Artikel 64

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, heeft de houder van het Europees octrooi, vanaf de datum waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd in het Europees Octrooiblad, in elk van de Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi.

2. Indien het onderwerp van het Europees octrooi een werkwijze is, strekt de aan het octrooi ontleende bescherming zich uit tot de voortbrengselen die rechtstreeks verkregen zijn door die werkwijze.

3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt behandeld overeenkomstig het nationale recht.