Douanebeslagverordening

Print this page

Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad

 

Considerans 

 

Hoofdstuk I - Onderwerp, toepassingsgebied en definities

 

Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied

 

Artikel 2 - Definities

 

Hoofdstuk II - Verzoeken

 

Afdeling 1 - Indiening van verzoeken

 

Artikel 3 - Recht op indiening van een verzoek

 

Artikel 4 - Intellectuele-eigendomsrechten die voorwerp zijn van een Unieverzoek

 

Artikel 5 - Indiening van een verzoek

 

Artikel 6 - Verzoekformulier

 

Afdeling 2 - Besluiten betreffende verzoeken

 

Artikel 7 - Behandeling van onvolledige verzoeken

 

Artikel 8 - Vergoedingen

 

Artikel 9 - Kennisgeving van besluiten waarbij verzoeken worden toegewezen of afgewezen

 

Artikel 10 - Besluiten betreffende verzoeken

 

Artikel 11 - Termijn waarbinnen de douaneautoriteiten moeten optreden

 

Artikel 12 - Verlenging van de termijn waarbinnen de douaneautoriteiten moeten optreden

 

Artikel 13 - Wijziging van het besluit wat betreft intellectuele-eigendomsrechten

 

Artikel 14 - Verplichtingen tot kennisgeving van de bevoegde douanedienst

 

Artikel 15 - Verplichtingen tot kennisgeving van de houder van het besluit

 

Artikel 16 - Verzuim van de houder van het besluit om zijn verplichtingen na te komen

 

Hoofdstuk III - Optreden van de douaneautoriteiten

 

Afdeling 1 - Schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht

 

Artikel 17 - Schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen na toewijzing van een verzoek

 

Artikel 18 - Schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen voor toewijzing van een verzoek

 

Artikel 19 - Inspectie en monsterneming van goederen waarvan de vrijgave is geschorst of die worden vastgehouden

 

Artikel 20 - Omstandigheden van de opslag

 

Artikel 21 - Toegestaan gebruik van bepaalde informatie door de houder van het besluit

 

Artikel 22 - Uitwisseling van informatie en gegevens tussen douaneautoriteiten

 

Afdeling 2 - Vernietiging van goederen, inleiding van procedures en vroege vrijgave van goederen

 

Artikel 23 - Vernietiging van goederen en inleiding van procedures

 

Artikel 24 - Vroege vrijgave van goederen

 

Artikel 25 - Voor vernietiging bestemde goederen

 

Artikel 26 - Procedure voor de vernietiging van goederen in kleine zendingen

 

Hoofdstuk IV - Aansprakelijkheid, kosten en boeten

 

Artikel 27 - Aansprakelijkheid van de douaneautoriteiten

 

Artikel 28 - Aansprakelijkheid van de houder van het besluit

 

Artikel 29 - Kosten

 

Artikel 30 - Sancties

 

Hoofdstuk V - Uitwisseling van informatie

 

Artikel 31 - Uitwisseling van gegevens over besluiten inzake verzoeken en vasthoudingen tussen de lidstaten en de Commissie

 

Artikel 32 - Oprichting van een centrale gegevensbank

 

Artikel 33 - Bepalingen inzake gegevensbescherming

 

Hoofdstuk VI - Comité, delegatie en slotbepalingen

 

Artikel 34 - Comitéprocedure

 

Artikel 35 - Uitoefening van de delegatie

 

Artikel 36 - Wederzijdse administratieve bijstand

 

Artikel 37 - Rapportage

 

Artikel 38 - Intrekking

 

Artikel 39 - Overgangsbepalingen

 

Artikel 40 - Inwerkingtreding en toepassing

  

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu