Artikel 22

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Grote Kamer van beroep is bevoegd tot:

a) het beslissen over rechtsvragen die haar door de kamers van beroep worden voorgelegd ingevolge artikel 112;

b) het uitbrengen van adviezen over rechtsvragen die haar door de President van het Europees Octrooibureau worden voorgelegd ingevolge artikel 112;

c) het beslissen over verzoeken om herziening van beslissingen van de kamers van beroep ingevolge artikel 112a.

 

2. Bij procedures ingevolge het eerste lid, onderdelen a en b, bestaat de Grote Kamer van beroep uit vijf rechtsgeleerde leden en twee technisch geschoolde leden. Bij procedures ingevolge het eerste lid, onderdeel c, bestaat de Grote Kamer van beroep uit drie of vijf leden zoals vastgelegd in het Uitvoeringsreglement. In alle procedures berust het voorzitterschap bij een rechtsgeleerd lid.