Artikel 22

Print this page

1. Onverlet toepasselijke bepalingen inzake gegevenbescherming in de Unie en als bijdrage aan het uitroeien van internationale handel in goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten bepaalde gegevens en informatie waarover zij beschikken uitwisselen met de relevante autoriteiten in derde landen, overeenkomstig de in lid 3 bedoelde praktische regelingen.


2. De in lid 1 bedoelde gegevens en informatie worden uitgewisseld met als doel snel een effectieve handhaving mogelijk te maken ten aanzien van transporten van goederen die een inbreuk vormen op een intellectuele-eigendomsrecht. Deze gegevens en informatie kunnen betrekking hebben op inbeslagname, tendensen en op algemene risico-informatie, ook waar het gaat om goederen die via het grondgebied van de Unie worden doorgevoerd en afkomstig zijn van of bestemd zijn voor het grondgebied van de betrokken derde landen. Tot deze gegevens en informatie kan, in voorkomend geval, onderstaande behoren:
a) aard en hoeveelheid van de goederen;
b) vermoedelijk intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt;
c) oorsprong, herkomst en bestemming van de goederen;
d) informatie over de bewegingen van de middelen van vervoer, met name:
i) naam van het vaartuig of registratie van het vervoermiddel;
ii) referentienummers van de vrachtbrief of ander vervoersdocument;
iii) aantal containers;
iv) gewicht van de lading;
v) beschrijving en/of codering van de goederen;
vi) reserveringsnummer;
vii) verzegelingsnummer;
viii) eerste laadplaats;
ix) uiteindelijke losplaats;
x) overslagplaatsen;
xi) verwachte aankomstdatum op de uiteindelijke losplaats;

e) informatie over de bewegingen van containers, met name:
i) containernummer;
ii) laadstatus van de container;
iii) datum van de beweging;
iv) soort beweging (geladen, ongeladen, overgeslagen, binnengekomen, vertrokken enz.);
v) naam van het vaartuig of registratie van het vervoermiddel;
vi) aantal reizen;
vii) plaats;
viii) vrachtbrief of ander vervoersdocument.

 

3. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de noodzakelijke praktische regelingen inzake de uitwisseling van gegevens en informatie, bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.