Auteurswet

Print this page

  weegschaal.png

 

Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

§ 1. De aard van het auteursrecht

Artikel 1 – [Auteursrecht]

 

Artikel 2 – [Overgang - overdracht]

Artikel 3 [Licentie] 

 

§ 2. De maker van het werk

 

Artikel 4 – [Bewijsvermoeden makerschap] 

 

Artikel 5 – [Verzamelwerken]

 

Artikel 6 – [Leiding en toezicht] 

 

Artikel 7 – [Dienstbetrekking] 

 

Artikel 8 – [Rechtspersonen]


Artikel 9 – [Anoniem of pseudoniem]
 

 

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat

 

Artikel 10 – [Werken] 

 

Artikel 11 – [Overheidswerken]
 

 

§ 4. Het openbaar maken

 

Artikel 12 – [Openbaarmaking]

 

Artikel 12a - [Vergoedingsplicht fonogrammenproducent bij verhuur] 

 

Artikel 12b - [Uitputting]

 

Artikel 12c - [Enkele openbaarmaking radio- of televisieprogramma]

 

§ 5. Het verveelvoudigen

 

Artikel 13 – [Verveelvoudiging]


Artikel 13a – [Tijdelijke reproductie]


Artikel 14 – [Vastlegging op beeld- of geluiddrager]
 

 

§ 6. De beperkingen van het auteursrecht

 

Artikel 15 – [Overname door de pers]

 

Artikel 15a – [Citeren]

 

Artikel 15b – [Werken van de openbare macht]
 

Artikel 15c – [Uitlenen]
 

Artikel 15d – [Leenvergoeding]
 

Artikel 15e – [Bevoegde rechter leenvergoeding]

 

Artikel 15f – [Betaling leenvergoeding]
 

Artikel 15g – [Opgave inzake leenvergoeding]
 

Artikel 15h – [Beschikbaar stellen via besloten netwerk]
 

Artikel 15i – [Gehandicapten]

 

Artikel 15j - [Uitzondering inbreuk]

 

Artikel 15k - [Uitzondering inbreuk]

 

Artikel 15l - [Omgezet werk]

 

Artikel 15m - [Toepassing 15j, 15k en 15l]

 

Artikel 15n - [Uitzondering inbreuk datamining onderzoeksorganisaties]

 

Artikel 15o - [Uitzondering inbreuk datamining onderzoeksorganisaties - rechtmatig toegang]

 

Artikel 16 – [Toelichting bij het onderwijs]
 

Artikel 16a – [Reportage actuele gebeurtenis]
 

Artikel 16b – [Verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of gebruik]
 

Artikel 16c – [Reproduceren beeld- of geluiddrager]
 

Artikel 16d – [Betaling reproductievergoeding]

 

Artikel 16e – [Hoogte reproductievergoeding]
 

Artikel 16f – [Opgave voor reproductievergoeding]

 

Artikel 16g – [Bevoegde rechter reproductievergoeding]

 

Artikel 16ga – [Inzage door verkoper voor reproductievergoeding]

 

Artikel 16h – [Reprografische verveelvoudiging]

 

Artikel 16i – [Reprovergoeding]

 

Artikel 16j – [Verspreiding reprografische verveelvoudiging]

 

Artikel 16k – [Verval betalingsverplichting]

 

Artikel 16l – [Betaling reprovergoeding]

 

Artikel 16m – [Opgave voor reprografische verveelvoudiging]

 

Artikel 16n – [Restauratie]

Artikel 16o – [Verweesde werken]

 

Artikel 16p – [Zorgvuldig onderzoek]

Artikel 16q – [Einde status verweesde werk]

Artikel 16r – [Beschikbaarstelling]

 

Artikel 17 – [Publieke media-instelling]

 

Artikel 17a – [Regels inzake uitzending radio- of tv-programma’s]

 

Artikel 17b – [Vastlegging radio- of tv-programma]

 

Artikel 17c – [Gemeentezang]

 

Artikel 17d – [Inwerkingtreding AMvB]

 

Artikel 18 – [Bouwwerk op openbare plaats]

 

Artikel 18a – [incidentele, ondergeschikte verwerking]

 

Artikel 18b – [Parodie]

 

Artikel 18c - [Beschikbaar stellen door cultureel erfgoedinstellingen]

 

Artikel 19 – [Verveelvoudiging in opdracht vervaardigd portret]

 

Artikel 20 – [Openbaarmaking in opdracht vervaardigd portret]

 

Artikel 21 – [Openbaarmaking portret]

 

Artikel 22 – [Openbaarmaking en verveelvoudiging door Justitie]

 

Artikel 23 – [Openbare tentoonstelling of verkoop]

 

Artikel 24 – [Schilderwerk]

 

Artikel 24a – [Databanken]

 

Artikel 25 – [Persoonlijkheidsrechten]

 

Artikel 25a – [Nabestaanden van geportretteerden]

 

 

Hoofdstuk Ia - De exploitatieovereenkomst


Artikel 25b - [Toepasselijkheid hoofdstuk Ia]

 

Artikel 25c - [Recht op billijke vergoeding]

 

Artikel 25d - [Aanvullende billijke vergoeding]

 

Artikel 25e - [Ontbinding overeenkomst]

 

Artikel 25f - [Vernietigbare bedingen]

 

Artikel 25fa - [Kort werk van wetenschap]

 

Artikel 25g - [Geschillencommissie]

 

Artikel 25h - [Dwingend recht]

 

 

Hoofdstuk II - De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht


Artikel 26 – [Gemeenschappelijk auteursrecht]

 

Artikel 26a – [Kabeluitzending]

 

