Artikel 153

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees Octrooibureau is
a) aangewezen bureau voor elke Staat die partij is bij dit Verdrag waarvoor het PCT van kracht is, die is aangewezen in de internationale aanvrage en waarvoor de aanvrager het Europees octrooi wenst te verkrijgen; en
b) gekozen bureau, indien de aanvrager een Staat heeft gekozen die is aangewezen overeenkomstig onderdeel a.


2. Een internationale aanvrage waarvoor het Europees Octrooibureau het aangewezen of gekozen bureau is en waaraan een internationale datum van indiening is toegekend, is gelijkwaardig aan een gewone Europese aanvrage (Euro-PCT-aanvrage).

3. De internationale publicatie van een Euro-PCT-aanvrage in een officiële taal van het Europees Octrooibureau vervangt de publicatie van de Europese octrooiaanvrage en wordt vermeld in het Europees Octrooiblad.

4. Indien de Euro-PCT-aanvrage in een andere taal gepubliceerd is, dient een vertaling in een van de officiële talen te worden ingediend bij het Europees Octrooibureau die deze zal publiceren. Behoudens artikel 67, derde lid, treedt de voorlopige bescherming, bedoeld in artikel 67, eerste en tweede lid, pas in vanaf de datum van deze publicatie.

5. De Euro-PCT-aanvrage wordt behandeld als een Europese octrooiaanvrage en geldt als behorend tot de stand van de techniek in de zin van artikel 54, derde lid, indien aan de in het derde of vierde lid en in het Uitvoeringsreglement vastgestelde voorwaarden is voldaan.

6. Het verslag van het internationaal nieuwheidsonderzoek dat is opgesteld ten aanzien van een Euro-PCT-aanvrage of de vervangende verklaring ervan en hun internationale publicatie, treden in de plaats van het verslag van het Europees nieuwheidsonderzoek en de vermelding van de publicatie ervan in het Europees Octrooiblad.

7. Een aanvullend verslag van een Europees nieuwheidsonderzoek wordt opgesteld ten aanzien van een Euro-PCT-aanvrage ingevolge het vijfde lid. De Raad van Bestuur kan besluiten dat wordt afgezien van het aanvullend verslag van het nieuwheidsonderzoek of dat de taks voor het nieuwheidsonderzoek wordt verlaagd.