Artikel III

Print this page

  weegschaal.png

 

(1) Een land dat heeft verklaard de bij dit artikel voorziene mogelijkheid in te roepen is (bevoegd het uitsluitend recht van verveelvoudiging, voorzien in artikel 9, te vervangen door een stelsel van vergunningen, die uitsluitend noch overdraagbaar zijn en die door de bevoegde autoriteit op de onderstaande voorwaarden en overeenkomstig artikel IV verleend worden.


(2)
(a) Ten aanzien van een werk waarop dit artikel krachtens het zevende lid van toepassing is en wanneer bij het verstrijken
(i) van het tijdvak vastgesteld in het derde lid, berekend vanaf de eerste publikatie van een bepaalde uitgave van een zodanig werk, of
(ii) van een langer tijdvak vastgesteld door de nationale wetgeving van het in het eerste lid bedoelde land, berekend vanaf dezelfde datum,door de rechthebbende op het recht van verveelvoudiging of met zijn toestemming tegen een prijs vergelijkbaar met die welke in genoemd land gebruikelijk is voor soortgelijke werken, geen exemplaren van deze uitgave te koop zijn aangeboden in dat land om te voldoen aan de behoeften van het grote publiek of die van het onderwijs aan scholen en universiteiten, kan elke onderdaan van genoemd land een vergunning verwerven voor verveelvoudiging en publikatie van deze uitgave tegen die prijs of tegen een lagere prijs, ten einde te voldoen aan de behoeften van het schoolonderwijs en het universitaire onderwijs.
(b) Een vergunning voor de verveelvoudiging en publikatie van een uitgave die op de wijze als beschreven in letter a in omloop is gebracht kan ook worden verleend krachtens de voorwaarden bepaald in dit artikel indien, na verstrijken van het toepasselijke tijdvak in het betrokken land gedurende zes maanden geen exemplaren van deze uitgave waarvoor toestemming was verleend meer in de handel zijn om te voldoen aan de behoeften van het grote publiek of aan die van het onderwijs aan scholen en universiteiten, tegen een prijs vergelijkbaar met die welke in genoemd land voor soortgelijke werken wordt gevraagd.

 

(3) Het tijdvak bedoeld in het tweede lid, letter a, onder i), is vijf jaar.
(i) Voor werken betreffende de exacte wetenschappen, de natuurwetenschappen en de technologie is het evenwel drie jaar;
(ii) voor werken behorend tot het rijk der verbeelding, zoals romans, dichtwerken, dramatische werken en muziekwerken en voor kunstboeken is het evenwel zeven jaar.

 

(4)
(a) In geval zij na verstrijken van een tijdvak van drie jaar kan worden verworven kan de vergunning krachtens dit artikel slechts worden verleend na verstrijken van een termijn van zes maanden
(i) te rekenen van de datum waarop de aanvrager de formaliteiten bepaald in artikel IV, eerste lid, heeft voltooid;
(ii) dan wel indien de identiteit of het adres van de rechthebbende op het recht van verveelvoudiging niet bekend is, te rekenen van de datum waarop de aanvrager zoals bepaald in artikel IV, tweede lid, afschriften zendt van de aanvrage die hij heeft ingediend bij de autoriteit die bevoegd is de vergunning te verlenen.
(b) In andere gevallen en indien artikel IV, tweede lid, van toepassing is, kan de vergunning slechts worden verleend na verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen van de verzending van de afschriften van de aanvrage.
(c) Indien gedurende de termijn van zes of van drie maanden bedoeld in letters a en b, het ten verkoop aanbieden zoals beschreven in het tweede lid letter a, heeft plaatsgevonden, wordt geen vergunning krachtens dit artikel verleend.
(d) Er kan geen vergunning worden verleend indien de auteur alle exemplaren van de uitgave voor de verveelvoudiging en publikatie waarvan de vergunning wordt gevraagd uit de circulatie heeft genomen.

 

(5) Een vergunning voor de verveelvoudiging en publikatie van een vertaling wordt niet krachtens dit artikel verleend in de onderstaande gevallen:
(i) wanneer de betrokken vertaling niet werd gepubliceerd door de rechthebbende op het vertaalrecht of met zijn toestemming;
(ii) wanneer de vertaling niet is vervaardigd in een taal die algemeen wordt gebruikt in het land waar de vergunning wordt gevraagd.

 

(6) Indien door de rechthebbende op het recht van verveelvoudiging of met zijn toestemming tegen een prijs vergelijkbaar met die welke in genoemd land gebruikelijk is voor soortgelijke werken, exemplaren van een uitgave van een werk te koop worden aangeboden in het in het eerste lid bedoelde land om te voldoen aan de behoeften van het grote publiek of die van het onderwijs aan scholen en universiteiten wordt een krachtens dit artikel verleende vergunning beëindigd indien deze uitgave is gesteld in dezelfde taal als en haar inhoud in wezen gelijk is aan die van de krachtens de vergunning gepubliceerde uitgave. Het in omloop brengen van alle reeds voor het verstrijken van de vergunning vervaardigde exemplaren kan worden voortgezet totdat zij zijn uitverkocht.


(7)
(a) Behoudens het bepaalde onder letter b, zijn werken waarop dit artikel van toepassing is alleen werken, die zijn gepubliceerd in gedrukte vorm of in een andere soortgelijke vorm van verveelvoudiging.
(b) Dit artikel is eveneens van toepassing op de audiovisuele verveelvoudiging van op rechtmatige wijze gemaakte audiovisuele opnamen voor zover zij beschermde werken vormen of omvatten, alsook op de vertaling van de begeleidende tekst in een taal die algemeen wordt gebruikt in het land waar de vergunning wordt aangevraagd, met dien verstande dat de desbetreffende audiovisuele opnamen uitsluitend zijn bedoeld en zijn gepubliceerd voor gebruik bij het onderwijs aan scholen en universiteiten.