Artikel 40

Print this page

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2014, met uitzondering van:
a) artikel 6, artikel 12, lid 7, en artikel 22, lid 3, die van toepassing zijn met ingang van19 juli 2013;
b) artikel 31, lid 1 en leden 3 tot en met 7, en artikel 33, die van toepassing zijn met ingang van de datum waarop de in artikel 32 bedoelde gegevensbank functioneert. De Commissie maakt die datum bekend.


Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.


Gedaan te Straatsburg, 12 juni 2013.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter
M. SCHULZ
Voor de Raad
De voorzitter
L. CREIGHTON
________________________________________
(1) Standpunt van het Europees Parlement van 3 juli 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 16 mei 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 11 juni 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) PB L 196 van 2.8.2003, blz. 7.
(3) PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1.
(4) PB C 45 E van 23.2.2010, blz. 47.
(5) PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.
(6) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(7) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
(8) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
(9) PB C 363 van 13.12.2011, blz. 3.
(10) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
(11) PB L 152 van 16.6.2009, blz. 1.
(12) PB L 198 van 8.8.1996, blz. 30.
(13) PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1.
(14) PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1.
(15) PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1.
(16) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
(17) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(18) PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1.
(19) PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.
(20) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(21) PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
(22) PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21.