Artikel 15

Print this page

De houder van het besluit stelt de bevoegde douanedienst die het verzoek heeft toegewezen, onmiddellijk in kennis van het volgende:
a) het verstrijken van een in het verzoek vermeld intellectuele-eigendomsrecht;
b) het feit dat de houder van het besluit om andere redenen niet langer gerechtigd is het verzoek in te dienen;
c) wijzigingen in de in artikel 6, lid 3, bedoelde informatie.