Schorsing

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20150317, Hof Den Haag, Doebros v Rijkswaterstaat
Geen reden om procedure conform artikel 83(4) Row te schorsen i.v.m. oppositie bij EOB: discretionaire bevoegdheid en oppositie bevindt zich na ruim 2 jaar nog in beginfase zonder dat versnelling is verzocht.

 

Rechtbanken

IEPT20201021, Rb Den Haag, Izipizi v Looplabb

Looplabb c.s. gevestigd dan wel woonachtig in Nederland en internationaal bevoegd op grond van artikel 4 Brussel I bis-Vo. Procedure geschorst nu is voldaan aan het vereiste van samenloop eerdere nietigheidsprocedure bij het Bureau en latere procedure bij deze rechtbank: nietigheidsvordering bij het Bureau is ingesteld op 24 december 2019 en procedure bij rechtbank later aanhangig gemaakt, geen bijzondere redenen die voortzetting van de procedure rechtvaardigen, procedure ten aanzien van vorderingen subsidiair en meer subsidiair gebaseerd op grondslag auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad niet geschorst.

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, Icos v Teva, Sandoz en Mylan

Vorderingen in hoofdzaken afgewezen vanwege vernietiging octrooi EP 181 in eindvonnis in parallelle zaak tussen Teva en Icos (IEPT20180314). De voorzieningenrechter volgt partijen in hun zienswijze en zal de vorderingen afwijzen.

 

IEPT20180214, Rb Den Haag, Tinnus

Procedure over waterballonvuller in zijn geheel geschorst gelet op nietigheidsprocedure Gemeenschapsmodellen bij EUIPO. Artikel 91 GMoV strekt eerst en vooral tot voorkoming onverenigbare uitspraken. Gevaar hierop bestaat ook in het kader van de reconventionele vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk. Voorlopig oordeel voorzieningenrechter onvoldoende om buiten EUIPO om te kunnen concluderen dat de modelrechten evident nietig zijn. Over onrechtmatig handelen kan niet worden beoordeeld zonder oordeel te geven over geldigheid modelregistraties. Ook in kader van auteursrecht moet worden beslist over technische bepaaldheid. Ook daar is immers (mede) aan de orde of, en zo ja in hoeverre de technische aspecten van de Bunch-O-Balloons ballontros nog enige ruimte voor creatieve keuzes lieten en, als dat het geval is, wat dan de beschermingsomvang van het werk is.

 

IEPT20150304, Rb Den Haag, Occlutech v AGA 
Procedure geschorst tot het beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling van het EOB is afgerond. Een definitieve herroeping door het EOB doet immers het octrooi de das om, ook al zou de rechter hier te lande het octrooi geldig achten.