Artikel 63

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De looptijd van het Europees octrooi bedraagt twintig jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvrage.

2. Het voorgaande lid beperkt in geen enkel opzicht het recht van een Verdragsluitende Staat om de looptijd van een Europees octrooi te verlengen, of overeenkomstige bescherming te verlenen onmiddellijk aansluitend op het verstrijken van de looptijd van het octrooi, op dezelfde voorwaarden die gelden voor de nationale octrooien:
a) ingeval die Staat in oorlog of een vergelijkbare crisissituatie verkeert;
b) indien het onderwerp van het Europees octrooi een product of een werkwijze voor de vervaardiging van een product dan wel een gebruik van een product is, waarvoor een bij de wet vereiste procedure voor de verkrijging van een overheidsvergunning dient te worden doorlopen alvorens het in die Staat op de markt kan worden gebracht.

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op Europese octrooien die gezamenlijk voor een groep Verdragsluitende Staten zijn verleend overeenkomstig artikel 142.

4. Een Verdragsluitende Staat die ingevolge het tweede lid, onderdeel b, de mogelijkheid biedt voor verlenging van de looptijd of overeenkomstige bescherming, kan, in overeenstemming met een met de Organisatie gesloten overeenkomst, taken samenhangend met de toepassing van de desbetreffende bepalingen overdragen aan het Europees Octrooibureau.