Artikel 26b – [Onderhandeling kabelvergoeding]

 

Artikel 26c – [Bemiddeling kabelvergoeding]

 

Artikel 26d – [Inbreuk via tussenpersonen]

 

Artikel 26e – [Inbreuk onder zekerheidsstelling]

 

Artikel 27 – [Schadevergoeding maker na overdracht auteursrecht]

 

Artikel 27a – [Winstafdracht] 

 

Artikel 28 – [Afgifte en vernietiging] 

 

Artikel 29 – [Voorwerpen voor eigen gebruik]

 

Artikel 29a – [Technische voorzieningen]

 

Artikel 29b – [Beheersinformatie]

 

Artikel 29c - [Uploadfilter]

 

Artikel 29d - [Uploadfilter - Uitzonderingen]

 

Artikel 30 – [Recht geportretteerde]
 

Artikel 30a – [Bedrijfsmatige bemiddeling]

 

Artikel 30b – [Administratieverplichtingen]
 

Artikel 31 – [Opzettelijke inbreuk]

 

Artikel 31a – [Opzettelijke inbreuk]

 

Artikel 31b – [Beroepsmatige inbreuk]

 

Artikel 32 – [Schuld aan inbreuk]
 

Artikel 32a – [Middelen inzake technische voorzieningen]
 

Artikel 33 – [Misdrijven]

 

Artikel 34 – [Opzettelijke inbreuk persoonlijkheidsrechten]

 

Artikel 35 – [Overtreding portretrecht]

 

Artikel 35a – [Onbevoegde bedrijfsmatige bemiddeling]

 

Artikel 35b – [Onjuiste opgave muziekauteursrecht]
 

Artikel 35c – [Onjuiste opgave reprorecht]

 

Artikel 35d – [Onjuiste opgave leenrecht]
 

Artikel 36 – [Verbeurdverklaarde verveelvoudigingen]

 

Artikel 36a – [Inzage opsporingsambtenaren]
 

Artikel 36b – [Binnentreden door opsporingsambtenaren]

 

Artikel 36c - [Vervallen per 01-01-1994]

  

 

Hoofdstuk III - De duur van het auteursrecht


Artikel 37 – [Duur – maker is natuurlijke persoon]

Artikel 38 – [Duur – anonieme maker of rechtspersoon als maker]
 

Artikel 39 – [Verval auteursrecht]
 

Artikel 40 – [Duur auteursrecht op filmwerk]

 

Artikel 40a - [Duur auteursrecht muziekwerk met woorden]
 

Artikel 41 – [Duur in delen verschijnend werk]
 

Artikel 42 – [In land van oorsprong verstreken auteursrecht]

 

 

Hoofdstuk IV - Bijzondere bepalingen betreffende het volgrecht


Artikel 43 – [Definities]
 

Artikel 43a – [Volgrecht]
 

Artikel 43b – [Hoogte volgrechtvergoeding]
 

Artikel 43c – [Betalingsverplichting volgrecht]
 

Artikel 43d – [Inlichtingen voor volgrecht]
 

Artikel 43e – [Verval volgrecht]

 

Artikel 43f – [Toepassing op originelen van kunstwerken]

 

Artikel 43g – [Toepassing op makers in EER-landen]
 

Artikel 44 - [Vervallen per 01-04-2006]
 

Artikel 45 - [Vervallen per 07-01-1973]

 

 

Hoofdstuk V - Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken


Artikel 45a – [Filmwerk]
 

Artikel 45b – [Gebruik door producent]

 

Artikel 45c – [Voltooiing filmwerk]
 

Artikel 45d – [Vermoeden van overdracht]
 

Artikel 45e – [Persoonlijkheidsrechten makers]
 

Artikel 45f – [Vermoeden van afstand wijzigingsrecht]

 

Artikel 45g – [Behoud auteursrecht scheidbaar werk]

 

 

Hoofdstuk VI - Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's


Artikel 45h – [Verhuur]
 

Artikel 45i – [Verveelvoudigingen]

 

Artikel 45j – [Noodzakelijke verveelvoudiging]

 

Artikel 45k – [Reservekopie]
 

Artikel 45l – [Bestuderen en testen]

 

Artikel 45m – [Interoperabiliteit]

 

Artikel 45n – [Uitgesloten beperkingen]

 

 

Hoofdstuk VII - Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken


Artikel 45o 

 

 

Hoofdstuk VIII - Overgangs- en slotbepalingen


Artikel 46 – [Werking Auteurswet 1881]

 

Artikel 47 – [Toepassing Auteurswet]

 

Artikel 47a – [Toepassing op Nederlands-Indische werken]

 

Artikel 47b – [Toepassing satellietuitzendingen]

 

Artikel 48 – [Vervallen oude auteursrechten]

 

Artikel 49 – [Overgangsrecht]

 

Artikel 50 - [vervallen per 07-01-1973]

Artikel 50a - [vervallen per 07-01-1973]

Artikel 50b - [vervallen per 01-08-1985]

Artikel 50c - [Verspreidingsrecht uitgever oude werken]

Artikel 50d - [Opheffing verspreidingsbevoegdheid]

Artikel 50e - [Schadeloosstelling]

Artikel 50f - [vervallen per 07-01-1973]
 

Artikel 51 – [Overgangsrecht beschermingstermijnen]

 

Artikel 52 – [Titel]

 

Artikel 53 – [Inwerkingtreding]

 

 

Overgangsrecht 


Artikel III - [Overgangsrecht Wet auteurscontractenrecht]
 

 

Parlementaire geschiedenis Wet auteurscontractenrecht (pdf overzicht kamerstukken)

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst.