Artikel 131

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Tenzij in dit Verdrag of in de nationale wetgevingen anders is bepaald, dienen het Europees Octrooibureau en de gerechtelijke of andere bevoegde instanties van de Verdragsluitende Staten elkaar op verzoek wederzijds bijstand te verlenen door elkaar gegevens te verstrekken of inzage in dossiers te geven. Wanneer het Europees Octrooibureau inzage van dossiers verleent aan de gerechtelijke instanties, Openbare Ministeries of centrale diensten voor de industriële eigendom is dit niet onderworpen aan de in artikel 128 bedoelde beperkingen.


2. De gerechtelijke of andere bevoegde instanties van de Verdragsluitende Staten gaan voor het Europees Octrooibureau, op diens rogatoire commissie, en voor zover hun bevoegdheden zulks toelaten, over tot maatregelen voor het verkrijgen van bewijs en tot andere gerechtelijke handelingen.