Artikel 76

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een afgesplitste Europese octrooiaanvrage dient rechtstreeks bij het Europees Octrooibureau te worden ingediend in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement. Zij kan alleen worden ingediend voor onderwerpen die door de inhoud van de eerdere aanvrage zoals die was ingediend, worden gedekt; voor zover aan deze eis wordt voldaan, wordt de afgesplitste aanvrage geacht te zijn ingediend op de datum van indiening van de eerdere aanvrage en geniet zij het recht van voorrang daarvan.

2. 
Alle Verdragsluitende Staten die in de eerdere aanvrage ten tijde van de indiening van een afgesplitste Europese aanvrage zijn aangewezen, worden geacht te zijn aangewezen in de afgesplitste aanvrage.