Artikel 130

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Tenzij in dit Verdrag of in de nationale wetgevingen anders is bepaald, verstrekken het Europees Octrooibureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de Verdragsluitende Staten elkaar op verzoek alle ter zake dienende gegevens over Europese of nationale octrooiaanvragen en octrooien alsmede over de procedures dienaangaande.

 

2. Het eerste lid is van toepassing op de uitwisseling van gegevens op grond van werkovereenkomsten tussen het Europees Octrooibureau en

a) de centrale diensten voor de industriële eigendom van andere Staten;

b) elke intergouvernementele organisatie die belast is met het verlenen van octrooien;

c) elke andere organisatie.

 

3. Het verstrekken van gegevens ingevolge het eerste lid en het tweede lid, onderdelen a en b, is niet onderworpen aan de in artikel 128 vervatte beperkingen. De Raad van Bestuur kan besluiten dat het verstrekken van gegevens ingevolge het tweede lid, onderdeel c, niet onderworpen is aan die beperkingen, mits de betrokken organisatie de verstrekte gegevens als vertrouwelijk behandelt tot aan de datum waarop de Europese octrooiaanvrage is gepubliceerd.