Europees Octrooiverdrag

Print this page

 weegschaal.png

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

   

 

Deel I - Algemene en institutionele bepalingen

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Europees recht voor de verlening van octrooien

 

Artikel 2 - Europees octrooi

 

Artikel 3 - Territoriale werking

 

Artikel 4 - Europese Octrooiorganisatie

 

Artikel 4a - Conferentie van ministers van de Verdragsluitende Staten
 

 

Hoofdstuk II - De Europese octrooiorganisatie

 

Artikel 5 - Rechtspositie

 

Artikel 6 - Zetel

 

Artikel 7 - Bijkantoren van het Europees Octrooibureau

 

Artikel 8 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 

 

Hoofdstuk III - Het Europees octrooibureau

Hoofdstuk IV - De Raad van Bestuur

 

Artikel 26 - Samenstelling

 

Artikel 27 - Voorzitterschap

 

Artikel 28 - Presidium

 

Artikel 29 - Vergaderingen

 

Artikel 30 - Deelneming van waarnemers

 

Artikel 31 - Talen van de Raad van Bestuur

 

Artikel 32 - Personeel, accommodatie en materiaal

 

Artikel 33 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur in bepaalde gevallen

 

Artikel 34 - Stemrecht

 

Artikel 35 - Wijze van stemmen

 

Artikel 36 - Weging van de stemmen 

 

 

Hoofdstuk V - Financiële bepalingen

 

 

 

Deel II - Materieel Octrooirecht

 

Hoofdstuk I - Octrooieerbaarheid

 

Artikel 52 - Octrooieerbare uitvindingen

 

Artikel 53 - Uitzonderingen op de octrooieerbaarheid

 

Artikel 54 - Nieuwheid

 

Artikel 55 - Niet-schadende openbare bekendheid

 

Artikel 56 - Uitvinderswerkzaamheid

 

Artikel 57 - Industriële toepasbaarheid

 

 

Hoofdstuk II - Personen die gerechtigd zijn een Europees octrooi aan te vragen en te verkrijgen - vermelding van de uitvinder

 

 

 

Hoofdstuk III - Gevolgen van het Europees octrooi en van de Europese octrooiaanvrage

 

Artikel 63 - Looptijd van het Europees octrooi

 

Artikel 64 - Rechten verbonden aan het Europees octrooi

 

Artikel 65 - Vertaling van het Europees octrooi

 

Artikel 66 - Gelijkwaardigheid van een Europese aanvrage aan een nationaal depot

 

Artikel 67 - Rechten voortvloeiende uit een Europese octrooiaanvrage na publicatie

 

Artikel 68 - Werking van de herroeping of de beperking van het Europees octrooi

 

Artikel 69 - Beschermingsomvang

 

Artikel 70 - Authentieke tekst van de Europese octrooiaanvrage of van het Europees octrooi

 

 

Hoofdstuk IV - De Europese octrooiaanvrage als deel van het vermogen

Deel III - De Europese octrooiaanvragen

 

Hoofdstuk I - Indiening van een Europese octrooiaanvrage en voorwaarden waaraan deze moet voldoen

 

Artikel 75 - Indiening van een Europese octrooiaanvrage

 

Artikel 76 - Afgesplitste Europese aanvragen

 

Artikel 77 - Doorzending van Europese octrooiaanvragen 

 

Artikel 78 - Vereisten waaraan een Europese octrooiaanvrage dient te voldoen

 

Artikel 79 - Aanwijzing van Verdragsluitende Staten

 

Artikel 80 - Datum van indiening

 

Artikel 81 - Aanwijzing van de uitvinder

 

Artikel 82 - Eenheid van uitvinding

 

Artikel 83 - Openbaring van de uitvinding

 

Artikel 84 - Conclusies

 

Artikel 85 - Uittreksel

 

Artikel 86 - Jaartaksen voor de Europese octrooiaanvrage

 

 

Hoofdstuk II - Voorrang

  

 

Deel IV - Procedure tot aan de verlening

 

Artikel 90 - Onderzoek bij indiening en onderzoek op vormgebreken

 

Artikel 91 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 92 - Opstelling van het verslag van het Europees nieuwheidsonderzoek

 

Artikel 93 - Publicatie van de Europese octrooiaanvrage

 

Artikel 94 - Onderzoek van de Europese octrooiaanvrage

 

Artikel 95 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 96 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 97 - Verlening of afwijzing

 

Artikel 98 - Publicatie van het Europees octrooischrift

  

 

Deel V - Oppositie- en beperkingsprocedure

 

Artikel 99 - Oppositie

 

Artikel 100 - Gronden voor oppositie

 

Artikel 101 - Onderzoek van de oppositie – Herroeping of instandhouding van het Europees octrooi

 

Artikel 102 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 103 - Publicatie van een nieuw Europees octrooischrift

 

Artikel 104 - Kosten

 

Artikel 105 - Tussenkomst van de vermeende inbreukmaker

 

Artikel 105a - Verzoek om beperking of herroeping

 

Artikel 105b - Beperking of herroeping van het Europees octrooi

 

Artikel 105c - Publicatie van het gewijzigd Europees octrooischrift

  

 

Deel VI - Beroepsprocedure

 

Artikel 106 - Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

 

Artikel 107 - Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn bij de procedure

 

Artikel 108 - Termijn en vorm

 

Artikel 109 - Prejudiciële herziening

 

Artikel 110 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 111 - Beslissing over het beroep

 

Artikel 112 - Beslissing of oordeel van de Grote Kamer van beroep

 

Artikel 112a - Verzoek om herziening door de Grote Kamer van beroep

 

 

Deel VII - Gemeenschappelijke bepalingen

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen betreffende de procedure

 

 

 

Hoofdstuk II - Informatie voor het publiek of voor officiële instanties

 

Artikel 127 - Europees Octrooiregister

 

Artikel 128 - Inzage van dossiers

 

Artikel 129 - Regelmatige verschijnende publicaties

 

Artikel 130 - Uitwisseling van informatie

 

Artikel 131 - Ambtelijke en juridische samenwerking

 

Artikel 132 - Uitwisseling van publicaties  

 

 

Hoofdstuk III - Vertegenwoordiging

 

Deel VIII - Gevolgen voor het nationale recht

 

Hoofdstuk I - Omzetting in een nationale octrooiaanvrage

 

Artikel 135 - Verzoek tot omzetting

 

Artikel 136 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 137 - Vormvoorschriften voor de omzetting

 

 

Hoofdstuk II - Nietigheid en oudere rechten

 

Artikel 138 - Nietigheid van Europese octrooien

 

Artikel 139 - Oudere rechten en rechten van dezelfde datum

 

 

Hoofdstuk III - Overige gevolgen

 

  

 

Deel IX - Bijzondere overeenkomsten

 

Artikel 142 - Eenheidsoctrooien

 

Artikel 143 - Bijzondere organen van het Europees Octrooibureau

 

Artikel 144 - Vertegenwoordiging voor de bijzondere organen

 

Artikel 145 - Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur

 

Artikel 146 - Dekking van de kosten voor de het uitvoeren van de bijzondere taken

 

Artikel 147 - Betalingen van jaartaksen voor eenheidsoctrooien

 

Artikel 148 - De Europese Octrooiaanvrage als deel van het vermogen

 

Artikel 149 - Gezamenlijke aanwijzing

 

Artikel 149a - Andere overeenkomsten tussen de Verdragsluitende Staten

 

Deel X - Internationale aanvragen in de zin van het verdrag tot samenwerking inzake octrooien- euro- pct- aanvragen

 

Artikel 150 - Toepassing van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien

 

Artikel 151 - Het Europees Octrooibureau als ontvangend bureau 

 

Artikel 152 - Het Europees Octrooibureau als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek of instantie voor Internationale Voorlopige Beoordeling  

 

Artikel 153 - Het Europees Octrooibureau als aangewezen bureau of gekozen bureau

 

Artikel 154 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 155 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 156 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 157 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 158 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

 

Deel XI - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 159 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 160 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 161 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 162 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

Artikel 163 - [Vervallen per 13-12-2007]

 

 

Deel XII - Slotbepalingen

 

 

 

Protocol inzake erkenning (EOV) 

 

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten (EOV)

 

Protocol inzake de centralisatie (EOV)

 

Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het verdrag (EOV)

 

Protocol inzake het personeelsbestand (EOV)

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl