Artikel 65

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elke Verdragsluitende Staat kan, indien het Europees octrooi zoals verleend, gewijzigd of beperkt door het Europees Octrooibureau niet is opgesteld in een van zijn officiële talen, eisen dat de octrooihouder aan zijn centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van het octrooi zoals verleend, gewijzigd of beperkt, verstrekt in een van de officiële talen van die Staat naar zijn keuze, of, voor zover de betrokken Staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal. De termijn waarbinnen de vertaling dient te worden ingediend, eindigt drie maanden na de datum waarop de vermelding van de verlening, van de instandhouding in gewijzigde vorm of van de beperking van het Europees octrooi is gepubliceerd in het Europees Octrooiblad, tenzij de betrokken Staat een langere termijn voorschrijft.

2. Elke Verdragsluitende Staat die voorschriften heeft vastgesteld ingevolge het eerste lid, kan bepalen dat de octrooihouder binnen de door die Staat vast te stellen termijn de kosten van de publicatie van de vertaling geheel of gedeeltelijk voldoet.

3. Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat, indien de ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde voorschriften niet worden nageleefd, het Europees octrooi in die Staat geacht wordt van de aanvang af geen werking te hebben gehad.