelingen van de voormalige aandeelhouders, niet uit te sluiten dat FlowerXpress en Sher Karuturi, indien de beslissing in de hoofdzaak voor hen nadelig zal uitvallen, verhaal hebben op de voormalige aandeelhouders
 

IEPT20100127, Rb Breda, Converse v Sporttrading
Oproeping in vrijwaring afgewezen: dat het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen, waaronder vier in het buitenland gevestigde, in vrijwaring tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak zal leiden.

 

2009

 

IEPT20091111, Rb Den Haag, Thuiskopie
Voeging wegens hoofdelijke betaling: Beide zaken zijn bij deze rechtbank aanhangig en vertonen een zodanige samenhang dat consistentie van de uitspraken wenselijk is. Naar Stichting de Thuiskopie stelt hebben de zaken namelijk betrekking op het zelfde feitencomplex, op basis waarvan zij hoofdelijke betaling van verschuldigde thuiskopievergoeding vordert van de gedaagden in beide zaken.

 

IEPT20091104, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions
Geen oproeping in vrijwaring: Met Sun Garden is de rechtbank van oordeel dat hetgeen Garden Impressions naar voren heeft ge-bracht onvoldoende is om het bestaan van een rechtsverhouding tussen Garden Impressions en Ti-azhou – of Taizhou – Yongjiang Arts & Crafts Co. Ltd. aan te kunnen nemen.

 

IEPT20090930, Rb Den Haag, Thuiskopie v Leli Holding
Voeging wegens verknochtheid: aangezien zij beide betrekking hebben op dezelfde vermeend frauduleuze handelingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen.

 

IEPT20090930, Rb Den Haag, Makaan v ACM
Oproeping in vrijwaring van advocaten: Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking tot de verrichtingen van [T] en [D] niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op [T], [D] en/of [C] Advocaten. Zekerheidsstelling voor proceskosten door Australische eiser

 

IEPT20090826, Rb Zutphen, De VAB v Maas Profile
Verwijzing wegens verknochtheid naar Rb Amsterdam en voeging: Er is sprake van verknochtheid van de hoofdzaak die voor deze rechtbank aanhangig is en de zaak die eerder bij de rechtbank te Amsterdam aanhangig is gemaakt (zaaknummer 200911562), nu de juridische geschilpunten in beide procedures (deels) identiek zijn.

 

IEPT20090819, Rb Den Haag, Cisco v Comtek
Oproeping in vrijwaring toegestaan: Comtek heeft het bestaan van een rechtsverhouding voldoende gemotiveerd en concreet gesteld, zodat niet valt uit te sluiten dat Comtek, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op HP. Aan dit oordeel doet niet af dat deze rechtsverhouding niet reeds nu onomstotelijk is komen vast te staan, zoals Cisco aanvoert

 

IEPT20090819, Rb Den Haag, Adidas v Sporttrading
Vrijwaringen deel toegewezen – deels afgewezen: Afgewezen: De rechtbank acht daartoe redengevend dat Sporttrading Holland het schoeisel niet van D.I.S.A.C. heeft betrokken en dat de verklaring van D.I.S.A.C. dateert van 4 februari 2009 en derhalve van na de aankoop van het schoeisel bij Edilsport, waardoor deze verklaring niet in causaal verband staat tot de schade. Toegwezen: Zelfs indien aan de geloofwaardigheid van de facturen van Edilsport zou moeten worden getwijfeld, valt gelet op de verklaring van Edilsport niet uit te sluiten dat Sporttrading Holland, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Edilsport.

 

IEPT20090722, Rb Den Haag, Sisvel v ECT
Voeging toegewezen: De zaken vertonen een zodanige samenhang dat consistentie van de uitspraken wenselijk is. Naar Sisvel stelt hebben de zaken namelijk betrekking op een zelfde partij goederen.

 

IEPT20090722, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman
Auteursrecht: Oproeping in vrijwaring leverancier toegestaan. Niet uit te sluiten valt dat Zeeman, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Shapes International.

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Sisvel v Antalis en Aero

Oproeping in vrijwaring in octrooizaak toegestaan: Antalis heeft het bestaan van een rechtsverhouding met een derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen voldoende gemotiveerd en concreet gesteld.

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Chooli Fashion v Black Hole Recordings cs

Oproeping in vrijwaring toegestaan: Gelet op de door Black Hole Recordings overgelegde vrijwaringsverklaring van Whackytag valt niet uit te sluiten dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Whackytag
 

IEPT20090408, Rb Den Haag, Nintendo v Turksma en Partners

Voeging wegens verknochtheid: Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide betrekking hebben op inbreuk op de aan Nintendo toebehorende auteurs- en merkrechten alsmede op onrechtmatig handelen jegens  Nintendo ten gevolge van het importeren en verhandelen van omzeilingsmiddelen zoals Game Copiers.

 

IEPT20090218, Rb Zutphen, Zonweringspecialist

Recht op handelsnaam (v/h [naam]): ook als [B] niet meer actief gebruik zou maken van (onderdelen van) de handelsnaam Zonweringspecialist [naam], komt hem een beroep toe op de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Overdracht handelsnaam [naam] aan [B] voldoende aannemelijk. Verbod tot zwart maken bij leveranciers en klanten. Voeging toegestaan.

 

IEPT20090204, Rb Den Haag, Motom Italia v MM-Exclusief

Oproeping in vrijwaring van leverancier toegestaan

 

2008

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Kamal

Voeging ex art 222 Rv toegewezen: Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide het Beneluxmerk KAMAL betreffen en toewijzing van de vorderingen in de jongere zaak noodwendig en rechtstreeks van invloed is op de beslissing in de hoofdzaak
 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic cs
Incidentele vordering tot vrijwaring afgewezen: Entre Deux heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd gesteld waarom zij deze proceskosten gelet op het vorenstaande op Inno Nautic, [X] en Cuckoo zou kunnen verhalen.
 

IEPT20081105, Rb Den Haag, AD Nieuwsmedia v De Telegraaf
Voeging aan de zijde van gedaagde toegestaan. Wet biedt geen aanknopingspunten voor aan een voeging te verbinden nadere voorwaarden of voor een gedeeltelijke voeging (excl voorlopige voorziening)

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort

Oproeping in vrijwaring SNB-REACT wegens uitlokking afgewezen

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort

Oproeping in vrijwaring SNB-REACT wegens uitlokking afgewezen

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Free Publicity v IDMC
Oproep in vrijwaring adviseur toegestaan 

 

IEPT20080813, Rb Den Haag, Delaval v Reci Prof

Vrijwaring toegestaan. Geen splitsing hoofdzaak en vrijwaringszaak

 

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

Proceskosten gevoegde partij betaalbaar ex artikel 1019h Rv

 

2007

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Norma v Vecai cs

Tussenkomst IRDA als tweede belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaar naast Norma toegestaan

 

2006

 

IEPT20060927, Rb Amsterdam, Ofpact v Men_On-Line
Procesbevoegdheid volmachthouder - Geen oproeping in vrijwaring: vereist dat de partij die in vrijwaring oproept een rechtsverhouding met de derde heeft waardoor deze de nadelige gevolgen van de beslissing in de hoofdzaak op de derde kan afwentelen.