Artikel 101

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Indien de opposant ontvankelijk is, onderzoekt de oppositieafdeling, in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement, of ten minste een van de in artikel 100 genoemde gronden voor oppositie zich verzet tegen het in stand blijven van het Europees octrooi. Tijdens dit onderzoek verzoekt de oppositieafdeling zo dikwijls als nodig partijen te reageren op mededelingen die zij tot hen heeft gericht of op mededelingen van andere partijen.

 

2. Indien de oppositieafdeling van oordeel is dat ten minste een grond voor oppositie zich verzet tegen het in stand blijven van het Europees octrooi, herroept zij het octrooi. Is dat niet het geval dan wijst zij de oppositie af.

 

3. Indien de oppositieafdeling van oordeel is dat, gelet op de wijzigingen die de houder van het Europees octrooi tijdens de oppositieprocedure heeft aangebracht, het octrooi en de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft

a) voldoen aan de vereisten van dit Verdrag, beslist zij het octrooi in de gewijzigde vorm in stand te houden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden vastgesteld in het Uitvoeringsreglement;

b) niet voldoen aan de vereisten van dit Verdrag, herroept zij het octrooi.