Artikel 29

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Nadat dit Verdrag vijf jaar van kracht is geweest, kan iedere Verdragsluitende Staat, door middel van een kennisgeving gericht aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, verzoeken een conferentie bijeen te roepen ter herziening van het Verdrag. De Secretaris-Generaal stelt alle Verdragsluitende Staten in kennis van dit verzoek. Indien, binnen een tijdvak van zes maanden na de datum van kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, niet minder dan de helft van de Verdragsluitende Staten hem in kennis stelt dat zij instemt met het verzoek, stelt de Secretaris-Generaal de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau, de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur van het Bureau van de Internationale Unie voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst daarvan in kennis, die een herzieningsconferentie bijeenroepen in samenwerking met de in artikel 32 ingestelde Intergouvernementele Commissie.


2. Voor de aanneming van een herziening van dit Verdrag is een meerderheid vereist van twee derde van de Staten die de herzieningsconferentie bijwonen, mits deze meerderheid twee derde van de Staten omvat die op het tijdstip van de herzieningsconferentie partij bij het Verdrag zijn.


3. In geval van aanneming van een Verdrag tot algehele of gedeeltelijke herziening van dit Verdrag, en tenzij het Verdrag tot herziening anderszins bepaalt:
(a) staat dit Verdrag met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot herziening niet langer open voor bekrachtiging, aanvaarding of toetreding;
(b) blijft dit Verdrag van kracht ten aanzien van betrekkingen tussen of met Verdragsluitende Staten die geen partij zijn geworden bij het Verdrag tot herziening.