Artikel 36

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Voor de aanvaarding of wijziging van het Taksenreglement alsmede, indien de financiële bijdragen van de Verdragsluitende Staten daardoor toenemen, voor de aanvaarding van de begroting van de Organisatie en van gewijzigde of aanvullende begrotingen, kan elke Verdragsluitende Staat na een eerste stemming, waarbij elke Verdragsluitende Staat over een stem beschikt en ongeacht de uitslag van deze stemming, eisen dat er onmiddellijk wordt overgegaan tot een tweede stemming, waarbij de stemmen worden gewogen overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. Deze tweede stemming is bepalend voor het te nemen besluit.

 

2. Het aantal stemmen waarover elke Verdragsluitende Staat beschikt bij een tweede stemming, wordt als volgt berekend:

a) het voor elke Verdragsluitende Staat vastgestelde percentage, voortvloeiend uit de in artikel 40, derde en vierde lid, bedoelde verdeelsleutel voor de bijzondere financiële bijdragen, wordt vermenigvuldigd met het aantal Verdragsluitende Staten en gedeeld door vijf;

b) het aldus berekende aantal stemmen wordt naar boven tot een geheel getal afgerond;

c) bij dit aantal stemmen komen vijf extra stemmen;

d) een Verdragsluitende Staat kan evenwel over niet meer dan dertig stemmen beschikken.