Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van dit Verdrag:

a) wordt onder „uitvoerende kunstenaars” verstaan acteurs, zangers, musici, dansers en andere personen die acteren, zingen, reciteren, declameren, spelen of anderszins werken van letterkunde of kunst uitvoeren;
b) wordt onder „fonogram” verstaan iedere uitsluitend hoorbare vastlegging van klanken van een uitvoering of van andere klanken;
c) wordt onder „producent van fonogrammen” verstaan de natuurlijke- of de rechtspersoon die de klanken van een uitvoering of andere klanken voor het eerst vastlegt;
d) wordt onder „openbaarmaking” verstaan het aanbieden van exemplaren van een fonogram aan het publiek in een redelijke hoeveelheid;
e) wordt onder „reproduktie” verstaan het maken van een exemplaar of van exemplaren van een vastlegging;
f) wordt onder „uitzending” verstaan de overdracht langs draadloze weg van klanken of van beelden en klanken voor ontvangst door het publiek;
g) wordt onder „heruitzending” verstaan het gelijktijdig uitzenden door de ene omroeporganisatie van de uitzending van een andere omroeporganisatie.