Artikel 25

Print this page

1. Krachtens de artikelen 23 of 26 voor vernietiging bestemde goederen mogen niet:
a) in het vrije verkeer worden gebracht, tenzij de douaneautoriteiten, met instemming van de houder van het besluit, besluiten dat zulks noodzakelijk is in het geval dat de goederen gerecycleerd of uit de handelskanalen verwijderd moeten worden, zoals voor bewustmakings-, opleidings- en onderwijsdoeleinden. De douaneautoriteiten bepalen onder welke voorwaarden goederen in het vrije verkeer kunnen worden gebracht;
b) buiten het douanegebied van de Unie worden gebracht;
c) worden uitgevoerd;
d) opnieuw worden uitgevoerd;
e) onder een schorsingsregeling worden geplaatst;
f) in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.


2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de in lid 1 bedoelde goederen onder douanetoezicht worden vervoerd tussen verschillende plaatsen binnen het douanegebied van de Unie met het oog op de vernietiging ervan onder douanecontrole.