Artikel 43a

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het volgrecht is het recht van de maker en van zijn rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging om bij iedere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, met uitzondering van de eerste vervreemding door de maker, een vergoeding te ontvangen.

2. Het volgrecht is niet overdraagbaar, uitgezonderd in het geval van overdracht krachtens legaat.

3. Van het volgrecht kan geen afstand worden gedaan.

4. De vergoeding bedoeld in het eerste lid is opeisbaar vanaf het tijdstip dat de koopprijs van het origineel van het kunstwerk opeisbaar is, doch uiterlijk vanaf drie maanden na het totstandkomen van de koopovereenkomst.