Artikel 44

Print this page

1.  In het geval van een verzoek om weigering van tenuitvoerlegging van een beslissing op grond van afdeling 3, onderafdeling 2, kan het gerecht in de aangezochte lidstaat, op verzoek van de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht:
a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende maatregelen beperken;
b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van een door dat gerecht te bepalen zekerheid, of
c) de tenuitvoerleggingsprocedure geheel of gedeeltelijk schorsen.


2.  De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit in de aangezochte lidstaat schorst op verzoek van de persoon tegen wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht, de tenuitvoerleggingsprocedure indien de uitvoerbaarheid van de beslissing in de lidstaat van herkomst is geschorst.