Artikel 93

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees Octrooibureau publiceert de Europese octrooiaanvrage zo spoedig mogelijk
a) na het verstrijken van een termijn van achttien maanden na de datum van indiening of, indien een beroep op een recht van voorrang is gedaan, na de voorrangsdatum, of
b) op verzoek van de aanvrager voor het verstrijken van die termijn.


2. De Europese octrooiaanvrage en het Europese octrooischrift worden gelijktijdig gepubliceerd, indien de beslissing tot verlening van het octrooi van kracht is geworden voor het verstrijken van de termijn bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.